Hotărârea nr. 140/2013

HOTARAREnr. 140 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 211, SECTOR 5


Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zona! Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a PrimarulurGeneral al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 5 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 375-S/22.05.2012;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 22/03.08.2012;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - “Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 66/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 6976/29/26.04.2011;

-    Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 975403/25.02.2011; -Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 964830/18281/22.12.2010;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

General de Urbanism, republicată;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii? nr. 52/2003- privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 -alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUC HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Calea 13 SeptembriWfft^îl, sector 5” în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 16/06.10.2012, prezentat în anexa 1, cu planul de reglementări vizat spre neschimbate prezentat în anexa 2 și regulamentul local de urbanism aferent, reprezentând anexa 3.

Art.2 Pianul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

J

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente aprobate anterior.

Art.4 “Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani.

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angelescu Ramiro Robert Eduard

București, 27.04.2013 Nr. 140

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,Z-


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generaiă Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


PUZ-STR. CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 211, SECTOR 5, BUCUREȘTI

BENEFICIAR:    PAROHIA „SFÂNTA TREIME IZVOR DE MILOSTENIE”

ELABORATOR: SC EDIFICA DESIGN SRL

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : 1088198/19.06.2012

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: ST = 3175mp, (respectiv 3487,9 lmp conf. măsurătorilor), proprietate privată a parohiei. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în sectorul 5 al municipiului București, la intersecția străzii Mihail Sebastian cu Calea 13 Septembrie.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în subzona CB3 - subzona polilor urbani principali.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 70%; CUTmax = 4,5; RmaxH = nu se limitează înălțimea clădirilor.

în conformitate cu solicitările Certificatului de Urbanism nr. 375 - S din 22.05.2012, emis de Primăria sectorului 5 și ținând cont de prevederile Avizului de Oportunitate nr. 22 din 03.08.2012 și ale Avizului preliminar nr. 17 din 23.08.2012 emise de Primăria Municipiului București, precum și de prevederile stabilite în

ACORDURILE și AVIZELE care au stat la baza emiterii Avizului arhitectului șef : Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: avizul nr.66/2011; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Decizia nr.6979/29/26.04.2011; Comisia de Coordonare. Lucrări. Edilitare a PMB: Avizul nr.975403/25.02.2011; Comisia Tehnică de Circulație a PMB: Avizul nr.J-8281/22.12.2010;Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - DCPNMB: ADRESA NR.255/SMI/17.03.2011 și a altor avize conform legislației în vigoare. în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină -C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară pentru imobilul ce a generat PUZ: nr. cerere ANCPI/368054; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B, și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de_ proprietate al acestora: Declarația notarială — incliS'iSi v de autentificare nr. 1556/17.08.2011 de BNPA -Dumitrache Valerica și Stănescu Alexandra.

CIRCULAȚIE ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta 'Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și' amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul se va realiza din strada Mihail Sebastian.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

$1 A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: ANSAMBLU REZIDENȚIAL PENTRU ASISTENȚĂ SOCIALĂ

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax = 45%; CUTmax = l,20mpADC/mp teren; RmaxH = S + P+ 3E, Hmax = 17,30m

In conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior, numai după aprobare. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențe lor pabilitepî in Lege.

ARHITE


Șef serviciu, ur.b. Ciobanu Oprescu Oliv
Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

Tel: 021.305.55.00 int. 1701    "    ’---------

http://www.pmb.ro    _____


W- -

. K


.‘\Ă .    '4 \_v .'a - ASHHHft

REGLEMENTARI URBANISTICE ■ ZONSFICARE FUNCȚIONAL ‘ J LIMITA ZONEI STUDIATE    [fe


[

c

c

c


J L1MITA-ZONEI REGLEMENTATE J LIMITA UTR CONFORM PUG Ș ALINIAMENT STRADAL

OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICA+ CULTE

-OBIECTIV DE UTILITAIEPUB.LICA+ BIROURI

COMERȚ, SERVICIU- 4V6&    2-

BIROURI    _

COMERȚ, SERVICII+

LOCUINȚE    /

CIRCULAȚIE CAROSABILA EXISTENTA

CIRCULAȚIE PIETONALA EXISTENTA

CIRCULAȚIE CAROSABILA PROPUSA

CIRCULAȚIE PIETONALA PROPUSA

SPATII VERZI STRADALE


imax. const.= 1319,24mp imaHlesf. = 3569,24mp

O.T.max propus = 45% U.T.max propus = 1,20


sp.verâ=30%~885,9mp

01.1994


86.85


Proiectant

EDIFICA DESiGN S.R.L.

j 40/2638/2005    »

SeTpr; arh.

arh. Anda Balasa

Proiectai

arh. Anda Balasa

Desenat

arh. Anda Balasa

Data

iunie.

2012

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL PENTRU ASISTENTA SOCIALA

Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5

Contr.

006/2010

Faza

PUZ

Conținutul planșei

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Nr. pl.

A07

Sc. 1:500


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Ansamblul Rezidențial pentru Asistenta Sociala “Sfanta Treime Izvor de Milostenie” - Calea 13 Septembrie nr. 211,

sector 5, București    ——

pi iI. DISPOZIȚII GENERALE

1.    Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZreprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, e!-intarind si detaliind reglementările din PUZ. ^“LJl

2.    La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

Regulamentul General de Urbanism al municipiului București, aprobat cd HCGMB 269/21.12.2000 si PUZ “Centru comercial Vulcan” aprobat cu '

HCGMB 97/4.05.2006.

Odata aprobat, împreuna cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Regulamentul are in vedere pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit. -

Se vor respecta normele de proiectare privind structura construcției propuse aceasta incadrandu-se in categoria “C” de importanta.

Din punctul de vedere al siguranței la foc a construcțiilor, aceasta se va inscrie in categoria “E”, cu risc mic de incendiu, funcție de materialele puse in opera.

In cadrul amplasamentului studiat se identifica o singura unitate teritoriala de referința (UTR) si anume CB3, subzona polilor urbani principali, ce cuprinde instituții si servicii publice Supra - Municipale si Municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale, servicii finaneiar-bancaresi de asigurări, posta si telecomunicații, servicii avansate manageriale, etc.

La eliberarea autorizației de construire urmeaza sa se verifice:

-    dreptul de proprietate asupra terenului;

-    inscrierea funcțiunii solicitate in funcțiunea dominanta a zonei in care urmeaza sa se amplaseze clădirile;

-    respectarea condițiilor impuse prin certificatul de urbanism emis anterior;

-    existenta tuturor pieselor scrise si desena-te-prevăzute de Ordinul nr. 1943/2001 alMLPATde aplicare a Legii nr. 50/1991 modificata si completata, in documentația de execuție;

-    respectarea aliniamentelor, distantelor, regimul de inaltime, POT - ul si CUT-ul prevăzute in documentație;

-    respectarea executării clădirilor si amenajărilor din materiale durabile;


-    asigurarea parcajelor necesare conform HG nr.66/2006;

-    asigurarea platformelor de întoarcere.

Clădirile pot avea subsol, cota +0.00 fiind situata la min. +0.30m peste cota terenului sistematizat.

Toate clădirile vor fi prevăzute cu fundații la min. 1,00m adâncime, cu respectarea recomandărilor avizului geotehnic anexat.

2.1. Reglementari privind pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit


Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta

cromatica, etc. - depreciaza valoarea atat a cadrului construit cat si a cadrul, natural existent, este interzisa .

Deși biserica Parohiei Sf. Treime Ghencea constituie o valoare istorica arhitecturala de interes local, ea nu este înscrisa in patrimoniul național, astfel incat nu este necesar, avizul Ministerului Culturii.

Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zona, prin activitati de salubrizare care vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea_civilizata.

2.2. Reglementari privind siguranța construcțiilor si apararea interesului public

In zona sunt asigurate, toate utilitățile: curent electric, apa-canal, gaze, telefonie, termoficare, astfel incat clădirea propusa va beneficia de racorduri pentru toate utilitățile, conform avizului de precoordonare rețele.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției si funcțiunea dominanta situata pe teren, conform reglementarilor din PUZ.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili POT si CUT stabiliți prin documentația de urbanism:

POTmax propus = 45%, CUTmax propus = 1,20

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publicase-va_face in baza documentelor de urbanism aprobate.

Valorile menționate in documentațiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc in mod diferențiat după tipul funcțiunii, regim de înălțime, echipare tehnico - edilitara, etc.

23. Reglementari privind amplasarea si retragerile minime obligatorii ale corrstructiilor

Orientarea fata de punctele cardinale


Nu exista restricții cu privire la orientarea diverselor funcțiuni fata de punctele cardinale, fiind o clădire de utilitate publica.

Amplasarea fata de drumurile publice

Terenul studiat este situat adiacent str. Sebastian, accesul către Ansamblul Rezidențial pentru Asistenta Sociala, facandu-se pe doua laturi, unul dinspre spațiul de parcare paralel cu str. Sebastian si celalalt pentru aprovizionare, pe latura de sud, adiacenta spațiului aferent blocului invecinat.

Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si limita    j" CONfZZ

posterioara a parcelei    /Ct/Oo r ? ,

Distantele minime obligatorii sunt următoarele:    u"~- ~


-    alipit (OfOOm), pe limita de sud-est a terenului, fațade donremuhpublic:

-    6,50m fata de limita de sud - vest a terenului (fata de str. Sebastian);

-    10,00m fata de cladir-ea bisericii, pe latura de nord-vest a terenului. y

-    alipit (0,00m), pe limita de nord-est a terenului.

Autorizarea executării construcțiilor se face in condițiile respectării

distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si limita posterioara a parcelei, prevăzute in documentațiile urbanistice, conform reglementarilor din PUZ si Codului Civil.

Distantele dintre clădirile alaturate, pe aceeași parcela, trebuie sa fie suficientei pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfei incat sa nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de seism, etc.

Regimul de înălțime

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de inaltime prevăzut in PUZ, adica S+P+3E, Hmax =17,30m.

2.4. Reglementari cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Drumuri si accese

Posibilității de acces la str. Sebastian si accesul secundar pentru aprovizionare, din intr. Aurel Ciurea, permit accederea mijloacelor de stingere incendiilor.

De asemenea, pe teren vor fi asigurate accese pietonale, corespunzătoare importantei si destinației construcției.

Organizarea circulației se va face in conformitate cu propunerile din documentația urbanistica PUZ.

2.5. Reglementari privind echiparea tehnico - edilitara

Noii consumatori se vor racorda la rețelele existente de apa si canalizare, energie electrica, gaze si telefonie.

2.6. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine aspectului general al zonei.

Prescripțiile voNurmari armonizarea construcției principale (finisaje, ritm plin-gol, registreLregirp de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la aviz nr.

VIZAT SPRE NESCHIMBAREinvelitorii, etc), cu clădirile din imediata apropiere si imbunatatirea aspectului compozițional si arhitectural prin folosirea de materiale tradiționale sau mode ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcționala intre clădiri si V-amenajările exterioare cu caracterpublic.    \s


2.7.Reglementari privind ampalsarea de parcaje, spatii vereLsF împrejmuiri

In situația de fata nu exista posibilitatea realizării parcajelor pe teren.

Exista in fata bisericii pe domeniul public, spatii de parcare amenajate, cu acces carosabil paralel cu str. Sebastian.

In conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor in localitati urbane - P132/1993 si HG. 66/2006, pentru centrul de asistenta sociala sunt necesare 3 locuri de parcare.

Spatii verzi si plantate

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creerii de spatii verzi si plantate ce vor ocupa 20% din suprafața finala a terenului.

împrejmuiri

Pentru realizarea împrejmuirilor se vor respecta de regula prevederile din reglementările urbanistice.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Destinația terenurilor si construcțiilor

Pe terenul studiat se propun funcțiuni compatibile cu domeniul cultelor si anume servicii publice puse in slujba persoanelor defavorizate. Aceasta funcțiune este mai degraba de importanta locala decât Municipala si Supra -Municipala, dar cel puțin in zona studiata cerința pentru o asemenea instituție este foarte mare^ Aceasta se poate inscrie la activitati asociative diverse sau servicii colective^srpersonale.

Generalități : Caracterul zonei

Prin prezentul regulament nu se propun modificări fata de PUG-ul București, privind functiuneain care se incadreaza terenul studiat, aceasta fiind completata cu cu cea de asistenta sociala.

In cadrul teritoriului studiat prin PUZ se disting mai multe subzone si anume CB3 subzona polilor urbani principali, in care este inclus si amplasamentul studiat si M2, subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxima de P+14 niveluri.

Astfel in subzona CB3 sunt mai multe unitati funcționale: activitati legate de culte, birouri apartinand ministerului invatamantului, obiective de utilitate publica : dispensar, grădiniță, locuințe individuale si colective, spațiu verde parțial amenajat in jurul blocurilor.

In subzona M2 unitățile functionaleexistente sunt: comerț si servicii, birouri apartinand unor întreprinderi de stat, locuințe colective, spațiu verde parțial amenajat in jurul blocurilor.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Prin studiul de fata nu propunem modificarea UTR-urilor sau a unităților funcționale existente, ci doar completarea acestora in cadrul terenului studiat cu cea de asistenta sociala.

In cadrul amplasamentului, ansamblul rezidențial pentru asistenta sociala va cuprinde mai multe funcțiuni complementare si anume:

-    la subsol: capela funerara;

-    la parter: cancelaria parohiala cu sala de protocol si cantina sociala, putând găzdui ocazional conferințe;


-    la etajul 1: arhiva parohiala si cabinete de asistenta sociala;

-    la etajul 2: cabinete de asistenta sociala;-

-    la etajul 3 : cazarea persoanelor lipsite de adapost si a tinerilor proveniti din casele de copii.

Se interzic utilizările care nu au legătură cu activitatea menționata mai s

Este interzisa orice activitate din care rezulta deșeuri toxice, depășirea^" unui nivel acceptabil de zgomot care ar putea afecta vecinătățile si eliminarea de noxe in atmosfera.

4.1.Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor Amplasarea clădirilor făta de limitele proprietății

Amplasarea si retragerile minime obligatorii sunt următoarele:

Clădirea propusa va fi amplasata in partea de sud a terenului, avand următoarele vecinătăți:

-    pe latura de sud-est terenul se invecineaza cu spațiul verde aferent blocului cu 10 etaje de ia nr. 116;

-    pe latura de est se invecineaza cu terenul apartinand inspectoratului școlar;

-    pe latura de nord cu biserica .St. Treime;

-    pe latura de vest cu str. Sebastian.

In fasia dintre limita proprietății si cea de retragere a clădirilor, nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor aleilor de acces si platformelor betonate.

Circulații si accese

Accesul se face prin doua laturi si anume: pe latura de vest a“terenu!ui, din breteaua de acces carosabil pentru biserica, paralela cu str. Sebastian, si un acces secundar pentru aprovizionare, pe latura de sud, adiacenta spațiului verde al blocului învecinat.

Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admitenumai in exteriorul terenului, deci pe domeniul public unde sunt amenajate parcaje.

