Hotărârea nr. 133/2013

HOTARAREnr. 133 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STR. BERZEI-STR. MIRCEA VULCANESCU-STR. BLADOVIN PARCALBUL-STR. CAMELIEI, SECTOR 1 PRIN SENTINTA CIVILA NR.57/07.01.2014 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A II- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL NR. 27747/3/2013, INSTANTA DE JUDECATA A HOTARAT SUSPENDAREA EXECUTARII HOTARARII C.G.M.B. NR. 133/27.04.2013 PRIN DECIZIA CIVILA NR. 4071/12.09.2016 MASURA SUSPENDARII EXECUTARII HCGMB NR. 133/2013, DISPUSA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 57/2014, INCETEAZA DE DREPT CU DATA DE 12.09.2016.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului UrbanistieZorral (PUZ)

Str. Berzei - Str. Mircea Vulcănescu - Str. Baldovin Pârcălabul - Str. Cameliei, sector 1

Având în vedere 'expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ai Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriuIuLș-i avizul ComisieLjuricțice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București; .

:Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

; Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 260/R/2397/15.05.2008;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 62/2012;

-Agenția Regională-pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 8756/39/14.06.2011;    ■

-Ministerul Culturii: aviz nr. 14/M/30.03.2011/3QTXT2013;

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1015140/29.07.2011;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 992960/4511/19.04.2011;    ’

în conformitate cu prevederile :

-Legii nr. 5Q/-1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) Jit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    •

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Berzei - Str. Mircea Vulcănescu -Sto Baldovin Pârcălabul - Str.._Cameliei, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 2/28.02.2013 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter

de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea

autorizației de construire.

> .

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse îrrptonuri urbanistice zonale coincidente aprobate anterior.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani.

Art.5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr..3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ;

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2013.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, BucureșiirRomânia tel.: +4021 3OS55 00; www.bucur.estl-primaria.ro

Pag


?\L£ . / ^'6    ■ C>fy -2o,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘ iI

b Urbana


Direcția Generală Dezvofe

Direcția Urbanism [j.

Serviciul Urbanism    ,

~ÂvizUL ARH ITECTU LLll~ȘEF n

PUZ - STR. BERZEI - STR. MTRCEAVULCANESCU -STR. BALDOVIN PARCALABUL - STR. CAMELIEI, SECTOR 1


INIȚIATOR/ BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ELABORATOR:    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA Șl URBANISM „ION MINCU”

- CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXECUȚIE Șl CONSULTING -ATELIERUL DE URBANISM URBIS'93- Urbanist RUR: Prof. Dr. Arh. Constantin .ENACHE

SUPRAFAȚA REGLEMENTATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 3,05-Ha. ce cuprinde terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului București și proprietăți persoane fizice și juridice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată se află-îrrzona centrală a Municipiului București în ariaurbană definită de următoarele artere: str. Berzei.str-. Mircea Vulcănescu,-str-.-Baldovin Pârcălabul și str. Cameliei.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 completată cu HCGMB nr. 234/ 2010, nr. 241/ 2011-și nr. 232/.2012, zonaTeglementată prin PUZ se află în subzona funcțională CA2 - subzons-centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu, situate în afara zonelor protejate.    r

Indicatorii urbanistici reglementați CA2: POT max: 70% - pentru clădiri P+6 și peste: max: 60% - pentru clădiri sub P+6; în ambele situații cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de75% cu clădiri cu max. 2 Țiveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, etc. CUT max: 3.0 - pentru clădiri P+6 și peste; 2.5 - pentrjfjjcl5r

aliniamente.    •    ..

AVIZE Șl ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘE Certificatul de urbanism nr. 260/ R/2397/15.05.2008 emis de.'Primăria Municipiului Buq Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului - Aviz nr. 62/ 2012;

Ministerului Culturii - Aviz nr.. 14/ M/30.03.2011/30.01.2013;    ■

Agenția Regională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nrf 8756/39/14.06.2011;

Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare- PMB:-Aviz nr. 1015140/29.07.20T1;    .

Comisia Tehnică de Circulație - PMB: Aviz nr. 992960/14.04.2011.


