Hotărârea nr. 203/2013

HOTARAREnr. 203 din 2013-07-04 PRIVIND SOLICITAREA CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PENTRU REVIZUIREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București pentru revizuirea Pianului de Administrare al Regiei Autonome de Transport București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București;    '

în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București revizuirea Plănui de Administrare, care va fi prezentat Consiliului General al Municipiului București în termen de maxim 60 de zile, pentru remedierea următoarelor aspecte:

a)    Corelarea cu obiectivele cuprinse în contractele.de mandat;

b)    Corelarea cu prevederile bugetului anual/muitianual ai municipiului București

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, membrii Consiliului de Administrație af Regiei Autonome de Transport București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 04.07,2013,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Olteanu Cristian Marig

Bucureștr/54.07,

Nr. 203    \; SECRETAR GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

TudorToma
Splaiul Independenței 291-293, se    Sucurești, România; tel.: M021 305 55 00; www bucuresti-primaria-.r