Hotărârea nr. 160/2013

HOTARAREnr. 160 din 2013-05-31 PRIVIND ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE PRIN PROGRAMUL LIFE+2013 - PILONUL GUVERNARE SI POLITICI DE MEDIU, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI - "SOLUTII ANTI-PRAF in MUNICIPIUL BUCURESTI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind accesarea fondurilor europene prin Programul Life+ 2013 -pilonul Guvernare și Politici de Mediu, în vederea derulării Proiectului -„Soluții anti-praf în Municipiul București”

Având în vedere expunerea-de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția—Management Proiecte și Finanțări Externe;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului, raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Genera! al Municipiului București

în conformitate cu prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 și art. -90 lit. e) din Ordonanța de Urgență-a Guvernului nr. 195/2005 privind

protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36-âlin. (2)-!it. e), alin. (7) lit. a) și art.

45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUN1CIP1ULULBUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


local al Municipiului af?Tpr^'Mniâipiul București" cu

suma de 250,000 Euro, exclusiv TVA, defalcată pe o perioadă de 24 de luni, începând cu luna iunie 2014.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului București în valoare de 500,000 Euro + TVA, din care: 250,000 Euro, finanțare nerambursabilă LIFE+2013, 250,000 Euro cofinanțare dela-bugetul local al Municipiului București plus TVA, cheltuieli defalcate pe o perioadă de 24 de luni, începând cu luna iunie 2014.

Art.4 Se aprobă finanțarea de ia bugetul local al Municipiului București a TVA-ului aferent proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a TVA aferent costurilor eligibile de la bugetul de stat.

Art.5 Se aprobă alocarea de la bugetul local a! Municipiului București a resurselor financiare necesare implementării-de Municipiul București a Proiectului „Soluții anti-praf în Municipiul București”, în condițiile rambur-sării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Programul de Finanțare Nerambursabilăpentru mediu LIFE+2013.

Art:6 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal a! Municipiului București, să semneze în numele și pentru Municipiul București toate documentele necesare asocierii și derulării proiectului.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 31 mai-2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIAnexa la H.C.G.M.B. nr»/.'


Anexa la H.C.G.M.B. nr

Activitățile ce se vor desfășur^^^^țrt|itoiectului „Soluții anti-praf în Municipiul " ^Btfcurești”

A. Preparatorii_

1. Vizita de studiu (Austria)

2. încheiere protocoale colaborare pentru monitorizări (de mediu, de trafic)

3.    încheiere protocol colaborare cu operatorii care vor imprastia coagulantul_

4.    Obținere acord/avize (D.S.P., sanatate publica, Agenția pentru Protecția Mediului

București, Apa Nova etc.) pentru pilotarea imprastierii_

5.    încheiere protocol cu ONG-uri care sa ajute la consultările cu populația si diseminare

6. Consultarea si anunțarea populației / operatorilor economici cu privire la perioada pilotării si responsabilitățile / obligațiile pe care le au in aceasta perioada

B.implementare

7. Analiza valorilor indicatorilor PM10 in corelare cu valorile de trafic, punctele de concentrare maxima pe teritoriul capitalei, punctele in apropierea șantierelor de mari investiții, condiții meteo (sezonalitate, fenomene meteo specifice)

8.    Studierea potențialului impact al utilizării soluțiilor coagulantilor de particule de

praf (acetat de caldu-si magneziu, algevdorura de magneziu) din punct de vedere-a:-reducerii de PM10 eliberate in atmosfera; efecte ale coagulantului de particule asupra lucratorilor raanipulanti ai substantlor si asupra populației; rentabilitatea socio-economica a utilizării soluției de coagulant (in general) si al unui tip anume de soluție de coagulant (in special)_

9.    Stabilirea locațiilor/tip de solutie/'sector/in care se va imprastia soluția de -coagulant, pe artere mari de ciruciatre si-santiere de construcții

10.    Stabilirea duratei si modului in care se vor imprastia soluțiile coagulare de

particule si eventualele adaptari necesare utilajelor_

11.    Pilotarea: imprastierea solutiede coagulant (l)/(2)/(3)

12. evaluarea rezultatelor din monitorizarea imprastierii soluțiilor de coagulant, studii socio-economice si de impact de mediu urmate de redactarea notei de fundamentare pentru adoptareaJtTfTG-riykB.


C. Monitorizare

13. Monitorizarea indicatorului PM10 simultan cu monitorizarea traficului si a condițiilor meteo, in timpul pilotării si 6 luni de monitorizare ulterioara pentru sezon rece si cald

D. Diseminare

1. Dezbateri fata in fata-pe grupuri tinta si inter-grupuri - ateliere mediate

2. Emisiune TV pe tema

3. Spot radio informare cetateni

4. Broșuri privind calitatea aerului si-eîicienta soluțiilor de coagulare a particulelor de praf

5. Pagina web

6. Participare la târguri inernationale de mediu ( Eco-Cities)

7. IntrareaJn rețeaua -Eco-cities - Asociația capitalelor europene

8. Panouri de informare in zoneie imcare se va imprastia cu soluțiile de coagulant