Hotărârea nr. 136/2013

HOTARAREnr. 136 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - LINIA NOUA DE METROU - MAGISTRALA 4 - RACORD 2 - EXTENSIA PS ZAREA-LACUL STRAULESTI; TRONSON: BDUL BUCURESTII NOI-ZONA LAROMET-ZONA STRAULESTI

CONFORM CU ORIGINACoiisilLuJ General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, documentației de urbanism PUZ - Linia nouă de metrou - Magistrala 4 - Racord 2

Extensta PS Zarea - Lacul Străulești Tronson: B-dul Bucureștii Noi -Zona Laromet-Zona Străulești

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Bucureștb

Luândîn considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

Primăria Municipiului București: certificat de urbanism rir. 582/R/928236/10.08.2010;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 52/2012;

Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz de mediu nr. 7298/31/13.0272012;

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură iși Patrimoniul National a Municipiului București: aviz nr: 94/S/ 14.02.2012;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1038016/12345710.11.2011;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 5071991 privind autorizarea executării lucrărilor-- de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;    /

Hotărârii Consiliului General cri . Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Plandlj^Xîrbahistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Splaiul independenței 29.1-293, sector 6; București, România; tei.: +4021 305 55 00; ;A".|iM'.bu&uiesti-p!l'nai';c.rcCu

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind


parenta


decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c\ alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - Linia nouă de metrou - Magistrala 4 - Racord 2 - Extensia PS Zarea - LacoL StrăuIești, Tronson: B-dul Bucureștii Noi - Zona Laromet - Zona Străulești, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 28/18.12.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul ia construire până ’ranemiterea autorizației de construire.

. Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani.

Art.4 Anexele hr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București dirrdata de 27.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro Robert Eduar


București, 27.04.2013 Nr. 136SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primariaTro

Pag 2


PREEVtĂFd EFaMEGîHULUE BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană *

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


CONFORÎ CU ORIGINj


V    '<A'

1/41 a ^..^4.


4JZ.


=S®f4


AVIZ ARHITECT ȘEF nr.< Mf.fi ?2012 PUZ - Linia nouă de metrou - Magistrala 4 - Racord 2 - Extensia PS Zarea - Lacul Străulești

TRONSON : B-dul Bucureștii Noi - Zona Laromet - Zona Străulești

PrezentuLAviz înlocuiește AVIZULUI DE URBANISM nr. 59/17.12.2010, urmare a revizuirii procedurii de avizare conform noilor prevederi legale impuse de O.U.G. NR. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 550/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul


INIȚIATOR: S.C. METROREX S.A.

-ELABORATOR: S.C. WESTERN OUTDOOR S.R.L.- URB. RUR. SORIN GABRE-A

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : P.M.B. nr. LI 14678/2012 și nr. 1123335/29.11.2012..

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S=32,15 HA - suprafața de teren ce a generat PUZ este preponderent suprapus domeniului public și-privat al Municipiului București, parțial domeniu public al Statului și parțial proprietăți private ale persoanelor fizice și juridice, care urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitatepublică, în conformitate și cu respectarea prevederilor-H.G.R. nr. 61972012;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : Zona studiată se află situată în intravilanul Municipiului București, sectorul 1 al Municipiului București, cuprinsă în perimetrul delimitat de următoarele repere urbane : Intersecție Șos. București-Târgoviște cu Șos. Ghe. lonescu Sisești -Lacul Străulești - B-dul Bucureștii Noi - B-dul Laminorului - Zona Laromet, Sectorul 1.

PREVEDERI PUG : Reglementările urbanistice sunt corelate cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 26972000 completată prin HCGMB nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011.

AVIZE ȘI ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 582/R/928236/2010 eliberat de Primăria Municipiului București.

AVIZUL PRELIMINAR nr. 15/01.08.2012.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI: Aviz nr. 52/2012.

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL - Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național a Municipiului București : Aviz nr. 94/S/2012.    '

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI. Aviznr. 1/13.02.2012;

COMISIA DE COORDONARE-P.M.B: Avizul nr. 1066968/23.03.2012;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-PMB: Avizul nr. 154/2012.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BUCUREȘTI: Proces verbal de recepție nr. 399/2012.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONEIGURAȚIA-EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI“

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNI :

-“Traseu extindere-metrou „ Linie-nouă de metrou - Magistrala 4 - Racord 2 - ExtensiaPSZarea - Lacul Străulești TRONSON : B-uui “Bucureștii Noi - Zona Laromet - Zona Străulești"

-    Stații de metrou : LAMINORULUI și STRĂULEȘTI.

