Hotărârea nr. 10/2013

HOTARAREnr. 10 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. GEORGE ENESCU NR. 21, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului

BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, strada George Enescu nr. 21, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 35/22.05.2012;

în conformitate cu prevederile:

-Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2008 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, completată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți' documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru consolidarea imobilului situat în București, strada George Enescu nr. 21, sector 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul statului pentru locuințele proprietate persoane fizice, de la bugetul local pentru locuințele aflate în administrare și din sursele proprii ale proprietarilor persoane juridice ai spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ////// Olteanu Cristian Marian z

București, 29.01.2013 Nr. 10

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în strada George Enescu nr. 21, sect. 1

ANEXA nr. 1

a/A.


Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2011, este de 3.515.461 lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea C+M este de 3.033.751 lei (inclusiv TVA 24%). Conform Deviz general din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție elaborată de S.C. „PROCEMA ENGINEERING" S.A. Indicele de actualizare este 1,0352 (iulie 2011 + august 2012) conform Institutului Național de Statistică.

Indicatori tehnico economici Deviz general

(inel. TVA 24%)

Indicatori tehnico economici la nivelul lunii august 2012

(inel. TVA 24%)

locuințe

proprietate

particulară

(buget de stat)

locuințe si S.

A. D.

proprietate de stat (buget local)

S. A. D. proprietate agent economic

(surse

proprii)

Valoarea investiției:

100,000%

53,913%

32,130%

13,957%

TOTAL (lei)

3.515.461

3.633.205

1.962.004

1.169.277

507.924

din care C+M (lei)

3.033.751

3.140.539

1.693.159

1.009.055

438.325

Suprafața desfășurată mp

1.331

Spații nr.

13 apartamente + 2 S.A.D.-uri


Șef serviciuAurelia RADU

întocmit,

Expert Dana SAVIN

Data: 20. 09. 2012