Hotărârea nr. 214/2013

HOTARAREnr. 214 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 51/2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLTEA" SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 38/2017

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza demisiei domnului Mitache Constantin înregistrată la Cabinetul Secretarului General cu nr, 1898/6/24.05.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1943/24.05.2013;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) Ut. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Ungureanu Mihaela, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea", în locul domnului Mitache Constantin.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoana desemnată la art. 1 și Spitalul Clinic „Colțea" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.07.2013.

PREȘEDINTE DJJSEDINȚAț ’ OlteanuBucurești, 04,07^2013 Nr. 214_

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București,România; tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Secretar General

OPINIE MOTIVATĂEu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art, 48 alin. (1) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.214/04.07.2013 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”, pentru următoarele motive:

în cadrul dezbaterilor consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului București au desemnat reprezentant - membru care să facă parte din consiliul de administrație pentru spitalul public din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare „în cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți Ia alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin, fl) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare”.

în aplicarea O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înființarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și aprobarea organigramei acestei instituții.

Având în vedere că, autoritatea deliberativă a Municipiului București nu a desemnat reprezentant în consiliul de administrație din rândul structurii așa cum prevede art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea nr. 214/04.07.2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București, neavându-se în vedere dispozițiile articolului mai sus-menționat.


360042, sector 6, București, România


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tei:    - -    ‘    £

http7Awiiw.pmb.ro