Proces ■ verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 octombrie 2012, orele 13.00

Ședința a avut Ioc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 46 din cei 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii; domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, doamna Corina Vasile - reprezentant din partea Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar general al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

La ședință au fost absenți următorii: Comănescu Mihai, liina Ion Cosmin, Mustăciosu Vlad, Orzață Radu Paul, Popescu Manuela Violeta (motivat), Zorkoczy Julia.

Domnul Tudor Toma - Secretar general al Municipiului

București    ,    ,

Voi da citire unor note în atentia Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1113982/19.10.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2752/23.10.2012, reprezentanții Partidului Democrat Liberal în Consiliul General al Municipiului București solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2012 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002,

Reprezentanții PDL fac precizarea că hotărârile mai sus menționate au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită adoptarea unor noi hotărâri care să respecte configurația politică rezultatăJifWna alegerilor locale.

'O'Prin adresa nr, 8496/28.09,2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică 'și Juridică sub' nr, 2486/28,09.2012 Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București ne aduce la cunoștință că Ordonanța de Urgență nr. 7/02.02.2011 care a modificat și completat Legea nr, 350/2001, în privința aprobării documentațiilor de urbanism, reglementează următoarele:

„Pct. 16. La art. 37, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1A1) - (1A3), cu următorul cuprins:

(1A3) Avizul arhitectului - șef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de vedere ale instituțiilor avizatoare competente șî nu se supune deliberării consiliului județean/consiliului local/Consîliului General ai Municipiului București, după caz,"

‘Pct. 34. La articolul 56, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

(6)    Documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislației în vigoare, care au avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism se promovează de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/general, pe baza: referatului de specialitate al arhitectului-șef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentației la registratura primăriei,

(7)    în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice și înaintarea expunerii de motive elaborate de prîmar/p reședințe le consiliului județpan și a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-șef, consiliul județean sau local are obligația să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentația de amenajare a teritoriului sau urbanism,"

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1114153/22.10,2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2829/29.10,2012, domnul Tomescu Grigore solicită Consiliului General al Municipiului București să modifice Hotărârea C.G.M.B. nr. 164/2012 privind punerea în executare a Deciziei civile nr. 3055/2011, irevocabilă, a Curții de Apel București - Secția a Vlll-a contencios administrativ și- fiscal, referitoare la atribuirea în proprietate, fara plată, domnului Grigore Tomescu a unui foc de veci în Cimitirul Vest Domnești.

Domnul Tomescu Grigore face precizarea că, anterior adoptării Hotărârii C.G.M.B, nr, 164/2012, a solicitat modificarea locației din Cimitirul de Vest Domnești în CirțMtlȘaf    Revoluției din

București, Calea Șerban Vodă nr, 237, sector 4, sau, în subsidiar, în Cimitirul Bellu din București, Calea Șerban Vodă nr. 249, sector 4.

Prin adresa nr. 1114395/22.10.2012 înregistrată Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. ,2796/25.10.2012, 2828/29.10.2012 domnul Matei Constantin Daniel în calitate de asociat și administrator al S.C. Comarom Trade Impex SRL solicită Consiliului General al Municipiului București să nu fie supus aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal -Magistrala 4 - Racord 2 - Extensia PS Zarea - Lacul Străulești -Tronson; B-dul Bucureștii Noi - Zona Laromet - Zona Străulești, fără acordul deținătorilor imobilului afectat de aceste lucrări, situat în B-dul Bucureștii Noi nr. 216, sector 1, astfel cum au fost stabilite condițiile impuse pentru obținerea autorizației în cuprinsul Certificatului de Urbanism nr. 582/10.08.2012 și în Avizul preliminar nr. 15/01.08.2012

Facem precizarea că proiectul de hotărâre mai sus menționat nu se află în evidențele Direcției Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa nr. 1109090/28.09.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2506/01.10,2012 domnul Chiricescu Sabin a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/30.08.2012 privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București - Pitești, motivând faptul că actul administrativ mai sus menționat nu a avut avizele,necesare conform legii la data adoptării, consultarea publicului trebuia să respecte o procedură mai complexă a Ordinului M.D.R.Ț. nr. 2701/2011 cu privire la revizuirea planurilor de urbanism, iar notificarea proprietarilor direct afectați de documentația de urbanism nu a fost efectuată.    .

Prin adresa nr. 52450/11/25.09.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2539/03.10.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B., ne înștiințează că prin Decizia civilă nr. 3144/17,09.2012 pronunțată de către Curtea de Apel București -Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 52450/3/2010 care a avut ca obiect acțiunea formulată de către reclamantul Asociația Salvați Bucureștiul prin care solicita instanței de judecată anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/27,06.2006 privind aprobarea „Delimitării spațiului public aferent Diametralei N-S, etapa 1, pe tronsonul Buzești - Berzei-Vasile Pârvan” în cadrul „P.U.Z. Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei - Vasile

Pârvan - B.P. Hașdeu - Uranus - Calea.....Rahovei", instanța de

judecată a admis recursurile declarate ,de către recurenții - pârâți

Consiliul General al Municipiului București și Primăria Municipiului București împotriva Sentinței civile nr. 1518/12,04.2011, pentru motivul de recurs de ordine publică privind lipsa calității procesuale active. A modificat în parte sentința atacată, în sensul că; a admis excepția lipsei calității procesuale a reclamantei și a respins acțiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală activă și menține soluția dată excepției tardivității.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București -Cabinet Secretar cu nr, 3775/6/24.10.2012, la Direcția Juridic cu nr. 26341/24.10.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2820/29,09,2012, Primăria Sectorului 1 al Municipiului București a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/30,08.2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din municipiul București,

în drept, Primăria Sectorului 1 al Municipiului București își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.    ,

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București -Cabinet Secretar cu nr. 3764/6/24.10.2012, la Direcția Juridic cu nr. 26341/24.10.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2820/29.09.2012, Primăria Sectorului 1 a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii C.G.M.B. nr, 109/30.08.2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din municipiul București.

în drept, Primăria Sectorului 1 își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 26699/1.1712.10,.2012 înregistrată la DATJ sub nr. 2710/17.10,2012 Aparatul Permanent al C.G.M.B, ne aduce la cunoștință că prin sentința civilă nr. 3054/23.09.2011 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX - a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 26699/3/2007, instanța de judecată a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Codru (fostă Burcea) Daniela Alina în contradictoriu cu pârâtul Consiliul General al Municipiului București și intervenienții Radu Badea, Popescu Silvestru și Popescu Mariana și a dispus anularea parțială a HCGMB nr, 106/04.05.2006 privind atribuirea de denumiri pentru

două artere de circulație situate în sectorulK6, 'București, artere de


circulație nou create în urma constituirii parcelărilor în baza Legii nr, 18/1001, în privința art. 1 și art 3 din hotărâre, obligând totodată pârâtul și intervenienții la plata sumei totale de 1508,3 lei reprezentând cheltuieli de judecată..

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr, 1113476/17.10.2012 și la DATJ sub nr. 2740/22.10.2012 doamna Lunca Elena Simona și domnul Lunca Valeriu au depus plângere prealabilă prin care solicită revocarea HCGMB nr. 188/28.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str, Sevastopol, nr. 19, sector 1.

în motivele plângerii contestatariî arată că prin adoptarea PUZ-ului mai sus menționat s-au încălcat art. 47 și art. 57 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul precum și Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

De asemenea, se menționează și lipsa avizului Ministerului Culturii.    ,    ,

Prin adresa nr, 331562/08.10.2012 înregistrată Ia Primăria Municipiului București cu nr. 1113211/17.10.2012, la Cabinet Secretar General cu nr.-3701/6/18.10.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2749/23.10.2012, Primăria Sectorului 1 -Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 ne aduce la cunoștință că împotriva debitoarei Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București cu sediul în București, Șos, București-Ploîești nr, 8B, sector 1 a fost declanșată procedura executării silite prin emiterea de somații și titluri executorii pentru neîndeplinirea, în termenul legal, a obligației de plată a taxei pe clădiri.

împotriva procedurilor de executare silită, debitoarea a formulat contestații la executare, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 aflându-se mai multe dosare. »    .    ,

în acest sens, se solicită ca la următoarea rectificare bugetară să se prevadă în bugetul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București sumele necesare,pentru care a fost declanșată procedura executării silite, având în vedere dispozițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, în acest fel sumele respective urmând a fi achitate de către debitoare în contul bugețulupdcal șl Sectorului 1. încondițiile în care aceste demersuri vor fi efectuate cu celeritate se va evita acumularea de majorări de întârziere.

în cazul în care aceste obligații fiscale nu vor fi achitate de către debitoare, procedura de executare va continua prin formele de executare prevăzute de lege, în condițiile art. 2 și art. 3 din actul normativ sus indicat și ale Codului de procedură fiscală.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București figurează cu debite la bugetul local al Sectorului 1 reprezentând taxă pe clădiri în cuantum de 2.502.485,44 lei, dintre care rămășițele în cuantum de 1.211.854,07 leî și accesorii în cuantum de 1.290.631,37 lei.

Prin adresele nr. 1108949/28.09.2012, 1108969/28.09.2012, 1108976/28.09.2012, 1109309/01,10.2012, 1111519/10.10,2012, 1111522/10.10,2012 înregistrate la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică sub nr, 2587/08,10.2012,    2584/08.10.2012,

2589/08.10.2012,    2627/10.10.2012,    2684/16.10.2012,

2744/23.10.2012, 2815/29.10.2012 Plopeanu Fănel, Stan Ion, Plopeanu Adina Simona, Rădulescu Carmen și SC Sema Parc SA și SC Sema Bussines Three SRL prin intermediul Cabinetului de avocat S.C.A. Țucă Zbârcea și Asociații au formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M,B. nr, 131/30.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești, motivând faptul că actul administrativ mai sus menționat nu a avut avizele necesare conform legii la data adoptării iar consultarea publicului trebuia să respecte o procedură mai complexă a Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 cu privire la revizuirea planurilor de urbanism.

Rog secretariatul să îmi comunice numărul consilierilor prezenți. Sunt 45 de consilieri prezenți, vă mulțumesc.    '

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București încheiat în data de 28.09.2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, abțineri? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București încheiat în data de

02.10.2012.    i    ;

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Rog toți consilierii să intre în sală.

Vă rog să ne comunicați încă o dată numărul consilierilor prezenți.    ,

Sunt 45 de consilieri prezenți. Invit toți consilierii care nu au semnat prezența să peargă la secretariat.

Există câteva solicitări de participare și luare de cuvânt, pentru ședința de astăzi, să verificăm mai întâi dacă persoanele care au solicitat luarea de cuvânt sunt în sală. Domnul Stație Dumitru este prezent? Nu este. Doamna Vintilă Mariana? Doamna Coza Elena? Atunci să ne confirme dacă sunt în clădire. Sunt la mezanin. Vom

O    începe cu solicitarea domnului Stație Dumitru care dorește să se

adreseze Consiliului privind Decizia nr, 217 pentru utilitate publică pe luna octombrie 2012.

Supun ia vot luarea de cuvânt a domnului Stație Dumitru, în legătură cu tema solicitată.

Cine este pentru? 10 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 de

voturi.

Este vorba de Decizia nr. 217 pentru utilitate publică din luna octombrie 2012.

Avem solicitarea doamnei Vintilă Mariana care dorește să se adreseze Consiliului în legătură cu soluționarea unui dosar depus la SAFI pentru repartizarea unei locuințe sociale.

Declarăm ședința deschisă,, sigur că da, Am numărat, a fost anunțată și prezența, domnule consilier.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule președinte de ședință, am o propunere. Pentru domnii care s-au înscris la cuvânt, haideți să îi lăsăm la început un minut, nu mai mult, sau două minute pentru că arătăm și respect pentru problemele pe care le au și faptul că poate putem să rezolvăm o mare parte din aceste probleme. Deci v-aș propune să îi chemați pe fiecare de la mezanin aici, nu mai mult de un minut și jumătate, două minute maxim, Să vedem ce probleme au și să vedem ce ține de competența noastră și să încercăm să soluționăm. Și cheamă-i pe toți odată, chiar dacă pierdem o jumătate de oră la început, Supun la vot propunerea domnului consilier Stan pentru introducerea pe ordinea de zi la punctul 1 a luărilor de cuvânt pentru persoanele care au solicitat acest lucru.


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi,

I

Vă rugăm să îi chemați în sala de consiliu pe cei care au solicitat luare de cuvânt.

Până ajung în sală domnii invitați, dacă sunt modificări la ordinea de zi sau dacă există ... domnule primar general, aveți cuvântul.

Domnul Sorin Miroea Qprescu - Primar general al municipiului

București .

Domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință, vă rog să fiți de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi, o să vă spun și motivele a proiectului de hotărâre privind trecerea terenurilor amplasate între blocurile de locuințe cu destinația de spații verzi și locuri de joacă pentru copii de pe raza adminîstrativ-teritorială a sectorului 5, din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 5 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA. Inventarierea acestor, spații a fost adusă, o confruntăm cu,situația de la cadastru, după care în prima ședință, undeva la începutul săptămânii viitoare, când avem și rectificarea de buget să putem să o rezolvăm cu operativitate. Punctul 26, proiectul de hotărâre privind împuternicirea Consiliului local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la

înființarea unei societăți comerciaie având ca obiect de activitate

> »

administrarea imobilelor aflate administrarea Consiliului Local al sectorului 3. Iarăși, o hotărâre normală, să spunem suferă, cu ghilimelele de rigoare de verificare la cadastru, nimic altceva și vă rog să fiți de acord să le lăsăm pentru proxima ședință împreună cu punctul 22 cu spațiile verzi din sectorul 5 situate între blocuri. De asemenea, vreau să vă propun un. proiect de hotărâre și am să vă rog să îl așezăm ... deci prima este să vă propun hotărârea, inițierea în regim de urgență a procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă în. sectorul 5 al municipiului București. Am să vă rog ca acest proiect să îl trecem pe ordinea de zi normală, nu la suplimentară, iar la suplimentară v-aș propune proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din municipiul București. Este o greșeală materială acolo care trebuie refăcută, în proporționalitatea banilor care sunt luați la metrou și banii care sunt luați de RATB. Nimic de fond șî totul de formă. Și am înțeles că jn^j-ește o hotărâre, o

propunere de hotărâre privind accesul consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București pe stadionul Lia Manoliu. Este făcută de domnul consilier general Stan, a fost o propunere, nu am nimic împotrivă, dacă. dumneavoastră veți 11 de acord putem să o trecem pe ordinea suplimentară. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule primar, dacă mai există consilieri care ... Domnule consilier Rizoiu, aveți cuvântul.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Aș vrea ca la primul punct a! ordinii de zi să existe posibilitatea interpelări.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

EHi iarH

wl €51 s

Domnule consilier Voicu, aveți cuvântul.

Domnul consilier Voicu Mihai

Bună ziua, domnule primar general, domnule, președinte de ședință, domnilor consilieri, in numele grupului PDL cerem să punem și vă rugăm să acceptați acest punct pe ordinea de zi cu repartizarea pe comisii a celor trei consilieri generali care nu fac parte din nicîo comisie, respectiv Mihai Voicu, Cristinel Deaconescu și Gabrtel Pîrvu.

Acesta ar fi primul lucru, pe care îl supun atenției și votului. Și al doilea lucru, domnule primar general și vă rog să intre pe ordinea de zi suplimentară, dacă este posibil. Și în mandatul trecut, de altfel, am avut această intenție împreună cu comisia din care făceam parte atunci, alături de colegii mei să înființăm și să onorăm Bucureștiul cu un centru de excelență și un mall educațional. Dat fiind faptul că nu am reușit să preluăm Palatul Copiilor Ia municipiu, așa cum ar fi fost normal să fie și unde ar fi putu rula ,1a vremea respectivă în jur de 80.000 de copii, vă rugăm mult, dacă considerați să treceți pe ordinea dumneavoastră pe care o propuneți o expertiză pentru fostul sediu al Teatrului Masca, respectiv fostul cinematograf „înfrățirea între popoare”, o clădire care este cu, buiină și care a fost eliberată de teatrul Masca, este în patrimoniul și în proprietatea Bucureștiului, pentru a vedea acolo dacă acea clădire poate fi reabilitată. Să vedem dacă se poate construi acolo acel mall educațtonaL Știu că și noi și

dumneavoastră în mod special îl dorim să apară în București. Mai ales ținând cont de faptul că avem transport cu metroul până acolo și e o zonă dens populată, o zonă frumoasă și de case și de blocuri, cred că ar fi un prim pas către acest centru, către acest mall educațional.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule primar general, aveți cuvântul.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

•    Eu am înțeles, o trecem la capitolul investiții, primul gest este

expertiza care ne spune dacă merită să o reparăm, să o consolidăm, sau să o reconstruim. Vă mulțumesc. Cunosc situația de la ... e

t    f

vorba de masca din Bucureștii Noi ca să ne înțelegem, nu din Militari.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    .

Domnule Deaconescu, aveți cuvântul.

Domnul consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule Primar general, domnule Secretar general, doamnă reprezentant al Prefecturii, vreau să atrag atenția domnilor colegi pe această cale că grupul PDL are un consilier general validat, dar care nu este pus pe ordinea de zî în vederea validării ca și consilier general. Cer domnului primar să se respecte legea și să fie pus pe ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu.....Ramiro Robert

Eduard    -

Domnule consilier Stan, aveți cuvântul.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule primar, domnule președinte de ședință, stimați colegi, aș vrea ca prin bunăvoința domnului primar, dacă vrea să treacă pe ordinea de zi suplimentară sau la prima ședință un proiect de hotărâre despre care am mai vorbit privind subvenționarea pentru căldură și pentru cei care stau la curte. Cum subvenționăm căldură

subvenționăm și pentru cei care stau la curte. Pentru a elimina... să nu spun această nedreptate ... Acest separatism sau această discriminare, că poate să fie chiar și o discriminare. Și dacă vreți să vă aplecați, să găsiți și o modalitate cu direcțiile pe care le aveți dumneavoastră, economice, care să prezinte și bugetul și la Direcția de Finanțe pe care o aveți aici în cadrul Primăriei, să iuați în discuție acest proiect de hotărâre, dacă nu se poate astăzi să ne dați un punct de vedere atunci la următoarea ședință ordinară să le avem în gândire, și cei care stau la curte să beneficieze pentru că și acolo sunt pensionari, și acolo sunt oameni în nevoie, și acolo sunt bătrâni, bolnavi, persoane care sunt șomere, care nu au suficiente fonduri și să nu îi discriminăm față de cei care stau la blocuri. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule primar general, aveți cuvântul.

