Hotărârea nr. 120/2013

HOTARAREnr. 120 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATII CAPITALE PUTURI DE APA PARC HERASTRAU"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția de Mediu și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București nr. 71/07.09.2011;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2). lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție privind „Reparații capitale Puțuri de apă Parc Herăstrău”, conform indicatorilor tehnico -economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General a! Municipiului București din data de 27.04.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Anexă la H.C.G.M.B. nr.

JZty/ită-i

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI privind „Reparații capitale Puțuri de apă Parc Herăstrău"

1.    Valoarea totală( INV), inclusiv TVA:

Din care:

Construcții - montaj ( C+M) :

2.    Eșalonarea investiției ( INV/C+M) :

- Anul I INV/ C+M :

3.    Durata de realizare ( luni):

62,7104mii lei (14,6253 mii EUR) 1 EUR = 4,2878 lei din decembrie 2010

62,7054 mii lei

62,7104 mii lei/ 62,7054-mii Ier

4 luniB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; WWW.bUCLireSti-prifflaria.KO