Hotărârea nr. 172/2013

HOTARAREnr. 172 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ- MODERNIZARE PIATA ROMANA SI PASAJ PIETONAL, SECTOR 1


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- Modernizare Piața Romană și Pasaj Pietonal, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr.

517/R/1034603/21.10.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 43/2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 13350/45/20.11.2012;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 1085/Z/25.10.2012;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1094086/27.07.2012;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 4130/17.05.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    PUG - ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările

ulterioare;

în temeiul prevederilor a^fe^Oîî^vȚ2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr/jft5/2.Q;01privind administrația publică locală


// li/

i    • V L'-' -

ȚT;

i )

alaiul Independenței Nr 291-293, Cod (LȚtS'T)

/ " *" /

ucutești, România: tei. +4C21 305 55 00, www.Qmb.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Modernizare Piața Romană și Pasaj Pietonal, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 27/20.12.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonai ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Aii.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente aprobate anterior.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani.

Art.5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 31.05.2013.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București. România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană , ;

Direcția Urbanism

Sen/iciul Urbanism


AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF n r. 17-/2^. / 2_ ■    2012

PUZ- MODERNIZARE PIAȚA ROMANĂ și PASAJ PIETON AL,

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ELABORATOR: SC METROUL SA și SC BBM - GRUP SRL

NR. ÎNREGISTRARE CERERE: 1125633/ 13.12.2012

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: S = l,07ha, teren ce reprezintă domeniul public aferent Pieței Romană.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află situată în intravilanul Municipiulu București, sectorul 1, mărginit de imobilele din b-dul Dacia nr 31, 22, 26 și 28, b-dul Lascăr Catargiu nr. 3 și 6, str. Cădere: Bastiliei nr. 5 și 2-10, b-dul Gheorghe Magheru nr. 32-36 și 41 și str. Mendeleev nr. 42 și 45.

PREVEDERI PUG/PUZ /KPROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit prii IICGMB nr. 324/2010 și HCGMB nr. 241/2011, zona studiată se încadrează în subzonele CP - subzona centrală în care se mențim configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată și CP4 - subzona nucleului central comercial și di afaceri - pusă în evidență datorită importanței tradiționale și potențiale pentru funcțiuni de prim rang, reprezentative pentri Capitală, având următorii. Conform PUZ — Zone construite protejate, zona studiata cuprinde în parte zonele 4 - b-dul modemis Brătianu (subzona Cplb); 12 - b-dul rezidențial Lascăr Catargiu (subzona Cp Ic) și 28 - țesut tradițional difuz Amzei (subzon. Cplb, Cplc).    . .

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

POTmax = 70%; CUTmax = 3mpADC/mp teren; RHmax = în funcție de profilele străzilor între aliniamente.

în conformitate cu solicitările CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 517 IC 1034603 din 21.10.2011 eliberat de Primări Municipiului București, ținând cont de prevederile AVIZULUI PRELIMINAR nr. 12/ 21.06.2012, precum și de prevederii stabilite în:

ACORDURILE și AVIZELE care au stat la baza emiterii Avizului arhitectului - șef: Ministerului Culturii .și Patrimoniulu Național: aviz_nrJ.085/Z/25.10.2012; Ministerul Dezvoltării Regionale și TurismuluLaviz nr.43/2012; Agenția Regională pentr Protecția Mediului București: Decizia nr. 13350/45/20.11.2012; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Avize nr. 1094086/27.07.2012; Comisia Tehnică de Circulație a PMB: Avizul nr.4130/17.05.2012 și a altor avize conform legislației î VigOafCr

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICAB1LULUI SI INDICA I ORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGUEMENTĂRi VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI LOCAL DF. URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: MODERNIZARE PIAȚA ROMANĂ ȘI PASAJ PIETON AL

INDICATORI URBANIS TICI AVIZAȚI: nu se aduc modificări ale documentațiilor de urbanism în vigoare

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificării și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitate înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajare teritoriului și urbanismul si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Prezentul aviz modifică : completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior, numai după aprobare. Decizia privind aprobarea PU aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

ARHITECT £EF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI i HEO RGIIE PA.TRAȘCl1


/ic iu,

urfc    Metescu


9 . V Ci


«Bl ) li    jg/


Referent,

1‘loriana Năstase

4: v

Redactat 4ex./ 19.12.201


CV'--a

Splaiul Independentei nr. 291-293, cod poștătoSIMS, sedtcȚs; Tel: 021 305.55.00 Int 1701    z L I O


__\ ș,


h ’ 7r) 71 ml 7


'fa&G oCL Z F
20USs£Z!

22.


MAL


<f I

1


UI!


'A


« L2Â 0 3

£ffil I


gpza EjS ‘-~i trb

ESEil g


54 B M


PASAJ PIETONAL


«„„,..................................................■nun..............................................................................................................................uuunniuuninunuin.i.,

iiniînn-unuuiuiiiuu.......iiuiiiuiuuiunuiuuiuu.......nnnnnunHsniuui.....iiuilnnilli......uiuiHlllinnniuni.....niuiniiiiiiiiimuiuuiniHiiuiHiiiunnu.iiiiiuiiui!:îS!!!niii!Hiii


"x


Sta PUZ - Modernizare Piața Lnana si pasaj pietonal fita Zona ce a generat PUZ

ita UTR-uri Zone Protejate

1 • ' '

ita Pasaj pietonal - nivel subteran

I

ita Statie de metrouita Cane! colector (deviat)

rectificat a! străzilor

NI

«iulatii carosabile :uiatii pietonale


,,d construit existent (in limita studiata)

„Tpumente incluse in LMI (cC PUZ -Construite Protejate si LMi 2004)Q&_ <n_ CC CCC    PROIECTANT GENERAL

JC METROUL    PROIECTARE -CERCETARE
Reg. Comerțului - J40/2I24U/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 : Atribui Fiscal: RO

Sediu firma - slr. G. Garibaldi nr. I, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioarc nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

PLAN URBANISTIC ZONAL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
MODERNIZARE PIAȚA ROMANA SI PASAJ SUBTERAN

BENEFICIARI

PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI PRIN ASOCIEREA ASTALDi-EUROCONSTRUCT

INIȚIATOR DOCUMENTAȚIE

SC MUNACTIV SA

PROIECTANT GENERAL

SC METROUL SA

SUBPROIECTANT

SC BBM-GRUP SRL

SEF PROIECT

arh. ALEXANDRU BELDIMAN

PROIECTANT URBANISM

arh. ALEXANDRU BELDIMAN

urb. Raluca Filip-Criscota

PROIECTANT ARHITECTURA

arh. ALEXANDRU BELDIMAN

arh. DOINA BUTICAReg. Comerțului - J40/2120/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 : Atribut Fiscal.: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București____

z

O

n

a

p

r

o

t

e j

a

t a

n

r

. 0 4

( 0 4

m

p e

n

t

r

u

m

o

d s f

I

c

a r e a

t

r

a

5 G

l!

I

u

s

a

c

t u a

I

a I

s t

r

a

z

a

I

I o

r

)

bulevardul “modernist" Magheru subzona Cp1b

DESCRIERE
a.    delimitare:

ZCP 04 - porțiunea cuprinsa intre Piața Romana si Piața Universității si include str. Stanislas Cihoski, str. Mendeleev, str. Nicolae Milescu, str. Traian Vuia, str. Nicolae Filipescu, str. Biserica Enei, str. Edgar Quinet.

-    ZCP nr. 04m - modifica si detaliaza ZCP 04 aferenta RLU PUZ-Zone Construite Protejate, Mun. București.

b.    caracteristici:

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    un spațiu urban de o mare coerenta, rezultata din fronturile continue, inaltimea relativ unitara a construcțiilor si din predominarea arhitecturii moderne a anilor ‘30.

-    calitatea arhitecturala a imobilelor proiectate in anii ‘30 de personalități importante *Casaz hfegistratiIor, hotelul Lido, hotelul Ambasador.

(imobilele ARO, Burileanu-MModernizare Piața Romana si Pasai Subteran h -
Reg. Comerțului - J40/2J 240/93; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. sc. C. ap. 20, sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1. parter, ap. 1, sector 1,

București

imobilele Studio si AUA, imobilul Scala, etc.), multe dintre acestea monumente de arhitectura, exemple de referința ale arhitecturii moderne românești.

-    mare complexitate funcționala: birouri, locuințe, spatii comerciale, saii de spectacole, hoteluri, spatii de cult etc.

c.    evoluție:

ZPC 04-ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    componenta a axului de^circuiatie nord-sud al Bucurestiului, realizat (prin străpungeri si lărgiri ale unor străzi existente), incepind cu sfirsitul secolului trecut pina in 1928, cind a fost incheiata executarea ultimei porțiuni. Cea mai mare parte a clădirilor care alcătuiesc fronturile au fost realizate in anii '30; citeva clădiri aparțin inceputului de secol XX si aniior ‘20. După cel de-al doilea război mondial au fost executate completări si inserții ia sfirsitui anilor ‘50 - anii '60 (blocurile «Eva», Unic, Scala,_o porțiune a frontului de est dinspre Piața Romana, imobilul de la intersecția cu str. Regala, imobilul Dalles) si la inceputui anilor 70 (ansamblul Teatrului National si a! hotelului Intercontinental), iar după cutremurul din 1977 au fost inlocuite imobilele distruse (Grădiniță, Scala, Dunarea).

d.    agresiuni:

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracterisiiciie din ZCP 04:

-    frecvente transformări ale clădirilor, care conduc ia modificarea imaginii originaie, păstrate intacte pina acum: schimbarea semnificativa a tratam parterelor comerciale (Imobilele ARO, Lido, Burileanu-Malaxa) sau a pârtilor terminale (imobilul Burileanu-Malaxa), aplicarea unor panouri publicitare in disonanta cu arhitectura fațadei etc.

-    tarabe, chioșcuri si alte construcții metalice care ocupa trotuarele si spatiile verzi

e.    valoare:
Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma - sfr. G. Garibala'i -ir. 1, sc. C. ap. 20. sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București_

-    axa structuranta fundamentala a orașului, ansamblu unicat pentru arhitectura si cultura româneasca interbelica

f.    grad de proiecție:

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor: trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica; sint permise intervenții care conserva si potenteaza valorile existente

g.    intervenții:

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    masuri de consolidare corespunzătoare a tuturor imobilelor, cit si menținerea sau restaurarea fațadelor, a interioarelor si a detaliilor acestor imobile.

-    menținerea regimului de inaltime maxima actuala, tratarea fațadelor in concordantă cu plastica arhitecturala moderna interbelica ca si utilizarea aceleiași game de materiale.

-    refacerea parterelor comerciale si iniaturarea adausurilor survenite in timp

II. UTILIZARE FUNCȚIONALA_ 1
a. utilizări admise:

ZPC 04-ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    la nivelul parterului: comerț, alimentație publica, hoteluri, cultura sau orice alte funcțiuni destinate publicului

-    la nivelurile peste parter: comerț, alimentație publica, spectacole, hoteluri, birouri, locuințe (intr-o proporție de minimum 30%)

-    se mențin neschimbate acele utilizări inițiale alecladirilor care corespund cerințelorj RțifZ, Wfcder’iji zare Piața Romana si Pasaj SubteranPROÎEC3 fT GENERAL

SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE -CERCETARE


SUBPROIECTANT

Telefon/Fox:0040212,1.72.18 E-mail : bbm-qrupg’tx.ro Site Web : www.bbm-qfup.fo


Reg. Comerțului - 140/21240/93; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Alribul Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr, 1, se. C. ap. 20. sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

actuale sau se admiie revenirea la acestea

b.    utilizări admise cu condiționări:

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    conversia funcționala a clădirilor monument trebuie sa respecte următoarele condiții

(1)    funcțiunea sa nu stinjeneasca vecinătățile

(2)    funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

(3)    sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori)

(4)    sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public

c.    utilizări interzise:

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură - cu excepția chioșcurilor de presa-si a panourilor publicitare, ale căror forma, dimensiuni si amplasamente se stabilesc prin PUZ avizat si aprobat conform legii;

-    depozitare en-gres;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantităti mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;


-    platforme de precolectare a des

j    piața Romana si Pasaj Subteran

c!

PROIECTANT GENERAL SC METROULSA - DIRECȚIA PROIECTARE -CERCETARE

SUBPROIECTANT Ielefon/Fax:004021211.72.18 E-mail : bbm-aruD@fx.ro Site Web : www.bbm-grup.ro

Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. i, sc. C. ap. 20. sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București_

-    stationarea si gararea autovehicolelor în construcții muîtietajate;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR

ZPC 04-ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

a.    caracteristicile parcelelor:

-    se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata

b.    amplasarea fata de aliniament:

-    așezarea clădirilor se va face pe aliniamentul definit de clădirile existente; nu se admite retragerea noilor construcții;

-    așezarea clădirilor fata de strada: front închis

c.    alinierea laterala si posterioara:

-    în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar fată de limita opusă a parcelei se va retrage la o distantă egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase tată de limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fată de ambele limite laterale ale parcelei la o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri;PRO2ECȚ^IȚ.g^I\T£t'iAL SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE-CERCETARE


SUBPROIECTANT Teleion/Fax:004021211.72.18 E-maîl : bbm-aruo@fx.ro Sile Web : www.bbmqrup.ro


Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 : Atribut Fiscal: RO

Sediu firma • str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

înălțimea ciâdirii măsurată la comisa dar nu mai puțin de 5.0 metri; în căzui în care pe limita posterioara a parcelei există calcanul unei construcții învecinate: noua clădire se va alipi la acest calcan.

d. amplasarea clădirilor pe aceeași parcela

-    clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele;

-    distanta se poate reduce ia 1/4 din înăiiime numai în căzui în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumină naturală.

'IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

a.    circulații si accese:

-    parcela este construibilâ numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

b.    staționarea autovehiculelor:

-    staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezenta^^fbVmeloffegale amenajarea unui parcaj propriu sau în


Kbtodeijii zare Piața Romana si Pasaj SubteranSC' METROl :LSA - DIRECȚIA PROIECTARE-CERCETARE


SUBPROIECTANT

Telefon/Fax:004021211.72.18 E-moil : bbm-qtup@fx.ro

Ufliti Kt IMKHM    Site Web : www.bbrn-aruo.ro

Rea. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare ^609899 ; Atribut Fiscal • RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. sc. C, ap. 20, sector 2. București

Sediu atelier


Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibiie a cablurilor TV;

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale aie clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

-    spa . !i i i i t> O 0 nstruite sineocupate de accese si trotuare de gardă vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

-    se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului

e. împrejmuiri

Reg. Comerțului - J40/21240/93; Cod Unic de Inregisirare 4609899 ; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, ap. 20, sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. ’, parter, ap. 1, sector 1,

București

- se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

-    se va acorda prioritate conservării gardurilor existente, in caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma același regim de avizare ca si intervențiile asupra clădirilor.

-    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri dacă sunt conform vechilor regulamente; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea minima de 2.00 metri.

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

a. inaltimi admise:

-    maximum 24 m, minimum 21 m.

-    peste înălțimea admisa se accepta realizarea a 2 niveluri retrase în gabarit, înscrise într-un arc de cerc cu raza R=4 m continuata cu tangenta ia 45° fata de orizontala. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 rn înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite reaiizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maxima verticala (24 m), desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

-    in cazul clădirilor de colt, înălțimea permisa pentru bulevard poate fi continuata si pe strada secundara pe o lungime de cel mult 15 m, după care se racordează la înălțimea
PROIECfi^GENERAL SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE -CERCETARE

SUBPROIECTANT

Telefon/Fax:004021211.72.18 E-mail : bbm-qrup@fx.ro Site Web : www.bbm-qibp.ro

Reg. Comerțului - J40/2i24u/?3;Coei Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

b. aspectul exterior:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor.

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al bulevardului, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definita de clădirile existente.

-    se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitațiile de materiale

sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.

VI. OCUPAREA SI UTîLiZAREA PARCELEI

ZPC 04-ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis: 85 %. Primele doua niveluri de deasupra cotei terenului (parter, mezanin/ etajul I) pot ocupa întreaga suprafața a terenului

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 6

c.    zone rion-âedificandi

-    zone neconstruibile pentru spatiile publice, conform planșei anexa aferente PUZ-ZCP.

d.    alte servituti

-    servituti de inaltime (non altius tollendi) se vor introduce in vecinătatea accentelor

verticale istorice (turle de biserici,    fffeAbișdirilor publice). De asemenea trebuieReg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4AO9899 ; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma str. G. Gcribaldi nr. I, sc. C, ap. 20, sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector I,

București

introduse criterii de utilizare a materialelor, a imprejmuirilor, a culorilor, a tipurilor de pavaje, a esențelor vegeiaie etc._

VII. SPATII PUBLICE    ~~
a.    traseu

-    ZCP Q4m— se modifica traseul actual al carosabilului prin lărgirea spațiului pietonal in zona Pieței Romane, conform planșelor anexate ce fac parte din prezenta documentație.

b.    profil transversal

-    se pastreaza profilul actual, cu excepțiile specificate in planșele anexate.

c.    echipare si amenajare

-    nu exista condiționări stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

d.    plantație

-    intervențiile asupra scuarurilor existente vor fi subordonate caracterului zonei si vor fi supuse acelorași avize de specialitate ca si construcțiile.

ZCP Q4m - plantația de aliniament din rondul Pieței Romane se va realiza pe două rânduri de arbori, conform specificațiilor din planșele anexe

-    intervențiile vor conserva caracterul actual al vegetației (esențe, densitate, inaltime etc.)

-    curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu plantații decorative inclusiv peReg. Comerțului J40/21240/93 ; Cod Jnic de înregistrare 4609899 ; Atribut Ebcal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, op. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

ZPC 04=ZPC 04m - Se preiau caracteristicile din ZCP 04:

-    in vederea autorizării clădirilor noi si a interventiiior asupra clădirilor existente sint necesare studii de inserție, fotomontaje sau machete.

-    pentru faza Certificat de urbanism nu se admit derogări de la prezentul regulament;

-    pentru faza Proiect de autorizație de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;

-    fac excepție intervențiile din zona Pieței Teatrului National si a Pieței Romane unde Certificatul de urbanism se obține numai pe baza unor propuneri rezultate dintr-un concurs public de arhitectura si urbanism.

-    pentru intervenții in spațiul public (mobilier urban, pavimente, vegetație, etc.), neincluse in acest regulament, se vor intocmi proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin avizul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si Ministerului Culturii la faza Certificat de urbanism si al si Ministerului Culturii la faza Proiect de autorizație de construire.
Reg. Comerțului - J40/21240/93 : Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal; RO

Sediu firma • str. G. Garibalai nr, 1, sc. C. ap. 20, sector 2, Bueutesf'

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

Zona protejata n r . 1 2 ( 1 2 m pentru modificarea

traseului actual al străzilor)

bulevardul rezidențial Lascar Catargiu subzona CP1c

I. DESCRIERE

——————

a. delimitare:

ZCP 12 - bulevard care unește Piața Romana si Piața Victoriei

ZCP nr. 12m - modifica si rietaliaza ZCP 12 aferenta RLU PUZ-Zone Construite Protejate, Mun. București.
b. caracteristici:

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

-    o axa de tip particular care face tranziția intre deschiderea plantata a bulevardelor Aviatorilor si Kiseleff si concentrarea bulevardului Magheru.

