Hotărârea nr. 215/2013

HOTARAREnr. 215 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 85/2012 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 46/2016


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B, nr.85/2012 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bucure ști-Ilfov (ADIBI)

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit c și art. 45 alin. (1) și alin; (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Punctul 7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2012 se modifică astfel:

“7. Doamna consilier C.G.M.B. Nicolescu Cristina Elena”.

Art.lI Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/2012 rămân neschimbate.

Art.lII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-llfov (ADIBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.07.2013.

I    “ z. . ■ , ,    SECRETAR GENERALSplaiul Independenței 291-293, sector S, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.i3ucurestl-grimaria.ro