Hotărârea nr. 22/2013

HOTARAREnr. 22 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(PUD) STR. JEAN LOUIS CALDERON NR. 50, SECTOR 2Consiliul General ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jean Louis Calderon nr. 50, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Municipiului București:    certificat de urbanism nr.

869/995087/24.06.2011;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 2/07.03.2012;

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: avizul de urbanism nr. 3/18.05.2012;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 247/Z/05.04.2012;

Și


de


-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei încadrare nr. 7684/19/27.04.2012;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1027215/04.10.2011;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 1070284/2809/12.04.2012;

în conformitate cu prevederile :

cu


-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    PUG-Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privin.d^.amjnistrația publică locală, republicată,

z cu modificările și completările ulterijpare^.,./ /"

I tfr s i 1 7S

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Jean Louis Calderon nr. 50, sector 2, în conformitate cu avizul de urbanism nr. 3/18.05.2012 prezentat în anexa nr. 1 și planul de reglementări vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2.

Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice de detaliu coincidente aprobate anterior.

Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Olteanu Cristian Marinn

SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudoLToma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUgEgTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană


Direcția Urbanism Serviciul UrbanismAVIZ DE URBANISM nr. B    ,2012

PUD - STR. JEAN LOUIS CALDEcRON NR. 50, SECTOR 2

ELABORATOR:    SC PIETROBON & ROSSI SRL - arh. urb. Carmen M. Tănase (RUR: D1 ,E)

BENEFICIAR:    SC RECO INVESTMENT SRL

SOLICITARE înregistrată la CIDRC-PMB cu Nr. 1076619/02.05.2012 și la Direcția Urbanism cu Nr. 3833/ 03.05.201 2. SUPRAFAȚA REGLEMENTATA prin PUD: Parcela care a generat PUD în suprafață de 471 mp. (467,39 din proprietate privată persoane juridice. Imobilul este cuprins în Ansamblul de arhitectură "Str. Batistei" Monumentelor Istorice 2010 la poz. 355.


măsurători) înscitis în Lista


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela analizată și reglementată prin PUD se află în zona centrală a București pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform


Municipiului

PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completată cu HCGMB nr. 324/2010 și HCGMB nr. 241/2011, parcela studiată se încadrează în subzona funcțională CP1a - subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric. Conform PUZ - Zone construite protejate, parcela studiată este inclusă în Zona protejata nr. 21 - JEAN LOUIS CALDERON - POLONA - stradă de țesut tradițional majoră - (subzona Cp1b, Cp1c).

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. 65%; CUTmax. 3,25 mp.ACD/mp.; H max. max.16 m; min.13 m.; în conformitate cu solicitările CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 869/ 995087/ 24.06.2011 emis de Primăria București, ținând cont de prevederile AVIZULUI PRELIMINAR nr. 2/ 07.03.2012 precum și de prevederile stabilite în: ACORDURILE Șl AVIZE OBȚINUTE ÎN BAZA AVIZULUI PRELIMINAR ÎN VEDEREA APROBĂRII:

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național: Aviz nr. 247/Z/ 05.04.2011; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: •Decizia etapei de încadrare nr. 7634/19/27.04.2012; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: Aviz nr. 04.10.2011; Comisia Tehnică de Circulație - PMB: Aviz nr. 1027215/ 04.10.2011; Extras de Carte Funciară


Municipiului


1027215/ nr. 10787/


30.03.2012; Declarația Notarială autentificată cu nr. 66.669/ 11.04.2012 de Notar public Alessandro Martinelli și apostilată cu nr. 6591/11.04.2012 de Cancelaria de stat a Cantonului Ticino - Elveția.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor ne corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul se va realiza conform avidului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE și INDICATORI URBANISTICI: Conform PUZCP - Zona protejată nr. 21 - J.L. CALDERON - POLONA

RETRAGERI EDIFICABIL FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE:

NORD: față de proprietatea din str. Thomas Masarik nr. 4 - pe limita de proprietate - calcan;

LA EST: față de proprietatea din str. Thomas Masarik nr. 6 - pe limita de proprietate - cuplare la calcanul construcției învecinate pe lungimea lui și o retragere de 2 m față de limita de proprietate în rest;

LA SUD: față de proprietatea din str. Jean Louis Calderon nr. 48 - pe limita de proprietate - Corpul B1 - calcan pe o lungime de 5,5 m. Corpul A - se menține situația existentă;

LA VEST: față de aliniament - Corpul B1 - o retragere de 20,4 m. Corpul A - se menține situația existentă

Retragerile astfel definite sunt obligatorii - nu se admite depășirea lor la nivelurile superioare ale construcției (etaje în consolă).

* în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitate^ datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Decizia privind aprobarea PUD aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCU

Expert,    /    Sef serviciu

arh. urb. Stelian Alexandru Constantinescu    F    urb. Ciobanii OpregcujOlivia

V


4ex. / 04.05.2012/-' /'O


iiAna■<

:,v    •

W* v> , /^>r    \^s *a>.

\\7<    *'~z/’1

Jean Louis Calderdri'Șp


REGLEMENTARI URBANISTICE


v^INCTIUNE PROPUSA:

ÎRVICSB» BIROURI (Se încadrează in izarile admise prin PUZ Zone Construite btejate- Zona protejata nr.21)

AN7 TERITORIAL:

k / TEREN =471 mp

gj. corp A (RESTAURARE)= 214.91 mp corp B existent (DESFIINTARE)=57.71 mp EXTINDERE = 91,24 mp

patii verzi=30 %=141,3 mp lei =23,55 mp

OT.max. = 65%

T.max. = 3.25 ax. Extindere= 16.00 m

/o


im !

\ hfewi /.

XLj. :    v-1 - .-?•>


•T

•/


GLEMENTARI DISTANTE EXTINDERE:

D (spre IMOBILUL str. J.L.Calderon no. 48): Construcție pe limita proprietății (CALCAN) 5,5 m adâncime •i)RD (spre IMOBILUL str. Thomas Masarik no.4) Construcție pe limita proprietății (CALCAN)

* Se menține calcanul existent

,!T (spre IMOBILUL str. Thomas Masarik_npj6) Construcție pe limita proprietății (CAL si retragere 2 m fata de limita proprietății

:ST (spre str. J.L. Calderon) 20,4 m


ficiar: S.C. RECO INVESTMENT SRL

r"-‘ScJ.

CIRCULAȚIE CAROSABIL

LIMITAZONADE STUDIU PU D    CIRCULAȚIE PIETONALA^BESTI, SECTOR 2,

ean Louis Calderon, nr. 50


proiect nr. 1/2011


DATA:

noiembrie 2011


LIMITA PARCELE

ACCES PIETONAL

ACCES Al ITO


CONSTRUCȚII EXISTENTE"


locuințe individuale N URBANISTIC DE DETALIU.

așșvp construcții ExisTENTEjap Louis Calderon, nr:5O- -    --j

âSiiJ SERVICII (BIROURI) -


SCARA:

-1:500


PLANȘA: Nr. 3.