-    elementele definitorii si care-i conferă caracterul sint: profilul transversal constant si echilibrat, preponderenta construcției de tip vila burgheza in regim continuu, ambianta creata de prezenta vegetației de aliniament de-a lungul spatiilor pietonale ample.

jc. evoluție:

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

- rezultatul reglementarilor de la sfirsity^seesjylui al XlX-lea (1897). care au fost reluate si confirmate in 1928 si 1935 (retragere Mnifbrma ,cu 4m de la strada, front inchis sau o desfășurare de fațada minima de^0pi, Jnă1tirpe'zcuprinsa intre 8 si 12m, grilaj de fier cu


EE


data Romana si Pasai SubteranReg. Comerțului - J40/21240/93; Cod Unic de-inregistrare 46O?3??; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma str. G, Garibaldi nr. I. sc. C. ap. 20, sector 2. București

Sediu aieiier -    Intrarea Fiiioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

'soclu de zidărie de 2m)

-    construcțiile care il delimitează au fost construite in prima jumătate a secolului al XX-lea

-    afectat de intervențiile punctuale din anii 1970 cina au fost realizate construcții cu gabarit 'prea mare in planul secund si de operațiunile din anii 1980 cind au fost demolate construcțiile din vecinătatea Pieței Victoriei

d.    agresiuni:

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

-    rupturi de scara cauzate de blocul de pe strada Povernei (gabarit, poziție intimplatoare) si de cele din vecinătatea Pieței Victoriei

-    prezenta blocurilor de pe str. Gr. Alexandrescu (arhitectura de slaba calitate)

-    parcarea autoturismelor in spatiile verzi

-    implantarea panourilor publicitare pe construcții si in spatiile verzi

e.    valoare:

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

-    bulevard - rezidențial, care imbina rigoarea si unitatea unei intervenții reglementate cu scara si caracterul domestic al țesutului bucurestean rezidențial de sfirsit de secol XIX.

f.    grad de protecție:

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

-    maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor: trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica; sint permise intervenții care conserva si potenteaza valorile existente

g.    intervenții:

ZPC 12-ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12.

-    punerea in valoare clădirilor monument sau a celor susceptibile a fi declarate monument (consolidare, restaurare, întreținere)

-    protecția vegetației, refacerea spatiilor verzi agresate

-    realizarea unor elemente de legătură la zonele de ruptura dinspre Piața Victoriei
SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE

Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. I, sc. C. ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

-    locuințe cu standard ridicat, compatibile cu tinuta arhitecturala a clădirilor existente

-    se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea

b.    utilizări admise cu condiționări:

-    funcțiuni cu caracter comercial de lux sau servicii specializate: anticariat, galerie de arta, reprezentanta comerciala, birou pentru profesiuni liberale si consultanta, cu următoarele condiții

(1)    funcțiunea sa nu stinjeneasca vecinătățile

(2)    funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

(3)    sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori)

(4)    sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public

-    se admite amenajarea unor mici baruri / restaurante la parterul clădirilor cu o capacitate maxima de 50 de locuri (interior + exterior), cu respectarea condițiilor de mai sus.

c.    utilizări interzise:

-    activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat:

-    construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantităti mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    staționarea si gararea autovehicolslor în construcții multietajate;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE-CERCETARERea. Comerțului J40/21240/93; Cod Unic de Înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. sc C, ap. 20, sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

a.    caracteristicile parcelelor:

-    se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata

b.    amplasarea fata de aliniament:

-    așezarea clădirilor se va face retras uniform cu 4 m de la aliniamentul bulevardului; jfaîada clădirii va fi paralela cu acest aliniament.

-    așezarea ciaairilor fata de strada: front închis sau grupat, cu desfășurare a fațadei spre bulevard de minimum 10 m.

-    la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi avind o lungime de minim 12,0 metri pe străzile de categoria I si a ll-a si de 6,0 metri pe străzile de categoria a lll-a.

c.    alinierea laterala si posterioara:

-    în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții

învecinate, noua clădire se va alipi la acest caican pe o lungime de    maxim 15,0

metri de la aliniament iar fată de limita opusă a parcelei se va retrage la o distantă egală cu jumătate din înălțimea la comisă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase fată de limitele laterale ale parcelei, noua ciadire se va retrage obligatoriu fată de ambele limite laterale ale parcelei la o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

-    clădirile se vor retrage fată de limita posterioarâ la o distantă de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la comisa dar nu mai puțin de 5.0 metri; în cazul în care pe limita posterioara..a parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan.

d.    amplasarea clădirilor pe aceeași parcela

-    clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea la cornișa a celei mai înalte dintre eie;

-    distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumină naturală.
SC’METROUESA - DIRECȚIA PROIECTARE-CERCEI'ARE
Reg. Comerțului - J40/21240/93 : Cod Unic de Inregîslrare 4609899 : Atribut Fiscal: RO Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier

Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,


București

-    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

b.    staționarea autovehiculelor:

-    staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor pubiice;

-    în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legaie amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta

de maxim 150 metri.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

-    spaiiiie libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

-    se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lorjde aeșleasi avize de specialitate ca si construcțiile.

e. împrejmuiri:

- se va menține caracterul exist

SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE -CERCETARE

SUBPROIECTANT

Telefon/Fax:004021211.72.18 E-mail : bbm-arup<s-fx.ro

   Sile Web : www.bbmarup.ro

Reg, Comerțului - J40/21240/93 : Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C. cp. 20. seclor 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1. parter, ap. 1, sector 1,

București

-    se va acorda prioritate conservării gardurilor existente; in caz ca este absolut necesara refacerea lor. ele vor urma același regim de avizare ca si intervențiile asupra clădirilor.

-    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri dacă sunt conform vechilor regulamente; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea minima de 2.00 metri.

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

ZPC 12-ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

a.    înălțimi admise:

-    maximum 16 m, minimum 13 m.

peste înălțimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fațadei. |naltimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectura! care poate depăși cu 3 m înălțimea maxima verticala (16 m), desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

-    in cazul clădirilor de colt, înălțimea permisa pentru buievard poate fi continuata si pe strada secundara pe o lungime de cel mult 15 m, după care se racordează la înălțimea corespunzătoare străzii respective.

atunci când o clădire noua este alaturata la calcan unei construcții existente cu acoperiș, este recomandata preluarea pantei acoperișului, fara însă a depăși coama acoperișului existent.

b.    aspectul exterior:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor.

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al bulevardului, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definita de clădirile exisWnte.

-    se interzic suprafețe vitrate de marRdțmepsiuni (perete corana), imitațiile de materiale

sau utilizarea improprie a majțenaleldr (placaje yferamfce sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilop^rdente. ' x    “ / P 'Reg. Comerțului - J4C/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - sfr. G. Gafibaldi nr. I, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELE!_

ZPC 12-ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis: 65 %. Suprafața ramasa libera trebuie sa fie de cel puțin 30 mp.

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 3

c.    zone non-aedificandi

-    zone neconstruibile pentru spatiile publice, conform planșei anexa aferente PUZ-ZCP.

d.    alte servituti

-    servituti de inaltime (non altius tollendi) se vor introduce in vecinătatea accentelor verticale istorice (turle de biserici, cupole ale clădirilor publice). De asemenea trebuie introduse criterii de utilizare a materialelor, a împrejmuirilor, a culorilor, a tipurilor de' pavaje, a esențelor vegetale etc.

V!!. SPATII PUBLICE

Se preiau si se modifica parțial caracteristicile din ZCP 12;

a.    traseu

-    se modifica traseul actual al carosabilului prin lărgirea spațiului pietonal in zona Pieței Romane, conform planșelor anexate ce fac parte din prezenta documentație.

b.    profil transversal

-    se pastreaza profilui actual, conform planșelor anexate aferente prezentului RLU.

c.    echipare si amenajare

nu exista condiționări stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea oricăror 'elemente de mooiiier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași' avize de specialitate ca si construcțiile.

d.    plantație

ZCP 12 m- plantația de aliniament din rondul Pieței Romane se va realiza pe două

rânduri de arbori, conform specificărilor din planșele

- curțile interioare accesibile putyj Ifatade;


anexe


//

plantații decorative inclusiv pe

(/SUBPROIECTANT Telefon/Fax:00402121172.18 E-mail : bbm-qrup@fx.ro Sitfe Web . www.bbm-qrup.ro


Reg. Comerțului J4&/21240/93 ; Cod IJnic de înregistrare 4609899 ; Atribui Fiscal: RO

Sediu firma - îtr. G. Garibaldi nr. 1. se. C, ap. 20. sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, op. 1, sector 1,

București

VIII. CONDIȚII DE AVIZARE    |

ZPC 12=ZPC 12m - Se preiau caracteristicile din ZCP 12:

-    in vederea autorizării clădirilor noi si a intervențiilor asupra clădirilor existente sint necesare studii de inserție, fotomontaje sau machete.

-    pentru faza Certificat de urbanism nu se admit derogări de la prezentul regulament; pentru faza Proiect de autorizație de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;

-    pentru intervenții in spațiul public (mobilier urban, pavimente, vegetație, etc.), neincluse in acest regulament, se vor intocmi proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin avizul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si Ministerului Culturii la faza Certificat de urbanism si al si Ministerului Culturii la faza Proiect de autorizație de construire.
Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic ue Înregistrare 46O?8'7y : Airîbuf Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. sc. C, ap. 20. sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

Zona protejata nr.28 ( 2 8 m pentru modificarea

t r a-s e u I u- i actual al străzilor)

■ ' .    tesut tradițional difuz zona Amzei

   subzona Cp1b, Cp1c

I. DESCRIERE    |

a.    delimitare:

ZCP 28 - zona definita de Calea Victoriei, bd. Dacia,, bd. Magheru si Piața Palatului si include Piața Amzei si străzile G-rai Christian Teii, Biserica Amzei, Intr. Biserica Amzei, Piața Amzei, Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Alba, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau, Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin Exarhul.

ZCP 28m - zona aflata in partea de EST a ZCP 28, intre bulevard Dacia si Str. Mendeleev.

b.    caracteristici:

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

-    zona rezidențiala cu coagulări locale de funcții publice mai in vecinătatea limitelor (bd. Magheru, Calea Victoriei) si a Pieței Amzei

-    tesut tradițional definit de străzi cu traseu neregulat, caracterizat prin diversitate' tipologica, coerent in ciuda varietatii volumetrice, a inaltimii si limbajului arhitectural

-    regim de construcție discontinuu,j^^^W'jzglate s^6 jjfupaje de inaltimi variabile.Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609,°,99 • Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. I, se. C, ap. 20, sector 2. flucuresti

Sediu aieiier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. f, sector 1,

București

|c. evoluție:

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

-    spontana si nereglementata specific.

-    o porțiune din orașul premodern cu trama, stradala traditionaia, rectificată la sf. sec. al X!X-lea si care a fost delimitată ca atare prin taierea bulevardului Magheru si a prelungirii bulevardului Dacia (in anii 1980)

-    înlocuire si densificare graduala si neomogena a fondului construit.

d.    agresiuni:

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

-    taierea prelungirii bd. Dacia care a generat spatii destructurate

-    lipsa de intretinere a clădirilor si spatiilor publice

e.    valoare:

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

-    tesut rezidențial tradițional tipic - unicat ia nivei internațional, cu un fond construit de valoare arhitecturala ridicata.

-    zona in care coexista locuințe individuale, locuințe colective (interbelice) si construcții de interes public intr-un raport echilibrat si caracteristic pentru centrul tradițional al

Bucurestiuiui.

f.grad de protecție:

o o.

X-


ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZC

- maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu natural in permise intervenții care conserva si


g. intervenții:Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de-lnregistrare 4609899 ; Atribui Fiscal: RO Sodiu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1. parter, ap. 1, sector 1,

București

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

-    pastrarea diversității tipologice si funcționale: alternanta construit / liber, inaltime variabila intre anumite limite (cu accente locale care nu afecteaza scara zonei), combinația dintre locuire si servicii (cu pastrarea locuirii intr-o proporție de cel puțin 50%)

-    preluarea diferentelor de inaltime prin formule de legătură.

-    punerea in valoare clădirilor monument sau a celor susceptibile a fi declarate monument (consolidare, restaurare, întreținere).

II. UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

a.    utilizări admise:

-    locuințe individuale si semicolective.

-    funcțiuni cu caracter comercial, servicii sau alte categorii destinate publicului la parter in zona Pieței Amzei

-    se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea

b.    utilizări admise cu condiționări:

j- funcțiuni cu caracter comercial sau servicii cu următoarele condiții (1) funcțiunea sa nu stinjeneasca vecinătățile

a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

(3)    sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori)

(4)    sa nu implice amenajare^or^Ksguri su^rjfentap^/cle parcare in interiorul

București _

(5) ponderea acestor funcțiuni sa fie egala cu ponderea reprezentata de

locuințe

c. utilizări interzise:

-    activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantitâti mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR


lî'*<?5=

PSOEC'Wte^^

SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE-CERd^PĂ

SUBPROIECTANT Telefon/Fax:004021211.72.18 E-rnail : bbm-afup@1x.ro Site Web : www.bbm-arup.ro

Reg. Comerțului - J40/21240/93 : Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut, fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. se. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Fiiioara rw 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

!- se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata

b.    amplasarea fata de aliniament:

-    așezarea clădirilor se va face pe aliniament cu excepția situațiilor precizate in planșa anexa din PUZ-ZCP

-    așezarea clădirilor fata de strada: regim discontinuu, preponderent izolat sau cuplat, posibil insa si grupat in funcție de situația locala.