-    DEPOU STRĂULEȘTI - PARK&RIDE

•    Limita zonei minime de siguranță, protecție și funcționalitate a metroului va respecta reglementările și normativele legale în vigoare.

•    In zona minimă de siguranță, protecție și funcționalitate a metroului, este obligatorie solicitarea acordului de construire Ia amplasarea oricăror construcții noi, civile sau industriale, inclusiv pentru plantarea de arbori.

•    Modificarea indicatorilor urbanistici aferenți reglementărilor urbanistice-existente în Planul urbanistic General al municipiului București, pentru amplasamente situate în perimetrul zonei de studiu, cât și în afara acestuia, se va face conform prevederilor Legii-nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare


Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șfcompletările ulterioare, nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de -urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.


In conformitate cu art. 63, țalin. (2), Atera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „ (2) Constityie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriiikiisgi urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale".

0 j-

f : / ^HlfECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


p.Șef serviciu,

U rb: Co smin b/țetj


ARH. GHEORGHE PATRAȘCU


’.cu


z

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel: 021.305.55-00 int. 1701 http://www.pmb.ro
Redactat, ing. Victor Manea


ooraiiior


Rol Terenuri necesare realizării., in conformitate cu prevederile RUG si ale documentațiilor de urbanism aprobate, a drumuluiexpres din aliniamentul străzii Godeanu

BILANȚ DE SUPRAFEȚE:


Suprafața PUZ

32,15 ha

Funcțiuni:Locuințe individuale si colective mici 3,79 ha

din care încadrate-incorect in PUG drept 1,55 ha

Funcțiuni mixte M2 si M3

2,93 ha

Servicii publice dispersate CB1 0,34 ha

Cimitirul Straulesti 3,92 ha

Nodul intermodal Straulesti

I,    03 ha Spatii verzi:

Via 2,10haCONFORM CU ORIGINALDin care teren de sport si spatii verzi

refăcute in zona depoului 1,69ha V4 Spatii verzi de protecție a cursurilor de apa 3,06 ha

Cursuri de apa:

Lacul antropic Gr-ivita

0,74ha

Circulații:

Carosabile si trotuare

II,    50 ha Spatii verzi

2,74 ha
Bilanț suprafețe pentru terenul aferent Depoului Străulești si clădirii Park&Ride:

Suprafață

teren

3,66

ha

Din care încadrat în subzonele PUG existent (ha):

Reglementări propuse prin PUZ :

Suprafață-construită la sol maxima (ha):

Suprafață construită desfășurată maximă (m2):'

Funcțiuni    (ha)

P.O.T.

C.U.T,

Regim de înălțime

V4

0,92

V4

0,92

15%

0,2

P+2

0,14

1840

Via

1,69

Via

1,69

15%

0,2

P+2

0,25

3380

Lld

0,17

Tla

-1,05-

80%

2,9

P+3

0,84

30450

CB1

0,88

Suprafețe-maxime j

1,23

35670

Indici urbanistici    I

medii    j

33%

0,96

1

WESTERN OUTDOOR S.R.L.

București, str. VARȘOVIA nr.S,sector 1

tel:+4021 230 30 37; 230 38 98 e-mail: officegwod. ro

Beneficiar:

C.GJitB.

-proiect nr. 105/201-0Specificație-

Nume    ^emna^jra

Sef proiect

arh. Sorin Gabrea    f

Proiectat

arh. B. Branescu

«rh r Rranftsm


Titlu proiect:

PUZ Linia noua-de metrou - Magistrala 4 Racord 2 Extensia PS Zarea-Lac Straulesti


Faza:

PrU.Z.


Titlu planșa:

Reglementari-urbanistice


«»(QNet n Ș

str. Stanislsv Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 2303037, 021 2303898,; .www.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J40/25546/1994, CiF: RO 6645898!

|    . DIRECȚIA URBANISM

' REGULAMENT LOCAL rr"'


. uc URBANISM ANEXA LA AVIZ NR... VIZAT SPRE NESCHIMBARSi

CONFORF CU ORIGINA!’5i

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL LINIE DE METROU PARC BAZILESCU -STRAULESTl

MAI 2012


PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Baziiescu - Lac Straulesti REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

îEj-r/'.-.'str. Staaislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 2303037, 021 2303898

^w.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J40/25546/1994, I F : R O 6645898

CONȚINUT


«sa u AVIZ ub ?Î/?bakis*

I. DISPOZIȚII GENERALE    VIZAT NRl    ,


1.    Baza legală a elaborării RLU

2.    Domeniul de aplicare

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE

OCUPARE A TERENURILOR

3.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejară patrimoniului natural și construit.

4. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.

5.    Reguli de amplasare a construcțiilor și retrageri minime obligatorii.

6.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

7.    Reguli cu privire ia echiparea edilitară.

8.    Reguli cu privire laiorma' și dimensiunile terenurilor pentru construcții.

9.    Reguli cu privire la amplasarea spațiilor verzi și cu privire la realizarea împrejmuirilor.

III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

10. Unități și subunități funcționale

Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

IV. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ DETALIATEstr. Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tet/fax (+4) 0 www.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J 4 O / 2 5 5 4 6 / 1 9 9 4 , / Ci

021 2303295


CONFORM

cu oromalul!


I. DSSPOZIT!! GENERALE    I a^xală^,^ °£u^is^

—————— /

1 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul Regulament local de urbanism (RLU) a fost elaborat în temeiul:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

-    Legea nr. 350/2001, republicată;

-    Legea nr. 69 privind administrația publică locală, republicată;

-    Legea nr. 18 privind fondul funciar, republicată;

-    Legea nr. 213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-    Regulamentul General de Urbanism, aprobat cu HG nr. 525/1996;

-    Ghidul privind metodologia de-eiaborare șl conținutul cadru al planului urbanistic zonal^aprobat cu ordinul nr. 176/N/2000 al Ministrului Lucrărilor P-ufcUice și Amenajării Teritoriului;

-    Planul Urbanistic General al municipiului București, Regulamentul Local de urbanism, șL5f fundamentare a acestora, aprobate cu Hotărârea nr. 269/21.12.2000 a CGMB;

2. DOMENIUL DE APLICARE


Perimetrul de reglementare a fost stabilit, de comun acord cu instituțiile astfel încât, înafara reglementarilor specifice necesare realizării liniei de metrou, saTie rezolvate și o serie de alte probleme din zona:

-    corelarea documentațiilor de urbanism din zona de studiu, aprobate, sau in curs de avizare; reglementarea din punct de vedere urbanistic a altor investiții publice (linie de tramvai Laminorului; pasaj rutier in zona lonescu -Șisești - Godeanu; artera-de cornișă in lungul malurilor lacului Grivrța șrStrău Iești, etc.);

-    coordonarea instalaților edilitare afectate de realizarea viitoarelor lucrări de investiție;

Prezentul regulament se aplică numai in proiectarea și realizarea liniei de metrou PARC

BAZILE5CU - LAC STRĂULEȘTI, a lucrărilor de construcție subterane (depou, statii de ventilație, etc.) si supraterane (nod intermodal, accesele la stațiile de metrou, etc.) anexe ale acesteia si infrastructurii rutiere si edilitare aferente, realizate in perimetrul reglementat prin PUZ. Toate terenurile sunt situate in perimetrul administrativ al municipiului București. Pentru construirea in interiorul parcelelor se aplica reglementările PUG, sau unde este posibil, prevederile PUZ in vigoare, sau se vor elabora documentații de urbanism conform legislației in vigoare, a căror arie de studiu va fi delimitată de străzi pe UTR-urile precizate in planșa de Reglementari Urbanistice, parte componenta a prezentului PUZ.

3. VALABILITATE ȘS MODIFICĂRI
Os

i str. Slanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 SgJJȘțfrj,    „ _

www.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J40/25546/199

anexa,    LD^ Nanism,

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AIBROO

-op


BARp )

3. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PRQTEJAREA^x?^ PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT.


3.1.    Se va proteja plantația valoroasă - compactă și de aliniament - existentă pe amplasament.

3.2.    Plantația de nuci, (plantația de aliniament și plantația compactă) va fi conservată în forma existentă. Pe timpul lucrărilor de construire arborii de aliniament vor fi protejați cu o împrejmuire individuală de min. 1,5 m înălțime, iar plantația compactă va fi îngrădită cu o împrejmuire provizorie.

3.3.    După caz, arborii ai c-ăror amplasament nu permite realizarea lucrărilor de construire prevăzute-și care pot fi transplantați vor fi reamplasați, pe amplasamente noi, în cfînc^g^^^S^nurile de


CU ORIGINALUL


amenajare pessajera.

3.4.    Zonele rezidențiale vor fi protejate cu plantații de protecție.

3.5.    Toate construcțiile și amenajările vor fi racordate la rețele edilitare. Rețelele edilitare vor fi amplasate în subteran la minim 3 m depărtare de arborii ce urmează a fi păstrați.

3.6.    Parcajele din zonele rezidențiale vor fi realizate de regulă cu o suprafață verde de minim 2 m. lățime la 5 locurrdeparcare între platformele betonate pe care staționează autovehiculele; în spațiul verde astfel realizat se vor planta arbori.

â.7. încălzirea obiectivelor din ansamblu se va realiza cu instalații cu gaz metan sau cu instalații-electrice. Sunt interzise sistemele de încălzire cu combustibili care prin ardere pot prpduce perdele de fum.

4.    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAR

PUBLIC

4.1.    Toate operațiunile de construire, amenajare și exploatare a obiectivelorce-urmează-a în cadrul perimetrul P.U.Z., sunt supuse reglementărilor românești, privitoare la calitatea construcției și la siguranța în exploatare.

4.2.    în realizarea obiectivelor-menționate la pct.4.1, cât și în exploatarea acestora, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje și tehnologii omoiogatexonform legii.

4.3.    Prin grija investitorului, se vor rezerva suprafețele de teren necesare-reajizării lucrărilor de utilitate publică.

4.4.    -Sistemul rutier va fi dimensionat și-executat în conformitate cu legislația-în vi goa/je .astfel ncât să fie facilitat accesul autovehiculelor pentru intervenție și pentru serviciu.

5.    REGULI DE AMPLASARFȘi RETRAGERI MINIME OBLIGATORII


5.1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT


5.1.1.    Clădirile supraterane, indiferent de conformare, funcțiune, modalitate de.amplasare pe parcelă, pot fi amplasate pe teren cu o retragere minimă de 3 m față de aliniamentul stradal;

5.1.2.    Clădirile comerciale și pentru servicii pot fi amplasate pe aliniamentul strada!=pe=un-front compact de maxim 50 m lungime.

5.1.3.    Construcțiile subterane pot fi amplasate pe aliniamentul stradal, cu condiția ca toate elementele constructive ale acceselor,-pîetonale sau carosabile, să se realizeze numai în intetterul parcelei.

PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou —Parc Bazilescu — Lac Straulesti REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

4/-I7


str. Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax ( iwww.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J40/25546/1 9J9


......PiRâ


5.2. AMPLASAREAXLĂDSRSLOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE :


ANEXALAWNR.....

v    Aî’ £ I


5.2.1.    Clădirile pot fi amplasate izolat pe parcelă având retragerea față de limitejeiâteraie ale parcelei de minim 3 m; retragerea față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5 m;

5.2.2.    Clădirile se vor putea alipi de-ealcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de 20,00 m de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și care are pe fațada laterală ferestre^ noua clădire se va lipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la-o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 m; în cazul în care aceastălimită separă zona rezidențială de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5,00 m;

-    se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de li mite le-laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 m;

-    distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale posterioare aleparcelei este de minim 10.00 metri;

5.2.3.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă—

-    clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce lajumătate dinînălțirae; dar nu mai puțin de.5.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

-    pe aceeași parcelă clădirile pot fi amplasate și având unul sau mai multi pereți comuni; se vor respecta, în astfel de situație, normativele în vigoare legate de configurarea construcției (dispunerea și dimensionarea golurilor, a acoperișului, a acceselor, eic.).


6. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII


CONFORM CU ORIGINALUL


6.1.1.    Parcela este construibilă numai dacă are asiguratun acces carosabil de minim 3,00 metri lățime dintr-s circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

6.1.2.    în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară prfntr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesulautovehiculelor de stingere a incendiilor, dacă suprafața incintei interioare depășește 600 mp,

6.1.3.    Se pot realiza pasaje și curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai în

f-,

timpubprogramului de funcționare, precum și pentru/accese de serviciu;    /

6.1.4.    în toate cazurile este obligatorie asigurarea handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

6.2, STAȚIONAREA AUTOVEHICULELO,

\ /l\\*

"“"A /1

6.2.1.    Staționarea autovehiculelor necesare funcțjipnărfe4^®^r activitățj/să admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice sau comunitare.

6.2.2.    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei iocurile-de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj_în cooperare ori concesionarea
PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Straulesti    Sl\l

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM12, etaj 1, o ț f i c e s


Sector 1, iwod.ro


locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri.

6.2.3.    Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol, să se dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradulu construirea unor parcaje supraetajate.

6.2.4.    în zonele rezidențiale se vor putea amenaja la sol parcări pentru vizitatori, care dimensionate, conformate și amplasate cu respectare normelor în vigoare.


7. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

7.1.    Toate clădfrite vor fi racordate la rețele tehnico edilitare.

7.2.    Apele meteorice vor fi preluate de sistemul de canalizare.

în cazul clădirilor dispuse-pe aliniamentul stradal, apele pluviale vor fi evacuate prin racordare4 canalizarea pluvială, pe sub trotuare.

