Hotărârea nr. 117/2013

HOTARAREnr. 117 din 2013-04-27 PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A STATIEI - PILOT DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind demararea proiectului de implementare a stației-pilot de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriu! Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de înființarea grupului interministerial de lucru pentru încurajarea dezvoltării și susținerii automobilelor electrice în țara noastră, de tendințele de reducere a dependenței de carburanți și diminuare a gradului de poluare la nivelului Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amenajarea celor 24 locuri de parcare identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea implementării a 6 module de stații de alimentare a automobilelor electrice în cadrul Proiectului-pilot de încurajarea dezvoltării și susținerii automobilului eiectric, în municipiul București,

Art.2 Administrația Străzilor va identifica și inventaria, în termen de 90 de zile de ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alte amplasamente potrivite pentru punerea în funcțiune de stații de alimentare a automobilelor electrice.

Art.3 Proiectul-pilot de încurajarea dezvoltării și susținerii automobilului electric va fi pus în aplicare pe baza unui protocol de lucru, prin grija deținătorului de stații de alimentare, pe de o parte, Administrația Străzilor și Direcția Generală Infrastructură

și Servicii Publice, pe de altă


parte.    z

Art.4 Se, împuternicește Primarul General al Municipiului București să negocieze pentru și în numite /municipiului București și să semneze

toate documentele necesare participării municipiului București la proiectul menționat la art. 1, inclusiv Protocolul de lucru menționat la art. 3.

J    J

Art.5 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27704.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Angelescu Ramiro Robert Edu^rdSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305-55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

Anexa nr. 1 IaHCGMB nr/.'.ZZ .ac.țc privind demararea proiectului de implementare a stației-pilot de alimentare a

automobilelor electrice pe teritoriul municipiului București