Hotărârea nr. 152/2013

HOTARAREnr. 152 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI ODEON "REABILITARE, RECONSTITUIRE, REPARARE FATADE SI REFACERE ILUMINAT EXTERIOR"

■ țUCIPftyConsiliul General al Municipiului Bucure.ști-


iASfSTFNft TEHNICĂ Ș) JURIDIC, ^țSMâîîife,


h'OTĂ-R-ÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnice-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Odeon „Reabilitare, reconstituire, reparare fațade și refacere iluminat exterior"

Având în vedere expunerea demrrotive a Primarului Genera! al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și investiții -Direcția Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și-.de disciplină din cadrui Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 73/11:1272Q.12;

în conformitate cu prevederile art, 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice (ocale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 aiin, (2) lit. b), alin, (4) lit. di și art. 45 aîin. (2) din .Legea nr. .215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului-Odeon ^Reabilitare, reconstituire, reparare fațade și refacere iluminat exterior", Caisa victoriei nr. 40-42, sectorul 1, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta, hotărâre.

- -Art.2’Finanțarea investiției prevâzutăTa-’ârt. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local și/sau din alte fond un.

Art.3. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Odeon vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Această hotărâre a fost adoptată în -ședința-ordinară a Consiliului General al 7 Municipiului București din data de 31 mai 201.3.


EduaZG ..    .... '


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 050042, sector 6, București. România; tel ■ +4021 305 55 00; www_rnb.ro.

Anexa la HCGMB nr.    / 3/- <&• &>>&Principalii Indicatori tehnico-economici aferenți studiului'de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare, reconstituire, reparare fațade și refacere iluminat exterior


Valoarea totală a investiției


6,193.787,45 LEI (1 EURO= 4,5 LE!)


din care C+M


5.132.744,90 LEI


Durata execuției


12 LUNI


Lucrările solicitate spre a fi aprobate, vizează:

1)    . intervenții pentru înlăturarea cauzelor degradariîor(refacerea_ hidroizolatiilor si a table-i,realizarea unui sistenr electric pentru degivrarea jgheaburilor si burlanelor etc.

2)    .intervenții pentru_r.efacerea arhitecturii si finisajeior-originale.

3)    .intervenții destinate punerii in valoare a clădirii monument(repararea unturilor, ancadramentelor ferestrei or, coloanei or, capii, erelor, tâmpi ari ei de lemn,soclului,treptelor exterioare,trotuarelor,zugrăveli exterioare, iluminat-ambiental etc.).


xVf'

ZZ

Zv?

4-tDIRECTOR EXECUTIV D.C1Ț. .2 Arh.Emanuel Alecsandru PapaliA


SolaluUndetsndenlei, nr    sectar \ Sucure^Lf Romsnțâc^

T^l. O2U3GS 5d 06/07; Tel. centrala G2W    fax: 02V312 00 30

http //,*r>w1A.urnb,ro