Hotărârea nr. 102/2013

HOTARAREnr. 102 din 2013-03-26 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. CICLOP S.A. ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 21/2017

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Ciclop S.A.

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Ciclop S.A. a următorilor:

1.    Domnul Stoica Adrian;

2.    Domnul Enache Ștefan;

3.    Domnul Mazdrag Daniel Mihai.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele prevăzute la art. 1 și S.C. Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Olteanu Cristian MarianBucurești, 26.03.2013 Nr. 102

Splaiuljndependenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00- www.pmb.ro