Hotărârea nr. 206/2013

HOTARAREnr. 206 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA H.C.L.M.B 16/1994 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.M.B. 16/1994 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură

(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Articolul 1 al H.C.L.M.B. nr. 16/1994 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1. Prevederile prezentei hotărâri se aplică lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de orice categorie și care aduc atingere domeniului public ai municipiului București, cu respectarea legislației în vigoare.”

Art,II. După articolul 1 se introduc 5 noi articole, de la 11 până la 15 care vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. Se aprobă componența Comisiei de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice și documentația necesară pentru obținerea avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării prevăzute în anexa nr. 2.”

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.rc„Art. 12. Se aprobă documentația necesară obținerii avizuiui 4le traseu prevăzut în anexa nr. 3."

„Art. 13. Se aprobă documentația necesară obținerii acordufui Primarului general pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare pe străzi modernizate aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) prevăzut îrranexa nr. 4.”

„Art. 14. Se aprobă documentația necesară obținerii acordului Primarului general pentru execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitare și stradale în perioada 15 noiembrie - 15 martie prevăzut în anexa nr. 5.”

„Art. 15. Se aprobă documentația necesară obținerii avizului de intervenție în domeniul public, formularul de aviz de intervenție, precum și anunțul de intervenție, conform anexei nr. 6.”

Art.lll. Articolul 3 se completează având următorul conținut:

„Art.3. Executarea de lucrări în domeniul public se poate face prin includerea și aprobarea lor în Programul coordonator anual, cu excepția branșamentelor cu lungimi mai mici de 30 m și a amenajărilor de acces autorizate pe proprietăți private.”

■ Art.lV. După articolul 3 se introduce articolul 31 care va avea următorul cuprins:

„Art.31. Documentația necesară și conținutul proceselor verbale de recepție preliminară și finală a suprafețelor afectate este cuprinsă în anexa nr. 7.”

Art.V. Articolul 4 se completează având următorul conținut:

„Art.4. Primăria Municipiului București și primăriile de sector, prin direcțiile de specialitate, vor emite autorizații de construire, avizele și acordurile legale, pentru execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București, conform prevederilor legale, în vigoare, respectiv Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor.”

ArtVI. Articolul 5 se completează, având următorul conținut:

„Art.5. Primarul general are următoarele competențe:

-    aprobă avizul „acord Primar general” pentru execuția de lucrări de construcție în carosabil și trotuarul străzilor modernizate aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere);

-    aprobă „avizul de traseu” pentru proiecte care afectează străzile aflate în administrarea Primăriei Municipiului București șî/sau Consiliului General al Municipiului București;

-    aprobă Programul coordonator anual;

-    aprobă avizul „acord Primar general pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare în perioada 15 noiembrie - 15 martie."

Art.VII. Capitolul „Definiții" se completează având următorul conținut:

„Zona de responsabilitate a R.A.T.B. - este zona administrată conform actelor normative în vigoare. în cazul refacerii carosabilului, se va stabili un protocol între operatorul de transport local și administratorul drumului prin care se va stabili că intervenția în carosabil se va realiza de către administratorul drumului pentru eliminarea riscului de infiltrare a apelor în fundație.


Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
Pag 2


Acord administrator de drum - document prin care administratorul de drum își exprimă acordul cu privire )a executarea lucrărilor de construcții care afectează domeniul public aflat în administrare.

Aviz comisie tehnică de circulație - act administrativ emis de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București ca urmare a analizei și deciziei comisiei tehnice de circulație prin care se impun anumite condiții de realizare a lucrărilor ce urmează a fi aprobate prin Autorizația de Construire, sau de desfășurare a circulației în zona lucrărilor după obținerea Autorizației de Construire.

Aviz de intervenție - act administrativ emis de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București prin care se aprobă execuția lucrărilor de întreținere curentă, reparații și remediere a avariilor la rețelele de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale)."

Art.VIll. Articolul 7 se modifică și va avea următorui cuprins:

„Art.7. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art.lX. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.10. Autorizația de construire pentru lucrările tehnico-edilitare care cuprind și extinderi și branșamente se emite de P.M.B. indiferent de lungimea acestora."

Art.X. Capitolul V - „Sancțiuni” devine Capitolul VI - „Sancțiuni", iar arî. III din textul hotărârii se modifică în mod corespunzător.

Art.XI. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.11. Autorizația de construire pentru lucrări ce se execută pe străzi modernizate/reabilitate aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) se va emite numai după obținerea avizului „Acord de Primar general" eliberat de Primăria Municipiului București prin direcția de specialitate. ,

Pentru străzile aflate în administrarea primăriilor de sector avizul „Acord de Primar general" se va emite doar în baza unui aviz al primarului de sector.”

Art.XII. Articolul 13 se completează și va avea următorul cuprins:

„Alin.(4). în termen de 6 Suni de la adoptarea prezentei hotărâri toți administratorii de rețele tehnico - edilitare și stradale vor elabora proceduri de intervenție în domeniul public și soluții tehnice a stabilității căminelor (corp cămin și capac).

Aceste proceduri vor fi supuse direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care va uniformiza soluțiile tehnice prezentate."

Art.XIlI. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.20.(1) Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului sau contractului-cadru încheiat între administratorii de rețea și un constructor de drumuri, atestat în acest sens și verificat de emitentul Autorizației de Construire.

Contractul, contractul-cadru sau subsecvent trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare din zona afectată. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea suprafețelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorul de rețea și societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera respectivă,

Art.20.(2) Dacă lucrările afectează semnalizarea rutieră și/sau pistele de bicicliști, acestea se vor reface prin aducerea la starea inițială. în cazul în care străzile au semnalizarea rutieră și/sau pistele de bicicliști în garanție/postgaranție (întreținere) acestea se vor reface în baza contractului încheiat între administratorul de rețea și constructorul semnalizării rutiere care are în garanție/postgaranție (întreținere) semnalizarea rutieră și/sau pistele de bicicliști respective.”

Art.XIV. Articolele 2, 4, 5 și 6 ale H.C.L.M.B. nr. 16/1994 se abrogă.

Art.XV. Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Străzilor, Primăriile sectorelor 1-6 ale municipiului București, A.D.P.-urile de sector, R.A.T.B., S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., RA.D.E.T., S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., S.C. ROMTELECOM S.A., S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A... S.C. METROREX S.A., S.C. Luxten Lighting Company S.A., S.C. Netcity Telecom S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

■ Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.07.2013.

DINȚA


București, 04.07.2013 Nr. 206
Pag 4
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Secretar GeneralOPINIE MOTIVATA

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar Genera! al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 206/04.07.2013 pentru modificarea Hotărârii CLMB 16/1994 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București" întrucât hotărârea a fost adoptată cu amendament prin care se propune completarea art. 4 din proiectul de hotărâre cu următorul conținut: „Primăria Municipiului București și primăriile de sector prin direcțiile de specialitate vor emite autorizații de construire, avizele și acordurile legale pentru execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții".

Direcția Utilități Publice prin adresa nr. 6502/15.07.2013 sesizează că amendamentele aprobate contravin Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel că din textul hotărârii se înțelege faptul că atât Primăria Municipiului București, cât și primăriile de sector emit autorizații de construire pentru același tip de lucrări, or Legea nr. 50/1991 stabilește exact emitentul autorizațiilor de construire pentru diferite tipuri de lucrări în art. 4 alin. (1) lit. c) ,,de Primarul General al Municipiului București, cu avizul primarilor sectoarelor Municipiului București, pentru lucrările care se execută:

1.pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele din extravilan;

2.la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) fit. b);

Splaiul independenței nr. 291-293, cod poștal Q60042, sector 6, București, România

/li??-.


3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și de distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum și lucrări și/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului București;

d) de primarii sectoarelor Municipiului București, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepția celor prevăzute la lit. c), inclusiv branșamente și racorduri aferente rețelelor edilitare”.

De asemenea, există neconcordanțe între amendamentele citite și aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului General al Muncipiului București din data de 04.07.2013 și cele depuse în forma scrisă.

Hotărârea nr. 206/04.07.2013 nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

SECRETAR GENERAL af Municipiului București TUDOR TQMA _

Splaiul Independentei nf. 291-293, cod poștal 060042. sector 6, București. Roriânia


Anexa 1

Norme pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București

Capitolul I Dispoziții Generale

Art. 1 Prevederile prezentei hotărâri se aplică lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de orice categorie și care aduc atingere domeniului public al municipiului București.

Art. 2 Prezenta hotărâre stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind programarea, coordonarea, avizarea, autorizarea și execuția de lucrări, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul construcțiilor ce se execută în municipiul București.

Art. 3 Executarea de lucrări în domeniul public se poate face numai după includerea și aprobarea lor în Programul Coordonator Anual.

Capitolul II Competențe și responsabilități

Art. 4 Primăria Municipiului București prin direcția de specialitate va emite autorizațiile de construire, avizele și acordurile legale pentru execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Primarul General are următoarele competențe;

-    aprobă avizul „Acord Primar General” pentru execuția de lucrări de construcție în carosabilul și trotuarul străzilor modernizate aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere);

-    aprobă „avizul de traseu”;

-    aprobă Programul Coordonator Anual;

-    aprobă avizul „Acord Primar General pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare în perioada 15 noiembrie - 15 martie”

Capitolul III Definiții și proceduri

Art. 6 In înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează;

Infrastructură - se înțelege totalitatea rețelelor edilitare (tehnico-edilitareși stradale) care asigură accesibilitatea la o zonă teritorială și funcționabilitatea acesteia (de locuit, de exploatare industrială, agricolă, turistică, etc.) 'V Q

Lucrările de infrastructură - constau în modernizarea, reafeiiitareâ extinderea, înlocuirea rețelelor edilitare, de transport (de suprafață și subteran) și distribuție pentru: apă - canal, gaze, electrice, iluminat public, termofîcare, comunicații electronice, precum și lucrări de modernizare și/sau reabilitări străzi.

