Hotărârea nr. 189/2013

HOTARAREnr. 189 din 2013-06-28 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 121/2010 PRIVIND UNELE MASURI DE ASIGURARE A INGRADIRII, SALUBRIZARII SI IGIENIZARII TERENURILOR VIRANE IN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 121/2010

Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al


Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a! localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

, - Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

-    Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului -Cadru ai serviciului de salubrizare a localităților;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 234/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București revizuit 2010;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii , nr.-52/2003 privind transparența decizionale în admin^trația puolică, cu /Codificările și completările ulterioare; ’


în temeiul prevederiforart.’ 36 alin. (2) lît d), alin:-(6)1it-a)-pct-^Mrartr45 afin. (1) și art. 85 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică focală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ■    '

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 121/2010 se modifică și va avea următorul conținut:

“Persoanele fizice și juridice deținătoare de terenuri au obligația să asigure îngrădirea, salubrizarea, înierbarea și igienizarea terenurile aflate în proprietatea sau administrarea lor”.

Art.ll Art. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 121/2010 se modifică și va avea următorul conținut:

“Nerespectarea art. 1 și art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 - 1.500 lei pentru persoanele fizice și cu 1.000 - 2.000 lei pentru persoanele juridice”.    !

Art.îll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.121/2010 rămân

neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăriile Sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 28.06.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Rațnțfo Robtert-Eduard


București, /z8!i 06.20' Nr. 189


' '    Splaiul independenței    sectdr 5. Sinjui-g^tlr-România tel.7i402± 305 55 00; www. buc urcați'primari a,-re--Pag-