Hotărârea nr. 135/2013

HOTARAREnr. 135 din 2013-04-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 193/31.10.2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 193/2012

Consiliu! Genera! al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 193/31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă” - Drumul Nisipoasa, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadru! Consiliului General al Municipiului București; .

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.! Se modifică și se completează Regulamentul Local de Urbanism, anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 193/31.10.2012 privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Ansamblul A.N/n „Hânri Coandă” - Drumul


Nisipoasa, sector 1, 4/28.02.2013, prevăzut în hotărâre.


în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. anexa care face parte integrantă din prezenta

Art.ll Articolul 9 al Regulamentului Local de Urbanism, anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 193/31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă” - Drumul Nisipoasa, sector 1, se modifică după cum urmează:

„Art.9 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor.

(1)    LI - clădirea construită în regim înșiruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

a)    în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la or distanță care va respecta prevederile Codului Civil; se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate teritorială de referință având regim de construire discontinuu;

b)    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul -clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță care va respecta prevederile Codului Civil; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri’retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

c)    clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei la o distanță care va respecta prevederile Codului Civil;

d)    retragerea față de limita posterioară a parcelei se va conforma prevederilor Codului Civil.

(2)    L3 - conform PUZ cu următoarele condiționări pentru zonele de extindere:

ar) clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele-parcelei la o distanță care va respecta reglementările Codului Civil;

b)    retragerea față de limita posterioară a parcelei va respecta prevederile Codului Civil;

c)    clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală conform Codului Civil;

d)    clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitelelaterale ale -parcelelor cu excepția parcelelor^ fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

e) retragerea față de limita posterioară a parcelei va respecta prevederile Codului Civil.

(3) M3 - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 2 m (conform Codului Civil), retragerea față de limitele posterioare va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 2 m (conform Codului Civil);

a)    clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniarrrent;

b)    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage conform Codului Civil;

c)    se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de „ separație dintre zona mixtă- și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale aie parcelei conform Codului Civil;

d)    distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;

e)    clădirile se vor retrage față de limita posterioară conform reglementarilor Coduiui-civil;

f)    în cazul clădirilor comerciale se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

(4)    Pentru utilizarea coerentă a terenului și stabilirea în detaliu a condițiilor de construibilitate a parcelelor din zona mixtă se vor întocmi Planuri urbanistice zonaie pentru fiecare insulă (suprafața de teren delimitată de 4 străzi).

(5)    VI, V3b, V4, V5 - conform studiilor de specialitate avizate/ aprobate conform legii.”

Art.llî Dispozițiile prezentei hotărâri completează și modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 193/31.10-2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)


Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului cte specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 27.04.20 Nr. 135.


Splaiul Independenței 29.1-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 4

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.