Stradă modernizata - este acea arteră pe care s-au executat lucrări de refacere în carosabil și trotuar inclusiv a fundației și rețelelor tehnico - edilitare după caz.

Stradă reabilitată - este acea stradă la care s-au executat lucrări de frezare a stratului de uzură vechi și aștemere de mixturi asfaltice noi sau de înlocuire a pavajului vechi cu unul nou în scopul prelungirii duratei de exploatare.

Branșamentul - este acel tronson de rețea folosit pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de bază în vederea asigurării unei utilități.

Autorizația de construire - actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Avizul de traseu - document ce atestă acordul de principiu al emitentului autorizației de construire pentru traseul propus de solicitant.

Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării - document prin care, în urma analizei proiectelor și planului coordonator, se exprimă acordul pentru execuția lucrării solicitate, cu respectarea avizelor obținute la proiect și cu asigurarea funcționarii simultane cu rețelele de infrastructură existente.

Acord Primar General pentru intervenție în străzi modernizate/ reabilitate) - este avizul prin care Primarul General aprobă execuția unei lucrări în carosabil și/sau trotuar pe străzile modemizate/reabilitate aflate în garanție/ postgaranție (întreținere).

Avarie la rețelele tehnico-edilitare - se înțelege întreruperea furnizării unei utilități (alimentare cu apă potabilă, cu energie electrică, etc.) către client, sau furnizarea acesteia la alți parametri decât cei normali ca urmare a apariției unui accident tehnic.

Avarie ia rețeaua stradală degradare locală a covorului asfaltic sau a pavajului; cămin edilitar neadus la cota străzii sau surpat; borduri dislocate sau degradate și avarii la instalații de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere; avarie la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); avarie la mobilierul stradal; avarie la Sistemul de Management al Traficului în municipiul București.

Avarie la rețeaua proprie a transportului public de suprafață (calea de rulare) — degradare locală a pieselor de cale, a dalelor, a șinelor de tramvai și degradarea carosabilului în zona căii de rulare și/sau în zona de responsabiBtpe

RATB; avarii la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețeleydeț'contact de tramvaie și troleibuze.    '

Remedierea avariei la rețelele tehnico-edilitare - reprezintă repunerea în funcțiune a utilității la parametrii normali la care trebuie furnizată clientului.

Remedierea avariei La rețeaua stradală - reprezintă aducerea la starea inițială a covorului asfaltîc sau a pavajului; refacerea/aducerea la cotă a căminelor edilitare; înlocuirea bordurilor dislocate sau degradate; remedierea avariilor la instalațiile de semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere; remedierea avariei la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, Ia instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (Poduri și Pasaje); remedierea avariei la mobilierul stradal; remedierea avariei la Sistemul de Management al Traficului în municipiul București.

Remedierea avariei la rețeaua proprie a transportului public de suprafață (calea de rulare) - înlocuirea locală a dalelor, a șinelor de tramvai, a componentelor pieselor de cale, precum și aducerea la starea inițială a carosabilului în zona căii de rulare și/sau în zona de responsabilitate a RATB; remedierea avariilor la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.    .

Art. 7 în municipiul București, pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) autorizația de construire se emite numai pe baza unui proiect de autorizare a execuției lucrărilor de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, actualizată, și ale Ordinului Ministrului M.T.C.T. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, actualizată.

Art. 8 Proiectul aflat în faza de autorizare va fi corelat cu toate celelalte proiecte și lucrări de infrastructură din zonă prin Comisia de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 9 Autorizația de construire pentru lucrările de racorduri și branșamente cu lungimi mai mici de 30 m se emite de primăriile de sector.

Art, 10 Autorizația de construire pentru lucrările complexe care cuprind extinderi și branșamente se emite de P.M.B. indiferent de lungimea acestora.

Art. 11 Autorizația de construire pentru lucrări ce se execută pe străzi modernizate/reabilitate aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) se va emite numai după obținerea avizului „Acord Primar General” eliberat de Primăria Municipiului București prin direcția de specialitate.

Capitolul IV Avizul de intervenție în domeniul public pentru rHnedierea avariilor    ;

Art. 12 (1) Lucrările de întreținere curentă și remediere a avariilor la rețelele de infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) se vor executa pe baza Avizelor de Intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului București prin direcția de specialitate administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale.

(2)    Durata acestor lucrări nu poate depăși 48 ore.

(3)    Pentru situații excepționale, atunci când din motive obiective, în urma analizei de către emitentul Avizului de Intervenție în domeniul public, rezultă necesitatea prelungirii acestui termen, acesta se poate prelungi o singură dată cu alte 48 de ore.

(4)    Avizele de intervenție în domeniul public se eliberează pe o perioadă stabilită de emitent, numai după ce solicitantul prezintă procesele verbale de recepție a zonelor afectate, încheiate cu administratorii domeniului public pentru lucrările executate anterior solicitării. In vederea stabilirii zonei de valabilitate a Avizului de Intervenție, emitentul poate solicita documentele prevăzute de lege în baza cărora au fost construite rețelele tehnico-edilitare și stradale.

(5)    Lucrările de remediere a avariilor vor începe numai după obținerea acordului direcției de specialitate. în acest sens, executantul va transmite direcției de specialitate, înaintea începerii execuției, listele și schițele lucrărilor solicitate care vor conține elementele de identificare a amplasamentului, tipul intervenției, zonele afectate și perioada execuției.

A

(6)    In cazuri excepționale, atunci când avariile creează un pericol deosebit, lucrările pot începe imediat cu anunțarea telefonică a direcției de specialitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar O800-160° și la Dispeceratul Primăriei Municipiului București în intervalul orar 16°°—08°°, precum și în zilele de sâmbăta, duminică și în cursul sărbătorilor legale.

(7)    Documentația aferentă lucrărilor anunțate telefonic va fi prezentată direcției de specialitate în maxim 24 de ore.

(8)    Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un număr de înregistrare propriu de la direcția de specialitate. Orice lucrare de intervenție care nu are număr de înregistrare propriu este ilegală.

(9)    O copie după Avizul de Intervenție în domeniul public pe care se va menționa numărul de înregistrare propriu se va păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentată la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriilor de sector. Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

(10)    Toate lucrările de intervenție pentru remedierea avariilor vor fi înregistrate la direcția de specialitate pentru urmărirea încadrării în termenele de execuție acordate și refacerii corespunzătoare a zonelor afectate.


(11) Documentația necesara, conținutul Avizului de intervenție în domeniul


public și macheta tabelului pentru transmiterea datelor necesare avizării sunț prezentate în anexa nr. 6.

Capitolul V Responsabilități

Art. 13 (1) Administratorii rețelelor și constructorii lucrării# edilitare răspund de calitatea acestora și sunt obligați să mențină la cota drumului capacele de vizitare după terminarea lucrărilor din subteran.

(2)    în cazul producerii de tasări pe traseele rețelelor edilitare cauzate de defecțiuni la acestea sau de execuția necorespunzătoare a umpluturilor și pavajelor, sarcina refacerii revine constructorilor și administratorilor de rețele.

(3)    Administratorii de rețele au obligația de a realiza imediat după terminarea lucrărilor din subteran legătura acestora la rețeaua existentă.

Art. 14 Urmărirea respectării condițiilor din avizul de intervenție/autorizația de construire se face de către administratorii domeniului public, direcțiile de specialitate din primăriile de sector sau Primăria Municipiului București, după caz.

Art. 15 (1) în termen de 5 zile de la data termenului avizat, constructorul și administratorul rețelelor vor solicita în scris administratorilor domeniului public (Administrația Străzilor, A.D.P-urile de sector sau direcțiile de specialitate din primăriile de sector, după caz) recepția preliminară a zonelor afectate de lucrări; un exemplar al proceselor verbale de recepție va fi înaintat direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București ca structură de specialitate.

(2)    Recepția lucrărilor de refacere a zonelor afectate de lucrări se face de

către comisii de recepție formate din:    -

-    delegatul administratorului domeniului public (Administrația Străzilor, A.D.P-urile de sector sau direcțiile de specialitate din primăriile de sector, după caz), în calitate de președinte;

-    delegatul constructorului;

-    delegatul administratorului de rețele.

(3)    Comisia de recepție va trece la efectuarea recepției în termen de 5 zile de la data comunicării beneficiarului că lucrarea a fost finalizată.

Art. 16 (1) Comisia de recepție va încheia procesul verbal de recepție preliminară a lucrărilor de refacere a zonelor afectate, consemnând constatările privind calitatea acestora și, dacă este cazul, remedierile necesare și termenele de realizare a acestor remedieri.

(2) In cazul în care lucrările nu corespund prescripțiilor tehnice se va refuza recepția, consemnându-se în procesul verbal cauzele refuzului, condițiile de remediere și data pentru o noua recepție preliminară.

Art. 17 In cazul în care până la recepția finală se produc tasări sau degradări aie tuturor zonelor afectate de lucrările în cauză, administratorul de rețele și constructorul sunt obligați să urmărească-și să intervină operativ pentru înlăturarea
circulație și de pagubele produse ca urmare a acestora.

