Hotărârea nr. 200/2013

HOTARAREnr. 200 din 2013-07-04 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 IULIE 2013 - 03 OCTOMBRIE 2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al

Municipiului București pe perioada 04 iulie 2013 - 03 octombrie 2013

Având în vedere referatul Secretarului General at Municipiului București;

Conform prevederilor:

-    Art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

-    Art. 6 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul'prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art, 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege domnul consilier Olteanu Cristian hțjarian în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiuîur București pe perioada 04 iulie 2013 - 03 octombrie 2013.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.07.2013.Splaiul Independenței 291-293t sector București, România; tel/ +4021 305 55 00: www,bucuresti-prim3naro

Autitj#■af'    - /