Hotărârea nr. 16/2013

HOTARAREnr. 16 din 2013-01-29 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORMPREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA HCGMB NR. 175/2010 MODIFICA HCGMB NR. 42/2011

Consiliul General al Municipiului Bucure


HOTĂRÂRE

privind reducerea numărului total de posturi la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de adresa Guvernului României - Instituția Prefectului

I    '

Municipiului București nr. 170/04.01.2013 cu privire la modul de stabilire a numărului maxim de posturi pentru municipiul București ca urmare a punerii în aplicare a Ordinului comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor Publice nr. 277/1709/2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. ( 3) lit. b) și art. 45 alin.

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se reduce numărul total de posturi al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București de la 480 de posturi la 478 de posturi, din care 385 de posturi pentru poliție țocală și paza obiectivelor și 93 de posturi pentru inspecție și control, prin cțesfiipȚăȚea^două posturi și anume:

a) un post sef depozit I din cadr^Șervlciuiui^Logistic, Administrativ - poziția 354 din statui de funcții aprobat.


Splaiul Independenței Nr. 291-299rCod postai: 060042, sefe^/J ,'Șiidunești/


ânja; tel.: +4021 30b 55 00; www.pmb.ro


b) un post auditor grad profesional superior din cadrul Biroului Audit Intern - poziția 3 din statul de funcții aprobat.

(2)    Biroui Âudit Public devine Compartimentul Audit Public și se reduce cu 1 (un) post numărul posturilor de conducere, ca urmare a transformării postului de șef birou în auditor grad profesional superior.

(3)    Structura organizatorică, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011 se modifică în consecință, conform art. 1 alin. (1) și alin. (2) din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București de la 129 de posturi la 128 de posturi, prin desființarea unui post de referent (M) IA - Serviciul Administrativ - poziția 120 din statul de funcții aprobat.

(2)    Structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București rămân neschimbate.

(3)    Statul de funcții al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 175/2010, precum și art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 175/2010 se modifică în consecință, conform art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art.3 Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B nr. 175/2010, art. 2, 3, 4 și 5 din Hotărârea C.G.M.B nr. 42/2011, precum și art. 1, 2 și 3 din Hotărârea C.G.M.B nr. 244/2011 se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2