Art. 18 (1) La expirarea perioadei prevăzute în Procesul VerbaLHe recepție preliminară, administratorul de rețele va solicita în termen de maxim 5 zile serviciilor de specialitate recepția finală a zonelor afectate.

(2) In termen de 5 zile de la data solicitării, comisia constituită conform art. 15 va trece la efectuarea recepției și va întocmi procesul verbal de recepție finală a zonelor afectate.

A.

Art. 19 (1) In cazul în care, la recepția finală, comisia va constata că starea suprafețelor afectate este necorespunzătoare, administratorul de rețele și constructorul sunt obligați să refacă suprafețele în conformitate cu indicațiile date de comisia de recepție și în termenul fixat în procesul verbal.

(2) Documentația necesară și conținutul proceselor verbale de recepție preliminară și finală a suprafețelor este cuprinsă în Anexa nr. 6.

Art. 20 Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului sau contractului cadru încheiat între administratorii de rețea și constructorul de drum și verificat de emitentul Autorizației de Construire. Contractul, contractul cadru sau subsecvent trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare din zona afectată. In cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea suprafețelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorul de rețea și societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera respectivă.

Art. 21 în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorul de rețea, societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.

9

Capitolul V Sancțiuni

Art. 22 Nerespectarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București” prevăzute la Art. I constituie contravenție și se sacționează după cum urmează:

1)    încălcarea prevederilor art. 10, art. 12 (1), (5), (6), (7) și (9), art. 13, art. 14, art. 15 (1), art. 17, art. 18 (1), art. 19 (1) și art. 20 cu amendă de la 2500 la 5000 lei.

2)    încălcarea prevederilor art. 11 și art. 21 cu amendă de 5000 lei.


COMPONENȚA    j ;

COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII

-    PREȘEDINTE - Director Direcție Generală de Specialitate

-    VICEPREȘEDINTE - Director Direcție de Specialitate

-    SECRETAR    - Șef Serviciu Direcție Specialitate

MEMBRII:

1.    Reprezentantul Direcției de Urbanism din Primăria Municipiului București;

2.    Reprezentantul Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației din Primăria Municipiului București;

3.    Delegați împuterniciți cu drept de decizie de către administratorii de rețele:

-    RADET BUCUREȘTI;

-    SC APA NOVA SA;

-RATB;

-    SC ROMTELECOM SA;

-    SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA;

-    SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA;

-    SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA;

-    SC NETCITY TELECOM SA.

4. Delegați ai administrației locale/centrale după caz:

-    Reprezentanții primăriilor de sector : ADP-uri, etc;

-    Reprezentantul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement;

-    Reprezentantul Brigăzii de Poliție Rutieră;

-    Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;

-    Reprezentantul Administrației Străzilor;

-    Reprezentanții altor instituții/societăți prevăzute în Certificatul de Urbanism;DOCUMENTAȚIA NECESARĂ

PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII    ,1

-    CERERE DE SOLICITARE din partea, administratorului de rețda; //

-    MEMORIU JUSTIFICATIV întocmit de administratorul de rețea; v

-    CERTIFICAT DE URBANISM;    ’    "

-    PLAN ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM;    ''

-    AVIZ SC ENEL MUNTENIA SA;

-    AVIZ RADET BUCUREȘTI;

-    AVIZ SC APA NOVA SA;

-    AVIZ SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA;

-    AVIZ SC ROMTELECOM SA;

-    AVIZRATB;

-    AVIZ SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA;

-    AVIZ SC NETCITY TELECOM SA;

-    ' AVIZ ADP din care să rezulte data ultimei reabilitări/modemizări a străzii;

-    AVIZ ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR din care să rezulte data ultimei reabilitări/modemizări a străzii;

-    AVIZ DIRECȚIE DE SPECIALITATE din cadrul Primăriei Municipiului București în cazul investițiilor Primăriei Municipiului București aflate în perioada de garanție;

-    AVIZ TRASEU eliberat de direcția de specialitate din cadinil Primăriei Municipiului București;

-    PLAN COORDONATOR CU TABEL COORDONATOR SEMNAT (2 EX.)

(profile transversale după caz);

-    DOVADA DE ACHITARE A TAXEI plătită la casieria Primăriei Municipiului București;

-    ALTE AVIZE ;

-    ACORD PRIMAR GENERAL PE STRĂZI MODERNIZATE, după caz;

Toate documentele vor fi depuse în copie.DOCUMENTAȚIA NECESARĂ pentru obținerea avizului de traseu

-    Certificatul de urbanism (copie);

-    Memoriu justificativ;

-    Adeverința machetă de la Administrația Străzilor sau de la Administrația Domeniului Public de sector, din care să rezulte data finalizării lucrărilor de reabilitare sau modernizare a străzii;

-    Plan anexă la Certificatul de urbanism (scara 1: 500);

-    Plan de încadrare în teritoriu (scara 1: 2000);

