Hotărârea nr. 111/2013

HOTARAREnr. 111 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE RADET BUCURESTI A UNOR SERVICII DE ASISTENTA SI CONSULTANTA JURIDICA PENTRU IMPLEMENTAREA MEMORANDUMULUI CU TEMA "REALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET)IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA" APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI ROMANIEI DIN DATA DE 27.03.2013

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către RADET București a unor servicii de asistență și consultanță juridică pentru implementarea Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul București și Municipiul Constanța” aprobat în ședința Guvernului României din

data de 27.03.2013 ’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

-    Legii nr. 325/2006 a serviciului public de. alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2012 privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energje termică în municipiul București - producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică;

-    Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul București și Municipiul Constanța”, aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București (RADET București) a unor servicii de asistență și consultanță juridică pentru reorganizarea RADET în societate, delegarea

serviciului de către municipiul București către aceasta și realizarea fuziunii noii societăți, cu societatea rezultată din divizarea ELCEN, în aplicarea Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul București și Municipiul Constanța” aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013.

Art.2 Planul de reorganizare a RADET București în societate, contractul de delegare a serviciului și fuziunea noii societăți, cu societatea rezultată din divizarea ELCEN, vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București, după aprobarea prealabilă de către Consiliul de Administrație al RADET București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre-a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2013.

București, 27.04.2013 Nr. 111SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2