7.3.    Toate rețelele și instalațiile tehnico - edilitare vor fi amplasate subteran.

7.4.    Puțurile de captare apă potabilă vor fi protejate cu o împrejmuire transparentă, cu o înălțime de min. 1,5 m amplasată pe perimetrul de protecție sanitară, dimensionat conform normelor în vigoare.

8.    REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILETERENURILOR    PENTRU

CONSTRUCȚII

8.1.    în cazul construcțiilor publice, dispuse izolat, terenul va avea o suprafață de cel puțin 200 mp, cu un front la stradă de minim 15,0 m;

8.2.    Pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului, în parcele având minim 200 mp; frontul la stradă, în cazul unor zone în care parcelele pot avea laturile laterale perpendiculare sau într-un unghi de cel mult 75° față de aIiniament.uLs.tradaJL-se recomandă a fi de minim 8,0 m, în cazul construcțiilor înșiruite și de minim 12,0 m în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente.

8.3.    în cazul unoLzone în care pareelarul are o configurație poligonală neregulată motivată de particularități ale terenului, trasee stradale cu profil complex (trasee curbe, fundături) ș.a.m.d, parcelele pot avea fronturi stradale mai mici decât 12,0 m, respectiv 18,00 m, dar nu mai puțin de 5 m, și cu condiția ca laturile parcelei ce pornesc din aliniamentul stradal să fie divergente.

9.    REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI ÎMPREJMUIRI Șl ILUMINAT PUBLIC.

9.1. SPAȚII VERZI

9.1.1.    Se vor identifica, proteja și păstra în timpu'rexecutării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste-15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb a Iți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;

9.1.2.    Terenul care nu este acoperit cu construcții platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și

plantat cu un arbore la fiecareJLO mp;    /

9.1.4. în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul dfe rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.    /J 6

PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Siraulesii    *    Z./I 7

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM    U/1 '

ISOSG01

2303898^


str. Stanisiav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) ■www.wod.ro, e-maii: office@wod.ro, J40/25546/1994,

^loc.


■ALD£


9.2. ÎMPREJMUIRI


fcî1**5*

9.2.1.    Se recomandă două categorii de împrejmuiri:

a - împrejmuiri opace (beton, zidărie, lemn, sau gard viu) pentru protejarea zonei^etfdâracter privat (H min = 2.2 m); împrejmuirea opaca va puteafi realizata numai pe limitele laterale ale parcelei, dar . numai începând din planul fațadei principale a clădirii către limita posterioara a parcelei. Limita posterioara a parcelei poate fi protejata cu împrejmuire opaca;

b - împrejmuiri transparente (fier forjat, zidărie, lemn și-garduri vii) pentru celelalte zone care conțin obiective publice ori cu acces public (H min =2.2 m);

Spațiile comerciale și alte serviciirretrase de la aliniament pot fi lipsite de împrejmuire și separate cu borduri ori garduri vii, către căile de comunicație.

9.2.2.    Porțile necesare pentru realizarea accesului pe parcelă se vor deschide numai prin translare în planul împrejmuirii sau prin rabatare, către interiorul parcelei;

93. ILUMINATUL PUBLIC

9.3.1.    Iluminatul public stradal și pe parcelă poate fi asigurat cu lămpi amplasate pe stâlpi sau pe construcții și care au fluxul luminos orientat numai spre soi;

9.3.2.    Iluminatul exterior pe parcelă sau iluminatul fațadelor se va putea realiza cu lămpi cu flux luminos redus și astfel orientat încât să nu deranjeze traficul aerian sau rutier.

PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Baziiescu - Lac Straulesti REGULAMENT LOCAL DE URBANISMCONFO CU QRIGm,i str. Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 Z36SS3il__021 2303898 v/ww. wod.ro, e - m a ii: office@wod.ro, J40/25546/1994

IH. ZONIFICÂRE FUNCȚIONALA

0

1. PRESCRIPȚII GENERALE.

AN&(ALA


Miznr.


C. ZONA CENTRALA

CB - Zone Situate in afara Perimetrului Central,.carezgoipează funcțiuni complexe de importanță Supra-Municipală si Municipală .

CB 1 - servicii publice dispersate existente in afara zonelor protejate;

M-ZONA MIXTĂ:

conținând instituții servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir), activități productive mici, nepoluante și locuințe.

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 etaje;

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 etaje.

L-ZONA DE LOCUIT

LI - Subzona locuințelor individuale și colective mici dezvoltate îrr tîmp cu P+l-3 nivele:

Ll.a. locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;


CONFOR

V. ZONÂ-SPAȚIILOR VERZI    ORIGiN

VI - Spații verzi publice cu acces nelimitat:

Via - Parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri în ansambluri rezidențiale și fâșii plantate publice;

Vlb - Amenajări sportive publice (Stadionul Național, Palatul Sportului și Culturii, Stadionul Tineretului, Stadionul Parcul Copilului, Baza sportivă Flo.re.asca) - este cel mai probabil o greșeală de redactare a planșei de regulament a~P;U7S. întrucât U.T.R.-ul la care se refera este la distante considerabile de acestea si are in componenta_exclusiv parcele cu locuințe individuale mici.

-V4 - Spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa șrzonelor umede;-

T^TZONATRA-SMSPGRTU Rl LOR.

TI - Subzona transporturilor rutiere:

Tla - unități de transporturi izolate;

G - ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ G2 - Subzona cimitirelor:

G2a - subzona cimitirelor;


MAI 20128/17str. Stanisiav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (F47—&34~_2 303037, 021 2303898I

www.wod.ro, e - m a i I : office@wod.ro, J40/25546/1994, .....OffigaiETgiisjyiL

REGULABfflf^eAMS,»,

A*XAWAtCU,

2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE ȘISUBZONE

—-T£|gMW1R£,

STRUCTURA CONȚINUTULUI REGULAMENTULUI

Fiecare dintre zone și subzone fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului conținut:

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

jP/

£iL2%lG!N,UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ARTICOLUL 3 - UTTLIZĂRI INTERZISE

ZONE CUPRINSE ÎN INTRAVILAN

C. ZONA CENTRALĂ

GENERALITĂȚI : CARACTERUL ZONEI

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională si noi calități estetic -configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor.

Zona este reprezentata in prezentul P.U.Z. prin următoarele subzone

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE-

CB 1 - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme

extrateritoriale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CB 1 - extinderile si schimbările de-profrl se admit cu condjțiamuJnw-modeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB i - se interzic:

easta prezintă riscul

u! generat;


-    orice-alte activitate care nu corespund caracterului zonei: îndepărtării investitorilor interesați;


-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incoi

-    construcții provizorii de orice natura;

-    depozitare en gros;    ȚȚ/

-    depozitari de materiale refolosibile;    //\J

-    platforme de precolectare.a deșeurilor urbane; !•

PLAN-URBAN1STIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Straulesti    9/17

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM3,., WESTERN O

‘ str. S-tanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector i w w w . wod.ro, e-mail: o f { i c e @ w o d .

1, București, tel/fax (+4) 021 2303037, 021 2303898 i ro, J40/25546/1994, CIF: RO 6645898!

-    lucrări deterasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau

care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.    I dÎrc~~~~~_


M - ZONA MIXTA


GENERALITĂȚI; CARACTERUL ZONEI    <


Conține instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes-general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir), activități productive mici, nepoluante și locuințe.

Zona este constituită din mixarea diferitelor funcțiuni publice și de interes general cu locuințele dispuse în lungul principalelor artere de circulație, în prelungirea zonei centrale și a centrelor de cartier și în jurul altorpuncte de concentrare a locuitorilor.


Zona este reprezentata in prezentul P.U.Z. prin următoarele subzone;

M2 - subzonă mixtă cu clădiri, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi

maxime de P +14, cu accente peste 50 de m cu avizul AACEL

M3-subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi

maxime de P+4 niveluri.


UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


CONFORM CU ORIGIARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE M2 & M3- sunt admise următoarele utilizări:

-    instituții, servicii și echipamente publice;

-    lăcașuri de cult;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite-domenii și alte servicii;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    comerț cu amănuntul;

-    depozitare rnic-gros;

-    hoteluri,.pensiuni, agențiide turism;

-    restaurante, cofetării, cafenele, etc.;

-    loisir și sport în /spații acoperite;

-    parcaje la sol și multietajate;


- locuințe;ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISECU CONDIȚIONĂRI

Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale :

- funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui progranrdefuncționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străziLincluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungide 40 metri;


10/17str. Stanisiav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+41. www.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J40/25546/1 9 (94 ,

2303037, 021 2303898i 6 6 4 5 8 9 8!


-    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi aFc^lice Îă‘t5'!dy$?rtțăc©§kj

de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;    VIZAT

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de ren-as e-sâ2^^£SC,

-    în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menți

locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

-    se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

M2&M3-SE INTERZIC URMĂTOARELE UTiOZĂRk

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    depozitare en-gros;

-    depozitare de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitare pentru vânzare a unor cantități mari de substanțelnflamabile sau toxice (cu excepția stațiilor de alimentare cu carburanți a autovehiculelor);

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări deterasament de natură să afecteze amenajările din-spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terâsament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelețe^svee-ine sau


care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice'    1    <6-z

L. ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI Zona este reprezentata in prezentul P.U.Z. prin următoarele subzone:

LI - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri și respectiv P+3 niveluri.

Lla - locuințe individuale.și colective mici cu maxim-P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;


UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL! - UTILIZĂRI ADMISE Lla - sunt admise următoarele utilizări:

-    locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) saudiscontinuu (cuplat sau izolat):

-    echipamente publice specifice zonei rezidențiale;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Lla-

-    se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

11/17


PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Straulesti REGULAMENT LOCAL DE URBANISMIQNet


Dlf


str. Stanislav Cihoschi nr. www.wod.ro, e-mail


1.2, etaj 1, Sector 1.

offlce@wod.ro


București, tei/fax (+4)j J40/25546/199


uwnr;


mat


?/-■


NfSfeț i


-    se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activifeiț&Sai^OîEjN^^^^gXp "

condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporF^^^—    c

nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prekpgît peste'orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber ai parcelei pentru depozitare și producție;

-    funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD;

-    se admite realizarea și funcționarea în interiorul zonei rezidențiaJejn construcțiLseparate sau în parterul construcțiilor cu funcțiune de locuire a dotărilor pentru educație - creșe și grădinițe.

- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct.


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Lla se interzic următoarele utilizări:

funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 500 mp ADC, din aria desfășurată a clădirii sau a tronsonului de clădire, după caz, care generează un trafic important de persoane și mărfuri și produc poluare;.

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (număr . ridicat de autovehicule pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și

producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; depozitare en gros;

CONFORM

CU ORIGINALUL


depozitări de materiale refolosibile; platforme-de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare aunor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

autobaze și stații de întreținere auto;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajări!e=din-spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;


orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelelp


care împiedică evacuarea și colectarea rapidăia a

V. ZONA SPAȚIILOR PLANTATE

GENERALITĂȚI : CARACTERUL ZONE!

Zona spațiilor plantate este reprezentata in prezentul P.U.Z. prin următoarele subzone:

VI - Spații verzi publice cu acces nelimitat:

Via - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice;

Vlb- Amenajări sportive publice (Stadionul Național, Palatul Sportului și Culturii, Stadionul Tineretului, Stadionul Parcul Copilului, Baza sportivă Floreasca)

V4 - Spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa și zonelor umede;


UTILIZARE FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


—O0WFORM

CU ORiGik’ÂLUI


ANEXA'Bare)


Via - sunt admise numai funcțiunile-de spațiu plantat public constând în :    /

-    spații plantate;

-    circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru-întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;

-    drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat

-    mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

-    construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;

-    adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

-parcaje.

Vlb - sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și acoperite, anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă.

V4- pe fâșia de protecție de 50;0;metri (30,0 metri în unele P.U.Z.-uri aprobate anterior) din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, ecologică șLpeisagistică, se admit următoarele: drum de halaj, alei, amenajări de micLdimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sporjtj^g^ș^ere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publică specifice programului de parc.


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

VI a - se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru sfi^ctacolâ^Ș^ittoț^ci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publica și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;

-    se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu ccndițiajs-aisuprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută să nu depășească 15% din suprafața țbtal?


-    clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admitjcuconj( de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberercfrculății.

ARTIC0LUL3 - UTILIZĂM! INTERZISE.

VI - se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare.

VI - se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate; se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;

-    se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj și oglinda de apă ca și poziționarea pe platforme flotante sau pe piloți în interiorul oglinzii de apă a unor funcțiuni în absența unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor;

-    se interzic orice improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre;

-    se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi.

VI - se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.


13/17

î+4Ț~nZ?L~7^fr5»hS^-Xi21 ?303RSs1    ‘

T. ZONA TRANSPORTURILOR


anexa la aviz

I VIZAT SPRE


LOCAL DE URBANISM


NR,


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


MESa


îbareI

-Z--


întrucât aspectul general al municipiului este puternic influențat de imaginile oferite către principalele căi de acces rutier și feroviar, ca și de legătura-dintre aeroport șicentrul localității, se va acorda o atenție sporită considerentelor estetice în acordarea autorizațiilor de construire pentru subzonele de transporturi

Zona transporturilor este reprezentata in prezentul P.U.Z. prin următoarele subzone:-    Activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri:

- autogări și alte construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloacelor de transport rutiere cu tonaj și gabarit admis pe străzile din-Municipiu, pentru transportul de călători și mărfuri, precum, și serviciile anexe aferente;

-    Spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din -moduLde organizare a incintelor, necesare îmbunătățiriixalității mediului și aspectului peisagistic;

-    Parcaje pentru salariați și pentru călători.


ARTICOLUL 2—UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    pentru toate construcțiile>-instalațiile și-amenajările aferente se vor obține avizele / acordurile de protecție specificate prin R.G.U. și legislația în vigoare.

-    lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie:

-    să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);

-    să nu afecteze desfășurarea opiiroăza circulației (capacitate, floență^tgucanță);

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

-Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

-    Se interzic orice construcțiisau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

-    lărgirea unor-străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgireaerterei de centură și completarea-traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură și penetrațiile în municipiu);

-    modernizarea intersecțiilor;

-    realizarea pasajelor supra și subterane;

-    realizarea spațiilor de parcare;

-    Se interzice:

-    cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației, rutiere sau feroviare;

-    amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care—

prin natura activităților desfășurate pot produce polu/we peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu /explozie.    ----

PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Straulesti    \    14/1 7

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM    K |V    

str. Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, Sector 1, București, teS/fax (+4) 021 2303037, 021 2303898 www.wod.ro, e-mail: office@wod.ro, J40


G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Zona este reprezentata in prezentul P.U.Z. prin următoarele subzone: G2a - subzona cimitirelor:

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


ARTICOLUL I - UTILIZĂRI ADMISE G2a - cimitire și clădiri anexă:

- cimitire;


-    capelă mortuară;

-    mausoleu - osuar;


-    circulații carosabile;

-    parcaje;

-    circulații pietonale;

-    plantații;

-    pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

G2a - se va asigura, conform normelor, o zonă de protecție de 50.0 metri;

-    se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 și 10,0 mp. teren_brjut pentru un loc de veci), circulații carosabile^ pietonale civilizate și o pondere mai ridicată a vegetației-potrivit rokUui-de reculegere șî respectului cuvenit.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

G2a - Subzona cimitirelor:

se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul acestora sau a celei perimetrele:

IV. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ DETALIATE

3. REGLEMENTARI PENTRU ZONA„T1A MODIFICATA"

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

-    Conform planșei Reglementari Urbanistice nr. U09-rev.4.;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT, j t

-    Conform planșei Reglementari Urbanistice nr. U09-rev.4., s    ectănormele tehnice specifice

srtema program a beneficiarului.    --------

-FLAN-URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Straulesti REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


15/17ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE

PARCELELOR.

- Conform planșei Reglementari Urbanistice nr. U09-rev.4., se vor respecta normele; si tema program a beneficiarului.


ÎBARE


-y7


nicb~specifice


ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

-    Conform planșei Reglementari Urbanistice nr. U09-rev.4, se vor respecta normele tehnice specifice si tema program a beneficiarului.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

-    Se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică.

ARTICOLUL-9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR,

-    Staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Ridică


Regimul de înălțime maxim P+3.

ARTICOLUL-11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

-    Volumele-construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu .vecinătățile imediate;

-    Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același niyel cu fațada principală;

-    Tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul ca acestea pot fi percepute din clădirile înconjurătoare mai înalte;

-în cazul autogărilor_s.e_recomandă soluționări care să permită acoperirea și închiderea spațiilor de -parcare și îmbarcare în autobuze pentru reducerea-disconfortului utilizatorilor clădirilor învecinate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Tla-toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice deapărși canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații și platforme exterioare, conform planuluLde precoordonare rețele parte integranta a acestoLPllZasizat-de către Comisia de Coordonare Rețele a PMB.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE $1 SPAȚII PLANTATE

-în limitele standardelorTehnice-de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor llbere-șiamenajarea peisagistică a plantațiilor din-aceste-suhzone,.atât în intravilan cât și în extravilan (pânăla linia de .centură), se

subordonează exigențelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind "porțile" reprezentative de intrare.

-    orice partee terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității;

-    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un —arbore la fiecare 200 mp. și tratate peisagistic.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

Tla -Tmpr-ejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,00 metri, din care un soclu opac de 0.-60 m. și vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unef/protecțle;

- porțile-de intrare în incinte vor fi tratate simplu, similar cu, împrejmuirea.


16/17


PLAN URBANISTIC ZONAL Linia de-resîrou—Parc-Bazilescu - Lac Straulesti REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


,c. W E S T E


R N 0UTD00R12, etaj 1, Sector 1, București, tel/fax (+4) 021 2303037, 021 2303893 offioe@wod.ro, J 4 O / 2 5 5 4 6 / 1 9 9 4 , CJF£ RO 6 0 4 5 3 9 8'.arh. SORiN GABREAPLAN URBANISTIC ZONAL Linia de metrou -Parc Bazilescu - Lac Straulesti    1 7/17

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM    _


MAI 2012