Hotărârea nr. 145/2013

HOTARAREnr. 145 din 2013-05-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 243/2009 PRIVIND CONTROLUL REPRODUCTIEI CAINILOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 243/2009


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproducției câinilorîn Municipiulroucurești

Având în vedere-ex-punerea de motive a Primarului Genera! ai Municipiu Iu București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA);

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediuluursportui" Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și a Iți parteneri sociali și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliubi Generala! Municipiului București;-

în conformitate cu prevederile:

-    art. 17 alin. (3) lit c) și Ut. d) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organ izarea~și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 155/2001 privind aprobarea programului de

gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 22772002 și Legea nr. 39172006;    •

-    Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările uiterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor utilizate în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionaiă în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (1), alin. (2) lit.jd)ra!jn. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin, (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările-ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Artl Alin. (1) a! Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ASPA va captura și transporta câinii fără dpținăteMe pe raza Municipiului București, excepție făcând puii până la vârsta de 6 luni și fefpdfele^flate'Tn. pcnoada de alăptare.”

Art.il Alin. (5) al Art. 3 din Hotărârea Qe.TM.Ș^rfr7243/2t)0^ se abrogă.Art.lll Art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr, 243/2009 semnodifică și va avea următorul cuprins:

„Art- 4 Medicii veterinari organizai în condițiile Legii nr. 160/1998, având contract de prestări servicii cu ASPA vor transmite în scris și electronic, lunar, situația câinilor sterilizați, vaccinați, deparazitați și identificați, pentru introducerea în baza unică de date. Această raportare se face conform formularului nominal prevăzut în anexa nr, 1 la prezenta hotărâre.”

Art.IV Art. 6 din-Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„alin. (î) Giga irizațiile Neguvemamentale (ONG) constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2672000-pot -adopta de la ASPA, gratuit, 100 de câini pe an, iar persoanele fizice pot adopta dela ASPA, grato»,- un singur câine pe an. Pentru adopțiile suplimentare se percepe taxa de adopție în cuantum de 150 lei/câine. Taxa de adopție se achită către ASPA, de adoptator, în momentul adopției.

alin. (2) Serviciile prestate de ASPA către agenții economici se vor taxa conform tarifelor stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

alin; (3)-Adopțiile se fac de către persoanele fizice sau ONG-uri numai în urma completării formularului de adopție conform anexei-nr. -3A, respectiv anexei nr. 3B-la prezenta hotărâre.

alin. (4) Abandonul câinilor se constată de către ASPA prin consultarea bazei unice de date.

alin. (5) Persoanele fizice-sau ONG-urile care abandonează câinii, nu mai au dreptul să adopte alți câini timp de 1 an de.ladata constatăriluitimului abandon.”

Art.V Art. 7 din. Hotărârea C.G.M.B. nr, 243/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„alin. (1) ReferitoriaSzarea câinilor neadoptați se face în același loc de unde au fost capturați de către ASPA, numai după sterilizare, deparazitare, vaccinare, identificare prin crotaliereși microcipare, și înregistrarea în baza unică de date.

alin, (2) Este interzisă reteritonafizarea câinilor în parcuri, piețe, instituții de învățământ, spitale, obiective de interes turistic, centre comerciale și alte instituții de interes public.

alin. (3) Câinii reteritorializați pe domeniul public în.' urma sterilizării, deparazitării, vaccinării, identificării și înregistrării în baza unică de date, care prezintă comportament' agresiv, identificat conform anexei nr, 4 la prezenta hotărâre, vor fi capturați de pe domeniul public de către ASPA și nu mai fac obiectul reteritorializârii."

Art.VI Art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 24.3/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„alin. (1) Persoanele fizice și juridice, instituțiile și ONG-urile care dețin câini în vârstă sste 4 luni, pe raza Municipiului București, sunt obligate să-i înregistreze la ASPA în de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin microciparea lor și^tarea formu la rului-decla rație prevăzut la anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. Formularul-răție prevăzut mai sus se transmite către ASPA. Fac excepție câinii utilitari și câinii de 5iu ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.

alin. (2) Persoanele fizice și juridice, instituțiile și ONG-urile_care dețin câini în vârstă de peste 6 luni, pe raza Municipiului București, sunt obligate să-i sterilizeze în termen de 12_

luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Sterilizarea se face de către medicii veterinari prin metoda ovariohisterectomiei la femele, respectiv orhidectomiei la masculi. Fac excepție câinii utilitari, câinii de vânătoare, câinii cu drept de montă înregistrați de Asociația Chinologică Metropolitană București, câinii de serviciu ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, și câinii a căror stare de sănătate nu este compatibilă cu procedura de sterilizare, fapt confirmat prin semnătura și parafa medicului veterinar de pe formularui-declarație prevăzut la anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

alin. (3) Persoanele fizice și juridice, instituțiile și ONG-urile care nu doresc să sterilizeze câinii deținuți sunt obiigate să achite anual la ASPA suma de 150 iei pentru fiecare câine nesterilizat. Fac excepție câj^ff^^^inii de vânătoare, câinii cu drept de montă înregistrați de Asociația Chino^iSajjetropori^ță București, câinii de serviciu ai


Splaiul Independenței 29/-29S, sector SGBucu


Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, și câinii a căror stare de sănătate nu este compatibilă cu procedura de sterilizare, fapt confirmat prin semnătura și parafa medicului veterinar de pe formularul-declarație prevăzut la anexa nr, 5 ia prezenta hotărâre."

Art.Viî Anexa prevăzută la art. 9 din Hotărârea- C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică potrivit anexei-nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.V=!!!-Art. 10 din Hotărârea C.G.M;B. nr. 243/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„alin. (1) Identificarea prin microcipare, fotografiere și crotaliere a câinilor fără deținător se va face de către AS PA, far numărui de microcip va fi înscris în fișa câinelui și înregistrat în baza unică de date.

alin. (2) Persoanele juridice, instituțiile și ONG-uriie care desfășoară activități de capturare, adăpostire, transport, sterilizare, identificare și adopție a câinilor fără deținător pe raza Municipiului-București, sunt obligate să comunice către ASPA toate informațiile aferente acestor activități, conform anexelor nr. 1, 3A, 3B, 6, și 7 la prezenta hotărâre. Aceste informații se vor comunica lunar către ASPA, până_pe data de 15 ale lunii în curs, pentru luna anterioară."

ArtlX Art. 12 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică și va-avea-următorui cuprins:

,Art.12 ONG-uriie cu protocol de colaborare, care prezintă câini pentru vaccinare, deparazitare, sterilizare, identificare și înregistrare în baza unică, de date, vor fi scutite de orice plată a serviciilor prestate de către ASPA în cadrul-adăposturilorsale.”

Art.X Ltanăioarele fapte constituie-contravenții și-.se sancționează, după cum urmează:

a. nerespectarea oblîgațiiior'prevăzute la arî.VI alin.(1) din prezenta hotărâre, cu amendă de 3.000 lei;’

_    b. nerespectarea obligațiilor prevăzute la artVHI alin.(2) din prezenta hotărâre,

r/ \    cu amendă de 3.000 lei.

Art.Xl Constatarea și sancționarea contravențiilor stabilite în prezenta hotărâre se face de către Primarul General al Municipiului București și împuterniciți! acestuia,

Art.XlI Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării conform prevederilor art.4 aîin,(1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.XIII Anexele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 și 7 fac. parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.XIV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 rămân .neschimbate. Art.XV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al unicipiuiui București din data de 31 mai 2013.


SECRETAR GENERAL AL ICIPIULUI BUCUREȘTI,

Pag 3


Sptaiu! Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

5Data:.........Z........./.................. întocmit de*:.................................

