Hotărârea nr. 173/2013

HOTARAREnr. 173 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI NR. 83-85-87, SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Șoseaua București - Ploiești nr. 83 - 85 - 87, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-    Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 1682/158/B/31691/01.11.2011;

-    Primăria Sectorului 1: certificat de urbanismrnrrl683/15S/B/31689/01.11.2011;

-    Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 34/25.11.2011;

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 1057919/957/17.02.2012;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 6782/150/14.03.2012;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 5075/14/06.07.2012;

- Primăria Sectorului 1 - Comisia socio - economică de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare: aviz nr.

194/E/02.05.2012;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1072930/27.04.2012;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1086049/5266/21.06.2012;

în conformitate cu prevederiie :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.<:(2-ȚȚf7SȚ alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind^ddmiriis.trația, publică locală republicată, cu modificările și completările ----- kCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șoseaua București - Ploiești nr. 63 - 85 - 87, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 9/01.08.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa.nr. 2 și Memoriul general (Regulamentul Local de Urbanism) prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptui ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.05.2013.

Angelescu Râmi re?București, 31.o5.20V3 Nr. 173    ' J


Splaiul Independenței 291-293, sector 6. București, România tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primarjj.rro    Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană 1

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanisi


-O,


AVIZUL ARHITECTUL! I ȘEF nr.
PUZ-ȘOSEAUA BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 83-85-87, SECTOR I, BUCUREȘȚ

BENEFICIARI: S.C. BRAD 8587 SRL și SC DORIJK CONSTRUCT SRL ELABORATOR: SC URBE 2000 SRL - URB RUR CONSTANTIN ENACHE NR. ÎNREGISTRARE CERERE : P.M.B.- 1090007/26.06.2012.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S-15056,38 mp, proprietate persoane juridice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, i

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform Certificatelor de urbanism nr. 1682/158/B/31691/2011 și nr. i 68j/159/B/31689/201 eliberate de Primăria Sectorului 1, amplasamentele se încadrează în P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000. completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/20 12.2011- Parțial în Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri și parțialZona V5 - culoar de protecție față de infrastructura tehnică .

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

ZONA M3: POTmax-60%; CțJTmax-2,5; Rmaxh-P+4E

ZONA V5 : se vor respecta prevederile legale-și-normele-îri vigoare referitoare la condițiile de mediu.

AVIZE SI ACORDURI GARF. STAL LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

CERTIFICATELE DE URBANISM nr. 1682/158/B/31691/2011 și nr. 1683/159/B/31689/2011 eliberate de Primăria Sectorului 1: AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 34/25.11.2011;

AVIZUL PRELIMINAR nr. 1057919/957/17.02.2012.

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI:Decizia nr. 5075/14/2012;

AUTORITATEA AERTONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ: Avizul nr. 6782/150/2012.

COMISIA DE COORDONARE LUCRĂRI EDILITARE-P.M.B: Avizul nr. 1072930/2012;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-PMB: Avizul nr. 1086049/5266/2012;

Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare de pe lângă Primăria Sectorului 1—Aviznr. 194E/02.05.2012.

Extrase de Carte Funciară pentru amplasamentele care au generat PUZ (în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.fi): nr. 31175/2012, nr. 31176/2012, 31177/2012,31178/2012.

Declarații Notariale autentificate cu nr. 1185/29.06.2012 și nr. 1186/29.06.2012 de Biroul Notarilor Publici Nedelcu și Asociații din care rezultă că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarii studiului de urbanism de propunerea ce urmează a ti aprobată în C.G.M.B, și că aceștia își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de-proprietate al acestora, (in conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină — C.G.M.B}.

SF. AVIZEAZĂ PLĂNUI. URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAM ENTULUI LOCAL DF. URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNI AVIZATE:

Hipermagazin, servicii, parcaj, funcțiuni tehnice complementare funcționării ansamblului. INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POT = 60%; CUTmax.=2,5; Hmax-25,00m

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ș: completările ulterioare, nu se supune deliberării Consiliului Generai al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea-documentație: de urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterioij

Decizia privind-aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

In conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/200! privind amenajarea teritoriului și y-bant    jzftnndijicârUc șt

completările ulterioare: .. (2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, in conformitate cu pirvedt    rt. 38 alin tl) de

documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin dale eronate, dacă nu intră sub incidența I


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060C42,    Riinrași Rnm^n.a.

PUZ SOSEAUA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI NR.

j

MEMORIU GENERAL


I - PREZENTARE GENERALA


Amplasamentul care a generat prezenta documentație se afla situat in intravilanul municipiului București, in zona de nord a orașului, vis-a-vis de zona comerciala Feeria Baneasa si de aeroportul Baneasa, la intersecția soselei București - Ploiești cu strada Ștefan Holban.

