Hotărârea nr. 223/2013

HOTARAREnr. 223 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA "PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL"


Consiliul General al Municipiului București

— HOTA RARE

privind aprobarea participării municipiului București la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național’’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Serviciul Suport Tehnico - Administrativ;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008, privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat în Europa și de prevederile Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului în municipiul București (P.I.G.C.A.), revizuit și aprobat prin H.C.G.M.B, nr, 234/2010;

în conformitate cu prevederile: art, 13 alin. (1) lît. s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare; art. 24 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale; art. 7 și art. 36 din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național aprobat prin Ordinul Ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1239/2013; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

Art.2 Se aprobă lista cu autoturisme uzate din parcul Primăriei Municipiului București, care cuprinde datele de identificare ale acestora, în vederea casării și participării la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, conform anexei

care face parte integrantă din prezen^aTroțărâre,.    ...    ____________.. . .

. = _ ^^rt3,_Se aprobă achizițioirfdd unuT^rțutaăr de_ 13_ autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii ' '    '    '

Art.4 Valoarea totală a finanțării solicitate de la Fondul de mediu, reprezentând primele de casare corespunzătoare autoturismelor uzate este de 84,500 lei, urmând ca diferența să fie asigurată de la bugetul local.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.07.2013.


București, 29.07.2013 Nr. 223ir


\n

Anexa 1

Anexa nr.1    .

/&>, <&23/

Autoturisme propuse pentru participare la ^.^y. 2o/ț Programul destimulare a înnoirii parcului auto național


> z 4» 7J

MARCA, TIP

ANUL

FABR.

SERIE SASIU

NUMĂR

ÎNMATRICULARE

NR. INVENTAR

1.

DACIA    1310 L

1999

'UU1R11711X2898903

B-64- DIR

900 192

2.

FORD MONDEO

1997

iWFOF.pXGBBVGD39575

B - 30 - VMR

500 176

3,

DAEWOO NUBIRA

1998

UU6JF696DWDOOOO26

B - 96 - VPG

500 182

4.

DAEWOO NUBIRA

1998

■ UU6JF696DWDOOOO25

B- 02-VPG

500 183

5.

DAEWOO NUBIRA

1998

UU6JF696DWDOOOO47

B - 98 - VPG

500 184

6.

OPEL ASTRA

2001

WOLOTGF4815300069

B - 70 - MCW

918 946

7.

SOLENZA

2003

U.U1R5A71543388651

B - 58 - ERC

918.995

8.

DACIA    1310 L

2003

UU1R1171143391380

B-37-HKB

919 000

9.

DACIA    1310 L

2003 .

UU1RÎ171143391395

B - 37 - HKK

919 001

9.

DACIA 1310 L

2003    ‘

UU1R1171143391382

B - 37 - HKJ

919 002

11.

SKODA FABIA

2000 '

TMBMD46Y313167043

B- 25 - VWA

911441

12.

DACIA 1310 L

1999

UU1R.T171X2898828

B- 51 - DIR

900.187

13.

SOLENZA

2003

UU1R5A71543390009

B-53-ERC

918 998

»* ’ .* r » A, 4 S» AufefcS X


J-- -«*■«••• >    i - -—p«lk- «Rr - •*- «'«tute-

+    r    . i^- «y »

«£>*» . -i j ii i< «-XJSJAiX ~ ■* .

Autoturisme propuse pentru4ic<^arâ și valorificare prin , | ,

.- -    ^«.‘" .. .■ . —■    ,-. „ •■• •? .-    ' . .    . _ _ : s ii

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național

NR.

CRT

MARCA, TIP

ANUL

FABR.

\    SERIE SASIU

NUMĂR

ÎNMATRICULARE

NR. INVENTAR

1.

DACIA    1310 L

1999 ;

.'UU1R11711X2898903

B - 64 - DIR

900 192

2.

FORD MONDEO

1997 :.

WFOFDXGBBVGD39575

B - 30 - VMR

500 176

3.

DAEWOO NUBIRA

1998

UU6JF696DWD000026

B - 96 - VPG

500 182

4.

DAEWOO NUBIRA

1998 •

'UU6JF696DWDOOOO25

B- 02-VPG

500 183

5.

DAEWOO NUBIRA

1998 .

U.U6JF696DWDOOOO47

B - 98 - VPG

500 184

6.

OPEL ASTRA

2001

WOLOTGF4815300069

B - 70 - MCW

918 946

7.

SOLENZA

2003

. UU1R5A71543388651

B- 58 -ERC

918.995

8.

DACIAtj 1310 L

2003 ..

UU1R1171143391380

B - 37- HKB

919 000

9.

DACIA    1310 L

2003 ;

UU1R1171143391395

B- 37 - HKK

919 001

10.

DACIA    131 OL

2003

.'U.U1R1171143391382

B - 37 - HKJ

919 002

11.

SKODA FABIA

2000

• TMBMD46Y313167043

B- 25 - VWA

.    911441

12.

DACIA 1310 L

1999

- UU1R1171X2898828

B - 51 - DIR

900.187

13.

SOLENZA

2003..

UU1R5A71543390009

B-53- ERC

918 998

Observații:

- autoturismele situate la pozițiile 12 și 13 au fost aprobate deja a fi casate si scoase din funcțiune 1    ' prin Dispoziția PG nr. 1601/2011..