Hotărârea nr. 212/2013

HOTARAREnr. 212 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 150/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ

Consiliul General


al Municipiului București

....................................... iMiniiffnwamimilli 11 nmm wbomiMiffl

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 150/2012 privind constituirea Comisiei de seiecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la

regiile autonome de interes local ale Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor art, 5 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând demisia domnului Benghea Mălăieș Andrei din Comisia de seiecție pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație ia regiile autonome de interes local ale Municipiului București șt la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz, înregistrată cu nr. 185/18.06.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit, c), alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ■

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Punctul 2 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.150/2012 se modifică astfel:

“2. Domnul Andrihovici Cristian Dumitru”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.150/2012 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 04.07.2013.

PREȘEDINTE

OlteanaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tal.: +4021305 55 00; wwwi.bucuresti-oriirtaria.ro