Hotărârea nr. 11/2013

HOTARAREnr. 11 din 2013-01-29 PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA PENTRU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU - SPLAIUL UNIRII"

H OTĂ RÂ R E

privind încheierea unui contract de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică pentru proiectul ,,Pasaj suprateran Mihai Bravu - Splaiul Unirii”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

i .    -    *

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în fond și în căile ulterioare de atac în fața instanțelor de judecată și S.C. Romstrade SR.L. prin administrator judiciar Casa de Insolvență Transilvania, a intereselor Municipiului București pentru proiectul „Pasaj suprateran Mihai Bravu -Splaiul Unirii".

Art.2 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.