Hotărârea nr. 23/2013

HOTARAREnr. 23 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUD - SOSEAUA CHITILEI NR. 128, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

•.TT-gg

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Șoseaua Chitilei nr. 128A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Municipiului București:    certificat de urbanism nr.

1584/1025228/27.10.2011;

-    Primăria Municipiului București-Directia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/05.03.2012;

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 2/10.04.2012;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național-Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 73/S/07.02.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3460/9/19.03.2012;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1063628/09.03.2012;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 1056311/764/08.02.2012;

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    PUG-Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin^ȚHiȚ^GÂ alin. (5) c) §■ art- 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind;.administrațiaxpublică locală republicată,

cu modificările și completările ulterioare.! '
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUD - Șoseaua Chitilei nr. 128A, sector 1, pentru terenul în suprafață de 1779,66 mp, teren proprietate persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni avizate: stație de distribuție carburanți și servicii anexe (comerț și alimentație publică).

Indicatori urbanistici avizați: POT = 30%; CUT = 0,15mcACD/mp teren; Rhpropus = parter/H = 6,00 m.

Retrageri edificabil propus:

La Nord: minim 2,00 m La Est: minim 17,00 m

La Sud: se va respecta regimul de aliniere propus

La Vest: minim 2,60 m, cu preluarea alinierii edificabilului de la numărul 2 de pe str. Șaradei.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani .

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

_Tudor Tom a


București, 29.01.2013 Nr. 23


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021 305 55 00; www.bucLiresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUIBUCUREȘ Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


\ l

- A:.


AVIZ DE URBANISM nr /Ăa,o.Ă2o/2.

PUD - ȘOSEAUA CHITILEI NR. 128A, SECTOR 1

BENEFICIAR:

SC ROMSTALIMEX S.R.L./S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. f~ —    .

ELABORATOR:

S.C. ORO DESIGN PROIECT S.R.L - URB RUR OANA RĂDULESCU.

NR. ÎNREGISTRARE CERERE:

P.M.B. REGISTRATURĂ NR. 1067159/21.03-2012.

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ:

S= 1779,66 mp - teren proprietate persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU:

Zona analizată și reglementată prin PUZ se află situată în Sectorul 1 a! Municipiului București.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B.nr. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B nr. 324/

H.C.G.M.B. nr. 241/2011, amplasamentul care a generat studiul se încadrează în Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire discontinu și înălțimi maxime de P+4.0

Indicatori urbanistici reglementați : POTmax. = 60% ; CUT max.= 2,5 mp ADC/mp teren.

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 1584/1025228/27.10.2011.

AVIZ PRELIMINAR nr. 1/05.03.2012.

AVIZE NECESARE AVIZĂRII S APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM:

-Avizul nr. 73/S/07.02.2012 emis de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național a (vlunicipiului București. •    •    .    •    '    '    .

-Avizul nr..1056311/764/08.02.2012 emis de Comisia Tehnică de Circulație - P.M.B.

-Avizul nr. 73/S/07.02.2012 emis de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național-Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național a țvlunicipiului București.

-Decizia nr, 3460/9/19.03.2012 - Ministerul Mediului și Pădurilor-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București.

-Avizul nr. 1063628/09.03.2012 - Comisia de Coordonare Rețele Edilitare - P.M.B.

-Avizul nr. 1056311/764/08.02.2012 - Comisia Tehnică de Circulație - P.M.B.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU.

CONFIGURAȚIA EDIF1CABILULUI $1 INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI URBANISTICE VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNI AVIZATE: stație de distribuție carburanți și servicii anexe (comerț și alimentație publică).

RETRAGERI EDIF1CABIL PROPUS:

LA NORD: minim 2,00m.

LA EST: minim 17,00m.

LA SUD: SE EA RESPECTA REGIMUL DE ALINIERE PROPUS.

LA VEST: minim 2,60m, cu preluarea alinierii edificabilului de la numărul 2 de pe str. Șaradei.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POT=30%; CUT=0,15mp ACD/mp teren; Rlipropus=Parter/ H=6,00m.

CIRCULAȚIILE si ACCESELE IN ZONĂ: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respe :ta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noiie construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesele se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, care modifică și completează prevederile documentațiilor pe urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

* In conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului fi urbanismul, cu modificările fi completării’ ulterioare elaboratorul fi beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor fi veridicitatea înscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

A.....    _

Urb. Ciobanu Opșescu Olivia Ana ''    )


Șef serviciu,


*    uARÎHTECT SEF AL MI!NI«ElljLUI BUCUREȘTI

I. GHF.ORGI


•A


Splaiul Independenței nr. 291-293) cddppșțaUjeod'fe, sector 6, București, Români,

Tel: 021.305.55.00 int i70l7~ -    __

httpJMww.pmb.ro    (\    (\