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI A SPAȚIULUI PUBLIC CONFORM PLANULUrDE~REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE Șl A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării unei operațiuni de regenerare urbană care-să asigure~dezvoltaFea coerentă a zonei, prin prezentul-PUZ se instituie următoarele reglementări:    ■

•    Pentru parceleie-cuprinse în PUZ situate pe latura de est a str. Berzei se instituie pe durată de un an interdicție temporară de construire pentru clădiri noi, fiind permise numai lucrări de reparație și întreținere a clădirilor existente;

® Pentru teritoriul vizat de operațiunea de regenerare urbană regimul detaliat de construire în limitele precizate de alinieri și Hmax se va stabili prin concurs public de arhitectură și urbanism;

•    Pe terenul din str. Berzei nr. 99 -109, aflat în proprietatea municipiului București se vor reconstrui clădirile protejate din

amplasamentele inițiale din str. Berzei, nr. 8T sî 89, demolate cu avizul Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Cultural București.    .

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: se mențin reglementările specifice subzonei CA2 cf. PUG-MB.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: se mențin indicatorii urbanistici specifici subzonei CA2 cf. PUG-MB:

CA2: POT max: 70% - pentru clădiri P+6 și peste; max: .60% - pentru clădiri sub P+6; în ambele situații cu posibilitatea acoperirii -restului curții în proporție de75% cu clădiri-cu max. 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, etc. CUT max: 3.0 - pentru clădiri P+6 și peste; 2.5 - pentru clădirrsub P+6; H max: distanța dintre aliniamente.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației- de urbanism. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.    ’

* în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările uiterioare, elaboratorul și beneficiaruidocumentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a statJa baza emiterii prezentului aviz.

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH-SHEORGHE PĂȚRAȘCU

Expert,

arh. urb. Stelian Alexandru Const£ 4ex. / 25.02.2013    '


2' '' '

Splaiul Independenței nr. 291-2S3, cod poștal 060042, sector 6,-București, România Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www. pmb.ro


labilului propus cu vmHav IcR ORiENîATIV    "


ZONA IN CAKE ESTE INTERZISA REALIZAREA CONSTRUCȚIILOR NOÎPE O DURATA Dfc 1 AN, CU EXCEPȚIA LUCRĂRILOR DE INTRETINEREz-ShREPÂRATIL PANA LA INTOCMIREA-UNUI PROIECT INTtGRAi DE REGENERARE URBANASPATII VERZI PROPUSE

PLANTAȚIE DE.ALINIAMENT

ACCESE CAROSABILE iN INCINTE CU CARACTER 'DIRECTIV

TROTUARE PROPUSE

PÎETONAL OCAZIONAL CAROSABIL

CAROSABiLPROPUS

CALE DE RULARE TRAMVAI

PISTA PENTRU BICICLISTI


-MITA MAXIMA UE IMPLANTARE A .ADIRILOR SPRE DOMENIUL PUBLIC


edificabii reglementat pri ssu edificabii cu caracter directiv cu interdicție il&construire = Os®Sha

otala = 3,G5ha

SI URBANISTIC! REGLEMENTAT! CA2 im admis = 70% - pentru clădiri P+S si peste; ’m admis•=-S0% - -pentru clădiri sub P+S,posibilitatea acoperirii restului curții in proporție de z5% cu clădiri cu max. 2 niveluri {8mj pentru -activitati comerciale, saii de spectacol, etc.; -C.U.T. maxim admis = 3 - pentru clădiri P+S si peste; -C.U.T. maxim admis = 2,5 - pentru clădiri sub P+6; -Hmax= distanta dintre aliniamente;

-Spatii plantate - 4.280mp (min 20%)


RCELELE CUPRINSE IN PREZENTUL P.U.Z. SUNT CONSTRUIBILE CU CONDIȚIA CA. PRIN ASOCIERE. UPRAPATA DE MIN. 800mp, lAR’ACCESELE DESERVIRE SLPARCARILE SA FÎEREALIZATE PRIN.

E, FA RÂ AFECTAREA TRAFICULUI DE PE STR. BERZE! SAU CU CONDIȚIA ÎNCADRĂRII IN PREVEDE-

^ROIECT INTEGRAT DE REGENERARE URBANA ÎNTOCMIT SUB'COORDONAREA. PRIMĂRIEI MUNiCI-jtURESTI.

(/AND IN-VEBERE IMPORTANTA PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI A COERENTEI SPAȚIALE Si CALITA-MPTURALE'AXLADIRILOR CE URMEAZA A Fi REALIZATE SNBAZA PREZENTULUI-RUZ.. ESTE OBLIGA-’'ANTERIOR EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE. FAȚADELE SA FIE AVIZATE DE COMISIA DE

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SAU DE O COMISIE INSTITUITA DE CĂTRE PRIMARUL GENERAL IN IR.    ______ _    __

3QIECTANȚ GENERAL    JT


ci


NIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBA^iS fENTRUL DE CERCETARE. PROIECTA.REiEXE TOIECTANT DE SPECIALITATE    S'    _

ATELIERUL DE URBANISM URBIS ' 90 R.C^AO / Sât'iZ 1^1

—- ..............—-

ÎRZEI - STR. MIRCEA -/UL-CANESCU - STR.    ,

țCALABU - STR, CAMELIEI, SECTOR 1 BUCUREȘTI A

'r-ENE.mfil?    L A    ’

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SC. TEHNOLOGICA RADION S.’p.L

2/2010

AENtRAM

Prof. di. arh. Emil Barbu POPESCU

1/500'

!*! !T-'L--    ■    '

'URBANISM    ■

RU.Z

5..... '

<<i'itd;:<irl-i, L •;risarAri EroMe

C-rnt iori-i,•: xijt-Xitiri Erid U'r?

/

TITLU PL-ÎTTA . ■

PROPUNERE REGLEMENTARI+

CIRCULAȚII    .

Nu.r'L-TJ5R

i4

Ajt..Ar,f«r?lo IC TU

2012

a    /

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

“STRADA BERZEI -= STRADA MIRCEA VULCANESCU - STRADA BALDOVIN PÂRCĂLABUL - STRADA CAMELIEI”, SECTOR 1,

Prezentul regulament se aplica teritoriului in suprafața de 3,05ha, situat in zona centrala a municipiului București, la limita dintre zona construita protejata si zona de influenta a Gării de Nord. Suprafața cuprinsa-in P.U.Z. a constituit obiectul unei operațiuni urbanistice structurale prevăzută prin P.U.G. Municipiul București, de realizare a inca unei legaturi intre zonâ-de nord si zona de sud a Bucurestiului, prin lărgirea străzilor Buzesti si Berzei si aducerea lor la statutul de bulevard urban.

Operațiunea de lărgire s-a făcut pe latura de vest a bulevardului, acest lucru implicând demolarea clădirilor existente pe aceasta latura si afectarea amplasamentului imobilului din str. Berzei nr. 89, cuprins in Lista Monumentelor Istorice a Municipiului București. Prin avizul nr. 490/M/20.05.2011 al Direcției pentru Cultura siPatrimoniu Cultural a Municipiului București s-a dat acordul pentru demontarea uneia din clădirile protejate din incinta din str. Berzei nr. 81, cu condiția reconstruirii sale.

După desființarea clădirilor situate pe-latura de vest a str~ Berzei, in urma 'exproprierilor, au rezultai către viitorul bulevard o suma de laturi de parcele (laterale si posterioare) pentru care trebuie stabilit un regulament de construire care sa asigure o dezvoltare viitoare coerenta, in. concordanta cu statutul de zona centrala-preeonizat pentru acest teritoriu.

De asemenea, clădirile ramase pe latura de est a str. Berzei, clădiri situate pe rândul de parcele aflat intre str. Berzei si zona construita protejata a municipiului București sunt caracterizate prin eterogenitate in ceea ce privește regimul de-inaltime (de la parter la P+5), modul de așezare pe parcela (atat înșiruite - front continuu, cat si cuplate - front discontinuu), valoare arhitecturala.

Prin importanta si amploarea operațiunii, prin diversitatea caracteristicilor fondului construit si a actorilor urbani implicați,-operațiunea urbanistica ar trebui sa se încadreze in categoria celor de regenerare urbana. Din cauza lipsei in Romania a legislației specifice acestui tip de operațiuni, Regulamentul Local a cautat sa stabilească o suma de prevederi care sa evite intervenții punctuale greșite in zona pana la apariția legii si, in același timp, sa poata constitui baza pe care sa se poata construi un asemenea tip de operațiune, tintind integrareararmonioasa intre vephiul fond-construit menținut si viitoarele implantări si asigurarea unor indicatori/urbanistici care sa păstreze


zona atractiva pentru investitori si sa permită folosirea eficienta a infra importante si costisitoare cu care este echipata aceasta zona.


