Hotărârea nr. 150/2013

HOTARAREnr. 150 din 2013-05-31 PRIVIND VALIDAREA MODIFICARILOR IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INTERVENITE CA URMARE A APLICARII DISPOZITIILOR HOTARARII GUVERNULUI NR. 278/2013 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI SANATATII DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI, PREVAZUT IN BUGETUL PE ANUL 2013

Consiliul Genera! al Municipiului București/

HOTĂRÂRE

privind validarea modificărilor în bugetul propriu ai-municipiului București intervenite ca urmare a aplicăriLdispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 278/2013_ privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Având în vedere-expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

. în conformitate cu prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completări Le ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: '    '.

Articol unic -Se validează modificările în bugetulpropriu al municipiului București intervenite ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr, 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, efectuate în temeiui art. '82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice-locale,._cu modificările-șî completările ulterioare.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.05.2013.


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6. București, România; tel,. +4021 305 55 00; www.pmb.ro