Hotărârea nr. 231/2013

HOTARAREnr. 231 din 2013-08-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 40, SECTOR 2


Consiliul General al Munici


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. pimitrie Marinescu nr. 40, sector 2


CONFOS

ORONAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului;

Văzând documentele emise de:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1787/1115087/20.12.2012;

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar


nr. 6/31.05.2018;

-    Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviznr. 595/Z/25.06.2013; ’

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 15/01.07.2013;

-    Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1145746/22.03.2013;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 1141085/2393/20.03.2013;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;


- Hotărârii Consiliului 269/21.1-2.2000 privin modificările și compl


W ii 't*    A;-’ * J î, J

CU COO^AU

Cu respectarea prevederilor Le^^^m^^'003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 2T5/2001, privind administrația publică locală

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dimitrie Marinescu nr. 40, sector 2, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 4/09.07.2013, prezentat în anexa 1 și planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2.

Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu ce face obiectul prezentei hotărâri

are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la

emiterea autorizației de construire.

»

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice de detaliu coincidente aprobate anterior.

Art.4 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Ârt.5 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.08.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Tudor Toma

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

\n

Anexa 1Mll(4 Vi-/ /m f/c&l'/a

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană


J

Direcția Urbanism *

Serviciul Urbanism

4/gg O?

U NR. 40, SE


AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF nr.

2013 SECTOR 2


CONFORM i

CU ?ALULi


PUD - STR. DIMITRIE MARIN ESC U

ELABORATOR:    SC ALFA INVEST SRL - arh. urb. lonut V. Constantin (RUR: D, E, Fs, Gs, Gs)

BENEFICIAR:    CONSTANTIN ELENA

NR. ÎNREGISTRARE CERERE: PMB cu Nr. 1169298/27.06.2013; Direcția Urbanism cu Nr. 5725/ 28.06.2013.


SUPRAFAȚA REGLEMENTATA prin PUD: Parcela care a generat PUD în suprafață de 155 mp. (15 proprietate privată persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela analizată și reglementată prin PUD se află în zona de est pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Ui’&^itsm'i'âtJ'Munic®Wjlui București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completată cu HCGMB nr. 324/2010, nr. 241/2011 și nr. 232/jtâto, parcela^Sdiată se încadrează în subzona funcțională L1b - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 nivelurpk^țgterî^jrfferiorul perimetrelor de protecție; Conform PUZ - Zone construite protejate, parcela studiată este inclusă în Zona proîgjâfa nr. 46 -VATRA LUMINOASA - parcelare reglementată - L2b. Conform PUZ - Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al Municipiului București - etapa I/ 2005, aprobat cu HCGMB nr. 34/ 2009, construcția existentă este clasificată clădire fără grad de protecție - intervenție posibilă.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. 40%; CUTmax. 1,8 mp.ACD/mp.; H max. 10 m. H min. 7 m.;

AVIZE Șl ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

Certificatul de urbanism nr. 1787/1115087/20.12.2012 emis de Primăria Municipiului București;

Avizul preliminar nr. 6/31..05.2013;

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - avizul nr. 595/ 7J 25.06.2013;

Agenția Regională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr. 15/01.07.2013;

Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: Aviz nr. 1145746/ 22.03.2013;

Comisia Tehnică de Circulație - PMB: Aviz nr. 1141085/07.03.2013.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE și INDICATORI URBANISTICI: Conform PUZCP - Zona protejată nr. 46 - VATRA LUMINOASA.

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI: POTmax. 39,9%; CUTmax. 0,79 mp.ACD/mp.; H max. existent - menținut.

RETRAGERI EDIFICABIL FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE: Conform planului de reglementări urbanistice:

NORD: față de proprietatea din str. Dimitrie Marinescu nr. 38 - la limita existentă;

LA VEST: față de proprietatea din str. Victor Mânu nr. 73 - pe limita de proprietate;

LA SUD: față de proprietatea din str. Dimitrie Marinescu nr. 42 - pe limita de proprietate - cuplare la calcanul existent;

LA EST: față de aliniament - se menține situația existentă.

Retragerile astfel definite sunt obligatorii - nu se admite depășirea lor la nivelurile superioare ale construcției (etaje în consolă).

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Decizia privind aprobarea PUD aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

* în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului avjz...—


' S-a achitat taxa de avizare în valoare de 13 lei conform HCGMB nr. 3/ 29.01.2013. Chitanța A07 nr. 77842/ O3.Q7i26i3.

ARHITECT SE ARPIPIULUI BUCUREȘTI TRAȘCU

Expert,


arh. urb. Stelian Alexandru

SplaiuIJodependenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro

r/,, ~fot'. £    ’ ^3/^^

PLAN URBANISTIC CB DETALIU

STR. DIMlTRIE MARIN ESC U NR.4Q SECTOR 2-BU-CURfeSTI

RBGLEDENTARI S C . 1 / 5 0 0 LEGENDA


Limită R.U.D.

Limita zona studiata LimiteAnexe existente

REGIM DE ÎNĂLȚIME l    | Parter

I    I P+1/S+P+1

I P+4

_______Aiin iamertt

existent menținut Edificatul propus

Spațiu vdrde

Spațiu dale inj.er.pate

CONFORMI

Alei / Terase acces auto existent menținut


1    A<ko - Miftaefa

1 JgJtfîANTIN

•Ortfltettcudlept de Semnaturi


REGLEMENTARI


JL, Nț:

U.07


4