Hotărârea nr. 194/2013

HOTARAREnr. 194 din 2013-06-28 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNOR CONSTRUCTII SITUATE IN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU", IN VEDEREA DEMOLARII MODIFICA HCGMB NR. 186/2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din proprietatea publică a unor construcții situate în incinta Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, în vederea demolării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generaie Dezvoltare și Investiții și af Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

» Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate pubiică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația pubiică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniu! privat al Municipiului București, a corpurilor de construcții C4, C5, C6, C7 și C8, înscrise în Cartea Funciară - Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară București Sectorul 2 - cu nr.216729 (nr. CF vechi 96929, nr. cadastral vechi 18905), aflate în incinta Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, situat în București, Bulevardul Basarabia nr.21, sector 2, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului București a construcțiilor prevăzute la art. 1, se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Art.3 Demolarea construcțiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza autorizațiilor de desființare obținute de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în condițiile prevăzute de Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Cheltuielile aferente lucrărilor ce demolare cad în sarcina Administrației Spitalelor și Servicijloiț Medlc^^Bucurp/tiVpr 6, Bucur&tU România, fel.'; +4021-305 55 0Art.5 După scoaterea din funcțiune și casarea construcțiiior, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București , va face demersuri în vederea înregistrării modificărilor în cartea funciară, precum și în vederea actualizării datelor din evidențele cantitativ-va lorice.

Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București, Administrația Spitaielor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, vor aduce Ja îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 28.06.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


ANEXA NR.1 la H.C.G.M.B. nr/^../...^.5....<?.^..'..^.^?/'3

Identificarea construcțiilor transmise din domeniul public Tn domeniul privat al Municipiului București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, situate în incinta Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bulevardul Basarabia nr.21, ■ sector 2, intabulate în Catrea Funciară nr,216729 (provenită din conversia CF nr. vechi 96929 și a numărului cadastral vechi 18905):

Denumire corp construcție

Descriere corp construcție

Suprafață construită la sol

Suprafață construită desfășurată

Corp C4

Centrală termică

146,94 mp

168,44 mp

Corp C5

Atelier mecanic și prosectură

237,31 mp

237,31 mp

Corp C6

Corp administrativ

110,75 mp

432,44 mp

Corp C7

Stație de oxigen

9,01 mp

9,01 mp

Corp C8

Magazie alimente semiîngropată

79,91 mp

79,91 mp
si, "i

? i

* ' î

•i


I

1