Hotărârea nr. 139/2013

HOTARAREnr. 139 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - DRUMUL CHEILE TURZII NR. 70 SI NR. 70a, SECTOR 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului G-eneral al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile. Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012.

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 al Municipiului București: certificat de urbanism- nr. 1373/37946/17.10.2012;

-    Primăria Municipiului București - Direetia-Urbanism: aviz de oportunitate nr, 33/31.10.2012;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 24/16.11.2012;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 18799/58/05; 1-2.2012;

-    Comisia de coordonare a P.MJEL: aviz nr. 1122471/10.12.2012;

Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1114363/9602/21.11.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare;    t

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000' privind aprobarea Planului Urbanistic Genejțall, cu^motiitiCarile și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5272003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIP HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Drumul Cheile Turzii rir. 70 și nr. 70A, sector 4, în conformitate cu părțile componente ale documentației de urbanism: avizuLArhitectului Șef nr.25719.12.2012, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 și regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani.

A.i±4. Anexele 1,2 și-3-fae parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor-aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

/. AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Toma

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


; ARHITECT SEF nr.


AVIZ ARHITECT ȘEF nr. ri.ri/.</.'.:D.-.2O12 PUZ- STR. DRUMUL CHEILE TURZII NR. 70 ȘI NR. 70A,


SECTOR 4


INIȚIATORI: DOMNUL ȘOAVĂ CĂTĂLIN CRISTIAN, DOMNUL ȘOAVĂ BOGDAN - MĂDĂLIN

ELABORATORI: S.C. VERTIGO CONSULTING S.R.L. - Urb./Arh. Maria Luiza Budescu

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : REGISTRATURA P.M.B.-nr. 1125950/13.12.

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S= 3306,50 mp teren proprietate persoane fizice

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : Zona analizată și reglementată prin PUZ se află situată în intravilanul Municipiului București, sectorul 4 al Municipiului București.


PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR:

Conform conform P.U.G. — M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 și H.C.G.M.B. nr.


241/20.12.2011, amplasamentele ce fac obiectul reglementării urbanistice se încadrează în Subzona Lle - subzona lo; loturi subdimensionate, având următorii indicatori urbanistici admiși:

POTmax.= 60%; CUTmax. = 1,2 mpADC/mp.teren ; Rmaxh = P+1E.

AVIZE ȘI ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

CERTIFICATUL DE URBANISM FAVORABIL nr. 1373/37946/17.10.2012 eliberat de Primăria Se^ru AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 33/31.10.2012.

AVIZUL PRELIMINAR nr. 24/16.11.2012. /

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR-AGEN-ȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MED 18799/58/20 12.

COMISIA DE COORDONARE REȚELE EDlLITARE-P.M.B.: Aviz nr. 1122471/2012.


Li'iîc-ruvjuo.


: Aviznr. 1114363/9602/2012.


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI '

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCH1MBARESI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT


FUNCȚIUNI : locuințe.

INDICATORI URBANISTICI: POTmax-60% ; CUT max-2,5mp-ACD/mp teren; Rhmax-P+3E - P+4E - Hmax-18,00m

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Noicmele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare-penti-ussmiie.-construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/200Lprivind amenajarea-teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,‘nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederiledocumentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

In conformitate cu art. 63, alin, (2), litera g) din -Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronata, dacă nu intră sub incidența legii penale ".
N

NV

j NE

bnYț

I - j

sv

SE


LIMITA TEREN CE A GENERAT PUZCIRCULAȚIE PIETONALA


CLĂDIRI AFERENTE LOCUIRI,


-------aliniere PROPUSA


-£6.09


•-24- țW2 '■./S66.ll


188,44EDIFICABIL MAXIM PROPUS S+P+3E/S+P+4E


FUNCȚIUNE : LOCUINȚE COLECTIVE REGIM DE INALTiwîE“. S+P+3EZS+P+4E H max comisa = 18 m

POT propus = 60%

CUZ-pcopus = 2,5
=/=£    S.C YERUGO CONSULTING Sfl£\

SkMGb<^Si3Kfflilr.I6,Ilt(ieC3,Etț6,4P.28,S«4r4!

V-1? r kîo

C Vi unT    ARHITECTURA URBANBM, OBȚINERE AVIZE 2 AUTOREATE SE CONSI

msti

LOIRE

Proiectat

ing.urb. Oana Singureanu

Desenat

ing.urb. Oana Singureanu

’ M

Verificat

arh.urb. Maria-Luiza

Budescu

Z    . 1.

Beneficiari: SOAWvGATAUN-CRISTlAN

Obiectiv: Construire imobil locuințe S+P+3BS+P+4E ^Adresa: Drumul Cheile Turzii nr, 70-70A, sector 4, București

Scara

1:500

Data 2 oct 2012


Planșa nr. A-06


Nr. Proiect

01-002


Faza

P.U.Z.


PLAN REGLEMENTARIPrezentul regulament a fost intocmit ținând cont de terminologia si moduUde“operare al Regulamentului Local de Urbanism asociat Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat eu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungita prin H.C.G.M.B. 324/17.11.2010, respectiv prin H.C.G.M.B 241/2012.

Conform acestuia-, terenului din care face-parte-si amplasamentul in studiu este situat intr-o zona de locuințe, de. tip Lle - subzonâ locuințe individuale pe loturi subdimensionate.

SUBZONA Lle

Reprezintă zona locuințelor individuale pe loturi subdimensionate cu/fara rețele edilitare.

UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale șL colective mici-cu_maxim- P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat);

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice.

UTILIZARE ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

orice lucrări de extindere la clădirile de locuit de pe loturi-sub 150 mp., fără racordare da rețele publice de apă și canalizare și fără încăperi sanitare în clădire, se pot admite numai pe baza unui act notarial prin care, în caz de expropriere pentru cauză de utilitate publică, proprietarul acceptă să fie despăgubit numai pentru valoarea clădirii dinainte de extindere, stabilită prin expertiză tehnică.iprafață de 250 ny' ADC,


generează un trafic important de-persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau- care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare- și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după or-ele 22.00;

-    realizarea unor false mansarde;

anexe pento-creșterea animalelor pentruproducție-și-subzistență; construcții provizorii;

-    -instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

.■ - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

stații de betoane; autobaze;

-    stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

-    spălătorii chimice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările-din-spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace‘scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Planul Urbanistic Zonal nu modifica Regulamentul Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General in ceea ce privește utilizările admise, deoarece este pastrata funcțiunea principala, si anume cea deJocuinte.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚADE ALINIAMENT clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective;Planul Urbanistic Zonal modifica Regulamentul Local de Urbanism aferent Plantyl Urbanistic General in ceea ce privește amplasarea clădirilor fata de aliniament deoarece impune o aliniere de 5,00 m pentru Drumul Cheile Turzii.    /

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de-pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față-de teren,.dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

Se respecta condiția amplasării clădirii fata de limitele laterale deoarece clădirea este retrasa cu 5,00 m fata de limita laterala de-preprietate.

-    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

Este respectata si condiția amplasării clădirii fata de limita posterioara de proprietate deoarece prin Planul Urbanistic Zonal este-pxapusa o retragere de 5,00 m.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Pentru subzona Lle, inaltimea maxima-a clădirilor este de P+1E (7 metri).

înălțimea maximn prevazuta in Planul Urbanistic Zonal este de 18,00 m (S+P+3E -S+P+4E), modificând astfel Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentrnraccese.

Prin

30%, resp Urbanistic

Indicatorii u

Hmax=7m (P+1E)


lan Urbanistic Zonal este prevăzută o suprafața de spatii verzi de evederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului

POT=60%

CUT maxim = 1,2 (pt P+1E)


Prin respectarea Regulamentului Generai de Urbanism (H.G. nr.525/1996), a CoduluȚCivil si in corelare cu prevederile Regulamentul Loca! de Urbanism se dorește optimizarea zonei ain care face parte si amplasamentul in studiu prin mobilare urbana necesara dezvoltării zonei.

De precizat ca in limitele studiate prin prezenta documentație, referitoare exclusiv la amplasamentul in studiu _ str. Drumul Cheile Turzii nr. 7Q-7G-A_ se propun următorii parametri urbanistici raportați la suprafața de teren studiata:


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Funcțiune: Locuințe

Regim de Înălțime: -S+PH-3E - S+P+4E

POT max = 60%

CUT max = 2,5

H max cornișa = 18m

Suprafața teren = 3 306,50 mp (100%)

S construita = 1 983,90 mp (60%)

S spatii verzi = 991,90 mp (30%) pe teren natural si 10% pe S circulații = 330,70 mp (10%)terase/balcoane

Se -dorește a se construi un imobil cu functiunea~de locuințe cu un regim de inaltime variabil de S+P+3E - S+P+4E, avand o aliniere 'propusa fata de frontul străzii Drumul Cheile Turzii, si anume o retragere de 5m.    _

Fata_de celelalte limite de proprietate (nord-estica, sud-estica si sud-vestica) este propusa o retragere de 5 m.


In detaliu, definirea edificabilului planșa de reglementari propuse.


prin


retrageri de la limitele de proprietate este precizat inVERIFICAT,

urb. Maria Luiza Budescu