Hotărârea nr. 12/2013

HOTARAREnr. 12 din 2013-01-29 PRIVIND COLECTAREA SEPARATA A DOZELOR DE ALUMINIU IN INSTITUTIILE PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

-    Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

-    Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

-    Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General a! Municipiului București menționate în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, au obligația să asigure colectarea separată a dozelor de aluminiu.

Art.2 Instituțiile menționate în anexă i vor raporta Primăriei

Municipiului București, cantitățile lunare ■colectate în vederea îndeplinirii țintelor ce revin autorităților locale. //    / <    \Art.3 Agenții de salubrizare cu care instituțiile din anexa 1 au contracte în derulare au obligația să asigure recipienții necesari colectării și să ridice deșeurile colectate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile menționate în anexa 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 29.01.2013.

PREȘEDINTE DE ȘE-----*


Olteanu Cristian MarianSECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI —■    Tu doi Tom a


Splaiul Independenței 291293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1 la H.C.G.M.B nr ..

Nr.

Crt.

DENUMIREA INSTITUȚIEI

r

ADRESA

1

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

Șos București Ploiești nr. 8B sector 1

2

Administrația Străzilor București

Str. Domnița Ancuța nr. 1 sector 1

3

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București

Calea Șerban Vodă nr. 249 sector 4

4

Administrația Grădina Zoologică

București

Str. Vadul Moldovei nr. 4

sector 1

5

Administrația Fondului Imobiliar

B-dul Regina Elisabeta nr 16 sector 3

6

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București

Calea Călărașilor nr. 179 sector 3

7

Centrul de Protecția Plantelor București

Str. Drumul Cooperativei nr. 20 sector 5

h'J?

8

V>Â

Direcția Generală de Asistentă Socială

» »

Str Foișorului nr. 56-58 sector 3

,0.    r'j'V

vv

i '?

•9/

Yy

Direcția Generală de Evidentă a

Persoanelor a Municipiului București

Str. Bibescu Vodă nr. 1

sector 4

B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, sector 4

pjj

/ s /

/ o / X O/

/o %

/ o o /

10

R.A.D.E.T.

Str. Cavafii Vechi nr. 15

sector 3

______

11

R.A.T.B.

B-dul Dinicu Golescu nr. 1

sector 1

o /

I

12

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

B-dul Libertății nr. 18, bl. 104, sector 5

fi

l /

i    i z<    r    •    "

„ Ax

>7/^ -    -

13

Clubul Sportiv Municipal București

Calea Victoriei nr. T 26, et. 2 sector 1

14

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

B-dul Regina Elisabeta nr 47 sector 5 + Str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4

15

_____

A.M.R.S.P.

B-dul Regina Elisabeta nr. 41 sector 5

INSTITUȚII DE CULTURĂ

Nr.

Crt.

DENUMIREA INSTITUȚIEI

ADRESA

1

Teatrul Municipal L.S.Bulandra

Str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5

.

2

Teatrul Odeon

Calea Victoriei nr. 40-42, sectorul 1

3

Teatrul C.l. Nottara

B-dul Magheru nr.20, sector 1

4

Teatrul Mic

Str. C-tin Miile nr. 16, sectorul 1

5

Teatrul de Comedie

Str. Sf. Dumitru nr 2, sectorul 3

Teatrul Evreiesc de Stat

Str. Dr. luliu Barasch nr. 15, sectorul 3

i

Teatrul Masca

B-dul Uverturii nr. 70-72. sectorul 6

1 kcx

Teatrul Tineretului Metropolis

Str. Mihai Eminescu nr. 89, sector 2

! 9

Teatrul de Animație Țăndărică

Str. Eremia Grigorescu nr. 24, sectorul 1

10

Teatrul Ion Creangă    •

B-dul Magheru nr. 27, sectorul 1

11

I

Teatrul Excelsior

Str. Academiei nr. 28, sectorul 1

12

Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Calea Victoriei nr. 33 sectorul 1

13

Circ & Varlete Globus București

Str. Aleea Circului nr 15, sectorul 2

14

Opera Comică pentru Copu

Calea Ciulești nr. 16, sectorul 6

I 15

Muzeul Municipiului București

B-dul I.C. Brătianu nr. 2, sectorul 3

16

L_J

Muzeul Național al Literaturii Române

B-dul. Dacia nr. 12, sectorul 1

17

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Piața Al. Lahovary nr. 7, sectorul 1 + Str. Sevastopol nr 24, sector 1

18

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

Str. Batiștei nr. 14, sectorul 2

19

Centrul de cultură Palatele

Brâncovenești de ia Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia

Str. Valea Parcului nr. 1, Mogoșoaia, Ilf

ov

20

Biblioteca Metropolitană București

■-

Str. Tache lonescu nr. 4, sectorul 1

21

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Piața Al. Lahovary nr. 7, sectorul 1

+ Șos. Nordului nr.114-140, Sat France Vila 123

z,

k

L—

Universitatea Populară loan I. Dalles

B-dul N. Bălcescu nr. 18, sectorul 1

r

Casa de Cultură Friedrich Schiller

Str. Batiștei nr.15, sectorul 2

24

Centrul de Proiecte si Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București

Spl. Independenței nr. 291-293, secton

I 6

25

Școala de Artă București

Str. Cuza Vodă nr.100, sectorul 4

/4ă>