Hotărârea nr. 176/2013

HOTARAREnr. 176 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - EXTINDERE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" PE TRASEUL DRUMUL NISIPOASA, STR. AVIONULUI, SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Extindere PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa, str. Avionului, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București-;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultăm publicuiui;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Municipiului București:    certificat de urbanism nr.

796/R/8840/12.11.2010;

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de urbanism nr. 6/26.01.2011;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr.. 2/2012;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3355/14/08.03.2011;

-Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Compania Națională de Căi Ferate „ CFR” S.A.: aviz nr. 5/7/1362/01.08.2011;

-Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: aviz nr. D/T343/09.04.2012; D/1111;

-Serviciul Român de Informații - U.M. 0362 București: aviz nr. 63.759/05.04.2012;

-Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Logistică: aviz nr. 3.905.718/26.04.2012;’

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 978952/04.03.2011;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1116032/9887/13.02.2013; în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului Genera! de Urbanism, republicată;

-PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și corripletăriie ulterioare.

Cu respectarea prevedempr Legii' Tir. "52/2003 privind transparența decizională în administrația public^ cuj/nodjficările și completările ulterioare;


Splaiul independentei Nr 291-293, Cod postai: Oi


Rojfiănia; tej.. +4021 305 55 00; www.pmb.roCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere PUZ - Ansamoiui A.N.L. ,,Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa, str. Avionului, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 9/04.04.2013 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3.

Ari.2 Plănui Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planurile urbanistice zonale coincidente aprobate anterior.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani.

Art.5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta-hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.05.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro R(


Nr. 176SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6. București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2


fir

' 1PftiMARi WSUHîCIPIULUi BUCUREȘTI -

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

z//p./A. /V<s6W£ ///?.    /^/.O^2oz3


Direcția Urbanism 1

Serviciul Urbanism


Nr. 1147532/2699/(3^X^2013

AVIZUL EXTINDERE

PE TRASEUL DRUMUL NISIPOASA, STR. AVIONULUI, SECTOR 1


ARHITECTULUI ȘEF nr.    .2013

3E PUZ - ANSAMBLUL A.N.L'. „HENRI COANDĂ”PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LoULIINȚE ? f? S.C. BAUMARC S.R.L. - Urbanist RUR: Arh. Mihai EFTENIE    '    '$5

3IDRC-PMB cu Nr. 1147532/27,03.2013 și la Direcția Urbanism cu Nr. 2699/28.03.2013.


INIȚIATOR/ BENEFICIAR:

ELABORATOR:

SOLICITARE înregistrată la

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Cea 100 ha. din care zona reglementată in suprafața de 160.250 mp. cuprinde terenur^ce spartin domeniului public și privat al Municipiului București și proprietăți persoane fizice și juridice.

O suprafața de cca. 74.464 mp. urmează a fi transferată în domeniul public conform legii, astfel:

•    3311 mp. pentru realizarea infrastructurii edilitare și rutiere prevăzute a se executaTn ETAPA 1,

•    9353 mp. în ETA.PA 2Ă și

•    61800 mp. în ETAPA 2B pentru realizarea arterelor de circulație prevăzute a se executa în ETAPA 2 (suprafață estimată - se va actualiza prin documentația specifică). Suprafețele exacte vor fi stabilite prin documentațiile tehnice de specialitate.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află in Intravilanul Municipiului București pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și este cuprinsă între incinta aeroportului .Aurei Viaicu" și str. Alexandru Șerbănescu în lungul străzilor Avionului și Drumul Nisipoasa.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MEi aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 completată cu HCGMB nr 234/ 2010, nr 241/ 2011 și nr. 232/ 2012, teritoriul studiat are reglementări de ordin general privind funcționalitatea, circulația, echiparea edilitară, a modului de utilizare a terenurilor, etc. Parțial, teritoriul este reglementat printr-o serie de documentații PUZ primind reglementări urbanistice și relaționări cu structura parcelarului existent și dinamica investițională: PUZ - SOS. PIPERA NR. 79-81 - sector 1, aprobat prin HCGMB nr. 96/ 2008: PUZ -STR. AVIONULUI - SOS PIPERA - sector 1, aprobat prin HCGMB nr. 162/ 2008; Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „HENRI COANDĂ" - Dr NISIPOASA aprobat prin HCGMB nr. 193/ 2012; PUZ - METAV - STR. BIHARIA NR. 67 - 77, avizat CTATU - reprezentat cu caracter informativ Indicatorii urbanistici reglementați: conform RLU -PU.G șra documentațiilor de urbanism PUZ aprobate.

