Hotărârea nr. 104/2013

HOTARAREnr. 104 din 2013-03-26 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsih'uî Generai ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum urmează:

a) Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului se completează cu:

1.    Domnul llina Ion - Cosmin;

2.    Domnul Ghiță Richard - Vicențiu.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.București, 26.03.2013 Nr. 104Splaiul Independenței Nr. 291-293,.Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro