Hotărârea nr. 204/2013

HOTARAREnr. 204 din 2013-07-04 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

-O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) lît. a), alin. (3) lit. c) și art, 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2013, conform anexelor 1-9.

Art.2 Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate aî Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.07.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

- TudorToma


I CO

Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.PLiCiresti-prirnsri5.ro

kJttâuf fol

/■

i

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2013


ANEXA 1    • f-fmii lei

|U W>

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2012

Propuneri

2013

%

Estimări

2014

Estimări

2015

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)

1

902,349

886,500

98,24

950.000

990.000

107,16

104,21

1

Venituri din exploatare

2

900,878

884.500

'    98,18

947.900

987.800

107,17

104,21

2

Venituri financiare

3

1.471

2.000

135,96

2.100

2.200

105,00

104,76

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE {rd. 5 = rd. 6 + rd, 17 + rd.

5

901,682

886.500

9832

950.000

990.000

107,16

104,21

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

893.983

S79.000

98,32

940.000

980.000

106,94

104,26

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

211.067

177.300

84,00

202.100

209.380

113,99

103,60

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăniinte asimilate

8

8.423

8.500

100,91

8.750

8.970

102,94

102,51

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

498.271

486.600

■ 97,66

501.150

513.650

102,99

102,49

CI

ch. cu salariile

10

366.307

359.834

98,23

370.629

379.895

103,00

102,50

C2

bonusuri

11

19.455

18.600

95,61

19.150

19.630

102,96.

102,51

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

1.3

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

80

166

207,50

171

175

103,01

102,34

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

112.429

108.000

96,06

111.200

113.950

102,96

102,47

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

176.222

206.600

117,24

228.000

248.000

110,36

108,77

2

Cheltuieli financiare

17

,7.699

7.500

97,42

10.000

10.000

133,33

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

667

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

667

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

21

0

0

0

o

-..

1

Rezerve legale

22

—î'*    "

■- \

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23 '

•    •” i:

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

244

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțaîe din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri

25

3

Alte repartizări prevăzute de lege

26

1.270

1.270

100,00

1.270

1.270

100,00

100,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23.24, 25 si 26,

27

7

Participarea salaria]ilor ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

' \

\

8

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul socictâților/comp au iilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din

29

./L-

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

V

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd, 22 -rd, 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

31

\

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

455

1.891

415,60

1.952

749

103,23

38,37

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

33

597

3.273

548,24

1.831

850

55,94

46,42

a)

cheltuieli materiale

34

690

50

0

b)

cheltuieli cu salariile

35

563

2.045

363,23

1.671

850

81,71

50,87

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

3

390

13.000,00

30

0

rf)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

0

4

2

0

e)

alte cheltuieli

38

31

145

467,74

79

0

54,48

0,00

VII

T

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

28,028

50.925

181,69

395.989

1.129.647

777,59

285,27

1

Alocații de ia buget

40

25.049

46.082

183,97

391.104

1.124.697

848,71

287,57

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

28.02S

50.925

181,69

395,989

1.129.647

777,59

285,27

x

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

10.950

10.900

99,54

10.650

10.400

97,71

97,65

2

Nr. mediu de saiariați total

44

10.950

10.900

99,54

10.650

10.400

97,71

97,65

3

Cheltuieli de natură salarială (a + b). din care:

45

385.762

378.434

98,10

389.779

399.525

103,00

102,50

a)

cheltuieli cu salariile

46

366.307

359.834

98,23

370.629

379.895

103,00

102,50

z

A1-i 1

■ j >1 Ifllb)

b o unsuri

47

19.455

18.600

95,61

19,150

19.630

102,96

102,51

4

Câștigul mediu lunar pc salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului dc salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/l 2 x

lUflfl

48

2.788

2.751

98,68

2.900

3.044

105,42

104,96

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd.

45/rd. 44)/12 x 1000

49

2.936

2.893

98,55

3.050

3.201

105,42

104,96

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)

50

82.406

81.330

98,69

89.202

95.192

109,68

106,72

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd, 1/rd. 44 x ICP)

51

86.485

84,177

97,33

91.878

97.858

109,15

106,51

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

999

1.000

100,07

1.000

1.000

100,00

100,00

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

2.850

24.000

842,11

23.000

22.000

95,83

95,65

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

51.617

30.000

58,12

29.000

28.000

96,67

96,55DIRECTOR 6 2NERAL Adrian Mffiaf iâmpurean
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuțiîn Bugetul de Venituri și Cheltuieli


mii [ei

INDICATORI

/

Prevederi

Propuneri ZOI 3

%

2012

Aprobat

Realizat

Propuneri

7 = «S

0

7

3

4

5

6

7

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + r± 23 + rd. lâi    .

1

910.000

9A2.349

886.500

98,24

Venituri din exploatare (nL 3 + rd. 3 + rd.

9 ♦ rd. 13 * rd» 14 + rd. J 5), din care:

2

908.450

900,878

884.500

98,18

a)

din producție vândută (rd. 4 + rd. S * rd. 6 + rd. 7), diQ «re:

3

180,309

176.528

208.900

118,34

al)

din vânzarea produselor

4

<209

3,852

2.000

51.92

a2)

din servicii prestate

S

170.000

166.880

197.000

118,05

* incasari din tuluri dc călătorit

150.000

159.052

190.000

119,46

sj) (din redevențe chim

6

5.800

5.525

9,600

173,76

a4)

alte veotfun

7

300

271

300

110.70

A

din vânzarea jrArfuriEor

8

2 000

1.137

1.200

105,54

=)

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. L1 + rd, (21, din care:

9

52].000

521.OOU

420.408

80,69

c 1

subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare

10

S21.000

521.000

420.408

80,69

c2

transferuri, &f prevederilor legale în vidare

11

c3

transferuri pentru plăti personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

17,141

16.9D3

10 470

61,92

e)

venituri aferente costului producției m curs de execuție

14

2.000

19

5.000

26315,79

f)

alte venituri dm exploatare (rd. 16 + rd. 17 +• rd, 20 + rd, 2| + rd 22). din «re:

15

186,000

185.286

238.522

128,73

fi)

din amenzi 31 penalități

16

0

2.212

2.500

113,02

fi)

din vânzarea activelor și- aJte operații de capital (rd. 18 *^rd. 19). din oaie:

17

0

3

0

0,00

- active corporale

0

3

0

0,0D

- active necorporale

19

O)

din subvenții pentru investiții

20

171.229

171.546

202 000

1 17,75

14)

din valorificarea certificatelor C02

21

ȘL

alte venii uri

22

14.771

11.525

34.022

295,20

1

Venituri financiare (rd. 24 + rd, 25 + rd.

16 + rd. 27 + rd. 18)t ditt care:

23

1.550

1.471

2.000

135,96

»)

din, imobilizări financiare

?d

0

bl

din investiții financiare

25

0

c)

din diferențe de curs

26

600

569

700

123,02

d)

din dobânzi

27

700

682

■ 800

117,30

e|

alte venituri financiare

23

250

220

500

227,27

Venituri extraordinare

29

0

0

0

IL

CHELTUIELI TOTALE (rd, 31+nL 131 +rd. 139)

30

910.000

901.681

886.500

93,32

1

Cheltuieli de ex plenare (rd.' 32 + rd. 80 * id, B7 + rd. 116), din care:

31

900.000

893.983

879.000

98,32

A Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:

32

207.388

211 067

177.300

84,00

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd 38 +• rd, 39 + rd. 40), din care:

33

194.789

197.670

168.300

85,14

a)

cheltuieli cu materiile prune

34

D

0

0

h)

cheltuieli cu inatcriafele consumabile, din

care:

35

150.289

153,605

127.900

83,27

H)

cheltuieli cu piesele dc schimb

36

23.000

22.411

14.500

64,70

bî)

cheltuieli cu combustibilii

37

114.900

112.243

103.000

91,77

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inveniai

3a

700

672

500

74,40

d)

cheltuieli privind eneruia și apa

39

43.000

42,479

39.000

91,81

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

800

914

900

95,47

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46). din care;

41

2.D5G

2.S32

3,900

135,32

a)

cheltuieli ctl întreținerea ți reparațiile

42

70

134

500

373,13

b)

cheltuieli privind chinile (rd, 44 + rd, 45) din care:

43

730

728

700

96,15

bl)

- către operatori cu capital integralAnajoriitt de stat

44

730

72S

700

96,15

b2)

- către Operatori cu capldl privat

45

c)

prime de asigurare

46

1 250

2.020

2.700

133.66


fa#

-

Al

Cheltuieli cu alte jervicirexecutate de lefji'-țrd. 48 + rd, 4? + rd. 5 rd. 58 + rd. 63 +■ rd, 64 + rd. 63 t rd, 69 + rd. 70 + rd, 79), din

rar**'

.47 ■

■    1G-.549

'    10,515

5,100

48,50

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

61

24

12

50.00

b)

cheltuieli privind comisioanele ji oiwariul, din care:

49

40

99

60

60,61

bl)

cheltuieli privind consultanțe juridied

50

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate țrd. 52 + rd, 54), din care:

SI

136

153

50

30,67

=1)

cheltuieli de prOLocol, din care:

52

136

163

50

30,67

- tichcte cadou potrivit Legii or. ICAfjnnA j*H rvi^i-fînârilp

53

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă ți publicitate, din

54

-.tichcte cadou pir cheltuieli de reclamă $i publici late, potrivit Legii nr.

19372006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou pU. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit

Legii nr l 9G/2006. cu modificănle

56

- ch.de ptomovarca produselor

57

41

Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd, 60 + rd, fc[ > rd. 621- din care1

58

55

s

14,55

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

55

0

0.00

d?)

ch de sponsorizare a unităților de cult

60

43)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

8

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șb persoane

63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care'

64

99

10!

110

108,91

- cheltutelj tu diurna (rd. 66 + rd. 67), din

65

12

12

100,00

- interna

66

1

2

200,09

,. eitfima    .

67

11

10

90,91

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

300

285

300

195,26

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

. 150

138

140

101,45

i)

alte cheltuieli cu serviciile executare.de terți, din care:

70

9.763

9.650

4.420

45.80

;ll

cheltuieli de asigurare si pana

71

’"2>

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i,70l

1.201

1,200

99,92

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

422

144

60

41,67

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și nee.Drporale, din care:

74

25

- aferente bunurilor de natura domeniului uublic

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate da filiale

76

iS)

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/20 li

77

!7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

JL

alte cheltuieli

79

B, Cheltuieli cu impozite. taxe și vărsăm inte asimilate (rd, S1 + rd, 82 + rd- $3 + rd. 84 + rd,

S5 ” rd, S4), din care:

B0

8.973

8.423

8,500

100,91

a)

di, cu taxa pt, activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch, cu redcYența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

tl

ch. cu tsxa de licență

83

292

176

286

162.50

d)

ch, cu taxa de autorizare

34

237

7

144

2057,14

e)

ch, cu taxa de mediu

55

339

107

107

100.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și importe

36

8.057

8.133

7.96J

97,91

C. Cheltuieli Cu personalul (rd ES + rd. 92 + rd,

100 + «L 104-+ rd, 109)

a?

507.637

498,271

486.600

97,66

|Cheltuîeli cu salariile [rd. £9 + rd, 90•*•rd,

' |91), din cărei

SE

369.920

366.307

359.834

98,2?/'
a) salam dc bază

39.

207.128

-    206.199

206.184

99.99:

b) sporun, prime ți alte bonificafii-sferente salariului de bază (conform CCM)

90

'163.792

.160.108

153.650

95t97

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonuauri (rd, 93 + rd, 96 ■*• rd, 97 * rd, 98 + rd, 99), din care:

92

20.000

19.455

18.600

95,61

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 5 71 /2 003 privind Codul fisca 1, ou modificările șt completările ulterioare, din care:

93

■ richete de creșa, cf, Legii nr.

ru ivindi+ir-arilgnltgnriorp ....

94

-    ticheta cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii ar. 193/2006, cu

—    „n•

95

b) ticbete de masă;

96

20.000

19.455

18.600

95,61

cj tichetc de vacanță,

97

d) eh. pnvind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

9B

e) alte cheltuieli conform CCM,

99

C3

Alte cheltuieli ou personalul (rd. 101 + rd,

102 -I- rd, 103), din care:

IOC

0

0

0

a) oh cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) eh. cu drepturile salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privați zări i, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd 106 + rd,

107 + rd. 108), din care:

104

80

80

166

207,50

a) pentru direetori/directorat

105

70

76

77

10132

b) pentru consiliul do administrație/consiliul de suprayeghero

106

4

4

89

2225,00

c) pentru AGA si cenzori

1Q7

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

100

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șj aice nb]igați i legale (rd.

110+rd. 1 H + rd. U2 + kL U3 + rd. 114 + rd, 115). din care:

109

l 17.(537

112,429

108.000

96.06

a) eh privind conlribuția la asigurări sociale

1IQ

76,960

76.990

74.880

97,26

b) ch. priYjnd comnbuțiB la asigurări pt. șomai

IU

1.350

1,850

1.800

97,30

c) ch. privind contribuții) la asigurări sociale de sănătate

[ 12

22,385

22,386

21.780

97 29

d)ch privind contribu[u)e la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

3.«7

2,107

2,39S

113,81

a) ch privind contribuția unii iții Ic schemele de pensii

114

0

f) cheltuieli pnvind alte coniribtilu și fonduri speciale

115

J3.DD5

9.09?

7.142

7fi,52

D, Alte cheltuieli de exploatare (rd. IJ7 * rd, T20 + rd. 121 + rd, 122 + rd. 123 + rd, 124, din cure:

116

176.000

176 222

206.600

117.24

îi)

cheltuieli cu majorări și penalități (xd 118 + rd, 119), din care:

117

0

£25

140

16,97

- către bugetul general consolidat

113

403

0,00

- către alți creditori

IIP

422

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

579

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plita personalului

12]

0

4}

alte cheltuieli

E22

0

19S

40

20,20

S)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

[23

176.000

175.708

207,760

118,24

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd 126), din care:

124

-1.088

-1,340

123,16

fl)

cheituieEi privind ajustările șt provizioanele

125

0

8.363

60

Q,72

Q)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

9.451

1.400

14,81

12.1

1

din anularea provizioanelor (rd, 123 + rd. [29 + rd, 1 30), din esn:

127

- din participarea salanațitar lu profit

128

0

- dm deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

9.451

1.400

KS1

- venituri din alte provizioane

130

0i;

j • ia

<1


r '

I \\

1

Cheltuieli financiarr fJsMS2^*"r4-1351 rck I3&K din c&r?:    -    '-

131

10.000

7.699

7.500

■ 97,4Î

»)

cheltuieli privind dobânzile (rd, 133 + ni 134)., din cars:    "

137

10.000

‘    -    7.197

7.000

97,26

al)

aferente Crâd/telor pentru investiții

133

10.000

7.197

7.000

9726

»Z)

aferente creditelor pentru activitaten

134

0

b)

cheltuiî din diferențe de curs valutar (rd,

136 + rd, 137), du» care:

135

502

soa

99,60

bl)

aferente creditelor pentru investiții

336

hn

aferente creditelor pentru activitatea curentă

Î37

502

500

alie cheltuieli financiare

0

0

5

Cheltuieli extraordinare

13»

0

0

IN

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. l-jd.30)

140

0

667

0

0.00

cheltuieli nedeductibib fiscal

]41

13.383

'V

IMPOZIT PE PROFIT

142

667

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal pregnozat la finele anului

144

11.006

10.950

10.900

99.54

2

Nr mediu de salâriați

145

11.008

10.950

10.900

99.54

3

ăl

Căștigul mediu lunerpe salariat aferent ia lan ului de bază (lei/persoană) (rd, 89/rd, 145JZ12 z EOOO

146

1.568

1.56?

1.576

100,45

bj

_

Câștigul mediu lunar pe iiianat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munci (lei/pers.) (rd. Wrd, I4jyi2x 1000

147

2.800

2,788

2,751

98,68

c]

Câștigul mediu lunar pe salanat

(lei/pen^and1) influențat de bonificațiiJe ți bcnusuTite ui lei și sau natura [(Rd, 6& * rd. 92VnL ]45Ri2 jt 1000

143

2.952

2.936

2,893

98,55

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe cotai personal mediu in prețuri curente (iey'perioanij <rd. 1 /'rd. 14 jj

149

82.667

82,406

8) 330

98,69

bj

Productivitatea munci l în unități valorice pe total personal mediu in preț un comparabile (Ici/perso&nă) (rd 14PxI€P)

150

86.759

86.485

84.177

97 J 3

0

Productivitatea muncii ajustată 1    "

(lei/persoană) (ni 1 - rd. 1 7 - rd, 20)/rd. 145

151

67.112

66.740

62.79S

94,09

Productivitaiea muitcjt ajustat 2

(lei/persoană) (rd 2 - rd 17 - rd_ 20yrd. 145

152

66,971

66.605

62,615

94,01

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fițiccl'ptrsoarLă) W = NUF/rd. 145

153

el)

Elemente de calcul a produc D vi Lății mur/di în unități fizice, din care'

154

- număr unități fizice NUF

155

-preț/tariflVF

156

- valoare = UF X.T/P j

157

- pondere în venii uri rcj-ile = rd. 157/rd. 1

I5S
DIRECTOR 3ENERAL Adrian Mjb Gâmpurcân


DIRECTOR ECONOMIC Virțțil Cfafrîi

'o I '


f


/
ANEXA3 '    1 ;

Gradul de realizare a veniturilor proprii    '

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi 2011

%

Prevederi 2012

%

crt.

Aprobat

Realizat

încasat

5 = 4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare :

187.500

177.108

177.108

94,46

214.221

201.116

187.549

87,55

2

- din producția vândută

174.000

171.756

171.756

98,71

180.309

176.528

176.528

97,90

3

- din vânzarea mărfurilor

1.500

1.343

1.343

89,53

2.000

1.137

1.137

56,85

4

- producția de imobilizări

0

0

0

0,00

17.141

.    16.908

3.341

19,49

5

- alte venituri din exploatare

12.000

4.009

4.009

33,41

14.771

6.543

6.543

44,30DIRECTO: Adrian
ANEXA 4 -


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor econo mic o-fi nanei ari

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri

2013

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

886.500

230.027

423.876

641.004

886.500

1

Venituri din exploatare

2

884.500

!J29.804

423.062

639.599

884.500

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din rare:

3

208.900

42.874

89.641

150.222

208.900

al)

din vânzarea produselor

4

2.000

424

949

1.474

2.000

n2)

din servicii prestate, din care:

5

197.000

41.334

84.649

141.778

197.000

* încasări din titluri de călătorie

190.000

40.053

83.368

136.683

190.000

a3)

din redevențe și chirii

6

9.600

1.070

3.913

6.756

9.600

a4)

alte venituri

7

300

46

130

214

300

b)

din vânzarea mărfurilor

8

1.200

231

554

877

1.200

c)

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din

care:

9

420.408

130.616

220.616

310.616

420.408

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

420.408

130.616

220.616

310.616

420.40B

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

dl

din producția de imobilizări

13

10.470

0

0

0

10.470

e)

venituri aferente costului producției în curs dc execuție

14

5.000

3.661

4.107

4.553

5.000

0

alte venituri din exploatare (rd. 16+rd. 17+rd. 20 + rd, 21 + rd. 22), din care:

15

238.522

52.422

108.144

173.331

238.522

fl)

din amenzi șt penalități

16

2.500

213

975

\    1.737

2.500

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

0

-

- active corporale

18

0

■■    C5--'

- active necorporale

19

0

£?

/


f3)

din subvenții pentru investiții

20

202.000

50.564

101.042

151.520

202.000

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

0

£5)

alte venituri

22

34.022

1.645

6.127

20.074

34.022

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd, 25 4- rd. 26 4- rd. 27 •i Rd. 28), din care:

23

2.000

223

814

1.405

2.000

a)

din imobilizări financiare

24

0

b)

din investiții financiare

25

0

e)

din diferențe de curs

26

700

132

321

510

700

d)

din dobânzi

27

800

. ■    91

327

563

800

e)

alte venituri financiare

28

500

0

166

332

500

3

Venituri extraordinare

29

0

0

0

0

0

ir

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

886.500

238.195

459.009

668.335

886.500

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

879.000

237.232

457.613

666.259

879.000

A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd.

47), din care:

32

177.300

57.139

98.424

136.797

177.300

Ai

Cheltuieli privind stocurile

33

168.300

54.320

93.425

129.762

168.300

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

127.900

39.728

69.118

97.508

127,900

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

14.500

5.902

8.768

11.634

14 500

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

103.000

30.007

55.070

78.035

103.000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

500

264

344

424

,    500

d)

cheltuieli privind energia ți apa

39

39.000

14.162

23.553

31.176

39.000

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

900

166

410

654

900

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 4- rd. 43 4 rd. 46), din care:

41

5.900

777

1.841

2.905

3.900

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

500

200

300

400

500

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

700

'    50

290

530

' Vc,    700

bl)

- către operatori eu capital integral/majoritar de stat

44

700

50

290

..    530

f 700

b2)

- către operatori cu capital privat

45

0

c)

prime de asigurare

46

2.700

527

1.251

1.975

2.700

A3

Cheltuieli eu alte servicii executate de terți (rd, 48 + rd, 49 + rd. 51 + rd. 58 +- rd. 63 -+■ rd. 64 + rd 63 + rd, 69 + rd. 70 + rd 791, din care:

47

5.100

2.042

3.158

4.130

5.100

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

12

1-

4

7

12

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care;

49

60

11

27

43

60

bl)

cheltuieli privtdd consultanța juridică

50

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate (rd. 52

4- rd. 54), din care:

51

50

2

15

30

50

el)

cheltuieli de protocol, din care:

52

50

2

15

30

50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

0

“ "'1

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii ur. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

- ch. de promovare a produselor

57

0

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 4- rd. 62), din care:

58

8

2

4

p?    6

8

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

\

d2)

ch, de sponsorizare a unităților de cult

60

0

\

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

8

O

4

6

8

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri ți persoane

63

0

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

110

9

42

75

110

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care;

65

12

1

6

10

12

- internă

66

2

0

1

2

2

- externă

67

10

1

5

8

10

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

300

86

190

250

300

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

140

42

74

106

140

i)

alte cheltuieli cu servicule executate de ter(t din

care:

70

4.420

1.889

' 2.802

3.613

4.420

il)

cheltuieli de asigurare și priză

71

0

12J

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

1.200

245

563

881

1.200

B)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

60

2

21

40

60

>4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

V- C

ÎS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

iâj

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

r-‘~

>7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

• l    i , 0

.....- "

j)

alte cheltuieli

79

0

0

0

0

0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

8.500

2.246

4.032

\    6.263

8.500

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

0

c)

ch. cu taxa de licență.

83

286

93

158

223

286

d)

ch. eu taxa de autorizare

84

144

46

79

112

144

e)

ch, cu taxa de mediu

85

107

12

44

76

107

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

7.963

2.095

3.751

5.857

7.963

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

486.600

125.499

251.393

368.014

486.600

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din

care:

88

359.834

92.724

185.605

271.719

359.834

a) salarii de bază

89 .

206.184

53.139

106.384

155.679

206.184

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

153.650

39.585

79.221

116.040

153.650

e) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 +■ rd. 99), din care:

92

18.600

4.992

10.142

14.571

18.600

a) cheltuieli sociale prevăzute la arh 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cti modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

- tichete dc creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii ni. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0

b) tichete de masă;

96

18.600

' '4.992

10.142

14.571

18.G00

c) tichete de vacanță;

97

0

d) eh. privind participarea salariațîlor ia profitul obținut în anul precedent

98

0

c) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd, 101 + rd. 102 + rd. 103), din caic:

100

0

\    ■ '"+A

a) ch, cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

,.....

b) ch. cu drepturile salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreșli

102

0

z

c) cheltuieli de natură salarială aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

\“*s,

.i' - ■

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și corni tete

104

166

20

68

\ 118

166

a) pentru directorî/directorat

105

77

19

38

\    58

77

bl pentru consiliul de adminislrație/consiliu] de supraveghere

106

89

1

30

60

89

c) pentru AGA și cenzori

107

0

d) pentru alte comisii și comitete conslîluile potrivit legii

108

0

CS

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din

care;

109

108.000

27.763

55.578

81.606

108.000

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

74.880

19.466

38.781

56.693

74.880

b) ch. privind contribuția ia asigurări pt. șomaj

111

1.800

467

932

1.362

1.800

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

21.780

5.659

11.277

16.487

21.780

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

2.398

533

1.094

1.746

2.398

e) ch, privind contribuția unității Ia schemele de pensii

114

0

f) cheltuieli privind alte contribuții ți fonduri sneeiale

115

7.142

1.638

3.494

5.318

7.142

D. Alte cheltuieli dc exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd.

121 -t- rd, 122 + rd 123 +• rd. 124), din care:

116

52.348

103.764

155.180

206.600

a)

cheltuieli cu majorări ți penalități (rd. 118 + rd.

119), din care;

117

140

' '    85

100

120

140

- către bugetul general consolidat

118

0

- căite al ți creditori

119

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

d)

alte cheltuieli

122

40

32

35

38

40

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporale

123

207.760

52.209

104.059

155.909

207.760

0

ajustări ți deprecieri pentru pierdere dc valoare ți provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:

124

-1.340

22

-130

-887

-1,340

fi)

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

125

60

20

35

45

' 60

£2)

venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

1.400

-2

465

932

1.400

£2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

J --J    !

• din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

129

1.400

-2

465

932

1.400

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

7.500

963

1.396

2.076

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + r<l, 134), din care;

1.12

7.000

825

1.108

1.758

X X>:00D *

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

7.000

825

1.108

1.758

(X 7 000

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

500

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

500

c)

alte cheltuieli financiare

13S

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd.

140

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

0


DIRECTOR IENERAL Adrian Mihț ii âmpurean


‘•i


■ i'


138

288

318

500

138

288

318

500

0

0

0

0

0

0

0

0

-8.168

-35.165

-27.331

0

0

0

0

0


'/i.


DIRECTOR ECONOMICANEXA 5 -

Programul de investiții,dotări si surse de finanțare

Nr.

crt.

Indicatori

Anul 2012

Valoare

Data finalizării . investiției

Aprobat .

Realizat/

Prelimin.

An 2013

An 2014

An 2015

1

2

3

4

5

6

7

S

1

Surse de finanțare a investițiilor,din care:

33.985,41

28.027,85

50.925,00

395.988,76

1.129.646,76

1

Surse proprii, din care:

4.771,02

2.979,21

4.843,00

4.885,00

4.950,00

a) - amortizare

4.771,02

2.979,21

4.843,00

4.885,00

4.950,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

29.214,39

25.048,64

46.082,00

391.103,76

1.124.696,76

-alocații bugetare aferente plății

angajamentelor din anul 2012

19.592,00

II

Cheltuieli pentru investiții, din care:

33.985,41

28.027,85

50.925,00

395.988,76

1.129.646,76

1.

Investiții in curs

2

Investiții noi, din care:

i

4.771,02

2.979,21

4.843,00

4.885,00

82.473.00

a)pentru bunurile proprietate privată a

operatorului economie

4.771,02

2.979,21

4.843,00

4.885,00

4.950,00

-dotări din surse proprii RATB ,

4.771,02

2.979,21

4.843,00

4.885,00

4.950,00

b) Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ

77.523,00

Centrala termica UR Montai 1

2015

2.126,00

Centrala termica UR Forja

2015

K

2.433,00

Centrala termica UR Cantina

2015

■■ -7

2.964,00

Depou nou de tramvaie

2017

I

40.000,00

Autobază nouă-150 autobuze

2017

/

30.000,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

/ 6 0!

162.623,00)

242.594,00
a)pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

iȚpeiiiiuiumunic ue JiaLuramuinemorni    i

public al statului sau al unitarii administrativ tertorialc :

162.623,00

242.594,00

Modernizare linie de tramvai pe strada

Nicolae Teclu intre Depoul RATB Titan si bucla intoarcere tramvaie

2014

8.167.00

Modernizare linie de tramvai pe B-dul Camil Ressu de la strada Ramnicu Val cea la B-dul

2014

16.857,00

Modernizare Depoul Titan

2016

31.796,00

44.658,00

Refacere sistem de alimentare cu apă potabilă si de incendiu

în statia de hidro for de la Centrul de Sănătate

O A TU

2014

254,00

Modernizare centrala termica sediu DTR

2014

466,00

Modernizare centrala termica Dep Colcntina

2014

1.384,00

Modernizare centrala termica Dep. Vatra

1 .uminoasa    .    .

2014

973,00

Rețea gaze naturale centrala termica Depoul Titan

2014

1.022,00

Rețea gaze naturale centrala termica Autobaza Pinera

2014

1.981,00

înlocuire piese de cale in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București = 60 buc.

2015

38.194,00

56.208,00

Modernizare substație Pipera inclusiv

înlocuire cabluri cc

2015

? 9.844,00

10.000,00

Modernizare Autobaza Titan

2016

44.633,00
1

IVlVUUlliliCIlC'l VjLCU UV UUJLVIUU2X pu 311. V dillU-

Luminoasă, str.Matei Voievod, str.Cavaler de Flondor, str.Traian, B-dul Dacia, str.Lascăr Catargiu, str.Ghe.Manu, str.Polizu, Calea Griviței, B-dul Ghe.Duca, B-dul Al.I.Cuza, str. Vamalei

2015

10.000,00

14.242,00

Modernizare substație Gara de Nord inclusiv

înlocuire cabluri cc

2016

12.869,00

Moderni zarecentrală termică SDC

2015

- ■

578,00

Modernizarecentrală termică Dep. Berceni

2015

1.170,00

Modemizarestație de spălare Bujoreni

2015

3.094,00

Modernizare și consolidare clădire sediu disnecerat SDC

2015

11.685,00

20.000,00

Modernizare și retehnologizare a UR inclusiv sistemul informatic integral al UR cu RATB..

2015

30.000,00

35.142,00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:

8.783,00

4.617,25

23.082,00

207.236,00

783.335,00

-alocații bugetare aferente plății

angajamentelor din anul 2012

19.592,00

Mijloace de transport

LTrarnvaie Bucur LF cu podea parțial coborâtâf realizate în 2012 și pentru care nu s-fiii    fnnrhirî PN/tR în ținiiî 901 91-4 hnp

2012

7.480,00

3.340,50

13.567,30

2.Tramvaie Bucur LF cu podea parțial coborâtă

3.490,00

68.296,00

90.795,00

3.Tramvaie Bucur LF cu podea total coborâtă-nrototin

6.416,00

4.Troleibuze ( achiziție nouă 150 buc)

5,00

37.488,00

131.209,00

5.Mitubusefautobuze cu lung.9 m)- 200 buc.

26.970,00

80.910,00

6. Autobuze - 350 buc.

"V.

453.096,00

7. Autobuze double deck -10 buc.

'A

■> <    'c"\

21.576,00

Utilaje si echipamente parc propriu

, n- . .    p Ji

LUtîlaj specializat pentru lucrări de întreținere linii de tramvaie - 1 buc.

'A-‘ ■ X

4.855,00

2.Automacara TELEMAC 12-16 to.- 1 buc.

745,00

3,Autovehicul specializat pentru intervenții la inaltime tiu PER - 1 buc.

313,00

4.Buldoexcavatoare:

- buldoexcavator fara anexe - 1 buc.

297,00

- buldoexcavator cu picon - 1 buc.

335,00

- buldoexcavator cu ncric - 1 buc.

326,00

- buldoexcavator cu freza - 1 buc.

325,00

S.Autovehicul pt. transport valori - 3 buc.

378,00

6. Autorcmorcher pt. tractare vehicule defecte

5 buc.

5.756,00

7. Autovehicul specializat pentru intervenție la inaltime la rețeaua de contact - 3 buc.

1.295.00

2.590,00

^.Autovehicul specializat pt, efectuarea

lucrărilor de ungere a rețelei de contact troleibuze - 1 buc.

1.511,00

9. Autospeciala cu agregat termic de sudura pt. intretinere si reparații linii de tramvai - 5

890,00

594,00

10. Echipament de diagnoza computerizat

(autobuze Mercedes) - 8 buc.

700,00

11. Stand de franarc - 8 buc.

756,00

756,00

I2.1nstalatie de echilibrat roti - 7 buc.

110,00

13. Linie completa ITP autobuze - 1 buc.

372,00

14. Linie completa ITP autovehicule - 1 buc.

189,00

15. Elevatoare pt. ridicat autobuze - 5 buc.

378^00

16. Autosanitara tip Al - 1 buc.

190,00

17. Vehicul specializat pt.polizare și profilare

șină - 1 buc.

ț

4.046.00

18. Autospecială cu sistem de spălare sub

presiune cu rampă frontală și sistem pt.desfundat și curățat drenuri + sistem

1    v\

>•

927,00

19. Motostivuitor - 4 buc.

si

100,00

20. Instalație de sudură bandaje sub flux - 5

buc.

k .....

414,00


A’-
21. încărcător frontal - 2 buc.

600,00

■ 618,00

22. Autobasculantă 16 to. - 4 buc.

1.000,00

1.035,00

23. Autobasculantă 8 to. - 4 buc.

800,00

828,00

24. Automacara 25 to. - 2 buc.

550,00

569,00

25. Remorcher trailer - 2 buc.

1.000,00

1.035,00

Automat de taxare si reincarcare cârduri -

70 buc.

6,00

4.569,00

11.422,00

Modernizare Sistem Automat de Taxare(rcaiizat în 2012 și pentru care nu s-

an nriniir fmiUm-i ,Ip la PMR în 'Jftl'»

2012

5,00

4.200,00

Modernizare Sistem Automat de Taxare

8.820,00

Echipamente de informare calatori cu touch screen pentru centrele de vanzare RATR tinclinsîv țprvrr ei enffl - 3(1 hnr

675,00

Sistem de semnalizare tramvaie in pasaje -3 huc.

1.133,00

Sistem de comunicare voce

648,00

Cabine reancarcare cârduri - 40 buc.

1.640,00

Dotări Uzina dc Reparații

1.Mașina de echilibrat dinamic rotoare

electrice - 1 buc.

r-.

A r    ■ A

324,00

2.Instalație de sudat in mediu protector MIG-MAG 300-400A - 7 buc.

227,00

3, Instalație portabila de detensionat prin vibrații mecanice controlate -1 buc.

A1.' a    ' .y

135,00

4.Centru dc prelucrare in 5 axe

810,00

5. Cabina de sablare - 1 buc.(realizată în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri de la

PMR în 9(1191

2012

5,00

506,70

' X

Echipamenteelectronice de control cârduri

1277,00

1276,75
Lchipamentcelectronice de reîncărcare cârduri - 150 buc.frealizate în 2012 și pentru care nu s-nu nrimit fonduri rip 1a P1VTR în 2/11 A

2012

5,00

1318,00

Echipamente medicale

1 .Platforma energetica electrochirurgicala FORCF.TRIAD    .

594,00

2.Stafie de sterilizare.

419,00

3. Eeograf multidisciplinar de înalta performanta

432,00

4. Sistem monitorizare ATI ( stafie centrala + monitoare)

228,00

5. Aparat de anestezie

135,00

6. Sistem informatic integrat

133,00

7. Pat cu funcții complexe pt, compartiment

ATI

49,00

8. Aparat automat biochimie 45- 50 parametri,

400 teste/ora

216,00

9. Aparat de sigilat pungi in vederea

17,00

10. Laptop pentru medicii specialiști din

ambulatoriu

19,00

11. Sistem desktop PC cu monitoare si

componente periferice

59,00

12. Infuzioniat

49,00

17,00

13. Seringa automata

31,00

12,00

14. Microscop optic pentru biochimie urinara

5,00

15. Copiator digital multifuncțional

5,00

16, Imprimante matriciale A3

6,00

17. Sistem de radiologie digitala staționai'

1.196,00

18. Aparat de radiologie portabil Bloc

Operator

'■.;2

388,00

19. Masa de operație radiotransparenta

y

359,00

20. Sistem de avertizare la incendiu si

287,00

21. Sistem de investigații si tratament

ginecologic pentru ambulator

A

227,00


W"’.

1,2 f

22. Ecograf multidisciplinar dedicat blocului operator

179,00

23. Aparat automat de coagulare 5 parametrii

- 114,00

24. Aparat de terapie combinata : Shock

Wave, therapy + electroterapîe + ultrasunete

90,00

25, Aparat de unde scurte pentru terapie

111,00

26. Sistem de supraveghere video

68,00

27. UNIT ORL

57,00

28. Centrifuga (rotor cu cca. 24-30 poziții)

26,00

29. Aparat de radiofffecventa ORL

20,00

30. Lensmetru

15,00

31. Proiector optotipuri

11,00

32 Masa de operație radiotransparenta

341,00

33. Aparat automat de imunologie

' A->\

170,00

34. Tonometru non contact

' ■■■.

5'    V-

50,00

35. Mphi - terapie MLS

28,00

36. Lampa frontala pentru chirurgie generala cu sursa de lumina rece

's -—

— —ț ■

.IV J|- s

30,00

37. Microscop optic pentru hematologie cu performante optice ridicate

A

23,00

38. Dispozitiv recuperare picior

p

13,00

783.335,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

20.431,39

20.431,39

1 23.000,00

21.244,76

21.244,76

a) - interne

b) - externe

20.431,39

20.431,39

23.000,00

21.244,76

21.244,76
1

DIRECTOR ECONOMICProgramul de reducere a stocurilor


I ' I

ANEXA 6 -H £&/?■&

/’/Z7    ':mii Ici

Nr.

crt.

Stocuri

Sold ia

31.12.2012

Intrări 01.01.-31.12.2013

Ieșiri 01.01-31.12.2013

Sold la

31.12.2013

Sold la 31.12.2014

Sold la

31.12.2015

aferente prod. și cons.propriu nt.desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5 ■

6

7=3 + 4 - 5 - 6

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

0

0

0

0

0

0

la)

- stocuri Iară mișcare

0

0

0

0

0

0

0

2.

Materiale, din care:

5.367

10.400

10.937

107

4.723

4.628

4.536

2aJ

- stocuri fără mișcare

2.245

0

458

45

1.743

1.708

1.674

3.

Obiecte de inventar, din

cpre*

794

500

579

16

699

685

671

3a>

- stocuri fără mișcare

112

0

8

2

101

99

97

4.

Piese de schimb, din care:

18.072

14.500

16.307

361

15.903

15.585

15.274

4a)

- stocuri fără mișcare

1.198

0

108

24

1.066

1.045

1.024

5.

Produse finite, din care:

20

0

2

0

18

18

17

5 a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

6.

Alte stocuri, din care:

4.761

900

1.376

95

4.190

4.106

4.024

6a)

- stocuri fără mișcare

8

0

0

1

7

7

7

TOTAL GENERAL (rd. l+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5 +rd.6Y din care:

29.015

26.300

29.201

580

25.533

25.022

24.522

- stocuri fără mișcare ,, (rd. 1 a-t-rd.2a+rd.3a-t-rd.4aL .rri.5a+rri-fiat_i N

3.563

• ' \

0

574

72

2.917

2.859

2.801


\i' 1


"W1'

\    .7 A

' ‘    J - îiProgramul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

ANEXA 7 —

2 0 //MSmii lei

Nr.

Crt.

Arierate

Sold inițial 2013

Reduceri

Sold final

2012

Reduceri Total an

2014

Sold final

an

2014

Reduceri Total an

2015

Sold final an

2015

Total an

curent 2013

din care: Surse 2013

încasări

credite

alte surse

1

2

3

4 = 5 + 6 + 7

5

6

7

8 = 3-4

9

10 = 8-9

11

12= 10 -11

1

TOTAL

(rd. la + rd. lb), din care:

la.

- buget general consolidat

lb.

- alți creditori

2.

Total arierate înregistrate în anul 2012 (rd. 2a + rd. 2bl. din care:

2a.

- buget general consolidat

2b.

- alți creditori


ANEXA 8 ■ — ' 1

//GG/rz ne .

Situația datoriilor rezultate din Împrumuturile contractate

Nr.

Crt.

EURO

MII LEI    ',F-L;

Valoarea

creditului

conform

contract

Perioada

de

rambursare

in ani

Sold sf.an precedent 2012

rata+

dobândă

Valoarea anuala scadenta 2013

Valoarea anuala scadenta in anul curent 2014

-r,i!u

Valoarea anuala scadenta in anul curent 2(J 15 /«/'

TOTAL

din care:

rate

dobânzi

diferent e de

curs

comî’

șicane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferent

e de

curs

comi

sioane

TOTAL din

care:

rate

dobânzi

diferente de curs

nefavo-

comi

sioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curentă    ,

a)

b)

TOTAL A

B. Credite pentru investiții    '

a)

Contract nr.20327/1999

63.000.000

etirn

15

34.633.983

eiiro

27351

20.897

6.454

24.536,38

19301,60

5.234,78

23.628,22

19301.60

4.326,62

b)

Contract nr.20778/2000

6.342.718

curo

15

3.882.998

e.nro

2.649,00

2.103,00

546,00

2396,68

1.943,16

453,52

2329,64

1.943,16

386.48

TOTAL B

30.000,00

23.000,00

7.000,00

26.933,00

21.244,76

5.688,30

25.957,00

21.244,76

4.713,10

TOTAL GENERAL A+B

30.000,00

23.000,00

7.000,00

26.933,06

21.244,76

5.688,30

25.957,86

21.244,76

4.713,10
DIRECTOR ECONOMIC VijgibChiru

r

Măsuri dc îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelormii leî

"W

L>S

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de

realizare

au precedent 2012

an curent 2013

i    an 2014

an 2015

Preliminat/Realizat

, Influente fi/-)

Influente (+/-}

Influente ('+/-')

Rezultat

hriit (+!-\

Arierate

Rezultat

hriit

Arierate

Rezultat

hriit

Arierate

Rezultat

hriit

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șl reducere a arieratelor

1

Măsura 1....................

X

X

2

Măsura 2....................

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. n

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.....................

X

X

2

Cauza 2.......,.............

X ■

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

in

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

’’HjV
DIRECTOl GENERAL AdrianM'îffi ffiâmpureanDIRECTOR ECONOMIC Virgil Chiru
PRIMĂRIAMUNICIPIULUF BUCUREȘTI

Secretar General

OPINIE MOTIVATĂEu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1> din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 204/04.07.2013 privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București întrucât hotărârea a fost adoptată fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

„Conducătorii ministerelor, organelor administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, precum și ai altor instituții publice supun spre aprobare Guvernului, respective autorităților deliberative ale administrației publice îocaie, după caz, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum și estimări pentru următorii 2 ani, însoțite de următoarele anexe:

a)    repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent;

b)    programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare;    .    .

c)    programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb, produse finite;

d)    programe de reducere a arieratelor;

e)    situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent”.

Totodată, nu se face dovada respectării art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale".    .

SECRETAR GENERAL al Municipiului București