AVIZE Șl ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

Certificatul de urbanism nr. 796R/ 8840/ 12.11.2010-omis de'Primăria Municipiului București; Aviz de urbanism (preliminar) nr. 6/ 26.01.2011; Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului - Aviz nr. 21 2012; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr 3355/ 14/ 08.03.2011; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: Aviz nr. 978952/ 04.03.2011, Comisia tehnică de Circulație -PMB. Aviz nr. 1116032/ 08 11.2012; Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA: Aviz nr.5/ 7/ 1362/ 01,08.2011; Regionala CFR București: Aviz nr R.2/ 8/ 255/ 23.06.2011; Ministerul Apărării Naționale: Aviz nr. D.1343/ 09.04.2012; Ministerul Administrației și Internelor: Aviz nr. 3905718/ 26.04.2012; Serviciul Român de Informații: Aviz nr. 63759/ 05.04.2012.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABiLULUI SI A SPAȚIULUI PUBLIC, CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE Și A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT


REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL PUZ POT FI FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA Șl DE AMENAJARE A DOMENIULUI PUBLIC.

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVELOR PRIVATESE POATE FACE NUMAI ÎN BAZA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM LEGAL APROBATE Șl AFLATE IN TERMEN DE VALABILITATE.

INFORMAȚIILE GRAFICE REFERITOARE LA DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM PUZ/ PUD APROBATE SAU ÎN CURS DE AVIZARE REPREZENTATE ÎN PLANUL DE REGLEMENTĂRI ANEXĂ, AU CARACTER INFORMATIV.

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    TRANSPORT RUTIER și ECHIPAREXEHNtCA EDILITARA

REGLEMENTARI CIRCULAȚII:    Conform planului și profilurilor transversale caracteristice reprezentate.

*    Intersecția str. Avionului cu str. Alexandru Șerbănescu va face obiectul unei documentații de urbanism speciale,

*    Nodul de circulație aflat la intersecția str. Avionului - Dr. Nisipoasa cu inelul median al Municipiului București și CF Constanța va fi reglementat prin PUZ - INEL MEDIAN;

INDICATORI URBANISTICI: Nu se aduc modificări ale indicatorilor urbanistici prevăzuți în documentațiile de urbanism aprobate.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifică și completează prevederile documentațiilor dc urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației ae urbanism Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege

' în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCU


Expert,

arh. urb. Stelian Alexandru ConstantinescuSplaiul Indepencențel nr. 291-293. cod poștal 060042. sector 6, București, România Tel 021.305.55.00 in! 1701 http://www pmb rov----

•F-

.. .. -.......

■■ ■

! 1

1 1

J—2-

1038

33277

1039

33268

1040

33258

' 1041

33255

1042

33252

1043

33230

1044

33230

1045

33215

1046

33209

1047

33207

1048

33205

1049

33200

1050

33191

1051x

33191

S(2)=1602494


EXTINDERE

PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLUL REZIDENȚIAL HENRI COANDA (INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT SI UT1L1TATI) pe zona Drumul Nisipoasa - Strada Avionului - pănă la Strada Av. Al.Serbanescu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GtNtRÂLITATI

Planul urbanistic zonal asigură suportul reglementarilor urbanistice și condițiile necesare realizării infrastructurii de transport și edilitare ce va asigura Cartierului ANL - Henri Coandă integrarea cu trama stradală a orașului, precum și asigurarea utilităților prin:

Identificarea și rezervarea suprafețelor necesare pentru realizarea în prima etapă a secțiunii de drum ce va deservi accesul în interiorul cartierului Henri Coandă și a infrastructurii de apă -canai pe traseul Str. Avionului - Drumul Nisipoasa;

Identificarea și rezervarea suprafețelor necesare pentru realizarea în etapa a doua a arterei de legătură dintre cartierul Henri Coandă și Str. Aviator Șerbănescu în profil complet, prin supralărgirea Drumului Nisipoasa și prelungirea străzii Avionului, realizarea racordului cu Inelul median de circulație, a supratraversării CF București - Constanța și a intersecției cu Str. Aviator Șerbănescu;

Reglementările cuprinse în prezentul Regulament pot fi folosite exclusiv pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor de utilitate publică și de amenajare a domeniului public conform planului de reglementări vizat spre neschimbare;

Autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor private se poate face numai în baza Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 completată cu HCGMB nr. 234/ 2010, nr. 241/ 2011 și nr. 232/ 2012 sau a documentațiilor de urbanism PUZ, legal aprobate și aflate în termen de vaiabiiitate.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

1. In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform ai organelor de specialitate^a^'O administrației publice:

-    construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

-    conducte de alimentare cu apa și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.

în scopul asigurării calității-spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADiyîiSE CU CONDIȚIONĂRI.

1. in zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul

Transporturilor

construcții șl \    A

\    h    ' ’ r


i aferente exploatării și întreținerii liniilor de cale ferată;

no    ‘ ■

r //-    construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor de restabiliră^' circulației;

instalații fixe pentru tracțiune electrica;

-    instalații de semnalizare, centralizare, bioc de linie automat, telecomunicații, transm" de date și construcțiile aferente acestora.

2.    in sensul prezentului regulament, prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte și de alta a căii ferate.

3.    lucrările de investiții ale agenților economici și ale instituțiilor publice, care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și al Ministerului Transporturilor, și anume:

-    căi ferate industriale;

-    lucrări hidrotehnice;

-    traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;

-    subtraversarea liniilor de cale ferată de rețele de telecomunicații, energie electrică, conducte sub presiune de apă, gaze; produse petroliere, termotehnologice și canale libere.

4.    lucrări de traversare a apeductelor, lucrări ce vor trebui să se supună restricțiilor impuse de Apa Nova cu privire la traversarea acestora cu rețele de apă-canal și drum public.

ARTICOLUL 3-UTILIZĂRI INTERZISE.

1.

2.


3.


4.


se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

-    lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse și penetrațiilor în municipiu;

-    modernizarea intersecțiilor;

-    realizarea pasajelor supra și subterane;

-    realizarea spațiilor de parcare;

-    modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată și a stațiilor C.F. aferente; modernizarea /realizarea podurilor aferente căii ferate;

se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere, feroviare și aeriene (inclusiv în aria vizibilă la aterizare și decolare): depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

în zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:


5.


-    construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

panouri independente de reclamă publicitară.

în zonele de siguranță și protecție aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:

-    construcții, fie și cu caracter temporar;

-    depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

-    orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabiiitații solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;

-    depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor și a zonelor de siguranță ale terenurilor de aeronautică, stabilite conform legii, este interzisă:

amplasarea de lucrări construcții sau instalații care prin natura lor sau datorită procesului de funcționare pot pfericlitâ"“sigl|fanța zborurilor (obiective care produc fum sau ceață artificială, su4it‘’r,t“ 'nocive, radioaețjve_sau râu mirositoare, unități de morărit, silozuri;.


- instalarea de sisteme de iluminat care să perturbe identificarea sistemelor de balizare a zonei;

instalarea unor surse de energie electrică sau unde radio producătoare de perturbații în instalațiile de protecție a navigației aeriene;

amplasarea de construcții a căror destinație este incompatibilă cu vecinătatea aeroporturilor.

