Hotărârea nr. 168/2013

HOTARAREnr. 168 din 2013-05-31 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RAMURI TEI NR. 22, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SUSPENDATA PRIN ADRESA NR. SM/10040/P/14.10.2013, EMISA DE PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului situat în București, str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2 din administrarea Regiei Autorrome de Transport București în administrarea Consiliului General al Municipiului București

. Având în vedere expunerea de motive a Primarului General- al

Municipiului București și raportul de specialitate-a! Direcției Patrimoniu; Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de

disciplină din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

Ținând cont de:

>

-    Solicitarea rir. 664/12.02.2013 a Direcției Generale Economice - Serviciul Suport Tehnico Administrativ și de disponibilitatea Regiei Autonome de Transport București de a ceda folosința acestui imobil;

-    Adresa nr. 7041/22.03.2013 a Direcției Juridic privind imobilul situat în

București, str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2;

-    Adresa nr. 4505/2012 a Direcției Administrație Publică - Serviciul Arhivă Acte Administrative;

-    Decretul Marii Adunări Naționale a RPR nr. 129/1953 pentru trecerea în proprietatea Statului a imobilului din București, str. Zambilelor nr. 63 colț cu str. Ramuri Tei nr. 22;

-    Ordinul Ministerului Educației și învățământului nr. 958/1977 privind transmiterea unui imobil - clădire și teren - din administrarea Grupului școlar profesional și tehnic București la Consiliul Popular al Municipiului București;

-    Autorizația pentru executarea de lucrări nr. 3-Z/1980 a Consiliului Popular al Municipiului București;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului-bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul

Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului, situat în București, str. nr. 22, sector 2, în suprafață de 1.833 mp, din administrarea Regiei Autonome de

Transport București în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, identificat și delimitat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituie domeniul public al Municipiului București, fiind înscris în inventar la pozițiile 10962-10967.

Art.3 Predarea-primirea imobilului se va face - în termen de 30 de zile de la data prezentei - pe bază de proces verbal de-predare-primire încheiat între reprezentanții Regiei Autonome de Transport București și cei ai Consiliului General al Municipiului București.

Art.4 Dreptul de administrare-se va exercita pe perioada menținerii destinației imobilului ca spațiu de depozîtare-arhivă.

Art.5 în situația restituirii imobildlui nu se va împiedica exercitarea dreptului de proprietate, imobilul urmând a fi predat conform procedurilor legale în vigoare.

Art.6 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.05,2013.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


-zimz?

CIUL DE CADASTRUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General .......

OPINIE MOTIVATAEu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 168/31.05.2013 privind transmiterea imobilului situat în București, str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2 din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru următoarele motive:

Prin hotărârea mai sus-menționată s-a aprobat transmiterea imobilului situat în București, str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2 din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

în adresa Direcției Juridic nr. 7041/22.03.2013, anexată la dosar, se menționează faptul că imobilul în speță este notificat în baza Legii nr. 10/2001 și a făcut obiectul dosarului nr. 46871/3/2008 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a V-a.

în consecință, hotărârea nr. 168/31.05.2013 a fost adoptată, de către Consiliul General al Municipiului București în cadru! ședinței ordinare din data de 31.05.2013, fără respectarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic a! unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se menționează următoarele: „Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchirîere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi.”

SECRETAR GENERAL al Municipiului București _Tudor TOWfXNr. SM/10.040/P/.

Operator de date cu caracter personal nr 3058

£3673

t-lr.........................................”;v.....

21..........LUNA-Y7    .....


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta vă informăm că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția Contencios Administrat!v-Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârii nr. 168/31.05.2013 adoptată de Consiliul General al Municipiului București.

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, întrucât actul administrativ a fost emis cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare, iar la procedura prealabilă formulată de Prefectul municipiului București, prin adresa nr. 10.040/21.06.2013, Consiliul General al Municipiului București nu a adoptat nicio soluție.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, Hotărârea nr. 168/31.05.2013 adoptată de Consiliul General al Municipiului București este suspendată de drept până la soluționarea cauzei.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Aparatul Permanent al C.G.M.B., etaj 3, cam. 2


PPJRîÂSIA MGNiCrpî'i.'LÎ i; B-JCVKEȘÎJ

DîRSCȚU ÂOi\nr;j    ?vslîcă

Nr....................

2Q../.Ș „LUNA.....W-. ..ZIUA-. ..C&&-

DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ - Spre știință :

- DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DIRECȚIA PATRIMONIU

Prin prezenta vă transmitem adresa nr. SM / 10.040/P/14.10.2013 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la înaintarea către Tribunalul București - Secția a IX - a Contencios Administrativ și Fiscal, a unei cereri de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anularii Hotărârii nr. 168/31,05.2013 adoptată de Consiliul General al Municipiului București.

Având în vedere aspectele menționate în adresă, vă rugăm să informați Consiliul General al Municipiului București și să luați act că, în conformitate cu dispozițiile^jart. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 168/31.05.2013 este

suspendarea de drept până la soluționarea cauzei.


DIRECT EXECUTIV


Consilier Juridic