Zona conține elemente tipice zonei de periferie, de la-terenuri agricole, livezi, plantații pepiniera-, la centre comerciale de mare ampioare de tip vanzare en gros, depozite. Elementele structurante principale ale zonei sunt soseaua Bucuresti-Ploiesti, aeroportul Baneasa, si zona comerciala Eeeria Baneasa - elemente generatoare de trafic, polarizatore de funcțiuni conexe diverse.

Contextul urbanistic al zonei studiate este unul de zona mixta, in proces de structurare - zona de nord a orașului avand cea mai puternica dezvoltare dintre zonele periferice ale Bucurestiului, beneficiind de o serie de avantaje - atat naturale (lacurile) cat si funcționale (aeroport, drumul național 1 - București -Ploiești, etc.). Frontul spre Soseaua București - Ploiești este in prezent constituit ca zona puternic plantata - aliniament continuu - aceasta constituindu-se pe de o parte ca zona de protecție pentru traficul auto intens, cat si ca rezerva de teren pentru fluidizarea srreglarea circulației pe Soseaua București - Ploiești. Funcțiunile desfășurate de-a lungul drumului național, sunt funcțiuni specifice zonei mixte de periferie - benzinării, complexe comerciale, depozite, etc.

Amplasamentul studiat, este alcătuit din doua parcele alaturate, avind adresele pe sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 83 si nr. 85-87, in suprafața totala de 15 056,38 mp, si este in prezent liber de construcții., Terenui este proprietate privata si a constituit obiectul P.U.Z. - Soseaua Bucuresti-Pioiesti nr.83, avizat prin A.U. nr. 16/19/14.06.2006 si aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 162/06.07.2006.

Beneficiarii doresc sa construiască un imobil cu funcțiunea hipermaqazin, servicii, parcaj si funcțiuni

tehnice aferente, menținând indicatorii urbanistici din PUZ-ul anterior aprobat (P.Q.T.=60% C.u.T.=2,5

H max = 25 m).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1683/159/B/31689 din 01.11.2011 emis pentru terenul din sos. Bucuresti-Ploiesti nr.83 si a Certificatului de Urbanism nr. 1622/159/5/31591 din 01.11.2011 emis pentru terenul din sos. Bucuresti-Ploiesti nr.85-87, prezenta documentație este elaborata in faza

Terenul analizat in prezenta documentație se incadreaza in zona delimitată de următoarele elemente reper la nivel urban:

-    La est - Șoseaua București - Ploiești, si vis - a vis - zona comerciala Feeria Baneasa;

-    la vest - terenuri agricole ;

-    la nord - livada;

-    la sud - Complex comercial Selgros si birouri pe parcela cu nr. 69-81.

Zona astfel delimitată este ocupata in majoritate de spatii plantate - terenul studiat - spațiu vetde neamenajat,-plantații de aliniament, plantații de tip livada; vecinătățile osunt utilizate pentru spatii de tip servicii - birouri—complex comercial.

Prin P.U.G. Municipiul București si prin P.U.Z. - Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr.83, avizat prin A.U. nr. 16/13/14.06.2006 si aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 162/06.07.2006 terenul P.U.D. este incadrat in subzona mixta

M3 si parțial in zona V5 - culoare de protecție fata de infrastructura tehnica.

-    procentul maxim de ocupare al terenului: P.O.T. = maxim 60%,

-    coeficientul maxim de utilizare a terenului: C.U.T. maxim = 2,5 mp.ADC/mp.teren

Pentru subzona V5 - se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protecție fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulații majore si de rețele de transport a energiei electrice, petrolului si gazelor.

Pentru parcela situata la sud. cu nr. 69-81, a fost elaborat anterior si aprobat cuHCGMB nr. 213/29.09.2005 un PUZ pentru funcțiunea de birouri. Prezenta documentație a preluat si rfost corelata cu prevederile acestei documentații.

Pentru modernizarea soselei Bucuresti-Ploiesti a fost realizat de asemenea un PUZ care prevede pastrarea unei retrageri minime a clădirilor de 75,00 m fata de axul DN actual, precum si un Plan Director in care este propusa dezvoltarea circulației in zona. Aceaste prevederi au fost preluate si respectate in cuprinsul prezentei documentații.

111.1. - Regimul juridic

Terenul din Șoseaua București - Ploiești nr.83, in suprafața de 5089,34 mp, este proprietate privata a persoanei juridice S.C. Brad 8587 S.R.L.

Terenul din Șoseaua București - Ploiești nr.85-87, in suprafața de 9967,1 ? mp, este proprietate privata a persoanei juridice S.C. Yimpas Doruk S.R.L.