-    Dovada de achitare a taxei plătită la casieria Primăriei Municipiului București.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ pentru obținerea avizului


ACORD PRIMAR GENERAL - STRĂZI MODERNIZATE -

(străzi aflate în garanție/întreținere

-    Cererea de solicitare Acord Primar General din partea administratorului de rețea;

-    Adeverința macheiă de la Administrația Străzilor sau de la Administrația Domeniului Public de sector, din care să rezulte data finalizării lucrărilor de reabilitare sau modernizare a străzii;

-    AVIZ TRASEU pentru rețelele de utilități publice eliberat de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București

-    A VTZpentru infrastructura rutieră eliberat de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în cazul investițiilor Primăriei Municipiului București aflate în perioada de garanție;

-    Memoriul justificativ din care să reiasă imposibilitatea de a fi efectuat lucrarea înainte de reabilitare (modemizare)mtocmit de administratorul de rețea;

-    Copia după certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului București,

de Primăria de sector (după caz) sau adresă de la Direcția de Urbanism prin care se solicită Acord Primar General înaintea emiterii certificatului de urbanism de către Primăria Municipiului București;    .

-    Autorizația de construire a imobilului la care se face branșamentul rețelei edilitare și / sau titlul de proprietate asupra imobilului - pentru construcții existente (în cazul branșamentelor);

-    Documentația tehnică pentru A.P.G.;

1.    Memoriul tehnic întocmit de proiectant;

2.    Planul topografic de situație scara 1:500 cu traseul lucrării colorat;

3.    Setul de fotografii în porțiunea de traseu proiectat pe care se afectează strada modernizată;

Fotografiile vor avea trasate și cotate: traseul canalizației și zonele decopertate pentru instalarea căminelor, pentru efectuarea forajelor etc. De asemenea, acestea vor avea inscripționate datele de poziționare: numere poștale, intersecții etc.

S

4.    Graficul de execuție al lucrării pentru traseul -din carosabil și/sau

trotuarul modernizat afectat    .....-Documentația tehnică va conține toate datele referitoare la poziționarea și dimensiunile zonelor de pavai decopertate (care vor fi refăcute) situate pe artera

modernizată (reabilitată).

Se va completa eventual cu secțiunile caracteristice ale săpăturilor și/sau cu planuri la scara 1:100, 1:50, etc.

-    Contractul sau contractul cadru încheiat între administratorul de rețea și constructorul care a făcut reabilitarea sau modernizarea străzii și verificat de emitentul Autorizației de Construire. Contractul,, contractul cadru sau subsecvent trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare din zona afectată.

-    Fila din Programul Coordonator Anual — Primăria Municipiului București în care este menționată lucrarea (investiția) - sau adresa formală a administratorului de rețea către Primăria Municipiului București, prin care s-a solicitat înscrierea lucrării pentru care se solicită avizul, în Programul Coodonator Anual.

- Dovada de achitare a taxei plătită la casieria Primăriei Municipiului București, după ce acordul a fost emis (semnat).DOCUMENTAȚIA NECESARĂ pentru obținerea Acord /Aviz Primar General

pentru execuția lucrărilor tehnico - edilitare în perioada 15 noiembrie — 15 martie

-    cerere de eliberare Acord/Aviz Primar General din partea administratorului de rețea;

1    J

-    memoriu justificativ privind necesitatea executării lucrării în perioada de iarnă întocmit de administratorul de rețea;

-    copie a autorizației de construire;

-    grafic de execuție a lucrării conform autorizației de construire;

-    grafic de execuție a lucrării în perioada 15 noiembrie - 15 martie;

-    anunț de începere a lucrărilor;

-    schiță de traseu cu menționarea zonei afectate (carosabil / trotuar / spațiu verde);

-    proces verbal de predare-primire amplasament încheiat cu administratorul domeniului public sau machetă de la Administrația Străzilor/Administrația Domeniului Public în care să se menționeze perioada în care a fost reabilitată/modernizată artera.

Documentația necesară în vederea obținerii

?    3

Avizului de Intervenție în domeniul public

în vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public, administratorii rețelelor edilitare vor prezenta:

-    adresa de solicitare a Avizului depusă de administratorul de rețea;

-    procesele-verbale de recepție a zonelor afectate pentru toate lucrările executate de administrator anterior solicitării;

-    Pentru străzile aflate în garanție/întreținere, contractul sau contractul cadru încheiat între administratorul de rețea și constructorul de diurn (care are în garanție/postgaranție - întreținere, artera respectivă). Acest

. contract se va încheia și va fi prezentat PMB până la data de 01.12 a anului în curs pentru anul următor. Pentru fiecare lucrare de remediere a avariilor-pe aceste străzi administratorul de rețea are obligația transmiterii unei comenzi ferrme de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate către constructorul de drum. în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorul de rețea, societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.    '

-    alte documente doveditoare solicitate de emitent.    .

AVIZ DE INTERVENȚIE ÎN DOMENIUL PUBLIC

Nr.........din..........

ÎNTREPRINDEREA EXECUTANTĂ :................................................

TIP REȚEA:........................................

TERMENUL DE VALABILITATE :...............................................................

Urmare adresei dumneavoastră nr................... înregistrată Ia Primăria Municipiului

București cu ni-............. în conformitate cu prevederile HCGMB nr............. vă acordăm

Avizul de Intervenție în domeniul public necesara executării următoarei or lucrări:

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL NUMAI CU RESPECTAREA ‘URMĂTOARELOR CONDIȚII:    7

a)    Lucrările de remediere a avariilor vor începe numai după obținerea acordului .Serviciului Management Avarii - Dispecerat din cadrul Direcției Utilități Publice. în acest sens, executantul va transmite înaintea începerii execuției la Serviciul Management Avarii - Dispecerat, listele și schițele lucrărilor solicitate care vor conține elementele de identificare a amplasamentului, tipul intervenției, zonele afectate și perioada execuției,

b)    In cazuri excepționale, atunci când avariile creează un pericol deosebit, lucrările pot începe imediat cu anunțarea telefonică a Serviciului Management Avarii - Dispecerat din cadrul Direcției Utilități Publice la numărul de telefon 305.55.00, int. 1151, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar O8°°-3 60D și la Dispeceratul P.M.B. la telefonul 305.55.50, în intervalul orar 16w -08°° , precum și în zilele de sâmbătă, duminică și în cursul sărbătorilor legale.

Documentația aferentă lucrărilor anunțate telefonic va fi transmisă Serviciului Management Avarii - Dispecerat imediat după anunțarea telefonică a acestora.

c)    Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un număr de înregistrare propriu de la Serviciul Management Avarii - Dispecerat. Orice lucrare de intervenție care nu are număr de înregistrare propriu este ilegală.

d)    Executanții de lucrări în zona străzilor, așa cum sunt definite în Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, art. 19, alin. 1, au obligația ca, Ia terminarea lucrărilor, să aducă porțiunea de drum respectivă la starea tehnica inițială, stare verificată și atestată de administratorul drumului.

, e) Decuparea îmbrăcămințiîor asfaltice se va executa numai prin tăierea cu utilaje prevăzute cu discuri, urmărindu-se obținerea unor forme geometrice regulate.

f)    Pe toată durata execuției lucrărilor, punctele de lucru vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător, atât ziua cât și noaptea, conform reglementărilor în vigoare.

g)    Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate și va fi anunțat serviciul tehnic al administratorului de rețele, iar în cazul descoperirii de vestigii arheologice, va fi anunțată Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural a Municipiului București, iar după finalizarea lucrării de remediere a avariei, se vor lua măsurile legale impuse de direcția mai sus menționată sau de către alte organisme abilitate pentru protejarea patrimoniului cultural național.

h)    Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură, vor fi evacuate imediat din zona punctului de

lucru.    '

i)    Se vor respecta condițiile de utilizare și protejare a domeniului public, precum și de protecție a

mediului potrivit normelor generale și locale.    ■

j)    Executantul are obligația să asigure înainte de ieșirea pe căile publice curățirea și spălarea mijloacelor de transport și/sau utilajelor, a pneurilor sau șenilelor utilizând mijloace corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spălare amplasate în incinta zonei de lucru sau a organizării de șantier.

k)    Executantul are obligația să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu prelată și să preîntâmpine poluarea mediului și degradarea căilor publice, pentru activitatea de transport marfă, deșeuri urbane, industriale și menajere cu mijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.

l)    Se vor respecta toate prevederile din H.C.G.M.B. nr. 134/26.08.2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București și din H.C.G.M.B nr. 312/31.08.2009.

m)    Executantul va lua toate măsurile de protecția muncii necesare în vederea evitării accidentelor de muncă.

n)    La punctul de lucru va exista un panou cu denumirea, adresa și telefonul întreprinderii executante, precum și numele responsabilului de lucrare.

o)    O copie după prezentul aviz pe care se va menționa numărul de înregistrare primit de la Serviciul Management Avarii - Dispecerat se va păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentată la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriilor de sector, .Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

Se vor respecta prevederile DPG 1795/15.11.2000 ,D.P.G. nr. 160/27.01.1999, IICLMB

3/26.01.1995 modificată prin HCGMB 360/27.12.2001, H.C.G.M.B. 103/04.05.2006, ll.C.GiMB. 126/21.07.2004 modificata prin H.C.G.M.B. 104/04.05.2006, H.C.G.M.B. 105/04.05.șwjb^ 195/12.12.2002, HG 1391/04.10.2006, HCGMB 205/30.06.2009 privind aprobarea BreveriaÎAVerdeTitularul Avizului de Intervenție are următoarele obligații: să comunice telefonic administratorului de dritm al zonei afectate și/sau RATB (în cazul avariilor care afectează zona căii de rulare a RATB) datele necesare identificării avariei; în perioada de execuție a avariei să obțină pe bază de Proces Verbal primirea zonei afectate de la administratorul de drum și/sau RATB;

să predea pe bază de Proces Verbal zona afectată readusă la starea inițială administratorului de drum și/sau JL4 TB;

în cazul în care condițiile de mai sus nu vor fi respectate, prezentul aviz își pierde valabilitatea, urmând ca cei ce se fac responsabili de nerespectarea lor sâ fie sancționați conform prevederilor legale.

