Hotărârea nr. 198/2013

HOTARAREnr. 198 din 2013-06-28 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI CU SUPRAFATA DE 25.570,66 MP, DIN INCINTA DETASAMENTULUI DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI" DIN CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 36/2014

HOTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului cu suprafață de 25.570,66 mp, din incinta Detașamentului de pompieri “Apărătorii Patriei “ din cadrul inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii" al Municipiului București din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public ai Municipiului București și în administrarea Consiiiufui General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Apărare, Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art, 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri de guvern privind trecerea terenului cu suprafață de 25,570,66 mp, din incinta Detașamentului de pompieri „Apărătorii Patriei" din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealu Spinii" al Municipiului București din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public ai Municipiului București și în administrarea Consiliului Generai al Municipiului București, în vederea realizării obiectivului de investiții "Poligonul de pregătire pentru răspunsul în situații de urgență la nivelul Municipiului București”.

(2) Terenul se iderj^fică conform anexei 1 (datele de identificare) și anexei 2 (plan scara 1:1006).

Art.2 Finanțarea investiției sezya. realiza clin bugetul local, precum și din alte surse legal constijtu/te, ^djppă caz. \

Splaîuf Independe


I-293,


4-Art.3 (1) Predarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind transmiterea terenului.

(2) în termen de 30 de zile de la preluarea terenului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului București și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile legii.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Primarul General ai Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 28.06.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTISplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucurestbcrimarla.ro    Pag 2
DATELE. DE IDENTIFICARE

ale Terenului care trece dîn domeniul public al statului și din administrarea Ministerului

Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și în administrarea

Consiliului General al Municipiului Bucure 1


pMuxnăr de identifica re al

imobilului atribuit de M.F.P.

Cod de

clasificare

Persoana juridica în a cărei administrare se

afla

Persoana juridică îu a

cărei

administrare

trece

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

102360

8,19.01

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență,

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

„Dealu Spnii’’ al Municipiului București

Consiliul General la Municipiului București

Municipiul București Șos Vitan Bârzești nr. 24-26, sector 4

Terenul cu suprafața de

25 570.66 din

incinta

Detașamentului

de Pompieri ..Apărătorii Patriei”