Hotărârea nr. 229/2013

HOTARAREnr. 229 din 2013-08-28 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNOR CONSTRUCTII SITUATE IN INCINTA FOSTULUI SPITAL CARITAS DIN STR. TRAIAN NR. 29, SECTOR 3, BUCURESTI, IN VEDEREA DEMOLARII

Consiliul General al Municipiului Buc


HOTĂRÂRE    B

privind scoaterea din proprietatea publică a unor construcții situate în inWțp foâyțyT Spital Caritas din Str. Traian nr. 29, sector 3, București, în vederea derfnSăffi^'

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,' republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București, a corpurilor de construcții C1, C2, C3 și C4, înscrise în Cartea Funciară - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, București - cu nr. 214804 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 110503 (nr. CF vechi 110503, nr. cadastral vechi 12745), situate în Str. Traian nr. 29, sector 3, București, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului București a construcțiilor prevăzute la art.1, care au deservit Spitalului Clinic Caritas, în prezent desființat, se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Art.3 Demolarea construcțiilor prevăzute la art.1 se face pe baza autorizațiilor de desființare obținute de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în condițiile prevăzute de Leg^w^O/,1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, repubh'cată/ciPhTodifioșril&'Și completările ulterioare.'rnȘțițăj tpl.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prirnaria ro


Art.4 Cheltuielile aferente lucrărilor de demolare cad în sarcina Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.5 După scoaterea din funcțiune și casarea construcțiilor, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va face demersuri în vederea înregistrării modificărilor în cartea funciară, precum și pentru actualizarea datelor din evidențele cantitativ-valorice.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.08.2013.


PREȘEDINTE EK    ’Ă,


Olteanu Oh


CONFORM

CU ORIGINALULSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; wwygbucuresti-primaria.ro

Pag 2


ANEXA NR.1 la H.C.G.M.B.

Identificarea construcțiilor transmise din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, situate în Strada Traian nr.29, sector 3, București, intabulate în Catrea Funciară - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, București - cu nr.214804 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.110503 (nr.CF vechi 110503, nr.cadastral vechi 12745):

Denumire corp construcție

Descriere corp construcție

Suprafață construită la sol

Suprafață construită desfășurată

Corp C1

Laboratoare

146 mp

192 mp

Corp C2

Morga și ateliere

248 mp

429 mp

Corp C3

Arhiva

22 mp

Corp C4

Anexă

>3 mP,

153 mpS-w-a1