Hotărârea nr. 163/2013

HOTARAREnr. 163 din 2013-05-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA DE MASURI SI DEZVOLTARE DE PROGRAME PENTRU EFICIENTIZAREA ENERGETICA IN SEDIILE ADMINISTRATIVE ALE PRIMARIEI SECTORULUI 6, INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, PRECUM SI IN UNITATILE DE INVATAMANT DIN SECTORUL 6

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la implementârea de măsuri și dezvoltarea de programe pentru eficientizarea energetică îrrsediile administrative ale Primăriei Sectorului 6, instituțiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al-Sectorului 6, precum și în unitățile de învățământ din sectorul 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul de specialitate al Direcției Generate Infrastructură—și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice și solicitarea Primăriei Sectorului 6 nr. 1.7487/22.05.2013;

Văzând raportul Comisiei pentru utîlitățr publice, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței .'Guvernului nr. 22/2008-privind-eficiența-energetică și promovarea utilizării - la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 22/2008;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 8-1 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Serîmputernioește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la implementarea de măsuri și dezvoltarea de programe pentru eficientizarea energetică în sediile administrative ale Primăriei Sectorului 6, instituțiile publice de interes- local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, precum și în unitățile de învățământ din sectorul 6.

(2) Fac excepție de la prevederile prezentei hotărâri unitățile de învățământ cuprinse^îm programul "Reabilitarea Infrastructurii Educaționale -credit BEI”, derulat de Primăria Munjd^Odi Ștfe^rești.

Art.2 StadiuhimplementădC^rogrameldr/dș eficiență energetică va fi raportat anual JaPțWăria JMunicjpiulufȘuoLireș’ti -JDÎrecția Utiiități-Pubiice.

Art.3 Direcția Administrație Publică și Consiliul Local al Sectorului 6 vor > > ■*

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 mai 2013.Splaiul Independenței 291-293, sector_6,-București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2