Hotărârea nr. 225/2013

HOTARAREnr. 225 din 2013-08-28 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND FORAREA A 12 PUTURI DE APA POTABILA DE MARE ADANCIME CA PARTE INTEGRANTA A TABERELOR DE SINISTRATI CE VOR FI CREATE IN INCINTA CELOR 12 SCOLI DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CAZ DE CALAMITATI NATURALE, IN BAZA PROTOCOLULUI SEMNAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate privind forarea a 12 puțuri de apă potabilă de mare adâncime ca parte integrantă a taberelor de sinistrați ce vor fi create în incinta celor 12 școli de pe raza Municipiului București, în caz de calamități naturale, în baza protocolului semnat de Primăria Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Apărare, Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 76/27.08.2013;

în conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți „Studiului de Fezabilitate privind forarea a 12 puțuri de apă potabilă de mare adâncime ca parte integrantă a taberelor de sinistrați ce vor fi create în incinta celor 12 școli de pe raza municipiului București, în caz de calamități naturale, .'în ba^a==pcotocolului semnat de Primăria Municipiului București- jș^mspedîd^tul Școlar al Municipiului


București”, conform anexei care facâ^ffî^înte^ntă din prezenta hotărâre. Art.2 Finanțarea investiției prevfeijșj^^rt. 1 se asigură din fonduri

cuprinse în bugetul propriu al municipiuluTBucurești.

Art.3 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul

aparatului de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.08.2013.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2„Forarea a 12 puțuri de apă potabilă de mare adâncime ca parte integrată a taberelor de sinistrați ce vor fi create în incinta celor 12 școli de pe raza Municipiului București, în caz de calamități naturale, în baza protocolului semnat de Primăria Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București”

1    Valoarea totală

Evaluarea lucrărilor de construcții montaj pentru varianta propusă (Varianta I) s-a făcut pentru un curs valutar mediu de referință peanul 2013 de 1 euro = 4,500 Lei.

• Varianta I:

Valoarea totală a investiției:    2.300.000,OOIei / 511.111,11 euro

(inclusiv TVA 24%)

din care: Construcții Montaj :    2.042.878,56 lei / 453.973,01 euro

2    Eșalonarea investiției (pentru varianta propusa)Luna

INV. / C+M (lei)

INV. / C+M (euro)

I

766.666,6 / 680.959,52

170.370,37/151.324,34

II

766.666,7 / 680.959,52

170.370,37/151.324,34

III

766.666,7 / 680.959,52

170.370,37/151.324,33

TOTAL    (INV /

C+M)

2.300.000,00 / 2.042.878,56

511.111,11 / 453.973,01

fiu