1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI

Prezentul regulament este elaborat in baza Regulamentului/G'e|fer#lI(de3^ Urbanism, aprobat cu Hotararea de Guvern nr. 525/1996, Legea 350/20DTtT''^ Urbanismului, cu modificările ulterioare, Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Gi Municipiu! București, aprobat cu Hotararea_ConsiJiuJui General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000. Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. detaliaza prevederile ansamblului de legi ai acte normative cu privire la domeniul urbanismului, in conformitate cu condițiile particulare ale municipiului București, cu cele ale terenului cuprins in documentație si funcțiunea de zona centrala.

Având in vedere ca zona care constituie- obiectul prezentului regulament s-a conturat in cea mai mare parte a sa înaintea celurde al doilea război mondial, pentru obținerea unei coerente de ansamblu in prezentul regulament au fost preluate reglementările principale din “Regulamentul de construcții si alinieri” ale municipiului București din 1939, care la rândul sau s-a bazat pe “Regulamentul de construcții” din 1928.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplica teritoriului in suprafață de 3,05ha situat in intravilanul municipiului București. Teritoriul in limitele caruia se aplica Regulamentul Local este marcat cu linie neagra întrerupta in planșa nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” a P.U.Z. “STRADA BERZEI - STRADA_MIRCEA VULCANESCU - STRADA BALDOVIN PARCALABUL - STRADA CAMELIEI” care include m zona de studiu, in afara insulelor urbane delimitate de cele trei artere menționate in titlu, parcelele situate pe latura de est a str. Berzei, de la nr. 78(inClusiv) pana la nr. 100(inciasfv),.parcelele de pe latura de nord a str. Mircea Vulcanescu, de la nr. 66(inclusiv) la nr. 68A(inclusiv), parcela din Piața Haralambie Botescu nr. 9 si parcela din str. Horatiu nr. 22.

II.REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Pentru pastrarea condițiilor necesare realizării in anii următori a unei operațiuni de regenerare urbana care sa asigure dezvoltarea coerenta a zonei integrând armonios noua implantare cu fondul construit valoros existent, precum si prestanța spatiaia si funcționala corespuzatoare statutului de centralitate al zonei, prin prezentul P.U.Z, se instituie următoarele reglementari:

- Este obligatorie introducerea in cartea funciara a terenului din str. Berzei nr. 99-

109, aflat in proprietatea municipiului București, a obligației - servitute de reconstruire pe acest teren a clădirilor protejate din amplasamentele inițiale str. Berzei nr. 81 si 89, desfăcute in„baza_avizului Direcției pentru Cultura si Patrimoniu Cultural București. Desfacerea in vederea refacerii a presupus

repuse in opera, asigurarea unor condiții adecvate de dbptef^r^^elementelor recuperate, recuperarea componentelor structurale refolosoîsrâesfacerea ingrijita a ornamentelor interioare si exterioare in vederea refolosirii lor”.

Parcelele din prezentul P.U.Z. sunt construibile cu condiția ca, prin asociere, sa atba o suprafața de minim 800mp, iar accesele de servire si parcajele sa fie realizate prin cooperare, fara afectarea traficului de pe str. Berzei.

Având in vedere importanta pentru municipiu! București a coerentei spațiale si a calitatii arhitecturale a ciadirilorcare urmeaza a fi realizate in baza prezentului P.U.Z., este obligatoriu ca, anterior emiterii autorizației de_eonstruire, fațadele sa fie avizate de Comisia Tehnica de Urbanism a Municipiului București sau de o comisie instituita de către Primarul General in acest scop.

Pentru parcelele cuprinse in P.U.Z. situate pe latura de est a str. Berzei se instituie interdicție de construire pentru clădiri noi, fiind admise doar lucrări de reparație si întreținere a clădirilor existente, pro-durata de un an de la data aprobării P.U.Z., perioada in care, sub coordonarea Primăriei Municipiulur Bucuresti, se va intocmi un proiect integrat de regenerare urbana.

Pentru clădirile noi cu front la str. Berzei, str. Cameliei, str. Baldovin Parcalabui, str. Mircea Vulcanescu si bd. Gării de Nord este obligatoriu ca la parter sa aiba funcțiuni cu acces public si vitrine.

III.ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Teritoriul studiat in P.U.Z. “STRADA BERZEI - STRADA MIRCEA VULCANESCU - STRADA BALDOVIN PARCALABUL - STRADA CAMELIEI” este cuprins-in ZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE. Către aceasta zona au fost transferate si parcelele din str. Mircea Vulcanescu nr. 66 si 68 si din str. Horatiu nr. 22, cuprinse anterior in Zona centrala protejata nr. 44.

IV.PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

ZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE CA2

GENERALITĂȚI

Particularitatea dezvoltării istorice-a municipiului București a făcut ca teritoriul- in care se incadreaza zona cuprinsa in P.U.Z. sa poaîa fi caracterizata in prezent ca una in care lipsește alinierea la cornișa a clădirilor si tratarea unitara a fronturilor construite. In -același timp, s-a tinut cont de Regulamentul Local de-Urbanrsirr pentru zona CA2 aferent P.U.G. Municipiul București in care la pagina C14 este făcută mențiunea speciala pentru zona cuprinsa in prezentul P.U.Z.: “Prevederile regulamentului, asigură o mare diversitate a ofertei pentru noi investiții, urmăresc extinderea zonei centrale tradiționale în concordanță cu cerințele funcționale și arhitectural - urbanistice actuale și permit aplicarea concluziilor concursului internațional “București 2000”. Totodată, provoacă punerea în valoare într-o configurație - replică actuală a axului interbelic B-

?' ' :! ,r ..dul. Magheru - Bătcescu - a unui nou ax major nord - sud între Piața Vid_____

Parlamentului cu prelungire spre cartierele sudice ale Capitalei (având pe parcuK-^, nod major cu un deosebit potențial reprezentativ la intersecția axului Academiei Militare cu un dublu ax către Gara de Nord). ”

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE

-    se admitronctiuni publice reprezentative de importanta supramunicipala si municipala rezultate in urma procesului de modernizare si descentralizare, instituții de coordonare a Aglomerației Urbane București a Regiunii 8 Bucuresti-llfov-si altele similare/sedii ale unor organisme internaționale si zonal-europene, invatamant superior de tip urban, asistenta sociala, servicii medicale, străzi si platele pietonale, plantații decorative, reclame, mobilier urban si elemente de arta decorativa

-    se admit funcțiuni de interes general specifice centrelor orașelor mari:

-    sedii de companii si firme in construcții specializate pentru birouri;

-    servicii financiar-bancare si de asigurări;

-    servicii autonome avansate (manageriale, tehnice si profesionale);

-    servicii pentru cercetare-dezvoltare;

-    servicii de formare-informare;

-    biblioteci, mediateci;

-    posta si telecomunicații (releu infrastructura);

-    edituri, centre-media;

-    activitati asociative diverse?

-    hoteluri pentru turismul de afaceri si alte spatii de recepție;

-    expoziții, galerii de arta;

-    servicii profesionale, colective si personale, servicii specializate pentru comerț si pentru funcționarea zonei centrale, pentru intretinere si grupuri sanitare;

-    restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, terase;

-    centre comerciale, magazine cu piaza interioare, galerii comerciale, comerț cu obiecte de arta;

-    casino, dancing, cinema;

-    centre de recreere si sport in spatii acoperite si descoperite;

-    mici unitati productive manufacturiere si de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale;

-    locuințe cu pariiu special avand incluse spatii pentru profesiuni liberale;

-    parcaje multietajate de descongestionare a circulației in zona centrala protejata

ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesuliiber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului si mezaninului frontul spre strada sa fie destinat unor spatii accesibileI

ir


locuitorilor si turiștilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii colective, etc.;

-    in cazul modernizării sau supraetajării se admit la parterul clădirilor existente cu front la str. Mircea Vulcanescu si Baldovin Parcalabul funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția ca acestea sa nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor si sa nu se grupeze mai mult de doua astfel de clădiri;

-    se admit locuințe la nivelurile superioare ale cladirilor-avand_alteJ_unctiuni, de preferința un partiu special adaptat zonei centrale de afaceri;

- se admite conversia in alte funcțiuni a locuintelorsituate in clădiri existente cuconditia menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30% din totalul ariei construite desfășurate pe terenul inicauza.

ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE

se interzice epuizarea rezervei de teren pentru zona centrala prin admiterea neselectiva a unor functiuniJnferioare?statutului acestei~zone

- sunt interzise următoarele tipuri de ăctivitati si de-lucrări:

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natura;

-    depozitare en gros;

-    depozitarea-pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activitati care utilizează pentru depozitarea! producție terenul vizibil -din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    stafii de intretinere auto;

-    spălătorii chimice;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrari de terasament de natura sa afecteze-amenaiarile din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrari de terasament care potaa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA Bl: CQNDBTBi DE AMPLASARE, ECHIPARE Si CONFIGURARE A

CLĂDIRILOR

ART.- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR -(SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)- Pentru a fi construibila direct, in baza sa îndeplinească următoarele condiții:

-    Se considera construibile parcelele avand o suprafața de minim 800mp si un front la strada de minim 12,Om pentru construcțiile inscrise intre doua calcane laterale si de minim 15,Om in cazul construcțiilor cuplate;

-    Pentru a deveni construibile, parcelele sub 800mp este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente sau sa seunscrie in prevederile unui proiect integrat de regenerare urbana întocmit sub coordonarea Primăriei Municipiului București.

ÂRT.5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA-PE. ALINIAMENT

-    Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor-se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea dintre aliniamente, avand lungimea de minim 5,Om.

-    Clădirile nu vor depăși “limita maxima de implantare a clădirilor spre domeniul public”

marcata cu linie roșie continua in planșa nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” a P.U.Z. “STRADA BERZE! - STRADA MIRCEA-VULGANESCU - STRADA BALDOVIN PARCALABUL - STRADA CAMELIEI” care face parte integranta din prezentul regulament.    :

-    Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția păstrării unei distante de min. 4,50m fata de nivelul terenului si avizării documentației de către Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

-    Balcoanele sau bow-windowurile pot depăși cu max. 0,90 m. alinierea spre strada.

-    Comisele potJesi din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgimea străzii si fara a depăși 1,20 m.

-    Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe maxim 70% din intreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,0 m.

ARIGOLUL .6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE Si

-POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    Clădirile noi se vor așeza in raport cu limita laterala si de spate de proprietate respectând “limita edificabilului propus cu caracter orientativ" marcata cu linie mov intreruptaJn planșa nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” care face parte integranta din prezentul regulament. _Modificarea~_edificabilelor astfel stabilite este posibila numai in baza unei documentații P.U.D. conform Legii nr. 350/2001.


Io


- Clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când seroupleaza-rou o clădire posibil de realizat pe parcela alaturata sau se alipesc de calcanul unei clădiri alaturate protejate sau in stare buna si sunt indepliniteurmatoarele condiții:

-    parcela alaturata este libera de construcții

-    peretele realizat pe limita de proprietate atunci când ramane vizibil

din domeniul public va fi tratat cu aceeași atentie si aceleași material de finisaj ca si celelalte fațade.

-    In cazul retragerii de la limita laterala de proprietate aceasta va fi de min.3,0 m. pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperi principale) si P+3 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la dependințe).

-    Se interzice construirea pe limita laterala a parcelei daca aceasta este si linia de separație fata de o clădire publica dispusa izolat sau fata de-o biserica ortodoxa; in acest caz se admire o retragere fata de limitele parcelei de min. 4,00m.

-    Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin

jumătate din inaltimea clădirii măsurate la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00m.

-    Se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei.clădiri; principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia. ;

-    Balcoanele sau bow-windowurile de fațada, deasupra străzii, trebuiesc retrase cu 1,0m. de la limita laterala de proprietate. Ele pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial ai vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontala.

-    Pe străzile cu distanta intre alinierile fațadelor sub 10,Om (Baldovin Parcaiabul si Horatiu) se admit balcoane sau bow-windowuri pe fatadele^spre strada, numai când depasesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30rn.

-    Proiecția balcoanelor si bow-windowurilor pe fațada respectiva nu trebuie sa depaseasca 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se considera socotind lungimea totala a fațadei proprietății si inaltimea maxima reglementata pe strada respectiva

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE

ACEEAȘI PARCELA

-Clădirile noi se vor așeza unele fata de altele pe aceeași-parcela respectând încadrarea in “limita edificabilului propus cu caracter orientativ” marcata cu linie mov întrerupta in planșa nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” bare face parte integranta din prezentul regulament. Modificarea edificabilului astfel stabilit esteppsibila numai in baza unei documentații P.U.D. legal aprobata. / / L__— -Clădirile, atunci când nu sunt alipite, vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a celei mai inalte dintre ele. Distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime, dar nu mai puțin de 3,00m numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala.

-In cazul adăugirii unui corp nou la o clădire existenta, noua construcție nu va ascunde elemente de arhitectura veche, de interes arheologic sau'estetic, înscrise in Lista Monumentelor Istorice sau descoperite in timpul lucrărilor. Se vajjrxnari_dimpotriva,_ punerea lor in valoare.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

-Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

-In toate, cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu; dificultăți de deplasare;

-Este interzis pentru clădirile nou construite in baza prezentului regulament accesul de serviciu pentru aprovizionare, evacuare deșeuri, parcaje-garaje direct din str. Berzei lărgită. Accesele va trebui sarfe realizate prin cooperare cu respectarea prevederilor din planșa nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” care face parte integranta din prezentul regulament sau in baza unui proiect integrat de regenerare urbana intocmit sub coordonarea Primăriei Municipiului București.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Conform planșei nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” care face parte integranta din prezentul regulament cu următoarele precizări:

-    staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metr'rde parceia.

- Stationarea-autcvehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice


- Calculul capacitafiî de parcare in funcție de obiectiv, modul de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativul

are si detaliile de tal pentru


-    Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existent, cu excepția celor reconstruite. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri noi de parcare corespunzător noii funcțiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

ARTICOLUL 10 - INALThviEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-    înălțimea maxima admisibila a clădirilor va respecta prevederile din planșa nr. 14 „Propunere reglementari + circulații” care face parte integranta din prezentul regulament.

-    Atunci când noua construcție depășește ca inaltime construcția alaturata propusa a fi menținută este obligatoriu ca volumul care se înalta sa fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fațada conform Codului Civil. Pentru construcțiile cuplate la calcanul unei clădiri existente, este obligatorie preluarea “amprentei” calcanului acesteia in.zona vizibila din domeniul public.

-    Motivele do decoratiune ale acoperișului, lucarne, otc. trebuie sa fie înscrise intr-un gabarit paralel cu acel al pârtii superioare a clădirii, situat la maxim 1,50m depărtare de acesta.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    Aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi-va fi subordonat cerințelor-specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social ei-strazilor zoneLcentraie, de particularitățile siturui, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de covizibilitate.

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”.

-    Se va_asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din ciadirile înalte.

- Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferita a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare.

- Orice construcție noua, sau modificare a uneia existente trebuie sa se înscrie armonios in zona, fiind posibila si armonia prin contrast. In acest sens, fațadele proiectelor pentru autorizare de construire vor fi avizate de către Comisia Tehnica de Urbanism a P.M?B. sau de o comisie speciala abilitata prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București.

- Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcție precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

intervenții asupra clădirilor existente

- Vor fi menținute si in funcție de nevoie, restaurate următoarele categorii de imobile:

-    imobilele sau fragmentele de imobile inregistrate ca monumente pebista Monumentelor Istorice;

--pasajele de trecere (gangurile) pe sub imobilele enumerate raai sus;

-    elementele de mobilier urban (sculpturi, feronerii, împrejmuiri din fier forjat), amenajari ale spatiilor publice aferente imobilelor menționate mai sus

-    Pentru imobilele inregistrate ca monument, masurile de conservare si protejare cuprind si elementele de arhitectura interioare ca: scări, picturi interioare, decoratiuni, lambriuri si toate elementele decorative apartinand imobilului. Menținerea in situația originala si restaurarea lor vor trebui asigurate in aceleași conditiLca si pentru elementele exterioare.

-    Pentru imc^itetei^mcrise in Lista Monumentelor Istorice, dar catalogate prin Avizul Ministerului Culturii si Patrimoniului Cultural ca avand calitate arhitecturala, sunt permise lucrările de reconversie funcționala si modificări interioare cu condiția păstrării aspectul uLexterior.

-    înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu condiția ca noile construcții safie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural.

-    Sunt interzise lucrările de îmbunătățire asupra construcțiilor incompatibile din-punct de vedere funcțional sau arhitectural cu zona, altele decât cele menite sa contribuie la schimbarea cu o funcțiune compatibila cu zona si armonizarea plasticii exterioare cu

caracterul zonei.

-    Descoperirea in cursul lucrărilor a unor fragmente de arhitectura veche (bolti, sculptura, decorații) necunoscute in momentul autorizării trebuie declarata imediat


emitentului autorizației conform prevederilor legale. Lucrările n decât in măsură in care ele nu vor prejudicia cercetarea, conservări valoare a vestigiilor descoperite.

Reguli particulare pentru comerț

-    Cereriiede Certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuiesc insotite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale a parterului, a contextului sau (fațada totala a imobilului si a celor alaturate) precum si a situației sale originale.

-    Este admisa si recomandata reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public In funcțiuni cu acces public si deschiderea de vitrine~spre-domeniul public.

-    Ocuparea caii publice va fi limitata prin regulile in vigoare. Singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile in măsură in care ele nu-incomodeaza circulatia-pietanala.

-    Sistemele de proteciieimpotriva furtului si de închidere, trebuie sa fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    Apa potabiia

Orice construcție noua de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Direcției-de Sanatate Publica București.

-    Canalizare menajera

Racordarea la rețeaua de canalizare publica este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua.

-    Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre reteaua publicaxolectoare a acestora.

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

-    Rețele electrice, telefonice si CATV

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca-si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse/astfel incat sa


urmareasca liniile de cornișa ale imobilelor, cu scopul de a se umbra ale acoperișurilor.

Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

- Gaze

Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

- Salubritate

Orice clădire de locuit (locuințe individuale sau colective) precum si orice unitate cu caracter lucrativ-, pentru odihna sau recreare, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

ARICOLUL .13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    Spatiile neconstruite si neocupate de accese- si-trotuare de garda vor fi inierbaie- si plantate cu un arbore la fiecare 100mp.

-    Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției _sa.se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase.

-    Se recomanda inverzirea teraselor neutiiizabile ale clădirilor cu inaltime mai mica de P+2 niveluri in proporție de 70%.

-    Parcajele la sol vor fi plantatercu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.

-    Spatiile libere din fata construcțiilor in front continuu vor fi tratate in mod obligatoriu in continuitate cu spațiu! pubiie-ciSar atunci când frontul este retr_as_de la aliniament si nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare decât daca retragerea este mai mare de 11 m si o banda de cel puțin 5m paralela cu fațada este tratata ca spațiu liber circulației pietonale sau spațiu plantat.

-    Spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu-liber circulației pietonale.

-    Se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00m inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00cm.. In cazul talerii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere.


IC


- In grădinile de fațade ale echipamentelor publice minim 40% din guprafa prevăzută cu plantații înalte.

ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI

-    împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o înălțime de 1,80m realizate din fier forjat si cu un soclu de 60cm din piatra sau beton mozaicat.

-    In cazul unificării funcțiunilor interioare a mai multor clădiri se va mentfnezprin tratarea— terenului spre domeniul public si a imprejmuirilor amprenta parcelarului tradițional.

-    In toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la strada. Se interzice vopsi rea in cuiori stridente si strălucitoare a imprejmuirilor.

-    Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fî separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

-    Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT) restul terenului ramane neconstruibil chiar si in situația înstrăinării acestuia sau divizării parcelelor.

CA2

-    pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70%;

-    pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 70% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru .aetivitățL comerciale, săli de spectacole etc.;

-    pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CA2

-    pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp. ÂDC / mp. Teren;

-    pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

-    pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

SECȚIUNEA IV: PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA/ PREVEDERILOR

P.U.Z. IN CONTINUAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE URBANA PENTRU

ZONELE ADIACENTE -Continuarea procesului de planificare urbana pentru zonele adiacente arterei prin:

-    Lansare concurs public de arhitectura si urbanism pentru zona adiacenta pieței agroalimentare “Matache Macelaru’” reconfigurata conform proiectului;

-    Continuarea procesului de planificare pentru -zona spatiilor reziduale (resturile de parcele aparute in urma procesului de expropriere) după apariția Legii operațiunilor urbanistice de regenerare urbana, cu respectarea valorilor europene de dezvoltare urbana durabila, integrate si a celor privind dreptul de proprietate.

-Lansare plan urbanistic-si proiect de design urban pentru reconfigurarea profiiuiui transversal si amenajarea spațiului public pe traseul Caii Victoriei, avand ca tema micșorarea dimensiunilor carosabilului si amplificarea circulației pietonale care sa asigure calitatea estetica si funcționa! a spațiului public.

-Planurile urbanistice-zonale si concursul public de arhitectura menționate anterior vor avea ca obiective incluse in tema: regenerarea urbana, pastrarea vitalitatii si atractivitatii zonei, caracterul funcțional comercial orientat spre public, precum si-diversitatea spațiala, sociala si comunitara cu dezvoltarea unui sistem de spatii publice diferențiate si de calitate.

întocmit,

Arh. Constantin Enachre

i