Hotărârea nr. 181/2013

HOTARAREnr. 181 din 2013-06-28 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE PRIMARIA SECTOR 5 A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1, PE DURATA CONSOLIDARII SEDIULUI PRIMARIEI SECTOR 5 DIN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 29-31, SECTOR 5. MODIFICA HCGMB NR. 109/2003


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind-darea în folosință gratuită către Primăria lector 5 a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, pe durata consolidării sediului Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

adresa nr. 30005/10.10.2012 a Primăriei Sector 5 prin care solicită acordarea unui spațiu în care să își desfășoare activitatea pe toată perioada în care clădirea situată în B-dul Regina Elisabeta' nrr 29-31, sector 5 se va afla în consolidare;

- adresa nr. 25865/25.06.2013 a Administrației-Fondului Imobiliar prin care s-a propus imobilul situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1.

în conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1 pe durata consolidării sediului actual al Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5.

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 are elementele de identificară prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3 (1) Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face prin protocol încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Primăria Sector 5, după finalizarea lucrărilor deamenajareși punere în funcțiune.

(2) Lucrările de amenajare, și punere în funcțiune se realizează de către Administrația Fondului Imobiliar, în conformitate cu Autorizația de-construire nr.729/1041367 din 12.10.2012 emisă de Primăria Municipiului București.

Art.4 Primăria Sector 5 va suporta, de la data preluării imobilului, cheltuielile necesare folosinței acestuia.

Art.5 Imobilul prevăzut art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista spațiilor care se pot vinde în temeiui Legii nr. 550/2002, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.109/2003.

Art.6 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Primăria Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28 iunie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu ^amiro/Robert Eduard

Bucure? Nr. 181


L06.2013
Anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr.\.0Q-2o&


Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente    de

identificare

Destinația

J

Durata de dare în folosință gratuită

1.

Str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, București

S teren = 618,94 mp.

S const desf = 2021.39 mp. (din măsurători cadastrale)

Sediu

Pe durata consolidării imobilului situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5

3