Terenurile imediat invecinate sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice. Spre est - soseaua Bucuresti-Ploiesti si spre nord - strada Ștefan Hulban, care fac parte din domeniul -public al municipiului București.

ill.2. - Regimul economic, aspecte de ordin funcțional

Terenurile din Soseaua București - Ploiești nr. 83-85-87 in prezent sunt libere de construcții. Vecinătățile sunt următoarele:

-    spre nord - str. Ștefan H ol ban (drum de acces la sere) si dincolo de eLpfantatie de tip livada

-    spre est - Soseaua București - Ploiești

-    spre sud - Complex comercial Selgros si parcela cu nr. 69-81 - cu funcțiunea de servicii / birouri

-    spre vest - terenuri agricole.

Fondul construit este in general in stare variabila, pornind de la foarte buna clădirea de birouri de la nr. 69-81, complexul Selgros si vis - a vis - zona comerciala Feeria. Baneasa, la o stare medie-rea, a construcțiilor de depozitare din vecinătatea sudica, dinamica terenurilor atragand după sine o calitate ridicata a imaginii fondului construit.

Funcțiunea solicitata de beneficiar - aceea de hipermagazin, servicii, parcaj si funcțiuni tehnice aferente, pe terenul de pe Șoseaua București - Ploiești nr.83-85-87, este compatibila cu funcțiunile' existente in zona, si se incadreaza in prevederile PUG si P.U.Z. - Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.83.

1,3. - Regimul tehnic, aspecte de ordin formal - volumetric

Zona aflata in studiu se afla amplasata la o circulație carosabila majora - Soseaua București - Ploiești -si se gaseste in zona peirferiei nordice a municipiului București, in apropierea Aeroportului Baneasa. Clădirile existente in zona au un regim de inaltime cuprins intre Parter si P+6 niveluri.

Elementele naturale sunt prezente in zona studiata sub forma spatiilor plantate - plantațiilor de aliniament, livezilor, terenurilor agricole.    1'

cp

Z / /£££ aIn zona studiata se afla toate tipurile de rețele edilitare - alimentare cu apa, canalizare, electrica, telefonie.

Amplasarea noilor construcții se va realiza ținând cont de aceste rețele, de avizele de la deținătorii de utilitati din zona.

V - DISFUNCTii - POTENȚIAL

Cele mai importante disfunctii sunt cele legate de accesibilitate^ avand in vedere natura traficului de pe Șoseaua București - Ploiești. In prezent exista la limita de nord a parcelei un acces carosabil către sere -punct de acces care ar putea servi si terenul studiat.

Potențialul este reprezentat ds următoarele elemente:

•    poziția favorabila in cadrul orașului - zona nordica, vecinătatea aeroportului;


•    legătură faciia cu centrul Bucurestiului, cu zonele de servicii si echipamente public

•    structurarea zonei ca zona verde, puternic plantata.

Q

V I- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

In baza concluziilor si recomandărilor reieșite din analiza situației existente prezentata in capitolele anterioare rezulta ca terenul cuprins in prezentul PtU.Z., in suprafața de 15 056,38 mp este construibil cu condiția respectării următorului regulament:

-    funcțiuni admise: - hipermagazin, servicii, parcaj si funcțiuni tehnice aferente,

spatii verzi amenajate, platforme si circulații pietonale, circulații carosabile

-    amplasarea construcției pe parcela :

-    noua clădire va fi amplasata pe terenul de pe Șoseaua București - Ploiești nr. 83-85-87, respectând retragerea propusa prin Planul Urbanistic Zonal anterior aprobat, de pe DN1 - 75 metri din axul Șoselei București - Pioiesti;

-    edficabilul propus se va retrage minim 16,00 m fata de limita de sud, min 6,00 m fata de limita de nord, si fata de limita de proprietate dinspre vest minim 8,00 m;

-    circulații, accese si parcare:

-    accesele principale se vor realiza din str. Ștefan Holban si din giratia sos. Bucuresti-Ploiesti

-    zonele de parcare se propun a se realiza in incinta, conform planului de reglementari si planului de situație anexat cu respectarea HCGMB r


-    inaltimea clădirilor:    .

-    noile construcții vor avea un regim de inaltim£


- aspectul exterior:

-    toate fațadele clădirii vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de fini: superioara

-    este interzisa folosirea materialelor de construcție precare si a tablei strălucitoare pentru invelitoare.

- echipare edilitara:

-    este obligatorie racordarea noilor clădiri la rețelele publice de alimentare cu apa, canalizare si electricitate;

-    racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

- procent maxim de ocupare a terenului ( POT):

- POT maxim = 60%

- coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT):

- CUT maxim = 2.5