Hotărârea nr. 108/2013

HOTARAREnr. 108 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII "SOLUTIEI RETINUTE" PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PREVAZUTA LA ART. 4 DIN MEMORANDUMUL CU TEMA "REALIZAREA SEVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET) IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA" APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI ROMANIEI DIN DATA DE 27.03.2013, PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA ("SACET") INTEGRAT- PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE ABROGA HCGMB NR. 205/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 165/2013

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării „Soluției Reținute” pentru Municipiul București, prevăzută la art. 4 din Memorandumul cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiu! București și Municipiul Constanța” aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013, pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prirr intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică („SACET”) integrat - producere, transport, distribuție și furnizare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! al Municipiului București. și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Art. 8 alin. (1) și alin. (2)-din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

-Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2012 privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București - producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediu! unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică;

Având în vedere că în ședința din data de 27.03.2013, Guvernul României a aprobat Memorandumui cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul București și Municipiul Constanța” prin care s-a stabilit „Soluția Reținută” pentru Municipiul București, în vederea atingerii obiectivului privind realizarea Serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București

-    producere, transport, distribuție și furnizare, prin intermediu! unui Sistem integrat de alimentare cu energie termic*' -'


in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, c modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:    ;

Art.1 Se aprobă implementarea „Soluției Reținute” pentru Municipi București, prevăzută la art. 4 din Memorandumul cu tema ,,Realizarea serviciih j    publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată c

7    energie termică integrat (SACET) în Municipiul București și Municipiul Constant

aprobat în ședința Guvernului României din data de    27.03.201

(,Memorandumul”), pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energ termică prin intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termic („SACET”) integrat - producere, transport, distribuție și furnizare, în conformitate < documentul (copie Memorandum) prezentat în anexa care face parte integran

......    din prezenta hotărâre.

Art.2 în scopul implementării „Soluției Reținute” se aprobă constituire Comitetului de Implementare, în următoarea componență:

. Reprezentanți ai Primăriei Municipiului București:

> T % b/J Dl. Costin Berevoianu - Consilier al Primarului General;    :

Dl. Mareei Nlcolaescu - Viceprimar al municipiului București;

ă^^vL^dI. Cosmin Flavius Gheorghiu - Director Executiv - Direcția Utilități Publice;

? I    Dl. Adrian lordache - Director Executiv - Direcția Juridic.    ;

Cyj    Reprezentanții Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publii

//    (AMRSP):    ’    ’

(/    Dl. Adrian Cristea - Director General; .    :

Dl. Ciprian Cărnuță - Director Servicii.

Reprezentanții RADET București:    '

Director General;

;    Director Economic.

r    Reprezentanții Sindicatului Liber Independent RADET București:

D-na Ioana Stoica - Președinte;

D-na Rodica Popescu - Secretar.    :

Experți cooptați:

Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Aureliu Leca - Universitatea Politehnică București;

Dl. Prof. Univ. Dr. Ec. loan Radu - Academia de Studii Economice București;

Dl. Prof. Univ. Dr. Ec. Horia Ion Neamțu - Academia de Studii Economi București.

Art.3 Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 va aproba propr Regulament de funcționare și va eiabora proiectele documentelor ce urmează £ aprobate de Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 va informa operativ Primarul General al Municipiului București.

Art.5 Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 va fi asistat de către o structură executivă internă în cadrul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), ce va fi constituită prin Dispoziție a Primarului General al Municipiului București.

Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 205/2011 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), RADET București și persoanele nominalizate în Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angeiescu Ramiro Robert Eduard

București, 27.04.2013 Nr. 108

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.hucuresti-primaria.ro    Pag 3

<6

08/04

06/04

2013 1 : 0 1 PM FAX +40212025372

2013 respy fax +40213156574


o p s p 1 OPSPI


tu—


r/Cbn & % !rtâ)Q$f2


>/□


@0003/00 14

00004/00 14
GUVERNUL ROMÂNlfeî MINISTERUL ECONOMIEI Cabinet Ministru Delegat pentru Energie


MEMORANDUM

Avizat?    Daniel CKIITOIU — Viceprlm-Mintatru -Mfc


Livsu VOINEA» Ministrul delegat pentru Buge


De la;


TEMANicolae HAVRILET - Președintele AutoritătâT N| Reglementare în Domeniul Eneț^iei L

Constantin NIȚĂ • Ministrul delegat pentru —Eîi^î'jji


REALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA : CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET) IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA
1. PREMIZE ȘI OBIECTIV

j în luna iulie 2012, Municipiul București, prin Primarul General al Municipiul București, a transmis Guvernului României, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri („MECMA”) un Memoriu prin care se propun un set de măsuri vizând realizarea Serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București - producere, transport, distribuție și furnizare („Serviciul Public”) prin intermediul unui Sistenr de alimentare centralizată cu energie termică (“SACET”) integrat, având ca obiectiv creșterea performanței Serviciului Public în condiții de eficiență energetică și, respectiv, economică, creându-se totodată și premizele rezolvării problemei datoriilor acumulate de operatorul Serviciului Public - Regia Autonomă de Termoficare București (“RADET București”) față de furnizorul său de energie termică - societatea Electrocentrale București S.A. (“ELCEN”).

; De asemenea, în luna decembrie 2012, Municipiul Constanța, prin Primarul Municipiului Constanța, a înaintat către Guvernul României o solicitare privind necesitatea realizării Serviciului public de alimentare cu energie termică organizat la nivel local printr-un sistem integrat, având ca obiectiv creșterea performanței. „Serviciului Public în condiții de eficiență energetică și, respectiv, economică, creându-seftioțodată și premizele. rezolvării problemei datoriilor acumulate de operatorul •Servili ui ui Public - Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (“RADET Constanța”) fata de ELCEN furnizorul său de energie termică.

/ .Având in vedere:


modalitatea de organizare actuală a Serviciului Public atât la nivelul Municipiului București cât și la nivelul Municipiului Constanta, în considerarea faptului că în ambele cazuri, SACET-ul prin intermediul căruia se realizează Serviciul Public aparține unor entități diferite (Municipiul București/Municipiul Constanța și, respectiv ELCEN);

existenta problemelor financiare între RADET București și ELCEN și, respectiv RADET Constanța și ELCEN, precum și necesitatea rezolvării lor; 'S directivele europene care impun obligativitatea creșterii eficienței :    energetice, obiectiv ce poate fi atins numai prin realizarea SACET-urilor

integrate din punctul de vedere al proprietății și al operării acestora, se    doptarea unui set de măsuri, de către autoritățile locale ale Municipiilor

București și Constanța precum și de către Guvernul României, pentru implementarea Soluției Reținute, conform etapelor prevăzute la punctul 4 din prezentul Memorandum.    i A

2. SERVICIUL PUBLIC    //I C \\

Serviciul Public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice fiind reglementat de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (“Legea

06/04 2013 1:01PM FAX +40212025372 00/04 2013 1;29PM FAX *4021^166574


OP £ F1 CPSPInr. 5l/2006b), ca lege generală, și de Legea serviciului public de alimentare cu eneirgie termică nr,' 325/2CG6 (“Legea nr, 325/2006”), ca lege specială.

Conform acestor legi:

>    Serviciul Public cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și Furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-toritorlale în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective «ocial-cultural^ și operatori economici,

>    Principiile ce guvernează Serviciul Public sunt următoarele:

-    utilizarea eficientă a resurselor primare de energie în condiții de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate;

-    dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat a unităților administrativ - teritoriale, protecția și conservarea mediului, creșterea calității vieții;

-    diminuarea impactului asupra mediului prin coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tebnico-odilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico - socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

-    promovarea și dezvoltarea cogenerării de înaltă eficiență a energiei termice și a energiei ele ctrice, bazata pe cererea de energie termică utilă și pe economisirea energiei primare pe piața de energie în scopul creșterii eficienței energetice și securității al intentării cu energie;

-    utilizarea surselor noi și regenerabile ținând seama de condițiile climatice și energetice specifice României;

~ reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice. Prețuri nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective și determinate într-o manieră transparentă și caro să asigure o rată rezonabilă a rentabilității capitalului investit;

-    asigurareajaccesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la Serviciul Public,

>    Obiectivele Set viciului Public sunt următoarele:

-    asigurarea continuității Serviciului Public prin măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătii'© și disciplină a personalului;

