Hotărârea nr. 167/2013

HOTARAREnr. 167 din 2013-05-31 PRIVIND TRECEREA UNOR CONSTRUCTII, SITUATE IN SOS. COTROCENI NR. 34, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL ACESTUIA SI DESFIINTAREA LOR PRIN DEMOLARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 186/2008

onsiliul General al Municipiului h


...............................


r uu-ca.i neiuracccn: r r.-,.c


HOTA


RARE


privind trecerea unor construcții, situate în șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, din domeniul public al municipiului București jîn domeniul privat al acestuia și desființarea lor prin demolare în vederea implementării proiectului „Sistem de Management al Situațiilor de Urgență la nivelul Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrinponiii| și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-Solicitarea nr. 848/20.03.2013 a Direcției Generale. Operațiuni de desființare a unor clădiri, acțiune necesară implementării proiectului „Sistem de Management


coiului


București”;


al Situațiilor de Urgență la nivelul Municif -Avizul de oportunitate nr. 8/01.04.2011,

Direcțiar UrbarTrsm,-

-Certificatul de Urbanism nr. 140/564/0^4.02.2011 privind elaborare și întocmire PUZ, Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, eliberat.de Primăria Municipiului București; -Avizul preliminar nr. 10/30.05.2012 pbntru Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București, emis de Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism;

-Certificatul de Urbanism nr. 63/Î12031;

Primăria Municipiului București;

- Extrasul de Carte Funciară nr. 224677 UAT București, eliberat de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 864 din Codul Civil;

-Art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin 215/2001 privind administrația publică completările ulterioare.


emis de Primăria Municipiului București


2/01.02.2013 de desființare, eliberat de


executării lucrărilor de construcții,


cunurile proprietate publică, republicată,

(2) lit. c) și art. 45 alin. (3) diri Legea nr. locală, republicată, cu modificările și


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Buq jTT4021 305 55 00; vs


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TARAȘTE

Art.1 Se aprobă trecerea corpurilor de construcții administrative C1-C4, în suprafață totală de 474 mp, înscrise în Cartea Funciară nr. 224677 UAT București Sector 6, situate în București, Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia. r

Art.2 Se aprobă desființarea prin decolare a construcțiilor prevăzute ia ah. 1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Șentrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București”. i

Art.3 Anexa ia Hotărârea C.G.M.B. bunurilor care alcătuiesc domeniul public al corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatuli

■ nr. 186/2008 privind însușirea inventarului municipiului București se va modifica în mod

de specialitate al Primarului General al


Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.05.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

A

Angelescu Ramiro/Robert Eduard

București, 3

Nr. 167

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2