Domnui Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Modalități există, din păcate la sfârșitul anului, acum, nu există bani. Știți foarte bine, E adevărat sunt o mulțime de oameni și de fapt acesta era obiectivul pentru care vroiam să facem o discriminare pozitivă, pentru că așa se cheamă, ceea ce am discutat și cu liderii de grupuri, referindu-mă la cei care au salarii mari și care pot să își acopere gigacaloria. încercăm să vedem, acestea sunt ajutoare pentru încălzire, să vedem în primu! rând de unde putem să găsim niște bani și chiar la ședința de rectificare să pot să vă raportez acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    ;

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule consilier llîescu,

aveți cuvântul.

Domnul consilier lliescu Cătălin ,

Bună ziua, domnule președinte de ședință, domnule primar general, domnilor colegi, aș dori să vă supun atenției o interpelare chiar și verbală de data aceasta, data viitoare o voi face în scris, De mai mult de 2 ani, între instituția pe care o conduc, Sala Palatului și Primăria Generală, eu am o serie de corespondențe privind parcarea


din jurul Sălii Palatului din București care este în administrarea Primăriei Generale. Vreau să vă spun că sunt peste 15 spectacole în fiecare lună la Sala Palatului, iar ceea ce se întâmplă, înainte de fiecare eveniment ia Sala Palatului este de nedescris vizavi de bișnița care se face acolo, vizavi de diferite persoane care iau bani de la cei care vin la spectacol pentru parcare. Ar trebui ca noi, primăria capitalei să intervenim și dumneavoastră, domnule primar general, astfel încât lucrul acesta să ne se mai întâmple prin amplasarea unor bariere în cele 4 puncte de acces, să intrăm și noi într-o lume civilizată, chiar și în sensul acesta în care cei care vin la spectacol își cumpără un bilet, să poată să își plătească o parcare cu un screen, astfel încât să știm exact câte locuri de parcare sunt libere, câte sunt ocupate. Ceea ce este la ora asta, este o dezordine și, credeți-mă, îți este și frică la un moment dat dacă nu dai niște bani, să nu îți găsești mașina zgâriată. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat și sper să îndreptați acest lucru în zona zero a municipiului București. Mulțumesc,

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București    <

Domnule consilier general, problema este în felul următor: de

urgență rezolvarea situației de acolo, este parcarea subterană de la Walter Mărăcineanu, după câte știți foarte bine este la nivel de 520 de locuri. Ați spus o vorbă interesantă: „de câțiva ani de zile sunt director acolo" și mă așteptam la mai mult sprijin, domnule consilier general. Sau de ce să nu o spunem, haideți să o spunem și acum, ia ideea aceea generoasă ca să nu îi spun valoroasă de a fructifica spațiul de sub Piața Revoluției, de a putea să facem și trecerea pe dedesubt de la Piața Luterană, de la Biserica Luterană până ia Rosettî în așa fel încât să asigurăm trecerea mașinilor și să transformăm cu timpul Piața Ateneului într-o piața pietonală. Știți tot atât de bine ca și mine că sunt scoase în parteneriat public-privat cele două parcări de pe esplanadele subterane, din fața Sălii Palatului. După câte știm cu toții Sala Palatului aparține Ministerului Culturii și eu am crezut că dacă este PUZ-ul aprobat de Ministerul Culturii din punct de vedere cultural ... ei bine, aș vrea să înțelegeți că o mulțime de modificări pe acest PUZ, mă refer Ia aviz bineînțeles, au fost făcute intempestiv. A dispărut și sala de spectacole de sub Piața Revoluției, au dispărut și parcarea subterană de la Kretzulescu ș.a.m.d. în sfârșit, de urgență măsura este cea despre care v-am

vorbit, Walter Mărăcineanu, 500 de locuri, și obligativitatea de a parca acolo astfel încât să creăm o zonă liberă de mașini în fața treptelor de intrare de la intrarea principală a Sălii Palatului. De altfel, știu că sunteți și, dacă nu cumva ați început deja, în refacerea unor elemente ale Sălii Palatului tocmai pentru a o face mai generoasă pentru Festivalul Enescu. Până atunci sper să rezolvăm șî noi cu ce avem de rezolvat în ceea ce privește parcarea.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc, domnule primar, dacă mai sunt și alte modificări la ordinea de zi.

Pentru toate modificările la ordinea de zi, vă reamintesc că avem nevoie de acordul inițiatorului, al domnului primar, așa încât în privința fiecărei solicitări vă vom cere acordul. După aceea vom proceda la vot Avem propunerile domnului primar, scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 22 și 26.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi,    ■

Propunerea a fost adoptată. ,

Referitor la hotărârea care se referă la salubrizarea sectorului 5 șî anume introducerea pe ordinea de zi la punctul 2, după posibilitatea interpelării.

Cine este pentru? 40 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi

   normală.

Acum referitor la hotărârea de modificare a integrării tarifare, pentru introducerea pe ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară.

Referitor ia propunerea domnului primar de a introduce pe ordinea de zî suplimentară un proiect de hotărâre prin care consilierii generali au acces pe Stadionul Lia Manoliu.

Cine este pentru? 44 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi.

Referitor la propunerea domnului consilier Rizoiu de a introduce pe ordinea de zi la primul punct posibilitatea interpelărilor. Domnule primar, sunteți de acord?

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al Municipiului

București    '

Da, problema este următoarea, să putem da totuși un timp clar acestor lucruri, pentru simplul motiv, că altfel întotdeauna iar se prelungesc ședințele ... informare, răspuns, pe loc și gata ... nu ... propuneți dumneavoastră, cât considerați.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Bine, domnule primar, propunem trei minute pentru fiecare interpelare. Supun aprobării dumneavoastră

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Deci vom avea pe ordinea de zî la primul punct interpelările.

Mai departe, avem propunerile domnului Voicu, și anume, de repartizare pe comisii a domnilor Voicu, Deaconescu și Pîrvu și propunerea pentru înființarea unui Centru de Excelență și un Mali Educațional. Domnule primar sunteți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a propunerilor domnului Voicu privind repartizarea pe comisii a domnilor Voicu, Deaconescu și Pîrvu și propunerea pentru înființarea unui Centru de Excelență și un Mall Educațional?

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar genera! al municipiului

București

Nu am nimic împotrivă, dar proiectul nu este făcut, plus ca să nu mai iau cuvântul de o sută de ori și în legătură cu .... S-a făcut o propunere aici cu trecerea consilierului, care deși validat.... probabil că este vorba de domnul Țica. Aștept hotărârea judecătorească definitivă și procedez în consecință, altfel l-am așezat pe listă, mî-am făcut pe ordinea de zi, la ședințele trecute, eu mi-am făcut partea mea, dumneavoastră , în schimb hotărâțî acest lucru

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard


Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Domnule Voicu, asta am înțeles, am băgat la cap cu expertiza, nici un fel de probleme, aveți dreptate, o facem pe cale executivă, nu am nevoie de proiect, mi-ați semnalat-o, o facem, după care stăm de vorbă să vă raportez dacă acolo mergem să dăm o căruță de bani să refacem sau construim o sală acolo.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    .

Supunem la vot repartizarea pe comisii a domnilor Voicu, Deaconescu și Pîrvu.

Cine este pentru? 44 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Mai departe avem propunerea domnului Deaconescu de introducere pe ordinea suplimentară de zi a unei hotărâri referitoare la validarea unui consilier PDL, Așteptăm hotărârea instanțelor. Și mai este propunerea domnului Stan privind subvenționarea pentru căldură a celor care stau la curte, pe raza municipiului București. Deci, executivul va veni cu o documentație, cu un raport. în regulă.

Acum supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei.

Cine este pentru? 44 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Vă propun să dăm cuvântul celor care au făcut solicitare de a lua cuvântul în fața Consiliului General al Municipiului București, începem cu domnul Dumitru, domnul State Dumitru aveți la dispoziție trei minute, vă rog, ;

Domnul State Dumitru

Domnule primar general, domnule președinte al Consiliului, domnilor consilieri, la problema mea care aș dori să o relatez trei minute este puțin, atunci rămâne pentru altădată, pentru că am niște pliante pe care aș dori să le împart, în care să relatez că greșit am fost demolat pe bază de utilitate publică, în Piața Alba lulia și încadrat eronat în Legea 10. în 2001 mi s-a solicitat o notificare la care s-a strecurat, la ultimul rând, cuvântul imobil și de la capăt trebuia cuvântul și teren, cuvântul și a fost omis șî s-a interpretat imobil teren și nu am primit dispoziție decât pentru 160 mp teren. Am mers în instanță, am primit ca nefondat, la apel la fel, ca nefondat,, la înalta


Curte De Justiție, ca nefondat, Am mers și la Parlament și la Senat, De la Senat am primit acum un an o notiță, în care se spunea că s-a înaintat la Primărie pentru legalitate. Eu am relatat că nu sunt naționalizat, sunt demolat pentru utilitate publică, și cinci, zece și unsprezece la fel. în ultima instanță am luat următoarea hotărâre: am hotărât că această dispoziție să o depun, în urma căreia să fiu încadrat ca fiind demolat pentru utilitate publică. Am făcut și niște pliante în care să relatez articole, în care se încadrează, nicidecum în Legea 10.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

în regulă, domnule State vă invităm la Comisia care se ocupă de această situație. Vă rog să lăsațî pliantele la Secretariatul CGMB, prin grija noastră vom distribui aceste pliante către toți consilierii. Vă mulțumesc.

Doamna Vintilă Mariana, dacă este?

Domnul llie Marian?Domnule Iile Marian, vă rog.

Domnul llie Marian

Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul în această ședință. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunosc faptul că Primăria Capitalei pierde aproximativ 2,5 milioane de euro pentru că nu exploatează cele 5200 locuri de parcare, conform avizelor date chiar de comisiile de specialitate din cadrul Primăriei, S-a invocat în mandatul trecut, chiar domnul primar general spunea că lipsa de personal se datorează faptului că orice proiect sau inițiativă a domniei sale sunt blocate de consilierii PDL. lată că acum aveți majoritatea și puteți lua hotărâri în interesul cetățenilor. Referitor la dialogul pe care l-am avut cu dumneavoastră, domnule primar general, înainte de alegeri, în care v-am propus, și păreați încântat de propunerea mea, cu privire la parcarea de la Alba lulia și mi-ați promis că am acceptul dumneavoastră și tot sprijinul, aș vrea să spunem motivele pentru care nu am început colaborarea în luna mai, ele ar fi două: era campania electorală șî nu se putea dumneavoastră ați spus nu se poate pentru că se interpretează, și am venit acum cu aceeași propunere. Știu că există în proiect construirea unei parcări de 2190 de locuri la Alba lulia numai că această parcare costă 147 milioane euro, nu știu dacă s-a găsit investitor ..Nu s-a găsit în 4 ani, nu știu dacă în următoarele 4 luni ar puțea venit cteeya. Vă mulțumesc.

Domnule Stan vă rog să îmi permiteți, asta era inițiativa pe care trebuia să o luați dumneavoastră chiar. De aceea revin cu această propunere, domnule primar general, până va veni investitorul așa cum v-am spus și în, dialogul pe care l-am purtat cu dumneavoastră, printr-o investiție de maxim 30 ,mii de euro pentru instalarea sistemului de acces parcare cu bariere și eventual 3, 4 camere de luat vederi pentru a atrage clienții și a căpăta încrederea cetățenilor. Eu nu promit, îmi asum responsabilitatea pentru încasări de peste 10 mii de euro, având aceste bariere și camere de supraveghere și sunt dispus să girez chiar cu propria locuință, în cazul în care în 4 luni nu aduc încasări care să acopere investiția eu sunt dispus ... dar vă spun am lucrat 2 ani și am adus încasări de peste 250 mii de euro

-O    firmei Dalii, același lucru vreau să îl fac și la Primăria Capitalei.

Pentru asta am plecat, că nu am fost lăsat să aduc încasări.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc, domnule Marian

!

Domnul llie Marian

Am prezentat ,

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Am hotărât ca timpul dumneavoastră să fie 3 minute. O să vă invităm la Comisia de transporturi, vă rog frumos să lăsați datele dumneavoastră de contact la Secretariatul CGMB, este a doua ușă

™    pe dreapta, cum ieșiți din sala de consiliu, pentru a putea fi invitat la

următoarea ședință a Comisiei de transporturi.

Domnul llie Marian

Sper că în noul Consiliu, voi găsi mai multă înțelegere.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

în regulă, vă mulțumim!

Domnul llie Marian

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Luările de cuvânt au luat sfârșit, vă propun să intrăm direct pe ordinea de zi, o secundă îl mai avem, și pe domnul Marian Nistor de la Federația Spiru Haret, care dorește să adreseze câteva cuvinte domnului primar general.

Domnul Marian Nistor

Am posibilitatea să adresez câteva cuvinte, dumneavoastră ca și consilieri generali ai municipiului București și bineînțeles domnului primar general Sorin Oprescu.

Ca reprezentat al Federației sindicatelor din învățământ, Spiru Haret, domnule primar general, vrem să vă transmitem toată prețuirea noastră și toată aprecierea noastră pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru învățământul bucureștean. Vorbesc în numele federației mele, în numele colegilor noștri din peste o sută două unități școlare care au fost prinse în programul Băncii Europene de Investiții, program pe care dumneavoastră ați reușit să îl relansați, făcând mai mult bine pentru elevii și profesorii noștri, astfel încât școala bucureșteană să poată oferi rezultate pe măsura așteptărilor milioanelor de bucureșteni.

Astfel încât, pentru dumneavoastră Federația vrea să vă înmâneze în momentul de față, nu aș putea spune o atenție, ci o medalie cu chipul. celui care a fost adevăratul reformator al învățământului românesc Spiru Haret.

-aplauze-

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Acesta este un moment de familie.

Vreau să vă spun că admir încă odată felul cum ați început discursul, mulțumind Consiliului General al Municipiului București.

Aș vrea să știți că fără unii dintre oamenii care astăzi sunt prezenți aici, nu puteam să construiesc absolut nimic pentru că intram în roata aceea a ilogicii, nu a logicii și faptul că le-ați mulțumit nu face altceva decât să vin și eu lângă ei, mă uit acolo și o văd pe doamna Popa Maria.


Vă mulțumesc respectuos și vă promit că în martie să îmi dați voie, să vă iau de braț și să mergem la încheierea programului, mai sunt doar câteva școli. Vă sărut și vâ mulțumesc respectuos.

Domnul Marian Nistor

Domnule primar general, o singură rugăminte, o să mai am, alături de dumneavoastră să fie și doamna consilier Maria Popa, știu foarte bine tot ceea ce a făcut pentru unitățile de învățământ din București și împreună să trecem prin acele unități.

Mulțumesc din suflet și dumneavoastră și Consiliului General al Municipiului București. O zi bună.

•    Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Pentru punctul cu interpelări dacă mai există solicitări?

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Stimați colegi revin, după un an și jumătate, cu aceeași problemă legată de diferența dintre partea de Nord a orașului București și partea de Sud - Vest a orașului pentru că mă fac purtătorul de cuvânt al celor care trăiesc în zona respectivă și care pur și simplu sunt chinuițî de lipsa de infrastructură în zona Prelungirea Ghencea - Domnești. Pentru acest lucru, vă rog domnule primar, să îmi dați un răspuns cât se poate de apropiat ca și argument, sau mă rog un termen în care să le redăm speranța acestor oameni că ceva se întâmplă și cu ei.

Dacă mă uit în partea de nord a orașului am să văd tot felul de ~    pasarele, tuneluri, poduri, foarte frumoase de altfel, dar trebuie să

existe un echilibru și din acest punct de vedere pentru că și ei sunt plătitori de taxe și impozite în egală măsură cu ceilalți.

Zona respectivă a devenit supraaglomerată prin construcțiile care s-au făcut în zona respectivă și că reclamă pur și simplu îmbunătățirea căilor de acces în zona respectivă.

Cei care dau indiferent că sunt la primăriile de sector sau primăria capitalei PUZ-urî sau PUD-uri în egală măsură să aibă în vedere că străzile se micșorează pentru că oamenii în general vor să ia cât mai mult pământ și se acționează împotriva căilor de acces care de fapt sunt în beneficiul și al lor. Numai că acest lucru nu este bine stabilit de către regulile stabilite de administrațiile locale.

Vă mulțumesc!


București

Domnule consilier lucrurile, stau în felul următor: intrarea în București la Gara Progresu este prevăzută pentru anul acesta, ca de altfel toate intrările din București Nord - Est - Sud - Vest, strada Brașov, Prelungirea Ghencea nu am pus bani de o parte pentru că atât am avut, am pus foarte puțini pentru ca să ne îndreptăm către ceea ce înseamnă dacă vreți trecerea pe deasupra gândită cu sute ani în urmă la Domnești. Acolo în continuare să vedem dacă județul Ilfov participă, pentru că știți bine pentru că nu am cum să bag banii, ... limita Bucureștiului este mai încoace.

O să spuneți că este o chestie birocratică și o să vă răspund da, aveți dreptate, dar Curtea de Conturi nu îmi permite să fac acest lucru.

Tunelul HD Uranus pe care îl începem, în acest an, este vorba de prelungirea Șoselei Diametralei Berzei - Uranus, pentru partea de Sud, dumneavoastră știți tot atât de bine ca și mine în dezvoltarea Bucureștiului una din axele principale, este Sudul și dezvoltarea spre Sud. Sigur, dumneavoastră ați vorbit și despre Sud - Vest pe unde va trece acel inel de circulație exterior și interior pe care unul dintre distinșii ziariști la început de carieră l-a confundat cu șoseaua rapidă pe care se învârte Oprescu în jurul Bucureștiului.

Așadar pentru sectorul 5, pentru 4 și sectorul 3 pe circumferința de sud a Bucureștiului, mai mult decât atât, știți foarte bine că și Pătrunderea Nicolae Grigorescu, trecerea peste Dâmbovîța și ieșitul în dreptul IMGB-ului asigură „defluierea" mașinilor din București către Șoseaua de Centură.

Vă mulțumesc!

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Vă rog să mă scuzați, nu s-a înțeles, este vorba de parohia dumneavoastră, respectiv Prelungirea Ghencea până la locul în care apar pe harta acestui loc cei din Ilfov, dar acolo s-a gâtuit complet, oamenii acei stau ore întregi pe șosea pentru că nu au nici un fel de șansă să meargă mai departe nici așa, nici așa.

București

Aveți dreptate, v-am pomenit înainte și v-am spus domnule, că nu ați sesizat, am vorbit despre amenajarea căii rutiere, strada Brașov, pentru ca să pot să o lărgesc, ca să nu mai existe gâtuirea de care vorbeam, dar dumneavoastră m-ațî întrebat de Pasajul de la Domnești.

V-am explicat, dar în schimb încercăm o variantă complementară, nu alternativă, ci o variantă complementară, Prelungirea Bulevardului Timișoara până în Centură. Este vorba de 500 de metri, pentru ca să poată să intre de pe Centură și să iasă din București mult mai repede, decât să stea la coada aceea infernală.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mai dorește cineva să facă interpelare?

Domnul consilier Stan Ion

Domnule primar, o interpelare scurtă și complicată în același timp. Astăzi la Comisia de transporturi am discutat cu toți factorii care concură la o bună desfășurare a activității, și bănuiesc că, comandamentul de iarnă este treaba și responsabilitatea dumneavoastră, ați ordonat acest lucru, în schimb este o problemă care ne interesează pe toți. Sunt anumite tronsoane unde se fac investiții la metrou și bănuiesc că au termene și întârzieri foarte mari, mă refer aici la zona Drumul Taberei, unde se fac investiții chiar în carosabil, nu știu ce fac acolo, stații de suprafață sau ce fac, mă refer și la zona Academiei aici sus la Academia Militară, și mă refer și la celelalte investiții care se fac în București și ar trebui ca dumneavoastră, cu direcțiile de specialitate pe care le aveți în cadrul primăriei să urmăriți dacă firme care au luat lucrări pe raza municipiului București mai mari de 6 luni, și am înțeles că sunt unele care au și un an întârziere, și de la caz la caz să vedeți cum stau lucrurile, pentru că unii au întârzieri, pentru că a durat foarte mult procesul de expropriere și de birocrație tipic românească, unii, am înțeles din luările de cuvânt ale unor colegi și ale unor oameni care sunt cunoscători ai unor astfel de activități, unii chiar nu pot să facă față. Au foarte multe lucrări luate în București, pe unele le-au dat în antrepriză și de aceea întârzierile privind aceste investiții sunt destul


de mari. se lansase ideea la comisie și a unui proiect de hotărâre privind interzicerea celor care iau lucrări și nu le fac la termene pentru a participa la licitații pentru o perioadă de un an sau doi. Dar am zis să vorbim mai întâi cu dumneavoastră și de aceea v-am interpelat de aici de la această tribună, ca să analizați și să ne spuneți și nouă dacă aveți de la inspectorii pe care îi trimiteți pe teren o situație a acestor aspecte. Dacă nu aveți acum, să ne-o prezentați și nouă ca să știm, pentru că s?a discutat la comisie. Cred că îi interesează pe toți bucureștenii pentru că vine perioada de iarnă dacă este deja ocupat carosabilul. Va mai veni și perioada cu deszăpezirea și perioada cu lucrări care îngreunează, creăm un disconfort și datorită acestor motive poate ne spuneți acum câteva cuvinte sau dacă nu în următoarele ședințe cum stau lucrurile ca să știm cum acționăm.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Nu e nici un secret că am mai discutat cu dumneavoastră și ideea mi se pare foarte bună, am discutat și când au fost discuțiile cu liderii, în pregătirea unei hotărâri de consiliu care să se adreseze celor care spun că au o urgență și sparg fără aprobare strada, din cauza aceea trotuarele sunt așa cum sunt, fiecare sparge și declară că a avut o urgență. Iar pentru ca să poată să facă un racord la gaz, motivația este una și aceeași, pentru prepararea hranei. Aveți dreptate, dar am dat să facă un proiect de hotărâre cu amenzi pentru acești constructori,, mai mult decât atât, de patru ani de zile încerc și nu am reușit spre rușinea mea, indicându-le directorilor generali să afișeze o listă afară la vedere cu toate firmele care nu intră în licitație pentru că sunt în discuții cu primăria generală, discuții, procese ș.a.m.d., cu firme care contestă și aici am să vă dau un exemplu pe scurt. în decembrie 2011 se începe licitația cu marcarea străzilor, marcaje verticale și orizontale, în acest moment când stăm de vorbă ea este contestată, în luna februarie se reface licitația, iar este contestată de o singură firmă și aceeași întotdeauna, pentru că nu câștiga ea, ne ducem în judecată, mergem la Curtea de Apel se termină la Curtea de Apel, a treia oară începe licitația, iar în momentul când stăm de vorbă din nou aceeași firmă contestă că de ce nu a câștigat ea. în felul acesta, în luna septembrie, pe un contract, pe rămășițele unui contract pe care acționam de acum patru ani de zile, prin contracte multianuale, am reușit să facem la școli trecerile de pietoni, unde vin copiii și plgacă-cșsă nu avem niște

surprize nenorocite. Da, și eu cred că asta ar încuraja mai mult pe cei care vor să facă treabă, iar cei care nu vor să facă treabă să plătească pentru ceea ce au distrus în București, sunt absolut de acord cu treaba aceasta.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule primar.

Domnul consilier Florescu Draqos

Domnule primar general, domnule secretar general am o rugăminte scurtă să nu mai consumăm atâta hârtie, muncă, toner.

0    Știu că toți consilierii generali au laptop, aici știu că avem wireless,

cred că suntem în secolul XXI și putem să butonăm calculatoarele și să avem ordinea de zi pe calculator, și în cazul în care sunt consilieri generali care nu pot manipula calculatorul, numai pentru ei să tipărim materialele, în fiecare lună consumăm, cred că peste 100 kg. de hârtie, este mult prea mult și nu are rost, sunt bani cheltuiți aiurea. Mulțumesc. Sper ca și colegii să fie de acord. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule primar dacă doriți să răspundeți?

Vreau să mai supun încă o dată la vot ordinea de zi

suplimentară, ca să fie lucrurile foarte clare, deci avem la primul punct - proiect de modificare a HCGMB nr. 159/2012 privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din municipiul

™    București; la punctul 2 avem hotărârea referitoare la accesul pe

Stadionul Lia Manoliu a consilierilor- generali și la punctul 3 avem repartizarea pe comisii a consilierilor Voîcu, Deaconescu și Pîrvu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    :

Mai departe intrăm pe ordinea de zi și voi supune atenției fiecare proiect de hotărâre, după care vă voi solicita votul dumneavoastră.

asigurarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă în sectorul 5 al municipiului București.

Cine este pentru? 40 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    ’

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 2 - vreau să vă atenționez că aici este nevoie de 2/3, Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin HCGMB nr. 352/22.10.2009.

Cine este pentru? ..... Stimați colegi suntem în procedură de

vot,......31 de voturi, ...

Domnul consilier Văduva Silviu

Am ridicat mâna, înainte să înceapă procedura de vot, vă rog mult stimați colegi! Este vorba despre contractul de închiriere privind sediul Primăriei. Da? ... puteți să specificați? Nu, conform proiectului, deci? Conform noii ordini de zi, este vorba despre contractul de închiriere privind sediul Primăriei, da?

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Este vorba despre hotărârea CGMB nr. 352 din 22.10.2009, aveți documentația anexată.

Domnul consilier Văduva Silviu    ,

Din 22.10.2009, da? Mulțumesc mult de tot, deci este vorba despre contractul de închiriere pentru clădirea în care ne aflăm, contract de închiriere prin care se plătește, aproximativ 3 milioane de euro pe an, contract de închiriere pentru această clădire, în care din păcate, cetățenii nu pot avea acces la ședințele Consiliului General, care ar trebui să fie publice, așa cum prevede legea, această sală în care presa trebuie să stea în picioare și să se înghesuie, plătim aproximativ 3 milioane de euro, într-adevăr PDL a votat acest contract, cu condiția ca toate ratele plătite să se transforme în rate la un leasing operațional sau la o cumpărare în rate, am plătit deja aproximativ 9 milioane de euro și urmează să mai plătim încă 9 milioane de euro, mai bine construim sau cumpărăm în rate sau în leasing operațional o clădire decât să dăm atâția bani pe chirie. Deci stimați colegi, domnule primar general, viceprimari și cetățeni vă rugăm haideți să ne gândim bine, sunt banii bucureștenilor, deci

gândiți-vă înainte de a vota! Vorbim despre aproximativ 3 milioane de euro pe an, vorbim despre plata unor sume retroactive, care nu sunt precizate și nu se regăsesc nicăieri în proiectul de hotărâre și îl rog pe domnul primar general să ne spună care sunt aceste sume retroactive la care se referă proiectul de hotărâre? Câți bani sunt, în afară de acești aproximativ 3 milioane de euro, pe care trebuie să-i plătim pe an? Mulțumesc mult de tot.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

O secundă, să terminăm procedura de vot.

O    Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Da domnule președinte, îmi cer scuze, dar dacă este mumă pentru unii , pentru alții să nu fie ciumă. Deci, același lucru. Dați-mi voie pentru că, constat 2 lucruri; ori domnul Văduva n-a înțeles absolut nimic, ori nu face altceva decât să continue niște afirmații fără fond, eu refuz să numesc rea voință și ipocrizie, dar se pare că spre acest lucru ne îndreptăm. Domule, încă o dată, pentru toată lumea: chiria costă pe an»2,2 milioane, chiria dacă mă lăsați să vorbesc aflați pentru a mia oară totul, încă o dată și ultima dată. Chiria costă 2,2 milioane, mergem mai departe, dacă ați fi citit contractul și n-ați fi avut acea rea voință nici dumneavoastră, nici ziariștii care au analizat cu multă preciziune, și mă transformă în vedetă, vorbind despre acest lucru, acolo scrie foarte clar că toate sumele acestea reprezintă avans la cumpărare și acum vine întrebarea domnule consilier

™    general, de ce nu am cumpărat această clădire? Pentru că în 2005,

domnul primar general al vremurilor respective, Vîdeanu, a făcut un împrumut de 500 milioane, asta a ridicat plafonul primăriei la 62%. Deci, orice fel de leasing și probabil că știți la fel de bine ca și mine, orice fel de leasing este tot o formă de împrumut, nu aveam voie s-o cumpăr, mă întrebați, spunându-mi câți bani avem de dat înapoi? Domnule consilier general, nu noi trebuie să dăm banii înapoi, nouă trebuie să ni se dea banii înapoi și au început să ni se dea, de către proprietari. De ce? Pentru că Curtea de Conturi a spus că nu trebuia să plătesc TVA, deci ceea ce s-a plătit în plus a fost TVA-ul. De la distinsul partid PDL n-are sens, pentru nu este aici și nu-mi place când nu este aici, tocmai s-a terminat de 2 ani .... De la partid, de la dumneavoastră. ...Mi-au făcut o plângere, și de aia sunt mirat, pentru

că nefiind persoana aici are vreun sens? Mi-au făcut o plângere penală la DNA, al cărui rezultat mi-a venit acum 2-3 săptămâni, unde scrie negru pe alb, că nu am greșit cu nimic, că am plătit TVA-ul, în schimb organele fiscale, acum 2 ani de zile îmi invocă un articol din Codul fiscal, care spune că nu trebuia să plătim TVA-ul. Domnule, persoana care a închiriat este plătitoare de TVA, ca să nu avem discuții, da? Am intrat cu observații la raportul Curții de Conturi și acum ne aflăm în judecată. Este pentru prima dată, în România, când Curtea de Conturi aud că spunfe; că nu trebuie să plătești taxă la stat! Contractul* expiră și dacă dumneavoastră veți constata că nu sunteți de acord, din diverse motive, vă rog respectuos să ne pregătim cu toții atunci, prin rea voință și prin ipocrizie, eu nu am nicio

O    problemă să lucrez în fața Primăriei, am căciulă, mănuși, nu știu ce o

să facă ... vorbesc foarte serios. Dumneavoastră nu vreți să spuneți aici, când vorbiți despre asta, că toate sumele date până acum, plătite se scad din prețul general al clădirii și noi cumpărăm clădirea , în momentul când putem s-o facem. Păi da, pentru că este prelungire de contract, domnule consilier general, și dacă dumneavoastră ați fi avut curiozitatea să mă întrebați, pentru că ne-am văzut pe această temă, de cel puțin 4 ori, împreună cu ceilalți lideri, eu, colegii mei vă aduceau și vă puneau la dispoziție contractul. Domnul ...asta cu „am solicitat”, hai să fim serioși! în momentul când mă roagă unul dintre colegii dumneavoastră, eu niciodată nu ..., am răspuns întotdeauna, dar dacă dumneavoastră vreți să discutăm prin Registratură și credeți că aveți astea, atunci..... pierdem timpul, da. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule primar general.

Doamna consilier Claudia Țapardel

în primul rând, mulțumesc domnule președinte, dumneavoastră mă adresez. Țin să vă spun, că în calitate de președinte al Consiliului General, președinte de ședință atunci când unul dintre consilierii generali nu respectă modul de organizare și funcționare și procedura în care ne aflăm, respectiv procedura de vot, aveți și instrumente de sancțiune pentru consilierii generali care nu respectă ordinea, să știți că domnul Murg în mandatul trecut, deși noi respectam ordinea și procedura, ne-a amenințat că ne dă afară din sală și ne aduce la

exprima, dar știu că dumneavoastră sunteți o persoană documentată și vă rog dacă se mai întâmplă acest lucru , să treceți și la sancțiuni față de consilierii generali care nu respectă ordinea. Mulțumesc frumos.

Un alt lucru, pe care vreau să-l spun grupului PDL și noilor colegi, care sunt la primul mandat în acest Consiliu general, faptul că grupul PDL este total lipsit de consecvență, datorită faptului că în mandatul trecut, grupul PDL a fost cel care a votat și a susținut să ne mutăm în această sală în care presa stă înghesuită, săracii cetățeni, pe care noi tot timpul i-am respectat și le-am dat cuvântul, noi cei de la PSD, așa îi ținem săracii într-o sală, în care ne observă în mod indirect și în care așa cum am convenit, la prima ședință, când nu au subiecte și interpelări legate de punctele și proiectele de pe ordinea de zi sau probleme foarte grave pentru municipalitate sunt invitați, și astăzi i-am invitat chiar la începutul ședinței, deci le-am oferit prioritate. Le amintesc colegilor că ei au fost cei care au votat mutarea în acest sediu și atunci au uitat că există și anumite impedimente, mai mult decât atât, este o altă dovadă de ipocrizie că ne aflăm în luna noiembrie, mai avem puțin și o să ningă afară, și avem o situație incertă în ceea ce privește sediul instituției în care ne desfășurăm activitatea. Să știți că cu aceste populisme ieftine, nu faceți decât să ne pierdeți nouă timpul, consilierilor, să pierdeți timpul cetățenilor și municipalității care sunt interesați de alte proiecte de pe ordinea de zi care îi afectează și nu de polemica dumneavoastră ieftină și nici de jocul de imagine pe care îl faceți domnule candidat și vă rog frumos de acum încolo să luați cuvântul atunci când nu suntem în procedură de vot. Este prevăzut în lege că nu puteți întrerupe procedura de vot și vorbind de bun simț dumneavoastră trebuie să respectați 54 de consilieri și la rândul dumneavoastră veți primi respect. Mulțumesc!

Domnul consilier Stan Ion

Doresc să spun două lucruri: fără îndoială colegul nostru de la PDL are tot dreptul să vorbească de la, acest microfon, când suntem în procedură de vot nu cred că este foarte indicat dar probabil că fiind mai nou la început de mandat nu .înțelege sau nu știe procedurile. Vroiam să spun cu totul altceva, oricum această clădire va rămâne municipalității, noi ne vom muta în clădirea de la Anghel Saligny când se va termina consolidarea, pentru că dumneavoastră domnule Văduva trebuia să luați legătura cu domnul Pîrvu și Voicu din vechiulmandat și veți fi constatat la vremea respectivă că dânșii au votat pentru ca să ne mutăm aici iar noi am votat contra. Dacă totuși s-a făcut acest lucru nu are rost să ne mai amăgim între noi sau să ne mai amărâm zilele. Haideți să lăsăm lucrurile să decurgă așa pentru că am înțeles de la domnul primar și sunt... Curtea de Conturi, Poliția Economică, tot ce vreți dumneavoastră dacă într-un fel sau altul nu sunt parcurse etapele legale, că dacă venim aici nu reușim decât să ne plictisim și date fiind spuse aceste lucruri cred că domnul președinte de ședință când suntem în procedură de vot ar trebui pur și simplu să tăiați acest microfon și să lăsați procedura să își urmeze cursul și vă rog acum să supuneți din noi la vot pentru ce ne-ați întrerupt din procedura de vot.

Domnul consilier Văduva Silviu

în primul rând îmi pare foarte rău că v-ați tensionat iar pentru doamnele care strigă că nu au timp, doamnă ați acceptat cariera de consilier general ca să fiți în slujba comunității. Trebuie să alocați timp pentru aceste dezbateri. Facem aceste dezbateri pentru cetățenii orașului, îmi pare rău că doamnă sau domnișoară sunteți așa de tensionată și din această cauză am venit aici să dezbatem și să luăm cea mai bună decizie.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    ,

Vă rog să nu intrați în dialog.

Domnul consilier Văduva Silviu

Ce rugăminte am la dumneavoastră, PDL a votat acest contract de închiriere pentru că nu avea altă soluție, păcat pentru că a plecat domnul primar general, aș fi dorit să îl întrebăm cât mai durează consolidarea și reabilitarea sediului vechi al primăriei?

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Rog secretariatul tehnic să ne reamintească câte voturi au fost pentru acest proiect de hotărâre?

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 12 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Proiectul cu nr. 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind redistribuirea pe secțiuni și modificări în structura bugetului pe anul 2012 al unor instituții de interes local și virări de credite bugetare între capitole bugetare de cheltuieli în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul consilier Voicu Mihai

Momentan lipsește ... în mod special domnului Giugula și domnișoarei Țapardel, colegi în mandatul trecut.

în momentul în care am votat această ... vreau să fac ... foarte bine că sunt consilieri generali, acesta nu este un lucru rău ...apropo

•    de ipocrizie, vreau să îi răspund domnișoarei Țapardel, să fac și o

completare la domnul coleg Stan, dacă îmi permiteți. Noi când am fost colegi, am votat mutarea din clădire, am votat că plătim un an chirie, iar peste un an începe leasing-ul financiar .... nu spuneți asta .... doamna Drăghici, cu tot respectul, dar vreau să vă ...

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnul consilier, vă rog frumos nu intrați în dialog, spuneți ce aveți de spus, după care continuăm procedura.

Domnul consilier Voicu Mihai

Deci, noi am votat ca un an de zile să fie cu chirie, apoi să îl cumpărăm, nu s-a întâmplat așa, există pe bandă, este pe procesul -verbal o listă de documente. Deci despre asta este vorba, acesta este sensul opunerii, pentru că este păcat că s-au pierdut nouă milioane de euro și păcat că se vor pierde în continuare, cu acești bani .... apropo de ipocrizie, vreau să îi răspund domnișoarei Țapardel, că nu este ipocrizie ceea ce înseamnă trei milioane de euro pe an. Asta este tot.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule consilier. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi? Nu mai dorește nimeni.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 26 de voturi, ... puteți să mai ridicați mâna sus cei care sunteți pentru? să se numere voturile în continuare, așteptăm. A mai venit cineva aici. Ați numărat și acolo în spate?

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? .... mâna sus cei care sunteți împotrivă! Numărați voturile împotrivă! împotrivă? 7 voturi, abțineri? 0 voturi.    ’

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul cu nr. 4 pe ordinea de zi...

Domnul viceprimar Marcel Octavian Nicolaescu

Am o rugăminte, vă rog să îi dăm cuvântul doamnei Carmen •    Tocală, președinta Agenției Naționale de Sport și Turism.

Doamna Carmen Tocală

Domnule președinte, domnilor consilieri, mai întâi de toate se cuvine să vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați sportului românesc și în al doilea rând, avem o specificație, că suntem una din puținele capitale europene care nu avem o sală de sport exponențială cu imaginea pe care o aduce sportul românesc țării noastre. Aș avea o rugăminte, se impune, să avem, de către Ministerul Justiției, o modificare la hotărârea Consiliului General, în ceea ce privește suprafața, 52.358 față de cea care a fost stipulată anterior de 56.252 o diferență în Cartea Funciară. Am să țin cont de rugămintea domnului Stan, se introduce la punctul 3 .... Suntem de acord cu dumneavoastră, dar mie mi-ați dat .... suntem de acord cu CSM-ul, parte a fenomenului sportiv, chiar și parte a Consiliului General, să fie împreună cu noi, utilizator al sălii și desigur trebuie să menționăm că sportul românesc se confruntă cu o perioadă de austeritate bugetară, de aceea a fost introdus și trebuie să susțin în continuare art. 2 punctul 3 în ceea ce privește gratuitatea pentru meciurile internaționale. Suntem mândri că România joacă în București, de aceea vă rog să susțineți și art. 2 punctul 3. Gratuitate înseamnă pentru echipele naționale, înseamnă foarte mult, înseamnă pentru Bucureștiul ca și organizator împreună cu Federația.

Este foarte ... mă refer la punctul 3. Deci eu vreau să susțin .... de ce ... art. 2 punctul 3 ....

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

O secundă, vreau să vă referiți la punctul 4, acela cu trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București.

Doamna Carmen Tocală

Modificarea fost impusă de către Ministerul Justiție, a fost, s-a operat pentru că a fost impusă.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

O    Am înțeles. O secundă, nu am ajuns la acel punct.

Doamna Carmen Tocală

Le luați pe fiecare. Eu tocmai voiam să explic de ce este gratuit.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Da, nu este nicîo problemă, luăm act de ceea ce spuneți dumneavoastră, puteți să continuați cu ceea ce ....

Doamna Carmen Tocală

Da vroiam să vă spun că vă mulțumesc pentru respect și interes și sunt convinsă că împreună, putem face foarte multe pentru București.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Revenim la ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre .... Revenim la punctul 3, care devine de fapt punctul 4.

Punctul nr. 4 - proiect de hotărâre privind realizarea Bustului - Efigie al Regelui Mihai I al României în Piațeta Regelui și redistribuirea sumei aprobate pentru alegerile locale și neutilizate din bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Dacă este cineva care dorește să ia cuvântul?

Trecem la procedură de vot.Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 117/2012 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafață de 56.252 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 37-39, sector 2 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București.

Există amendamente la acest punct?

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Doamnelor și domnilor consilieri care mai sunteți în sală, restul să vedem pe unde sunteți!

Acest proiect de hotărâre, este un proiect la care Consiliul General al Municipiului București, și în general consilierii au lucrat foarte mult, l-au avut în vedere încă de acum 2 ani de zile și au încercat ca pe teritoriul Bucureștiului să construiască un complex sportiv, săli de sport, săli de antrenamente, săli de refacere pentru sportivii de înaltă performanță și pentru sportivii de performanță în general. Este bine că după 2 ani de lupte seculare, am reușit să determinăm autoritățile competente să putem să luăm în patrimoniul municipiului București acest teren, care se află în parcul Lia Manoliu, lângă fostul patinoar 23 August, unde este și turnul de parașutism, acel loc este deja consacrat ca un fief al sportului, având în vedere că Federația Română de Baschet a construit acolo o sală și un sediu, pentru această federație, arătând tuturor federațiilor că se poate construi și fără bani de la buget. în acest sens credem că demersurile făcute de actualul ministru al Sporturilor sunt bine venite pentru acest teren, dar faptul că avem plăcerea și suntem onorați să construim pe acest teren o sală de sport polivalentă, este un lucru extraordinar. Deci, la acest proiect de hotărâre au lucrat mai multe comisii, împreună cu Guvernul României și Ministerul Sportului, făcând astfel posibilă prezentarea în fața dumneavoastră a acestei hotărâri. Dar din analiza acestuia, la comisia juridică s-au făcut 2 amendamente: la articolul 2, punctul 3 se completează cu următoarea propoziție: prin structura sportivă de specialitate, adică vă citesc întregul articol -după efectuarea recepției obiectivului de investiții, sala de sport multifuncțională, aceasta va fi înscris în domeniul public al


municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin structura sportivă de specialitate. în sensul că Consiliul General are și un Club Sportiv Municipal, știți că în Clubul Sportiv Municipal avem și noi un reprezentant în Consiliul de Administrație care de multă vreme se luptă să construiască o sală pentru acest club și să nu mai dăm bani pe chirie și pe alte activități, majoritatea sumelor vor contribui la construirea acestei săli. De asemenea, la articolul 3, punctul 3 se modifică și va avea următorul conținut: se scoate din conținutul1 articolului „pentru competiții naționale pe ramuri de sport” și va rămâne în felul următor, punctul va avea următorul conținut: Municipiul București va asigura gratuitatea pentru desfășurarea de competiții internaționale w    desfășurate de federațiile sportive naționale, cu plata utilităților în

baza unui contract încheiat pentru fiecare eveniment în parte. Vă spun imediat de ce. Același amendament îl facem și la punctul 4:

Municipiul București va asigura, în măsura posibilităților, gratuitatea folosirii spațiilor necesare antrenamentelor federațiilor sportive naționale, respectiv structurilor sportive de drept public, în competițiile sportive internaționale în incinta sălii polivalente, cu plata utilităților în baza unui contract de utilități pentru fiecare eveniment în parte. Nu putem face altfel, pentru că vine Curtea de Conturi peste noi și ne întreabă în ce bază legală dăm utilitățile gratuit, și atunci, zic să nu împovărăm federațiile, cu plata unor taxe, pe care nu pot să le plătească și nu au de unde acești bani, să atragem și competiții naționale cât mai multe, care să se «desfășoare la noi în țară, deci practic din această activitate, eu nu: vreau să vă spun ce facem, a    pentru că se înregistrează, dar nu facem altceva decât să încurajăm

competițiile internaționale, să încurajăm Ministerul Sportului să aducă cât mai multe competiții internaționale în București, iar diferențele se vor recupera din taxele și impozitele locale recuperate de la agenții economici, care beneficiază de multitudinea acestor activități sportive internaționale, cred că sunt clar, da? Deci acestea au fost

amendamentele pe care am vrut să le fac ....

Domnul Secretar general Tudor Toma

Domnul consilier vă rog frumos, dacă tot ați luat cuvântul, să

faceți referire și la modificarea suprafeței de teren din titlu, ca să poată fi cuprinsă ....Domnul consilier Giugula Dorn Mihai

Corect, doamna ministru nu poate să facă propunere în fața dumneavoastră, vă propun și amendamentul cu privire la modificarea suprafeței: din 56.252 cât era trecut, în 52.358 de metri, deci articolul 1, rândul 3, pentru că în ordinea de zi era trecut altceva și atunci să punem în comun acord și suprafața și cu ... Deci acestea sunt amendamentele pe care vi le-am propus.