ATENȚIE! AVEȚI OBLIGAȚIA SĂ INFORMAȚI ZILNIC BRIGADA DE POLIȚIE RUTIERĂ (TELEFON: 323.43.95 si 323.30.30, int. 21017, 21200).

ATENȚIE! ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND CURĂȚENIA LA LOCUL INTERVENȚIEI, MODUL DE ÎMPREJMUIRE, SEMNALIZARE, REALIZARE A UMPLUTURILOR, REFACERE ȘI RECEPȚIE A PAVAJELOR, ETC SE SANCȚIONEAZĂ CONFORM LEGII,


ANEXA 7

1.    Comisia numită de___

a fost convocată la data de__

pentru recepționarea preliminară a lucrărilor de refacere a zonelor afectate de execuția_

Proiectantul este_________

Constructorul este________

2.    ■ Zona supusă recepției__

3. Lucrările s-au executat pe baza autorizației de construire sau a avizului de intervenție în domeniul public nr.__

CONSTATĂRI    ■    '

A.    Cu privire la documentația necesară la recepția preliminară, comisia consideră că actele

prezentate sunt/nu sunt suficiente și a dispus _______’_

B.    Cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru prezentarea la recepție a lucrărilor de refacere:

1.    Lucrările sunt terminate________

2.    In urma examinării lucrărilor executate, comisia a reținut următoarele nerealizări ale proiectului, dintre care, cele în dreptul cărora au fost trecute termene, urmează să fie remediate

C. Calitatea execuției lucrărilor

Din dispozițiile de șantier, buletinele de încercare a betoanelor, procesele verbale de lucrări ascunse, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor precum și din constatările făcute de comisia de recepție la fața locului, rezultă următoarele:

CONCLUZII GENERALE

1.    Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște

admiterea/respingerea recepției preliminare de refacere a zonelor afectate_______

2.    Perioada de garanție a lucrărilor recepționate este de_________

3. Comisia de recepție apreciază că mai simt necesare următoarele măsuri__

COMISIA    Numele și prenumele    Funcția

Semnătura

PREȘEDINTE    ------------------------------------ ------------------------- -—......-—

VICEPREȘEDINTE ------------------------------------- -------------------------- ---------------

■ PARTICIP ANȚI ------------------------------------- -----------------------------------------

CONSTRUCTOR

ADMINISTRATOR REȚELE

OBIECTUL SUPUS RECEPȚIEI


CONCLUZIA

Proces verbal de recepție finală nr.


DATE GENERALE

1. Comisia numită de___

a fost convocată la data de__

pentru recepția finală a lucrărilor de refacere a zonelor afectate de execuția

2. Recepția preliminară a fost admisă prin procesul verbal nr.__

CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnică necesară la recepția finală a lucrărilor de refacere_

B.    Cu privire la înlăturarea deficiențelor și completărilor consemnate la recepția preliminară. Verificând la fața locului remedierile, completările și refacerile de lucrări cerute prin

procesul verbal de recepție preliminară, comisia constată că ele au fost/nu au fost efectuate în întregime și în bune condiții1) _______

C.    Cu privire la comportarea lucrărilor de pavaje în cursul perioadei de garanție.

Examinând toate lucrările de pavaje aferente proiectului sub aspectul comportării lor,

comisia constată următoarele deficiențe care urmează să fie remediate în termenele precizate în dreptul fiecăruia:

a) datorate unor vicii de execuție_____

b) datorate lipsei de întreținere din partea administratorului de rețele

CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște: ADMITEREA7RESPINGEREA RECEPȚIEI FINALE 2)__


2. Comisia recomanda administratorului de rețele următoarele_____

COMISIA    Numele și prenumele    Funcția ,    Semnătura

PREȘEDINTE    .

VICEPREȘEDINTE

PART1CIPANȚI

CONSTRUCTOR1

vor fi enumerate detailat lucrările neexecutate și deficiențele calitative constatate

4. Cu privire la îndeplinirea de către administratorul de rețele a altor obligații impuse Ța recepția preliminară    -

ADMINISTRATOR__________

REȚELE

2

în cazul respingerii recepției finale, se va preciza perioada de înlăturare a deficiențelor termenul recepției finale.