7. în zona de protecție sanitară cu regim sever a aducțiunilor de apă aflate paralel cu calea ferată se impun restricțiile menționate în HG nr. 930/2005, art. 21, 22, 23 și 24.

SECȚIUNEA II:    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

- conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

retragerea față de aliniament este de min. o m. cu excepția construcțiilor care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal legal aprobat.

ARTICOLUL 6- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

-    conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

-    conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE.

-    se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație

iblică.


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

-    staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice;

-    în cazul străzilor cu transport în comun și a arterelor de penetrare în Municipiu, staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara .spațiului circulației publice;

-    în spațiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje salariatilor și clienților.


ARTICOLUL 10- ÎNÂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

-    conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

7 '    sta

\\    \ W'V • A/

'    ,.d •

■ - I L • ’ ''


-    conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilităre a rețelei-stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii;

pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativa a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

-    în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. anterior, se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice;

-    se interzice amplasarea rețelelor din zona drumului public pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

se va asigura preepurarea apelor-uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații și platforme exterioare.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

- în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și amenajarea peisagistică a plantațiilor din aceste subzone, atât în intravilan cât și în extravilan (până la linia de centură), se subordonează exigențelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind “porțile” reprezentative de intrare;

-    orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice, inclusiv de pe calea ferată și din aeronave la decolareși aterizare, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul generai ai iocalitâții;

-    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un

arbore la fiecare 100 mp. și tratate peisagistic.    — —


ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele intravilan baza unor modele standard;

oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc garduri, ziduri de protecție aniir'onică deTninim 4.0 metri înălțime.

SECȚIUNEA III:    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM D£_OCUPARE A TERENULUI (POT).

- conform documentațiilor de urbanism legal-aprcbate;


//>e. /^g /

Zf. o&. 2o/3

EXTINDERE
PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLUL REZIDENȚIAL HENR! COANDA (INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT SI UTILÎTATI)
pe zona Drumul Nisipoasa - Strada Avionului - pană la Strada Av.
Al.Serbanescu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GENERAI.IT ATi

Planul urbanistic zonal asigură suportul reglementărilor urbanistice și condițiile necesare realizării infrastructurii de transport și edilitare ce va asigura Cartierului ANL - Henri Coandă integrarea cu trama stradală a orașului, precum și asigurarea utilităților prin:

Identificarea și rezervarea suprafețelor necesare pentru realizarea în prima etapă a secțiunii de drum ce va deservi accesul în interiorul cartierului Henri Coandă și a infrastructurii de apă -canal pe traseul Str. Avionului - Drumul Nisipoasa;

identificarea și rezervarea suprafețelor necesare pentru realizarea în etapa a doua a arterei de legătură dintre cartierul Henri Coandă și Str. Aviator Șerbănescu în profil complet, prin supralărgirea Drumului Nisipoasa și prelungirea străzii Avionului, realizarea racordului cu Inelul median de circulație, a supratraversării CF București - Constanța și a intersecției cu Str. Aviator Șerbănescu;

Reglementările cuprinse în prezentul Regulament pot fi folosite exclusiv pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor de utiiitate pubiică și de amenajare a domeniului public conform planului de reglementări vizat spre neschimbare;

Autorizarea lucrărilor de construire a obiectivelor private se poate face numai în baza Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 completată cu HCGMB nr. 234/ 2010, nr. 241/ 2011 și nr. 232/ 2012 sau a documentațiilor de urbanism PUZ, legal


aflate în termen de valabilitate.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

1. In zona drumuiui public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

-    construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

-    conducte de alimentare cu apa și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.

-    în scopui asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precurm și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor pubiice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor circulației;

-    instalații fixe pentru tracțiune electrica;

-    instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații de date și construcțiile aferente acestora.

2.    in sensul prezentului regulament, prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte și de alta a căii ferate.

3.    lucrările de investiții ale agenților economici și ale instituțiilor publice, care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și al Ministerului Transporturilor, și anume:

-    căi ferate industriale;

-    lucrări hidrotehnice;

-    traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;

-    subtraversarea liniilor de cale ferată de rețele de telecomunicații, energie electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termoîehnologice și canale libere.

4.    lucrări de traversare a apeductelor, lucrări ce vor trebui să se supună restricțiilor impuse de Apa Nova cu privire la traversarea acestora cu rețele de apă-canal și drum public.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

1.

2.


3.


4.


se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

-    lărgirea unor străzi sau' realizarea străzilor propuse și penetrațiilor în municipiu;

-    modernizarea intersecțiilor;

-    realizarea pasajelor supra și subterane;

-    realizarea spațiilor de parcare;

-    modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată și a stațiilor C.F. aferente; modernizarea /realizarea podurilor aferente căii ferate;

se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere, feroviare și aeriene (inclusiv în aria vizibilă la aterizare și decolare): depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

în-zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:


5.


6.


-    construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

-    panouri independente de reclamă publicitară.

în zonele de siguranță și protecție aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:

-    construcții, fie și cu caracter temporar;

-    depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea ii fuSi S3U 3 semnalelor feroviare;

-    orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;

depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor și a zonelor de siguranță ale terenurilor de aeronautică, stabilite conform legii, este interzisă:


- amplasarea de lucrări, copstrmȘrf-sau instalații care prin natura lor sau datorită procesului

de x.._^--------x    .. . ------------- x-------- --t-


funcționare pot periclita s'iguranțșNzborurilor (obiective care produc fum saux artificială, substanțeinofcive,'radioactive sau rău mirositoare, unități de morăriț./sijpzuri, Ă, depozite, magazii. (/aQantoare',ets".);\ \    7i'.o

'■KL 4

____..

•«zn,

instalarea de sisteme de iluminat care să perturbe identificarea sistemelor de balizare a zonei;

-    instalarea unor surse de energie electrică sau unde radio producătoare de perturbații în instalațiile de protecție a navigației aeriene;

-    amplasarea de construcții a căror destinație este incompatibilă cu vecinătatea aeroporturilor.

7. în zona de protecție sanitară cu regim sever a aducțiunilor de apă aflate paralel cu calea ferată se impun restricțiile menționate în HG nr. 930/2005, art. 21, 22, 23 și 24.

SECȚIUNEA II:    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

- conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

- retragerea față de aliniament este de miri. 5 m. cu excepția construcțiilor care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal legal aprobat.

ARTICOLUL 6- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE PARCELĂ.


-    conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE.    ’ . J

-    se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

-    staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice;

-    în cazul străzilor cu transport în comun și a arterelor de penetrare în Municipiu, staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;

-    în spațiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și clienților.stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii;

-    pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

-    în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură;

-    montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. anterior, se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau in nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incinteîor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice;

-    se interzice amplasarea rețelelor din zona drumului public pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură;

-    se va asigura preepurarea apelor uzate,- inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații și platforme exterioare.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

-    în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și amenajarea peisagistică a plantațiilor din aceste subzone, atât în intravilan cât și în extravilan (până la linia de centură), se subordonează exigențelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind "porțile” reprezentative de intrare;

-    orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice, inclusiv de pe calea ferată și din aeronave la decolare'și aterizare, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității;

-    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi CpTantate cu un arbore la fiecare 100 mp. și tratate peisagistic.

ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI    , ,    o\.

•)


conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limiteie intravi’ baza unor modele standard; oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4.0 metri înălțime.

SECȚIUNEA !!!:


POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

- conform documentațiilor de urbanism legal aprobate;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTiLiZARE A TERENULUI (CUT).


.//•


conform documentațiilor de urbanismJegal aprobate;

T"* Î Jș.

/
16.04.2013


Baumarc Proiect

Arh. Mihai EPTENIE OARȚ RURJ4/4