Hotărârea nr. 156/2013

HOTARAREnr. 156 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" MODIFICA HCGMB NR. 328/2006

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnieo-eecnomice șina indicatorilortehnico-economjci aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Penetrație Bulevardul Timișoara"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea. Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliubi General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 34/20.04.2011;    .

In conformitate cu prevederile Cap. III, secțiunea a 3-a, art 44 din Legea nr. 273/2006 privindfinanțele publice locale, cu modificările șî completările ulterioare;

■ in temeiul prevederifo.cart^36-aliru(2j lit. b), alin. (4} lit. d) și art. 45 a!irv(2)-din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,    '

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OT Ă R A Ș T E; ■

Art,1 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Penetrație Bulevardul Timișoara", conform anexei care face parte integrantă dirupajezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea-investiției prevăzută la art.’l se-va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Hotărârea -Consiliuiui-Seneral a! Municipiului București nr. 328/2006 modificată prin Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București nr. 125/2007, se modifică în mod- corespunzător,

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară"-a Consiliului General ai Municipiului București din data de 31 mai 2013.


Angelescu Rarry6j<obert Ei


SECRETAR GENERAL AL PlULUiSplaiul Independenței Nr, 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel,: +4021 305 55 00; v/rov, pmb.ro

I


La H.C/G.M.B NR,

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ANEXĂ

J.’d.dS- Zo®


aferenti studiului-de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„Penetrație Bulevardul Timișoara’’

L VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.) din care :

lucrarudexonstructii montaj ( C+M) cu-TVA

297.571,80 mii lei - 70.412,86 mii Euro

215.372,73 mii lei - 50,962,53 mii Euro

( 1 Euro = 4,2261 lei din 10.09.2012)


2.JESALDNAREA INVESTIȚIEI

-    ANUL I (INVESTIȚIA, inclusiv TVA) diri-cnre. C+M

-    ANUL II(INVESTITIA, inclusiv TVA) din care C+M


Mii lei

178.543.1

129.223,6'

119.028,7 86.149,09


-Mii euro

42.247,72

30.577,52

28.165,15

20.385,01


3. Durata de realizare-a.investiției


24 luni


4.CAPACITATI


Lungime bulevard Lunginiea.Rampei dinspre Pitești Lungimea Rampei-spr-e Pitești Lungimea Rampei dinspre Giurgiu Lățime platforma bulevard Lățime pasaj


l .853 m 239 m 100 m 100 m

45 m

21.8/14.8 m


Splaiul Indepe arieni el nr. 291-233 cod poștal 060042, Tel: +4021 305 55 00; http /.'WWW pml?. rp