Inaltimea maxima ^dmisa a clădirilor

Pentru clădirea produsa se admite laxornisa o inaltime maxima de 14m


DIRECTA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ! ANEXA LA AVIZ NR.


j VIZAT SPRE NESCHiMBARE


Aspectul exterior al clădirii

-    Clădirea va avea un aspect modern, cu suprafețe vitrate mari, inscriindu-se in noua arhitectura a zonei;

-    Se vor folosi următoarele finisaje: tencuiala de exterior simpla si texturata, ferestre cu tamplarie din PVC sau metal, cu geam dublu termoizolant, balustrade din metal. Daca acoperișul va fi tip șarpanta, invelitoarea va fi din tabla Lindab, simpla sau cutata. Clădirea se va armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirile principale;

-    Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare pentru acoperirea clădirii.

■ CONFORM CU ORÎGWALUL


Condiții de echipare edilitara

Privind echioarea edilitara se vor stabili următoarele:

Construcția va beneficia de branșament la rețeaua urbana de aiimentare    /',

cu energie electrica (220v).


încălzirea se va face prin intermediul unei centrale termice alimentata cț. gaze, instalata Ia subsol. Centrala termica va fi echipata cu un cazan cu elementi din fonta, cu arzator atmosferic, complet automatizat si un boiler vertical de 1601 pentru prepararea apei calde menajere.

Instalațiile sanitare avute in vedere in cadrul realizării obiectivului (alimentare cu apa si canalizare) sunt astfel proiectate incat pierderile sa fie cele minim acceptate.

Necesarul de apa in scopuri igienico-sanitare, destinat grupurilor sanitare si bucătăriei, se va asigura prin intermediul rețelei de alimentare cu apa a orașului, distribuția la consumatori urmând a se face printr-o rețea interioara din tuburi de polipropilena.

Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza printr-o rețea din tuburi de polipropilena Dn = 30 -110mm, apele fiind evacuate la canalizarea din str. Sebastian.

Apele meteorice vor fi preluate prin jgheaburi si burlane si deversate in exteriorul clădirii, spre rigola străzii sau prin ghene interioare de pluviale la rețeaua de canalizare.

Cantitatea de deșeuri menajere rezultata saptamanal este estimata la cca. Zmc si se va păstră in pubele metalice dispuse in incinta clădirii, de unde vor fi preluate de către societatea de salubritate.

Spatii libere si spatii plantate

Spatiile plantate vor ocupa min. 30% din suprafața terenului, urmând ca restui spațiului liber de construcții, sa fie atribuit platformelor si aleilor pietonale.

împrejmuiri

împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,Om, din care soclu opac de 0,60m si o parte transparenta dublata de gard viu;

Gardul comun dinspre vecini va avea inaltimea maxima de 2,5m si va fi din materiale opace.


4.2.Posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenului Steren ~ 2953,06mp Sc max = 1319,24mp Sdmax fara subsol = 3569,24mp P.O.T. - procent maxim de ocupare a terenului - 45%

C.U.T. - coeficient maxim de utilizare a terenului - 1,20

4.3 Parcarea si gararea autoturismelor

Parcarea si gararea autoturismelor se va face in exteriorul terenului pe domeniul public, unde exista deja spatii de parcare amenajate. Pentru noua clădire va fi necesar un număr de 3 locuri de parcare aferente suprafeței de birouri.

V. Unitati teritoriale de referința

Imobilul se afla in zona CB, subzona CB3 subzona polilor urbani principali, ce cuprinde instituții si servicii publice Supra - Municipale si Municipale.

Prin prezentul studiu urbanistic, nu se propune modificarea parametrilor urbanistici.

Prin PUZ se stabilesc retragerile fata de limitele de proprietate pentru edificabilul propus.

Ținând cont de faptul ca.arhitectura clădirilor invecinate construite in anii 70-80 nu este una de referința, se propune înscrierea clădirii in cerințele actuale de confort si calitate.

întocmit,

arh. Anda BalasaDIRECȚIA URBANISM-

regulament local de-u^sanism ANEXA LA AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE