Hotărârea nr. 15/2013

HOTARAREnr. 15 din 2013-01-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 38/2011 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL CENTRULUI DE CULTURA PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI DIN MOGOSOAIA - AMENAJARE, RESTAURARE ANSAMBLUL ISTORIC MOGOSOAIA - REFACERE INVELITORI LA OBIECTIVELE GHETARIE, CASA DE OASPETI - CORP C, TURN ACCES, CORP A, CORP B, RESTAURARE SI EXTINDERE ZONA CENTRALA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia - amenajare, restaurare Ansamblul Istoric Mogoșoaia - refacere învelitori la obiectivele Ghețărie, Casa de Oaspeți - corp C, turn acces, corp A, corp B, restaurare și extindere Zonă Centrală

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții -Direcția Cultură, învățământ, Turism:

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 58/29.10.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului -cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea ,,Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică anexa Hotărârii G-G.M.B. nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții a! Centrului de CfJÎfu.ră-"'Râ1ațeie' Brâncovenești de la Porțile


Spiaiul Independenței Nr 291-295; Cod postai: 060042, sector 5; București.••'România: tei.: +4021 305 55 00; www.pmb

Bucureștiului din Mogoșoaia - amenajare, restaurare Ansamblul Istoric Mogoșoaia-refacere învelitori la obiectivele Ghețărie, Casa de Oaspeți - corp C, turn acces, corp A. corp B, restaurare și extindere Zonă Centrală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Eucureșii, România tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-Drimaria.ro

Pag 2


Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia

Amenajare, Restaurare Ansamblul Istoric Mogoșoaia -Refacere învelitori la obiectivele Ghețărie, Casa de Oaspeți - corp C Turn acces, corp A, Corp B și Restaurare și Extindere Zonă Centrală

• Valoarea totală a investiției

din care C+M

® Durata execuției

J

<7