-    la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzile de categoria I si a ll-a si de 6,0 metri pe străzile de categoria a lll-a.

c.    alinierea laterala si posterioara:

-    în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar fată de limita opusă a parcelei se va retrage la o distantă egală cu jumâtatedin înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase fată de limitele laterale aie parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fată de ambele limite laterale ale parceiei la o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

-    clădirile se vor retrage fată de limita posterioară ia o distantă de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișa dar nu mai puțin de 5.0 metri.

d.    amplasarea clădirilor pe aceeași parcela

-    clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele;

/—J | Z-V+ Z—»    z-,
Rog. Comerțului - J40/21240/93 : Cod Unic de înregistrare 4609899 : Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. I, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu uieiier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector î,

București_

activități ce necesită lumină naturală.

IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

a.    circulații si accese:

-    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

b.    staționarea autovehiculelor:

-    staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare:

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se

recomandă evitarea dispunerii vizibil^â dublurilor TV;


r' / ' /,/PROIECTANT GENERAL

SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE -CERCETARE

SUBPROIECTANT Telefon/Fax:004021211.72.18 E-mail : bbm-arup@fx.ro Site Web : www.bbrri-arup.ro

Reg. Comerțului - J40/21240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Atribut Fiscal-'.RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1, sc. C, ap. 20, seciar 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

I .    .    . .

e.    împrejmuiri:

-    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opacc-si vor avea înălțimea minima de 2.00 metri.

lV. CONFORMAREA CLĂDIRILOR    |

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28: a. inaltimi admise:

-    maximum 16 m, minimum 13 m.

-    peste înălțimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fațadei, jnaltimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cuReg. Ga meri ului - J40/2:240/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Airibuf Fiscal: RO

Sediu firma slr. G. Garibaldi nr. 1, sc. C. ap. 20. sector 2, Bucuresii

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. i, sector 1,

București

desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

b. aspectul exterior:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectura declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstra sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor.

-    arhitectura noilor ciadiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definita de clădirile existente.

-    se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.

|Vi. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI    |

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis: 65 %. Suprafața ramasa libera trebuie sa fie de cel puțin 50 mp.

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 2,5

c.    zone non-aedificandi

-    spatiile publice existente (scuaruri), conform planșei anexa - PUZ-ZCP

d.    alte servituti

-    servituti de inaltime fnon altius tollendiA se vor intrndur.e/in vecinătatea accentelorPROIECTANT <

SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE-CERCETARE

Reg. Comerțului - J4G/2124U/93 ; Cod Unic de înregistrare 4609899 ; Airibut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi nr. 1. sc. C. ap. 20, sector 2. București

Sediu atelier -    Intrarea Filioara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

iintroduse criterii de utilizare a materialelor, a împrejmuirilor, a culorilor, a tipurilor de pavaje, a esențelor vegetale etc.

VII. SPATII PUBLICE    |

Se preiau, detaliaza si modifica unele caracteristici ale ZCP nr. 28:

a.    traseu

-    se pastreaza traseele actuale ale străzilor existente cu modificările prezente in Piața Romana conform planșelor anexate prezentului RLU ce modifica parțial traseul actual al străzi prin lărgirea sptiu'ui -pietonal - trotuarul.

b.    profil transversal

-    se pastreaza profilele. actuale, cu excepțiile din planșele anexate prezentului RLU.

c.    echipare si amenajare

-    nu exista condiționări stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

d.    piantatie-

-    intervențiile asupra scuarurilor existente precum si amenajarea celor propuse vor fi subordonate caracterului rezidențial al zonei si vor fi supuse acelorași avize de specialitate ca si construcțiile.

ZCP 28m - plantația de aliniament din rondul Pieței Romane se va realiza pe două rânduri de arbori, conform SDecificatiilor din olansele anexePROIECTANT GENERAL SC METROUL SA - DIRECȚIA PROIECTARE -CERCETARE

SUBPROIECTANT Telefon/Fax:004021211.72.18 E-rriail : bbm-aruo@fx.ro Site Web : www.bbm-arup.ro

Reg. Comerțului - J40/21240/93 . Cod Unic de înregistrare 46U'?o?V . Atribut Fiscal: RO

Sediu firma - str. G. Garibaldi rtr. 1, sc. C, ap. 20, sector 2, București

Sediu atelier -    Intrarea Filloara nr. 1, parter, ap. 1, sector 1,

București

VIII. CONDiTii DE AVIZARE

ZPC 28=ZPC 28m - Se preiau caracteristicile din ZCP 28:

-    in vederea autorizării clădirilor noi si a intervențiilor asupra clădirilor existente sint necesare studii de inserție, fotomontaje sau machete.

-    pentru faza Certificat de urbanism nu se admit derogări de la prezentul regulament;

-    pentru faza Proiect de autorizație de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;

-    pentru intervenții in spațiul public (mobilier urban, pavimente, vegetație, etc.), neincluse in acest regulament, se vor intocmi proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin avizul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si Ministerului Culturii la faza Certificat de urbanism si ai si Ministerului Culturii laTaza Proiect de autorizație de construire.