(numele, prenumele și semnătura)

‘Cunoscând prevederile art. 288-292 din Codul Penal priVind falșul în declarații, răspund pentru corectitudinea datelor din prezentul formular,

•    M/F > M = mascul, F=femelă; C > culoarea predominantă: A = alb, B = bej, G = gri, R = roșcat, M = maroniu, N = negru;

•    V > vârsta câinelui în ani; T > talia câiir 'ui: 1 = talie mică, 2 = talie medie, 3 = talie mn; D/C > D = cu deținător, C = comunitar;

•    S■> sectorul unde este dus câinele/câirm, 1-6 = Sector 1-6. 0 = pentru câinii adoptați/auâpostiti îri afara Municipiului București.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor ASPA

Tarife pentru agenții economici care solicită serviciile ASPA

TARIF /1 CÂINE

ACTIVITATE

70 lei

Capturare

70 lei

Sterilizare

20 lei

Identificare și .înregistrare

10 lei

Vaccinare antirabică
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor ASPA

FORMULAR DE ADOPȚIE Deciarație-Angajament


Nr.

Subsemnatul(a)........................................................................legiti

cu CI/BI, serie......nr.................cu CNP................................................

domiciliat(ă) în municipiul.............................sector/localitate............................

strada........................................................................, nr...........cu numărul

de telefon:.....................................cunoscând prevederile art. 288-292 din Codul

Penal privind falsul în declarații, mă angajez să adopt câinele cu seria de microdp:

Spațiu-pentra sene microcip / cod de bare

și-mă oblig-să:

1.    respect normele de îngrijire și h răni re;

2.    prezint periodic câinele la medicul veterinar, îri cazul în care se impune întervenția-acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabie;

3.    anunț ASPA în cazul decesului sau al înstrăinării câinelui mai sus menționat;

4.    anunț apariția manifestărilor agresive, sănu-l abandonez, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau către ASPA;

5.    accept introducerea datelor personale în baza unică de date a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Câinele va fi adăpostit la adresa: municipiul .............................sector/localitate

.............................strada............................................................. nr...........

bloc nr..........., scara nr..........., etaj.........., apartament nr............Subscrisa ONG/Instituție/Sodetate..............................................................

cu număr de înregistrare................... cu sediul în municipiul............................

sectocZlocalitate..........................strada .........................................................

nr...........cu numărul de telefon;............................................reprezentată de

........................................................, în calitate de......................................

legitimat cu CIZBî serie ...... nr............., cunoscând prevederile art. 288-292 din

Codui-Penai privind falsul în declarații, se angajează să adopte un număr de ......

câini, identificați conform datelor de pe verso.

Câinii vor fi adăpostiți la adresa: municipiul.............................sector/localitate

............................, strada............................................................. nr...........

Subscrisa se obligă să:

1.    respecte normele de îngrijire și hrănire;

2.    să prezinte periodic câinele/ii la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția_acestuia sau pentru a fi vaccinat/ți antirabic;

3.    anunțe ASPA în cazul decesului sau ai înstrăinării câinelui/ilor;

4.    anunțe apariția manifestărilor agresive, să nu-l/i abandoneze, iar în cazul în care nu îl/1 mai dorește, să Țl/i predea către ASPA;


5.    accepte introducerea datelor în baza unică de date a Autorității Supravegherea șl Protecția Animalelor;

Data


./.


Ștampilă ONG/instituție/Persoană juridică Semnătura reprezentantului,

Semnătură reprezentant ASPA,


*se completează obligatoriu și pe verso

Semnătura reprezentantului,FORMULAR DE IDENTIFICARE CÂINE AGRESIV Declarație

Nr.


cu CI/Bl, serie......nr................, cu CNP------    .    ...................................

dorniciiiat(ă) în municipiul............................... sector/localitate.........................,

strada.........................................................................nr...........cu numărul

de telefon:.....................................cunoscând prevederile art. 288-292 din Codul

Penal privind falsul în declarații, susțin pe proprie răspundere, următoarele:

în data de....../........../...........orele.........la adresa: sector ______strada

........................................................................................ nr...................,

alte informații privind locul agresiunii:...............................................................

descriere eveniment......................................................................................

identificare câine agresiv: culoare.........................talie

Spațiu pentru fotografie câine agresiv

, crotaliu Da/Nu
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIP1ULULBUCURESTI

r i

Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor.; ASPA


Declarație de înregistrare pentru câinii cu deținător de pe raza

Municipiului București

Subsemnatul(a).........................................................................legitimat(ă) cu

Cr/BI, serie........nr.................cu CNP............................................domiciliat(ă)

în municipiul.................................................sector/localitate............................

strada.............................................., nr............., cunoscând prevederile

art. 288-292 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar câinele al cărui proprietar sunt, cu seria de microdp:.


și următoarele caracteristici: sex.................., culoare................... vârstă.......talie

............, rasă ...................................., în vederea înregistrării în baza unică de

date a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și mă oblig să:

•    accept introducerea datelor personale și datelor de identificare ale câinelui în baza unică a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor;

•    anunț apariția manifestărilor agresive,, să nu-l abandonez, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau către ASPA;

•    anunț ASPA în cazul decesului sau al înstrăinării câinelui mai sus menționat. Menționez faptul că (se bifează după caz):

o 1. acest câine este sterilizat.

o 2. acest câine nu suportă procedura de sterilizare*.

o 3. nu doresc săsteriîizez acest câine și mă oblig să achit taxa anuală.

*se bifează numai de către medicul veterinar care parafeazărn subsol.

Data....../........../.........

Semnătura deținătorului,


Borderou de capturare

pentru câinii de pe domeniul publicai Municipiului București

nr........


Subsemnatul......................................................, în calitate de șef echipă CR......,

-dedatLpe. proprie răspundere că am capturat astăzi......./........../..........un număr de

......câinii de la adresa*: sector/locatitaie-...................strada.................................,

nr.......- cadranul de intervenție numărul....../....../.........- cu următoarele coordonate

GP3: N........./........./........./, E........./.........i.........i.

pentru mai multe adrese se completează nominal în tabelul de mai jos

Nr.

crt.

Adresa (Sector, stradă și nr)

Nr. câini

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Semnătură șef echipă CR,............

Subsemnatul.....................................................în calitate de reprezentant..........

declar pe proprie răspundere, că am preluat astăzi......./..........I.......... câinii

menționați mai sus în vederea identificării, înregistrării în baza unică de date, sterilizării deparazitării și vaccinării.


Formuiar de reteritorializare pentru câirm fără deținător - comunitari nr........


Astăzi,......./..........!.........., câinii identificați cu numărui de mrcr

tabelului de pe verso se referitorializează la adresa*: municipiul

sector/localitate.................................. strada....................................................

nr.......- cadranul de intervenție numărci...............- cu următoarele coordonate

GPS: N........./........./........./, E........./.........Z........./.

pentru mai multe adrese se completează în corespondență cu înregistrările de pe verso

Adresa (Sector, stradă și nr.)

Nr. corespondent de pe verso

Subsemnatul..................................................... în calitate de reprezentant..........

declar pe proprie răspundere, că toți câinii menționați în tabelul de pe verso sunt sterilizați, deparazitați, vaccinați, identificați prin microcip/crotalie și înregistrați în baza unică de date.

Semnătură reprezentant,...........................

Subsemnatul....................................................... în calitate de șef echipă CR.......

declar pe proprie răspundere că am preluat în data de ....../........../.......... câirm

conform tabelului de pe versoși mă oblig să-i reteritorializez, la adresatele menționată/e mai sus.


Tabel nominal la formularul de reteritorializare nr........, din....../.

Nr.

M/F

Serie microcip/cod de bare

Serie crotșli-H.

1

, fi

2

ik-S

3

A*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

T5

'o A’

Semnătură reprezentant,