Hotărârea nr. 192/2013

HOTARAREnr. 192 din 2013-06-28 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 39/2006 PRIVIND ATRIBUIREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. SCARLAT VARNAV NR. 30, SECTOR 6, IN FOLOSINTA GRATUITA, ASOCIATIEI SAMUSOCIAL DIN ROMANIA, PE TERMEN DE 10 ANI - PERIOADA DERULARII PROIECTULUI- IN VEDEREA INFIINTARII UNUI ADAPOST DE NOAPTE SI AMBULANTA SOCIALA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST DIN BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 39/2006HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii CGMB nr. 39/2006 privind atribuirea imobilului situat în București, str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, în

folosință gratuită, Asociației Samusocia! din România, pe termen de 10 ani - perioada derulării proiectului ~ în vederea înființării unui adăpost de noapte și ambulanță socială pentru persoanele adulte fără adăpost din

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al

Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul

Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Sit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu

{ ' modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se revocă dreptul de folosință gratuită a! Asociației Samusocia! din România asupra imobilului situat în București, str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, acordat prin Hotărârea CGMB nr. 39/2006.

(2) Imobilul compus din teren și construcții va fi preluat și administrat de Administrația Fondului Imobiliar.

Art.2 Hotărârea CGMB nr. 39/2006 privind atribuirea imobilului situat în București, str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, în folosință gratuită, Asociației Samusocial, peTSrmen de-ȚO^nr^perioada derulării proiectului - în vederea înființării urpui Âdăpo,șț- Ide^noapte ..^Ambulanță Socială pentru


-4——A-f—

Splaiul înde


L;29iLfe£ctor 6, București,,România; teU,j+4p21*3f

persoanele adulte fără adăpost din București, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.06.2013.

PREȘEDINTE DE ȘE^NȚĂ, Angelescu R^Uiro RObeiWdUfH

Bucu reștjțzs.06.201 Nr. 192Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primarla.ro

Pag 2