-    asigurarea calității Serviciului Public prin respectarea parametrilor de calitate ai {energiei termice, presiune, temperatură, debit, astfel încât să fie satisfăcute


cerințele de


confort termic;


- accesibilitatea prețurilor Ia consumator: promovarea unui sistem unitar de si distribuție a energiei termice, gestionat in mod perator unic, care poate gestiona în mod optim evoluția


producție,

performant


H»»*î

w* friatuizv/At o**«

4r*W *** * KZ
costurilor îyâlfr cu posibilitatea de obținere a unor reduceri importante a prețului local al energiei termice;

~ asigurarea pe termen iung a resurselor necesare Serviciului Public, prin reabilitarea și modernizarea SACET pe tot lanțul tehnologic;

-    asigurarea siguranței în funcționare a Serviciului Public;

-    evidențierea transparentă a costurilor în stabilirea prețului local al energiei termice.

în contextul noilor reglementări europene, în România este necesară și prioritară stoparea prin măsuri politice, legislative și administrative a declinului sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.

Este bine cunoscut că eficiența energetică este modalitatea cea mai rentabilă și mai rapidă de creștere a securității în alimentarea cu energie, de reducere a pierderilor energetico și a costurilor, precum-și de micșorare a emisiilor de gaze cu efect de seră, responsabile pentru încălzirea globală. O contribuție importantă ia creșterea eficienței energetice o are cogencrarea, în mod special, cogenerarea de înaltă eficiență, ca .și ameliorarea performanțelor sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

24. SERVICIUL PUBLIC ORGANIZAT LA NIVELUI MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

SACET-uLprin iintermediul căruia se realizează Serviciul Public în Municipiul București, deși unitar din punct de vedere tehnic și funcțional, nu aparține integral icipkUui București și este exploatat de doi operatori :

RADBT București - operatorul rețelelor de transport și de distribuție precum și a celorlalte bunuri proprietate publică a Municipiului București prin intermediul cărora se realizează Serviciul Public,

Și

■/ ELCEN (prin sucursala Electrocentrale București) -operatorul celor 5 centrale electrice de termoficare („CET") - CET Vest, CET Sud, CET Progresul, CET Titan și CET Grozăvești, aflate în patrimoniul său, care, deși cu rol important în producerea de energie electrică în sistemul energetic național, asigură 90% din producția de energie termică necesară utilizatorilor Serviciului Public aflat sub responsabilitatea Municipiului București.

Dată fiind natura proprietății asupra celor 5 CET-uri menționate mal sus, Municipiul București nu poate impune ELCEN obligații de Serviciu Public cu privire la această activitate pe care ELCEN o desfășoară în baza licenței emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (“ANRE"), fără a avea o reiațio contractuală sau legală cu Municipiul București. în aceste condiții, Municipiul București nu poate controla prețul de producere a energiei termice ce reprezintă o componentă esențială a prețului energiei termice facturat de RADET utilizatorilor


’m'08/04 2013 1:02PM FAX

08/04 2013 129PM FAX


+40212025372

+402131S6574


OPSPÎ

CPSPIServiciului Public (în principal populației) și nici nu tși poate stabili o strategie de creștere a eficienței energetice po întreg lanțul tehnologic.    i

Așa cum rostuită din Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 202/29.11.2012S pentru Municipiul București, gestionarea performantă a Serviciului Public inu se limitează la rezolvarea problemelor financiare dintre RADET București $i ELCEN, ci are ca principal obiectiv delegarea gestiunii Serviciului Public către un operator cu experiență în domeniu -și capacitatea financiară necesară realizării investițiilor importante în SACET, care să furnizeze Serviciul Public ia indicatori de performanță orientați spre creșterea eficienței energetice și la un preț suportabil pentru populație în condițiile unui efort rezonabil pentru bugetul local al Municipiului București.    ■    ;

Acest obiectiv nu poato fi atins decât prin realizarea unui SACET integrat din punctul de vedere ;al proprietății bunurilor care îl compun și exploatat de un singur operator care, prinj metode performante de management și investiții, să optimizeze costurile pe întreg lanțul tehnologic și să îndeplinească indicatorii de performanță ai Serviciului Public impuși de Municipiul București prin contractul de delegare a

gestiunii Serviciului Public.    j

1    ■    î

SACET asigură!în prezent 72% din necesarul de energie termică, a Municipiului: București, respectiy pentru peste 10,000 Asociații de Proprietari ce regrupează peste 1,300.000 persoane' și peste 3,300 instituții și agenți economici.    ,

SACET prin intermediul căruia se realizează alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor situați pe teritoriul Municipiului București, este un , sistem complex constituit din:    ■    i

-    surse de prodpcerc a energiei termice (CET-uri și centrale termice);    •

-    rețele de transport a agentului termic (rețele termice primare);

-    puncte termice (incluzând instalațiile care asiguri transferul căldurii de la

agentul termid primar la cel secundar);    i

-    rețele de distribuție a agentului termic (rețele termice secundare).

CBT“urile prin intermediul cărora se realizează cea mai mare parte a activității de producere a energicii termice aparțin ELCEN. Restul bunurilor ce compun SACET aparțin domeniului public al Municipiului București, fiind date în administrare cătee RADEI' București,! regie autonomă aflată în coordonarea Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

furnizată de ELCEN către RADET București reprezintă n necesarul de energie termică furnizată de RADET București


> Energia aproximativ 90% d


termică


UzatoriîTor Serviciului Public,    i
i. >î ‘:1


08/04 2013 V02PM FAX +40212025372 00/04 2013 V30FM FAX + 4O2 1 î 186fi74

OPSPI

OPSPI


2«2. ȘERyîmxaJIMJC ...ORGANIZAT LA MVELVL MUNICIPIULUI CONSlE^

!

SACET-ul prirj intermediul căruia se realizează Serviciul Public în Municipiul star din punct de vedere tehnic și funcțional, nu aparține integral anța și este exploatat de doi operatori ;

Constanța - entitate care «distribuie energia termica către


Constanța, deși j«r Municipiului Cons RADBT


consumatorii finali Șt

BLCEN (prin sucursala Electrocentrale Constanța) - care realizează producerea energiei termice prin CET Palas si transportul acesteia către punctele termice.

Aceste două entități se află în portofoliul a două autorități administrative distincte (Consiliul Local Constanța și, respectiv Ministerul Economiei), Din analiza activității acestora în desfășurarea serviciului de utilitate publică rezultă ca nu exista o coerență administrativă, ceea ce conduce la disfbnctionalități ale întregului SACET cu consecințe negative asupra populației.

In acest context, lipsa unei unități decizionale în cadrul celor doua entități are ca principal efect ineficiența SACBT, iar printre aspectele tehnico » economice generatoare de disfuncționalități menționăm :

-    imposibilitatea realizării investițiilor în mod unitar asupra întregului SACET (instalații de producere - transport - distribuție), astfel încât acestea să conducă la creșterea eficienței energetice și economice;

-    Imposibilitatea adoptării unor soluții unitare la nivelul celor două entități în ceea ce privește influențarea prețului gigacaloriei aplicat la nivel local.

în calitate de operator al Serviciului Public, RADET Constanța asigură 100% din necesarul de energie termică al Municipiului Constanța, respectiv pentru 86,500 ^apartamente (21&25>0 deTocuitori), consumatorii finali fiind reprezentat! Jn proporție |le 93% de uîilizatorji de tip casnic (populație) iar diferența, de utilizatorii de tip urban ji industrial (agenți economici și instituții publice).

Sistemul de producere și distribuție a energiei termice al RADET. Constanta este format din;

-    135 puncte termice urbane racordate la sistemul de tqrmoncare.al Municipiului Constanta;

-    4 centrale termice de cvartal pe gaz natural;

-    39 centrale ternice de bloc pe gaz natural;

-    rețelele termice secundare de distribuție între punctele/centraloie termice și consumatori pentru alimentarea acestora cu energie termică pentru încălzire șx apă caldă de consum,2013 1.02PM FAX +4C212Q25372 2013 1 I30PM FAX +40213 18$$?4


CF3PI

3PSPI


@0008/001 4 30008/0014


Energia termică primară (sub forma de apa fierbinte) produsă de CBT Palaa și furnizată de ELCEN către RADET Constanța reprezintă aproximativ 96% din necesarul de energie termică furnizată utilizatorilor.

3.    MW-ATIA-COMIRACTOAI.Ă RADET București - ELCEN si RADET Constanta ~ 1LCEN

Pentru asigurarea Serviciului Public, atât RADET București cât și RADET Constanța au încheiat cu ELCEN, contracte de vânzare - cumpărare a energiei termice, conform Contractului cadru de vânzare - cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența clc reglementare a A.N.R.E., reglementat prin. Ordinul nr. 50/2009.

Plata facturilor emise de ELCEN pentru energia termică furnizată atât către RADEI București cât și către RADET Constanța, în condițiile Contractului cadru sus menționat (care impun un termen de plată a agentului termic inferior termenului legal de plată a facturilor emise de RADET Bucureșll/RADET Constanța către utilizatori și imputarea plăților mai întâi asupra penalităților și apoi asupra debitului principal), și ale procedurilor contului Escrow (impus de O.U.G. nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gâzelor naturale pentru populație), a condus ia adaugarea de majorați (penalități) de întârziere la datoria istorică acumulată încă din anul 2005 - în ceea ce privește RADET București și din anul 2004 - în ceea ce privește RADET Constanța.

Astfel, la data de 31.0UQ13t RADET București înregistra o datorie totală față de ELCEN do 2.798.382.666,55 lei din caret

-    1.849,984.144,95 lei - creanța energie termica furnizata;

*    948.398,521,60 lei - penalități de întârziere.

datonc totala


La data-31.01.2013, RADET Constanța are fata do de 459.964,248 lei din care:


*    290.883.937 lei - creanța energia termica furnizata;

-    169.080.311 lei - penalități de Întârziere. r

4.    âQUZIMREȚȚNȚTĂ

respectiv în Municipiul


Pentru ca Serviciul Public în Municipiul București,

Constanța să se realizeze prin intermediul unui SACBT integrat din punctul de vedere ai proprietății asupra bunurilor care îl compun și al operării acestuia, și totodată pentru a crea condițiile rezolvării problemelor financiare dintre ELCEN și RADET București, respectiv RADET Constanța, precum și premizele delegării de către Municipiul București / Municipiul Constanța a gestiunii Serviciului Public către un

V02PM FAX +40212025572 V.30PM FAX +40213166574

OPSPI

OPSPI
partener/operator cu experiență profesională și capabilitate financiară care să realizeze investiții în SACBT integrat în scopul creșterii calității Serviciuluț Public la un tarif suportabil pentru populație și un efort rezonabil al bugetului loeajl, se are în vedere adoptarea. măsurilor prevăzute mai jos („Soluția Reținută”);

») Divizarea ELCEN (Termen estimat TI *= ISO zile de la data aprobării prezentulu Memorandum de către Guvernul României)    ■

A.vând în vedere:

•    structura,actuală a acționariatului ELCEN: Ministerul Economiei - 92,04% din capitalul isocial (71,692,569 acțiuni), societatea “TERMOELECTRICA” S.A. -5,61 % din capitalul social (4,368.672 acțiuni) si S.N.G.N ROMGAZ S.A, Mediaș - 2,35% din capitalul social (1,830.931 acțiuni);

•    faptul ca ELCEN deține în patrimoniu și exploatează atât CET-urile cave deservesc Municipiul București, precum și CET Pulas care deservește Municipiul Constanta:

•    solicitările Municipiului București si Muucipiului Constanta menționate la punctul 1 din prezentul Memorandum ;

•    prevederile Legii nr. 51/2006 cu privire la gestiunea Serviciului Public (Legea nr. 51/2006),

ELCEN va fi divizată în trei societăți comerciale, după cum urmează:

“ELCEN București” - societatea ce va deține cele 4 CET-Ari care deservesc Municipiul București - CET Vest, CET Sud, CET Progresu șl CET Grozăvești și care asigură 90% din producția de energie termică pentru Municipiul București, societate ale cărei acțiuni vor fi deținute 100% de către Statul Român;

“ELCEN Constanța” - societatea ce va deține atât CET îalas care asigură 96% din producția de energie termică pentru Municipiul Constanța cât și rețelele de transport a energiei termice ce deservesc Municipiul Constanta, societate ale cărei acțiuni vor fi deținute 100% da către Statul Român;

S.C. Electrocentralc București S.A. - societate ce va deține CEȚ Titan, si CTE Fantanele (pe locația careia se intenționează realizarea unui proiect de tip « Green/Brown Pield »), ale cărei acțiuni vor fi deținute de către Statul Român, societatea “TERMOELECTRICA” S.A. si de către SlN.G.N ROMGAZ S.A. Mediaș, în proporțiile ce vor fi stabilite conform proiectului de divizare.

Divizarea ELCEN se va face cu respectarea prevederilor Legii ni societățile și a celorlalte acte normative aplicabile.

RESPONSABIL - Ministerul Economiei

. 31/1990 privindacțiunilor “ELCEN București” dip proprktatea privată a aiaunui Karaân în proprietatea privată a Municipiului îucurești și Mu “ELCEN Constanta” din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privata Municipiului Constanta. (Termen estimât T2 * T 1 + 90 zile), ,cu parcurgerea următoarelor etape:    f    :

b 1) Reorganizarea RADET București și RADET Constanța    !

Municipiul București prin Consiliul General aUMunicipiului București (CGMB) va proceda, prin Hoărâr® a acestuia, la reorganizarea administrativă a RADET în societate comercială având Municipiul București c& unic acționar, conform prevederilor O,U.Ci. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome și va încheia cu societatea reziitată în urma reorganizării RADET un contract de delegare a gestiunii'Serviciului Public,    ■

De asemenea, Municipiul Constanța prin Consiliul Local al Municipiului Constanta (CLMC)va proceda, prin Hotărâre a acestuia, ia reorganizarea administrativă a RADET Constanță în societate comercială având Municipiul Constanța ca unic acționar, conform prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome și va ‘neheia cu societatea rezultată în urma reorg mizării RADET Constanța un contract de delegare a gestiunii Serviciului Public.    ,

b 2) Transferul acțiunilor “ELCEN București” din propr: etatea privata a Statului Roman în proprietatea privată a Municipiului București si ale “ELCEN Constanta” din proprietatea privată, a Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Constanta

In acest scop se irțtpune adoptarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului privind transferul’ a 100 % din acțiunile "ELCEN București” din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a Municipiului București si a 100% din acțiunile "ELCEN Constanța” din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Constanta.

Ministerul.....Economiei. Municipiul Bucureștii sl,.MlinlctpMFuziunea dintre “ELCEN București” și societatea rezultată di a reorganizarea RADET București și fuziunea dintre “ELCEN Constanta!” rezultată din reorganizarea RADET Constanța

(Termen estimat București T3 « T2 + 120 de zii©)

(Termen estimat Constanta T3!=T2 + 90 zile)

Fuziunea &e va face cu respectarea procedurii prevăzută do Legea nr. societățile și a celor alte acte normative aplicabile.

08/04 20 1 3 1 :03PM FAX *40212025372 (58/04 2013 1 :30PM FAX +4021^168574


OPSPÎ

CPSPI


Societatea rezulte.tâ în urma fbziunii dintre “ELCEN București’* și din reorganizarei RADET București va fi deținuți 100% de București, iar Societatea rezuitată în urma fuziunii dintre“ELC& societatea rezultată din reorganizarea RADET Constanța va fi Municipiul Constanța (noile societăți sunt denumite indivi Memorandum "Noua Companie1').


deținu


Societatea rezultată către Municipiul iN Constanta" și tă 100% de către în prezentul


c ual


Ca efect aî ftiziur ii, creanțele “ELCEN București” și "ELCEN Conctanta” (preluate ca urmare a divizării ELCEN) asupra RADET București si RADEȚ Constanta (debit principal șl penal ități) se sting prin confuziune.

- Municipiul București, respectiv Municipiul (ponstanta


RESPONSABIL


d) Realizarea SACET integrat:

dl) Realizarea SACKT București integrat prin trecerea ctț domeniul public al Municipiului București (Termon estimat T4 “ T 3 + 60 de zile)

Adoptarea, de căire CGMB, în dubla sa calitate de adunare generali autoritate deliberativă a Municipiului. București, pe baza unui raport de evaluare, a celor 4 CET

entității “Noua Companie" în domeniul public al Municipiului Buq alin,(3) din Legei nr. 213/1958 privind bunurile proprietate pu< concesionare a acestora către “Noua Companie" (modi contractului existent de delegare a gestiunii Serviciului Public, Companie” cu ocazia fuziunii),

Plata celor 4 CEI'-uri se va putea face prin preluarea de către Munib acordul creditori or, a rambursării creditelor angajate de ELCEN ferente acestor CET-uri realizate înainte de divizarea ELCEN 6lK “tfeberea acțiunilor “ELCEN București" în patrimoniul Municipiulu


lor 4 CET-uri îu


Companie" și de trecere cu plată,


a entității “Noua a unei hotărâri do jtri din patrimoniul ureșri în baza art.8 tylică, precum și de learea/oomp I etatea preluat de “Nouaa creditelor contractate de ELCEN cu gar{


ipiul București, cu pentru investițiile și, respectiv; de București.

ritie suverană este


suma totală a împrumuturilor externe contractate de către ELCEN d© la de 131.238.357,68 în numele și contul fțrantie nr. 5324 si antare investiție in prima de asigurare


£>.r


..D.


Groupe Societe Generale, Paris - Franța este Euro, girantate de Ministerul Flnațelor Publice (“MET"), Statului

5325/2


, in proporție de 100%, prin Scrisorile de g .03.2005, din care: 122,000.000 Euro pentru fin


i/dz-a 1.1*

credit;


G. nr. 1312/2003 si 9.238,357,68 Euro pentruultima

.ELCEN


data de plata a obligațiilor financiare (rate de către finanțatorul extern susmenționat este corespunzător garanției nr. 5324, si respectiv 25 iunie garanției nr. 5325;


capital, dobânzi) ale 25 august 2014 2019 corespunzătorua/04 201 3 1-.03PM FAX ^402 120253^2 0S/04 2013 1 : 31PK FAX +4 0213 13357 4

OPSFI

opsp:


- până. la ultima dată scadentă menționată mai sus ELCEN pentru garanția nr. 5324 suma de 5.228,571,14 Euro rep capital ia care se vor adăuga si dobânzile aferente, și garanția nr. 5325 suma de 61.174.943,65 Euro reprezentând caro se vor adauga si dobânzile aferente.

Debitul S.C. Electroccntrale București S.A, la fondul de risc la era de 219,919.671,42 lei, din care: 150.739.363,96 lei debit dobânzi, comisioane și alte costuri aferente, achitate de Ministerul la intern/extem în calitate de Garant și 69.180,307,46 lei accesorii din rate de capital, dobânzi,comisioane și alte costuri aferente.

RESPONSABIL - Municipiul București, d2) Realizarea SACET Constanța Integrat prin trecerea rețelelor de transport a energiei termice in domeniul public Constanta


mai are de plutit prezentând rate. do respectiv pentru rate de capital la


fata


din


de 31,12,2012 rate de capital, finanțelor Publice aferate debitului


CET Pnlas șl o al Municipiului


Adoptarea, de pătre Consiliul Local ai Municipiului Constanta, in dubla sa calitate do adunare generala a “Noua Companie” și de autoritate deliberativă a Municipiului Constanta, a unei hotărâri de trecere cu plata, pe baza unui raport de evaluare, a CET Palas și a rețelelor de transport a energici termice din patrimoniul “Noua Companie" în domeniul public al Municipiului Constanta, în baza art.8 alin.(3) din Legea nr,213/195)8 privind bunurile proprietate publică, precum șl de concesionare a acestora către “Noua Companie" (modiflcarea/completorea contractului existent de delegare a gestiunii Serviciului Public, preluat de “Noua Companie” cu ocazia fuziunii). (Termeijestimat: T4 ■» T 3 + 60 de zile)

RESPONSABIL - Municipiul Constanta    |

e) Selectarea,! prin procedurile eoncurențiaie prevăzute j de legislația în vigoare, a ținui parteirer/operator cu experiență profesională și capabilitate financiară cnre să realizeze investiții în SACET în scopu

creșterii calității un efort


Serviciului! Public ia ua tarif suportabil pentru poptiație șl rezonabil al bugetului Municipiu! București (Termen estirnat T5 - T 4 + 180 de zile)

Atât Municipiul București cat si Munciplul Constanța vor putea opta, în funcție do concluziile și recomandările unui studiu de oportunitate realizat conform prevederilor Legii nr, 51/2006,! pentru una din următoarele soluții:

> Privatizare^ entității “Noua Companie” prin (i) vinderea untji pachet de acțiuni, sau (ii) majorarea capitalului capitalului social al “Noua Companie" (conform prevederilor O.U.G, nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și Legii nr, ll37/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării), concomitent cu modiftcarea/completarea contractului oxisient de delegare a gestiunii SÎerviciului Public (în sensul adăugării de obligații de investiții în SACET și ^ie indicatori de performanță al Serviciului Public),


sau    ;


> privatizarea Serviciului Public, respectiv delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului Public - producție, transport, distribuție și furhizare a energiei termice (ce implică șt concesionarea bunurilor ce compun SACET, proprietate publică a Municipiului București, respectiv a Municipiului Constanța, către un nou operator, conform I,@gîi nr. 53/2006 și Legii nr. 325/2006 și a celorlalte reglementări ap licabi le).

RESPONSABIL - Municipiul București, respecți? Municipiul Constanta

5- PERIOADA DE TRANZIȚIE

De Ia data aprobării de către Guvernul României a prezentului (Memorandum și

îi5 la trecerea acțiunilor "ELCEN București" în patrimoniul Municiniului București, '    ’ '    ,,ri.


respectiv trecerea acțiunilor "ELCEN Constanta” in patrimonial Municipiului Constanta:


r

>    activitatea ELCEN va desfășură în conformitate cu reglementările în vigoare și practicile standard ale ELCEN;

>    orice investiții în curs vor fi continuate conform angajamentelor asumate de ELCEN;

ELCEN nu va angaja investiții noi, cu excepția celor impuse de reglementările aplicabile;    r

>    ELCEN isi poate asuma obligații numai pentru desfasurațea normala a

actlvitatii sale ouronto;    J

>    ELCEN nu va face nici o schimbare în Contractul Colectiv de Muncă existent;

>    ELCEN nu va majora numărul total al salariatilor săi;

>    în ceea ce privește creanțele ELCEN asupra RADET București si RADET Constanta (debitul principal și penalități), ținând cont că unul din efectele majore avute în vedere prin implementarea Soluției Reținute este stingerea acestora prin fbziuaea dintre "ELCEN București" și societatea rezultată din reorganizarea RADET București, respectiv fuziunea dintre „ELCEN Constanta1’ si societatea rezultată din reorganizarea RADET Constanta, se vor avea în vedere următoarele:


— acțiunile născute din raporturile comerciale dintre ELCEN și RADET București si. RADET Constanta, aflate pe roiul instanțeloil de judecată, indiferent de' stadiul procesual în care se află, se vor suspenda prin acordul părților, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile; j

ss voi* iniția noi acțiuni judecătorești iar titlurile executorii obținute de ELCEN asupra RADET București si RADET Constanta îp urma unor hotărâri judecătorești derinitive/irevocabile nu vor fi puse în executare silită, cu excepția situațiilor în oara intervenția prescripției extinctiv© este iminentă și nu s-a convenit asupra modului de plată voluntară.

>    ELCEN va depune toate diligențele necesare pentru lichidarea ch prioritate a datoriilor către furnizori și bugetul de stat mai vechi de 90 de zile.

VB/04 ' 08/04


>013 1 :03PM FAX + 432'202 tA2, . 2013 1:31Pk FAX +4021318S574


OPSFI

OPSPÎ


5a O O T 4/00 1 4

@0014/0014


ÂSffiNISUEâRl

asigura asistența Soluției Reținute


Atât Municipiul București cat si Municipiul Constanta vor specializată (tehnică, financiară, juridică etc,) pentru implementarea în ceea ce privește acțiunUe/etapele aflatesub responsabiiitatea lor,

7.    .CQNcqJzrț

Implementarea Soluției Reținute este singura modalitate legală de realizare- a Serviciului Public în Municipiul București șl în Municipiul Constanța prin intermediul unui SACET integrat, din punctul de vedere al proprietății asupra bunurilor care îl compun și al operării acestuia și este totodată singura soluție pentru rezolvarea problemelor financiare dintre ELCEN și RADET București, respectiv dintre ELCEN și RADET Constanța.

8.    PROPUNERI

Implementarea Soluției Reținute astfel cum aceasta este detalikta la Pct 4, al prezentului Memorandum, cu respectarea termenelor precizate.

Pentru implementarea Soluției Reținute, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul București și Municipiul Constania vor îndeplini măsurile ice intră în competența acestora, urmând a fi adoptate toate petele normative necesare în acest-scop.