Hotărârea nr. 220/2013

HOTARAREnr. 220 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 17-21, SECTOR 5, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Fabrica de Chibrituri nr. 17-21, sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării populației;

Văzând avizele si acordurile emise de:

-Primăria Sector 5 București: certificat de urbanism nr, 208 - F/28.03.2012;

-Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 16/20.06.2012;

-Primăria Municipiului București: aviz preliminar nr. 16/17.08.2012;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: aviz nr. MDRAP -2.242/29.03.2013;    .    ’

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția Patrimoniu Cultural: aviz nr. 272/Z/W.T2;2012;    ’

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 15589/50/24.09.2012;    ’    .    '

-Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1107032/21.09.2012;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 8147/1105065/01.10.2012; -Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A.: adresa nr. P.4/219/16.10.2012; -Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: aviz nr. D.3752/02.10.2012;    .

-Serviciul Român de Informații - U.M. 0362 București: aviz nr. 64.022/20.09.2012; -Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 138959/13.09.2012;

-Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Logistică: aviz nr.


4.043.937/17.10.2012;    .

-R.A.T.B.: aviz nr. 44237/30.05.2012;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr, 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;    AG'S'

-PUG -Municipiul București aprobat

—..----'-^-"-jjJteriqate-J,_____/*    •Cu respectarea prevederifor Legii hr. 52/2003 privindlransparerița'decizională în

administrația publică, cu modificările și completările-ulterioare;    ----

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea âd’miriistrățîenpublice locale nr; 215/2001, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Fabrica de Chibrituri nr. 17 - 21, sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 13/15.05.2013 prezentat în anexa 1, Planul de reglementări vizat spre neschîmbare prezentat în anexa 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent, prezentat în anexa 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente aprobate anterior.

Art4 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.07.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Olteanu Cristian Maria;

Direcția Urbanism_^2©Z

’     ^gk^-goZ3.......-/


. AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF nr. 13 / / £ #    2013

PUZ - STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR 17-2L SECTOR 5, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: S.C. VOLUMETRIC DF ROMANIA S.R.L.

ELABORATOR: S.C. M DES1GN ARHITECTURA și URBANISM S.R.L, R.U.R. - prof. dr. arh. Florin Machedon -ABCDEF6G5G6 NR. ÎNREGISTRARE CERERE: PMB nr. 1151872/12,04.2013 și ,1a Direcția Urbanism sub nr. 3330/15.04.2013, PMB nr. 1151871/12.04.2013 și la Direcția Urbanism sub nr, 3385/17,04,2013, PMB nr. 1156016/29.04.2013 și la Direcția Urbanism sub nr. 3899/30.04.2013, PMB Nr. 1156021/29.04.2013 și la Direcția Urbanism sub nr. 4072/10.05.2013.

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: O suprafață de teren de 5341,00mp conform măsurătorilor cadastrale, teren intravilan proprietate privată, conform Certificatului de urbanism Nr. 208 - F din 28.03,2012 eliberat de Primăria Secțorului-5.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - zona studiată se află în perimetrul delimitat de Str. Fabrica de Chibrituri, Șos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Piața Gării Filaret,

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012, figurează în “CB3” - subzona polilor urbani principali: - Barbu Văcărescu, Berceni, BIG Berceni, Colentina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret, Fundeni, Gara Basarab, Giurgiului, Lacul Morii vest, Obor, Orhideelor, Panduri, Pantelimon, Pipera, P-ța Presei Libere - Poligrafiei, Sălaj, Titan, Văcărești; INDICATORn URBANISTICI REGLEMENTAȚI: Conform RLU- PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012-POT maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT maxim = 4,5 mp. ADC/mp. teren, pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, înălțimea maximă admisă a clădirilor - nu se limitează înălțimea clădirilor.


CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. 208 - F din 28.03.2012 eliberat de Primăria Sectorului 5 ; AVIZUL DE OPORTUNITATE NR. 16/20.06.2012; AVIZ PRELIMINAR NR. 16/17.08,2012.

ACORDURI, AVIZE CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. MDRAP - 2.242/29.03.2013, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București nr. 15589/50/24.09,2012, Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B. nr. 1107032/21.09.2012, Avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 8147/01.10.2012, împreună cu planul anexă nr, 1105065/13.09.2012, Avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr. 272/Z/l 9.12.2012, Avizul Serviciului Roman de Informații nr. 64.022 din 20.09.2012, Avizul Ministerului Administrației și Internelor nr. 4.043.937/17.10.2012, Avizul Ministerului Apărării Naționale nr. D.3752/02.10.2012, Avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 138959/13.09.2012, Avizul R.A.T.B. nr. 44237/30.05.2012, Avizul S.N.C.F.R. nr. P,4/219/16.10.2012, Acordul proprietarilor suprafețelor de teren propuse prin documentația de urbanism să treacă în domeniul public (artere de circulație) - nu este cazul, alte avize conform legislației în vigoare, Declarație notarială încheiere de autentificare nr, 72/09 aprilie 2013.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesele se yor^aafea-conforrn avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

ȘE AVIZEAZĂ PLANUL„URBANICTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFIC ABILULUI SI INDICATORII URBANIȘTI-,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT


CONFORM CU ORIGINALULFUNCȚIUNE AVIZATĂ ( pentru parcela reglementată prin PUZ ): ansamblu de locuințe colective și spații comercial INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcela reglementată prin PUZ):

POT = maxim 50%; CUT = maxim 3,5 mp ADC/mp teren; RHmax.= S+D+P+9E ; Hcornișă = maxim 32,Om ; cu respectarea Codului Civil, cu înglobarea și corelarea condițiilor din avizele/acordurile, mai sus menționate.


Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, care modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de


documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date erojjatecdacă nu intră sub incidența legii penale'171p. Șef s urb. Cosn


stescu
form

U ORlG/NAtU* *•*»2. /<L

#cwâ £&d/ JȘJZtf-Ze/â
_______A .2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ___

Plan Urbanistic Zonal - Str. Fabrica de Chibrituri no. 17-21


[ Plan Urbanistic Zonal-Fa17-21 ]

Sector 5, București

ANSAMBLU REZIDENȚIAL - locuințe colective, dotări complementare locuirii si parter comercial

Proiect no. 12.209/2012


DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Plan Urbanistic Zonal-Fa17-21


Beneficiar;


-    DGUAT-PMB

-    DGUAT - Primăria Sector S

-    S.C. VOLUMETRIC DF ROMANIA SA.

Proiectant:

- SC M Design AU - birou de proiectare SRL


Director:

întocmit


-    prof. dr.arh. Florin MAfHEDON

-    urb. Diana GRIGOR

-    urb. Matei COCHEC!

, « •» H"f44*« ■V-- L.2CB3m


- SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI

SECȚIUNEAJ_

ARTICOLUL^. UTILIZĂRI ADMISE

CB3m - locuire , dotări complementare locuirii si parter comercial

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

C -    CB3m - extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze

prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap

motor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB3m-Se interzic:

-    orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și, prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat;    .

trucții provizorii de orice natură;


^pozitare en-gros;    - , '

depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II
CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR


.. „. •    - suprafața minima = 500 metri; ...... ._______________ .....

- front minim la stradă *12,0 metri;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

CB3m - în zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la aliniament;    *

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB3m - clădirile se vor retrage de la limitele laterale conform Planșei no.2.1 REGLEMENTARI URBANSITICE , dar nu cu mai puțin de 5,0 metri;

- clădirile se vor retrage față de limita posterioară conform Planșei no.2.1 REGLEMENTARI URBANSITICE dar nu mai puțin de 5,0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.    ’


CB3m - distanta dintre clădiri va fi conforma cu Planșa no.2.1 REGLEMENTARI URBANSITICE.

CB3m- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil in mod direct din Str. Fabrica de Chibrituri;    .

-    profilul transversal al circulațiilor interioare propuse vor respecta „Normele

privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006”.    .

-    se pot realiza pasaje și curți comune private, accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

-în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

CB3m - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-locurile de parcare se dimensionează conform „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții autorizate pe ț^ttoriyl-— Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționa


de circulație aprobateprin HCGMB nr.


*șkse dispun în construcții^upraULsuW^oe^sauJn^parcaje amenajateJavor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini;

-în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate;-se va demonstra (prin prezentarea—formelorlegale) amenajarea pe un- alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150 metri,

ARTICOLUL 10-ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CB 3m - S+D+P+9E-Eth (33m).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CB3m - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilîtate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

laCB3m - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și ele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

dată fiind intensitatea circulației pietonaie, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghețîi;

ARTICOLUL 13-SPAȚII PLANTATE

CB3m- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existențî având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

-    pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va^ impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese/ pietonaie, terase;

-    parcajele amenajate la sol-vorfi plantate*- ~ + -' - ■*'-'* -*>*■£-'

,    * i -    “ -r-

.. i.~    - -. -, :\î * ■ ", a,-,w.,

-H-»;*»" »-»-?-.....,„»,ĂRTÎCOt lOT-1MPRE J M UI Rl

CB3m - gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri.

CB 3m -spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

SECȚIUNEA III; POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB3m - POT maxim 50%;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CB 3m - CUT maxim = 3,5 mp.ADC/mp.teren

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.


--je «.««a..-;

.....r ?.....


»■ z


A .2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ----------—

Plan Urbanistic Zonal - Str. Fabrica de Chibrituri no.17-21

[ Plan Urbanistic Zonal-Fa17-21 ]

Sector 5, București

ANSAMBLU REZIDENȚIAL - locuințe colective, dotări complementare locuirii si parter comercial

Proiect no. 12.209/2012

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Plan Urbanistic Zonal-Fa17-21

Beneficiar:

-    DGUAT - PMB

-    DGUAT - Primăria Sector 5

-    S.C. VOLUMETRIC DF ROMANIA S.A.

Proiectant:

- SG M Design AU - birou de proiectare SRL Director.    - prof. dr.arh. Florin M/ CHEDON


întocmit:    - urb. Diana GRIGORE.

- urb. Matei COCHECl.
Cg3nT I- SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI


SECȚIUNEA I

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

CB3m - locuire , dotări complementare locuirii si parter comercial

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI    Z J^ONFORM

fCu ORIGINA LUI '

CB3m - extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nuTnrornedeze-^T1 prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap

motor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB3m -Se interzic:

-    orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul “ generat; ' ~ '

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en-gros;    .

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA»
CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELEI (Str.Fabrica de Chibrituri , nr.17-21)-SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNIclădiri peste P+4 niveluriARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

CB3m - în zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la aliniament;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB3m - clădirile se vor retrage de la limitele laterale conform Planșei no.2.1 REGLEMENTARI URBANSITICE , dar nu cu mai puțin de 5,0 metri;

- clădirile se vor retrage față de limita posterioară conform Planșei no.2.1 REGLEMENTARI URBANSITICE dar nu mai puțin de 5,0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

CB3m - distanta dintre clădiri va fi conforma cu Planșa no.2.1 REGLEMENTARI URBANSITICE.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

CB3m- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil in mod direct din Str. Fabrica de Chibrituri;

-    profilul transversal al circulațiilor interioare propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006".

-    se pot realiza pasaje și curți comune private, accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

-în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

CB3m - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afâra circulaților publice;

-locurile de parcare se dimensionează conform „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții autorizate pe teritoriul Municipiului ^Bucpfestîși a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulati^protate ^'nr|fc|CGM B nr,-66/2006%
_    /^ubfemrirwrîrrpărcaje amenajate Ia sol care

vor fî plântate cu minim un arbore Ia 4 mașini;    ——.

-în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate,

*'sFW“demonstra (prin prezentarea formelor'legâleTaffBnajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150 metri,

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR CB 3m - S+D+P+9E-Eth (33m) .

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

O

2

o

>


o

O

z

TI

o

33


CB3m - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

CB3m - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;


îrpsazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă: se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor ȚV;

cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghețîî;

ARTICOLUL 13-SPAȚII PLANTATE


CB3m - spațiile neconstruite și neocupațe de accese și trotuare de gardă vor fi înîerbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

-    pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita imperffieabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase^.'''>-,1

parcajele amenajate la-spjvor fi/plantate cu minim

.... —/o—-- -----zi

/A-    \ \ _ _ 31___

—-+--4-------L


\\ Cz ■ /.
fsARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

CB3m - gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri.

CB 3m -spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

SECȚIUNEA III; POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB3m - POT maxim 50%;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CB 3m - CUT maxim = 3,5 mp.ADC/mp.teren

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.P'roTDriArh.Florin MACHEDON ■ —

// x x>\    --"A