Hotărârea nr. 208/2013

HOTARAREnr. 208 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 84/2012 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 MODIFICA HCGMB NR. 84/2012 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 189/2016

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2012 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General aî Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr, 550/2002

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor,autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.! Art.1 punctul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/2012 se modifică astfel:

„3. Domnul Ghiță Richard Vtcențiu".    '

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr. 84/2012 rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea C.G.M.B. nr. 222/2012 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.07.2013,

PREȘEDINTE DE SEQJ-Nj Olteanu CnstignrtX&afT*SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor TomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.; +4021 305 55 00: viww. bucii resti-pri mari a.ro