Hotărârea nr. 166/2013

HOTARAREnr. 166 din 2013-05-31 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN GRUPUL DE LUCRU AL INSTITUTIILOR SI AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR 35/2007 PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN UNITATILE DE INVATAMANT ABROGA HCGMB NR. 27/2009

Consiliul General al Municipiului București

H O T-Ă R Â R E

privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membru în Grupul de lucru al instituțiilor și autorităților publice locale ale Municipiului București pentru aplicarea-prevederilor Legii nr. 35/2007 privind

creșterea siguranței în unitățile de învățământ

Având în vedere expunerea cfermotive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției CuJtură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport și avizul Comisiei juridice și de discipiină din cadrul ConsiliuluLGeneral al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederiiorart. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și pct. 7 și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea-nr. 215/2001 privind administrația publică locală, -republicată; cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna consilier Popa Mana^ca^membru în cadrul Grupului de lucru al instituțiilor și autorităților publice locale ale Municipiului București pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Ârt.2 Hotărârea CJGMrBnn 27/2009 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București-șT persoana nominalizată la art. 1 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această-hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 mai 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


București; 31.05.2013 Nr. 166

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro