Hotărârea nr. 144/2013

HOTARAREnr. 144 din 2013-05-31 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 267/2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV MODIFICA HCGMB NR. 267/2010

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 207/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului București și a județuiuHlfo-v,.a modelului licenței de traseu și a

contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport-București și orașele/eomunele din județul Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi~și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice buget, finanțe și avizul Comisiei Juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu

modificările și completările ulterioare;    ■

-    Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile.rutiere, cu modificările

și completările ulterioare;    ■    .

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu_ modificările .și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilorart. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a)“pct; 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locaîă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL-MUNiClPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Artl Anexa nr, 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a

contractului de transport public î orașele/eomunele din județul anexa nr. 1 care face parte i


ra


îțtonoma de Transport București-și ifică'Ș^va avea conținutul prevăzut în

ritaZdihprâzer^a hotărâre.

țo 5-.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr, 267/2010 rămân neschimbate. Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

MunieipiulurBucurești și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.05.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7 //

Angeiescu Ramir/ RoberfEduard
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bueuresti-primaria.ro

Pag 2


A    " '    ,

In conformitate cu Legea nr.92/20Q7 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr,51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 27/2011 privind trasporturile rutiere, Hotărârea C.G.M.B. 267/2010 cu modificările și completările ulterioare, se-încheie prezentul contractrintre:

Regia Autonoma de Transport București, cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr.l, sector 1, având cod fiscal nr.l589886, contul nr. RO50 BKJDE 41 OS V842 4719 4100 COD IBAN BR.D.-sau RO63

TREZ 7005 069X XX00 0486 D.T.C.P.M.B., reprezentată-prin domnul.,,, ................................................

în ealitate de Director General, numit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.............................................., în calitate de-Prestator de-servicii transport public,

ȘÎ

Grașul/Comuna........ de pevaza administrativ teritorială a Județului Ilfov, reprezentat/ă-Lprin domnul

........în calitate de Primar, având cod Fiscal nr........, cont nr.......deschis la...........în calitate de Beneficiar

Art.l Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract .constă în înființarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestației serviciului de transport public de călători desfășurat între Municipiul București și localitatea.............., pedinia........care va funcționa pe traseul nr......

Art.2 Obligațiile părților

Regia Autonomă de Transport București are următoarele obligații:

1.    Efectuarea transportului public iocalriritre-București și................ conform traseelor autorizate, în condițiile

prevăzute în anexele nr.l și 2 la prezentul contract, care cuprinde: necesarul de vehicule, programul de circulație aprobat de Consiliul Local al..............., cheltuielile estimate.

2.    Comercializarea titlurilor de călătorie electronice pe suport electronic (abonament preorășenesc, călătorie preorășeneasca, portofel electronic) prin rețeaua de vânzare R.A.T.B., la tarifele prevăzute în Anexa 3 la prezentul contract,

3.    Controlul legalității efectuării transportului, pe teritoriul Municipiului București,

4.    Confecționarea indicatoarelor stațiilor de oprire. Amplasarea indicatoarelor de stații, în amplasamentele stabilite de comun acord, pe teritoriul Municipiului București, conform Anexei 4 la prezentul contract, se va -face în conformitate cu O.U.G. nr.l 95/2002, privind circulația pe drumurile^ publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.    Montarea și întreținerea indicatoarelor stațiilor de-oprire-pe teritoriul Municipiului București conform O.G. 27/2011.

6. Afișarea programelor de circulație, cu orele de plecare-în cursă, pe teritoriul Municipiului București, conform legii 92/2007.

Orașul/ Comuna.........de pe raza administrativ teritorială a Județului Ilfov are următoarele obligații:1. Alocarea în localitatea    sPa0u pentru terni

întoarcerea autobuzelor în/oml    g/arm,-precum si statio:

2.    întreținerea căilor de circulație și a terminalelor de transport public care trebuie să corespundă constructiv . circulației vehicul elorgr ele (cu sarcina maximă/osie de 12 tone), pe raza administrativ-teritorială proprie.

3.    Asigurarea circulației mijloacelor de transport public. în cazul căderilor abundente de precipitații (deszăpezirea căilor de circulație și a terminalului),

4.    Protecția personalului regiei și a mijloacelor de transport public, precum și a călătorilor pe toată durata funcționării serviciului, atât pe traseele din județul Ilfov, cât și la capătul de linie aflat pe raza administrativ-teritoriala proprie.

5.    Organizarea echipelor de control pentru: verificarea legitimațiilor de călătorie în mijloacele de transport R.A.T.B; constatarea și sancționarea contravențiilor savarsite. Organizarea și coordonarea-actiumfor de control in colaborare cu organele abilitate.

6.    Cofirmarea curselor prin personalul propriu (al reprezentanților Orașului/ Comunei.........), iar în cazul

neconfirmării, acestea să fie considerate efectuate.

7.    Amplasarea indicatoarelor de stații în amplasamentele stabilite de comun acord, conform anexei 4, pe teritoriul județului Ilfov. Amenajarea și administrarea spațiilor de așteptare pentru călători din perimetrul acestora, se va face cu respectarea O.U.G, 195/2002 republicată cu modificările și completările ulterioare.

8.    Montarea și întreținerea indicatoarelor stațiilor de oprire pe teritoriul județului Ilfov se va face conform O.G. 27/2011.

9.    Afișarea programei or-de circulație, cu-orele de plecare în cursă, pe teritoriul județului Ilfov, conform

Legii 92/2007.    . ■

Art. 3 Costul și modalitatea de plată a serviciului de transport executat

1,    Cheltuielile de transport calculate în funcție de rulajul realizat și costul/km efectiv vor fi acoperite din încasări (vânzarea titlurilor de călătorie); diferența între cheltuielile de transport (fara T.V.A.) și veniturile din încasări (fără T.V.A.) va fi suportată din bugetul local al Municipiului București proporțional cu traseul

de pe raza teritorială a Municipiului București și din bugetul Orașului/Comunei ...............proporțional cu

traseul de pe raza teritorială a județului Ilfov.    ,    '

2.    Diferența de tarif include și susținerea totală (gratuități) sau reduceri a costului transportului pentru unele ■categorii defavorizate stabilite prin lege, cu excepția persoanelor cu handicap, pentru care costul transportului se suportă conform prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare,

3,    Valoarea costului unitar al serviciului de transport este de 6,09 lei/km efectiv fără T.V.A.

Tarifele se pot actualiza semestrial, în funcție de evoluția concretă a costurilor înregistrate prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a autorităților administrației publice locale implicate, prin act adițional la prezentur contract.

In cazul în care Orașul/Comuna.....................nu acceptă actualizarea costuiui/prestatorul poate-denunța

unilateral contractul, cu un preaviz de 10 zile.

4.    Modificarea numărului de vehicule, a programului de circulație, și implicit a nivelului cheltuielilor aferente transportului sau a altor clauze din contract poate fi realizată numai cu acordul părților,' în condițiile

legii,

ătoare efectuării activității de transport, R.A.Tj cum si diferența între cheltuieli si ve


omtmica

ent5. Lunar, până pe data de Orașului / Comunei-,... .situați; justificativ la factura hm


6.    Plata serviciului prestat, pentru luna care s-a incheiat, va fi efectuată în perioada 24-31 a lunii următoare, conform prevederilor legale în vigoare.

7.    Trimestrial, se vor factura și diferenteleUxegularizări) la plată, determinate de decalajul existent la descărcarea validărilor (reprezentând călătorii) aferente portofelului electronic în sistem, precum și de actualizarea programelor de circulație determinate de dinamica cererii de transport.

8.    La semnarea contractului, Orașul/Co-muna......va constitui o garanție_la_dispoziția prestatorului, valabilă

pe toata durata contractului, întruna din următoarele modalități: bilet la ordin, ordin de plată, scrisoare de garanție bancară, poliță de asigurare. Valoarea garanției va fi data de valoarea costurilor de transport aferentă serviciului prestat într-o lună. Prestatorul va emite pretenții asupra garanîiernreaztd neîndeplinfrii obligațiilor contractuale de către beneficiar,

Art.4 Răspunderea contractuală

1.    fn cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, după expirarea_termenului prevăzut L—art.3, pct. 6, transportul public de călători poate fi suspendat până la data îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract. Serviciu! de-transport public de călători varii reluat de către prestator în termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data la care plata integrală a debitului restant apare în extrasul de cont al prestatorului.

2.    Dacă beneficiarul nn respectă ieraienukpKcxăzut îa -art.3, pct. 6, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,15% pe zi de întârziere din suma datorată.

3.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, dă-dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o fonnalitate și fără intervenția instanțelor judecătorești. Partea lezată are dreptul de a o solicita în acest caz părții în culpă plata fie daune interese, potrivit legii,

Art,5 Durata contractului

1. Prezentul contract intră în vigoare la data de..............și este valabil 1 an.

2. Contractul poate fi prelungit prin act-adiționaf, eu condiția notificării prestatorului cu-cel puțin 30 de zile înainte de ajungerea la termen.    .    .

Art. 6 Dispoziții finale

1.    -Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților, prin act adițional, cu avizuNDirecției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

2.    Prezentul contract poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile.

3.    Eventualele litigii apărute în executarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. In cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă, părțile se portadresa instanțelor judecătorești competente.

4.    Prezentul contract, împreună cu anexele nr.î-4 care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură înțelegerea-verbală dintre aceștia, anterioară încheierii lui.


PRESTATOR DE SERVICII DE TRANSPORT PUBLIC Regia Autonomă de Transport București

Director GeneralSEF SERVICIU BUGET ANALIZE ECONOMICE


w

w

TI

țZ>

£

<

Q

5

T

6

a

o

>

ra


a &

% > tn o


O

&

tn

Ci

o

z

o


tu


%

a

><


r


£■ â


« 2 d

a. 3 ex 2


g.

o


P Ef Tj Pî

S 5 -ÎL-# g 53-Î2 — O £

5> S n>

CA <T>


d^

cT


n> -■

§■ g <8 S B: 3-

g-

d O

& 3

£T « N & £L pa O N •-j £j K* fl>

< O CLi l“t

S'-H-fî g

gș a o

o

o X

Nt

o*


Q

co

P5

Eă,

ST

ohj

w

o

C-

<1

c

W

£

țZ3

£i

3

G-1

o

£3

pa

o

o

O

*

o

G-

XJ

£

N

>

ET

Cs

o

V

o

CA

1

*n

c

d

M

hG

P>

II

o

*

£

o

pa


Nr. crt.

Indicativ

Traseul

pa

Lungime traseu TOTAL (km)

cr

Lungime traseu în județul ILFOV (km)

O

Parc zi lucru (nr. veh.)

&

Interval de succedare lucru [min]

n

Nr. curse zi lucra

>-b

Rulaj zi lucra programat TOTAL (km. efectivi)-

29

Rulapzi lucra programat pe ILFOV (km. efectivi)

er

Parc zi sarbatoare (nr. veh.)

-■

Interval de succedare sarbatoare [min]

Nr. curse zi sarbatoare

Rulaj-zi sarbatoare programat TOTAL (km. efectivi)

Rulaj zi sarbatoare programat pe ILFOV (km, efectivi)

d-

-Rulaj lunar programat estimat TOTAL (km. efectivi)

d

Rulaj lunar programat estimat pe ILFOV (km. efectivi)

O

Cost unitar (lei / km. efectiv ) fara-TVA

-d

Coeficient de echivalenta ( km. echiv,/km. ef.) = 1

Cheltuieli transport lunare estimate TOTALE (lei) fara TVA

CA

Venituri dinincasari lunare TOTALE (lei) fara TVA

i—t-

Cost transport lunar estimat TOTAL (Ici) fara TVA

JG-

Cost transport lunar estimat pe ILFOV (lei) fara TVA


ra

■—i


=d-

■50

O

■g


>

H

HH

GQ.

o

o

r

G

O

M

1

00

ha

O

G

2

>


tn

r/>

H


tn

>

l-H

G

I—I

1—I

ra


I

ra


CU

O

O

z

G

r

o

H

G

r

o

M

H

£

T

O

S

T


r

o

î—C

r


;A


GqANIA A 2 la CONTRACTUL DE IRAN SPORI PUBLIC nr./.Z^

R. A. T. B. ■- S.P


Data,... /ara....


Programul liniei ...... - iucru/sâirbătă, cdminicâ valabil de la


Capete de linie: 1........


.......2 .,


-Cap linie lyCap linie 2țCsp linie 1-ț-Cap linie 2yCap linie lyCap linie 2-j-Cap linie ora ora om ora ora ora ora ora    ora dra ova om ora ora

l-j-CaP linie 2-j-Cap linie l-ț-Cap linie 2T Cap linie lyCap linie 3T-' ora ora ora ora ova    ora ora ora ora ora

sos. plec.J sos. plec.I sos. plec.I sos. plec.

sos. plec.

sos. plec.I sos. plec.

1 sos, plec.I sos, plec.I sos. plec-

sas. plec.

sos. plec.Itu:

I

““T"“-

1

1

2

■>

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

e

8

Q

9

10

li

11

11

12

12

13

13

I

Dre raportare:

Vehicule programate:

REGIM DPAP MEDIU LUNAR

[Autobaza) [cod autobaza)    Sch.Ț:................ Sch.II:
R.A.T.B.dRAS/COMUNA...


PRIMAR


ANEXA ? la CONTRACTUUDE, . TRANSPORT PUBLIC nr.    $/q

TARIFELE titlurilor de călătorie


-

TIP TITLU DE CĂLĂTORIE

TARIF INTEGRAL

TARIF REDUS

BILETE

U5-LEI

ABONAMENT LUNAR VALABIL PE UNA LINIE PREORĂȘENEASCA

•    •    -    “ O ZT "T^’T^T

o 5 un

17,5 LEI

ABONAMENT LUNAR VALABIL PE

DOUA LINII (una linie preorășeneasca si una ’    linie urbana)

95 LEI

47,5 LEI

ABONAMENT GENERAL (vaiabrEpe toate liniile in_Bucuresti si județul Ilfov)

' 125LEI

62,5 LEI

Nota : Tarifele practicate pe liniile preorășenești trebuie corelate cu cele din oferta tarifara a RATB pentru transport urban si actualizate corespunzător de cate ori este necesar

R.A.T.B.

DIRECTORECONOMIC

PRIMARANEXA 4 la CONTRACTUL DE TRANSPORT PUBLIC ni-, .

LISTA CU STAȚIILE DE PE TRASEUL LINIEISENS (ORASUL/COMUNA)

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

LOCALITATEA

1

BUCUREȘTI

2

3

4QRASUT ,/COMT IN A)

-

, , , ,

* ►

StNSHUCURESTl

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

LOCALITATEA

1

(ORASUL/COMUNA-)-

2

3 1

*    4    ,«

BUCUREȘTI

,    4    , »

„ . ,,