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule consilier.

®    Domnul consilier Stan Ion

Eu aș dori să spun că această propunere, oricum noi ca și Consiliul General, trebuie după aceea să nu facem în interesul unor federații, ca să fie foarte clar, deci această propunere, dacă o aprobăm, o aprobăm în speță pentru o entitate care o are în subordine Consiliul General, cum este Clubul Sportiv Municipal, care va și administra această activitate, iar Clubul Sportiv Municipal după aceea să aibă delegări de competență, în sensul să facă contra cost cu federațiile anumite activități, pentru că asta și încercam să explic și la cei de la presă mai devreme. Noi ca să mergem la un meci, mai întâi ca să mergem pe un stadion național trebuie să discutăm cu Federația, cu Liga profesionistă, deci cam așa ar trebui să decurgă lucrurile pentru că dacă-l dăm spre folosință unei federații ar apărea acel sentiment de discriminare. De ce nu și altă federație? Atunci clar să reiasă că este al unei entități care este în subordinea Consiliului General al Municipiului București, respectiv Clubul Sportiv Municipal București, care există și funcționează.

Domnul președinte, de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule consilier.;

Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Nu.

Votăm punctual amendamentele. Deci avem amendamentele domnului consilier Giugula referitoare la articolul 1, articolul 2 și articolul 3. Le vom vota pe rând. Vă amintesc că este nevoie de două treimi... deci avem nevoie de un număr minim de 35 de voturi pentru aprobare. Mai doriți să completați ceva?

Domnul consilier Giuqula Doru Mihai

Dacă mai este nevoie, eu pot să le repet.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

OK, am înțeles.

Vă supun la vot primul amendament, referitor la articolul 1, inclusiv punctul 3, dar și titlul hotărârii cu modificarea suprafeței. Vă rog să citiți amendamentul!

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Din 56.252 de metri se face amendamentul pentru corectare în •    tot corpul hotărârii în 52.358 de metri.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    \

Acest amendament a fost adoptat.

Mergem mai departe, amendamentul pentru articolul 2, punctul 3 vă rog să citiți amendamentul.    <

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Se completează, după municipiul București, prin structura sportivă de specialitate. Vă rog nu mai plecați din sala, mai stați 5 minute.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Trecem la amendamentul referitor la articolul 3, punctele 3 și 4. Vă rog să citiți amendamentele.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

încep cu punctul 3: municipiul București va asigura gratuitatea pentru desfășurarea competițiilor internaționale desfășurate de federațiile sportive naționale, cu plata utilităților în baza unui contract de utilități pentru fiecare eveniment în parte.Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Cine este pentru? 38 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Și acum referitor la punctul 4 de la articolul 3 vă rog să citiți amendamentul.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Municipiul București va asigura în măsura posibilităților gratuitatea folosirii spațiilor necesare antrenamentelor federaților sportive naționale și structurilor sportive de drept public pentru competițiile sportive internaționale în incinta sălii polivalente cu plata utilităților în baza unui contract de utilități pentru fiecare eveniment în parte.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Acum supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate, cu amendamentele efectuate.

Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea C.G.M.B; nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului României pentru trecerea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona I, Șos. Vitan -Bârzești nr. 20 (fostă Olteniței nr. 219), bloc ZI.1, sector 4, din proprietatea publică a municipiului București în proprietatea publică a statului.

Dacă este cineva care dorește să ia cuvântul? Vă atenționez că și aici este nevoie de vot de 2/3.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a unui teren situat în Calea Griviței nr. 100-102, sector 1, în suprafață de 1500 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, necesar realizării unui imobil cu destinația de birouri, servicii, hotel, comerț, locuințe, servicii bancare, multiplex-cinema.

Dacă este cineva care dorește să ia cuvântul?

Doamna consilier Simona Cretu

Am dori să facem o solicitare pentru a se realiza un parc pe această suprafață de 1500 mp, știu că este de râs așa, investițiile sunt cele mai bune, cele mai bănoase, ca să zic așa, am văzut că și

O    taxa, mie mi s-a părut destul de mică, cam 94.000 euro, cred că așa

era cât se plătește către Primăria capitalei și fiind o zonă foarte aglomerată, zona centrală am solicitat să fie făcut un spațiu verde acolo, eventual dacă este nevoie și cu o parcare subterană, cam asta a fost. Mulțumesc mult.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mai este cineva care dorește să ia cuvântul?

Supun la vot propunerea doamnei Simona Crețu, nu este o

propunere? Da domnule Văduva .......

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 3 voturi, abțineri? 0 voturi.

ț    Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului general în vederea negocierii termenilor și condițiilor unui Memorandum având ca obiectiv realizarea Serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul București - producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui Sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică, cu Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri.

Este cineva care dorește să ia cuvântul?

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

De asemenea, vă rog să fiți un pic atenți, pentru că este o chestiune importantă pentru ceea ce urmează să facem, în sensul că


acest memorandum, care va fi votat, urmează să fie negociat, dăm primarului împuternicire să negocieze, să-l semneze, va trebui să cuprindă în el, și aceasta - secretariatul, vă rog să consemnați în procesul-verbal și să înmânați primarului general acest amendament, această propunere care să o aibă în vedere la negocierea memorandumului. ELCENUL va suspen ... și pe care va trebui să o treacă, adică nu știu ce va face cu memorandumul ... l-am discutat. Nu, este o propunere pentru primar care va trebui să-i fie înmânată și pe care va trebui să o introducă în memorandum. Deci aceste 2 puncte care ar trebui să fie introduse în memorandum. ELCEN va suspenda acțiunile judecătorești în curs, inclusiv de executare a sentințelor judecătorești existente și nu va iniția noi acțiuni

O judecătorești în instanță cu recuperarea penalităților, până la trecerea CET-lorîn domeniul publicai municipiului București.

Iar al 2-lea punct care va trebui trecut în acest memorandum, îl mandatăm și cu acest punct, este; până la trecerea CET-ului în domeniul public al municipiului București, ELCEN va lichida arieratele existente, datorii mai vechi de 90 de zile către furnizori și Ministerul Finanțelor Publice.

î

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supunem la vot propunerile domnului Giugula, deci pentru introducerea în memorandum a celor prezentate.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 1 voturi, abțineri? 4 voturi.

Propunerile domnului Giugula au trecut.

™    Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 3 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Georqescu Bogdan Cristian

Domnule președinte propun o pauză de 5 minute.

Pauză

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Reintrăm pe ordinea de zi.Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii înțelegerii prietenești de înfrățire și Cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București (România) și Districtul Beyoglu - Istanbul (Turcia).

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

«

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului București la proiectul european URBIQUITOUS „Managementul Transportului Urban prin Accesibilizarea Pretutindeni a Informației.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind atragerea de finanțări din sponsorizări și donații și folosirea finanțărilor în dezvoltarea unor proiecte de interes public general, în domeniul relațiilor publice și informării publice.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

®    Punctul nr. 12- Atenție este un punct de 2/3.

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCGMB nr.128/2011 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor achiziționate sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București, propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale.

Amendamente?

Cine este pentru? 32 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte subsecvente Ia Acordurile cadru încheiate de Municipiul București pentru achiziționarea de servicii juridice.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de coordonator ai proiectelor „Munca socială stradală și de proximitate: adaptarea la realitate” și „Dreptul la drepturi”.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de partener la proiectul "Servicii integrate de formare pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii" (Contract de finanțare POSDRU/96/6.2/S/62487).

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Alb-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București, în vederea asigurării continuității proiectului „Centrul Pilot de coordonare a serviciilor de îngrijire la domiciliu din Municipiul București”.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susținerea Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței - Casa ADRA.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Asigurare agent termic, căldură și apă caldă la Căminul pentru persoane vârstnice ai municipiului București - prof. Dr. Nicolae Cajai”.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    s

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru evaluarea ofertelor și Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor destinate construirii, aparținând domeniului public/privat al Municipiului București.

Vă rog faceți propuneri.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Pentru membru în comisia de evaluare a ofertelor îl propunem pe domnul Ramiro Angelescu.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Pentru membru în Comisia de soluționare a contestațiilor îl propunem pe domnul Mărgărit Sorin.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mulțumesc. Se va proceda prin vot seprejb

...... Lăsăm spre final ... pentru secretariat, propunerea PSD-

uluî pentru această comisie este subsemnatul Angelescu Ramiro, iar pentru PNL propunerea este: domnul Sorin Mărgărit.

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dacă sunt propuneri?

Domnul Pieptea Cornel

Propunem pe domnul Tache Felix Mihai.

O    Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind numirea

reprezentanților Municipiului București în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor la SC Apa Nova București SA, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr.84/2009.

Dacă sunt propuneri? Nu sunt propuneri, mergem mai departe.

Punctul nr. 22 - . Proiect de hotărâre privind continuarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău”, în vederea finalizării lucrărilor de interes local.

Aici vă anunț că avem nevoie de un număr de voturi de 2/3.

Amendamente? Nu?. Intrăm în procedură de vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi ... Numărați voturile vă “    rog! 38 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind

trecerea terenurilor amplasate între blocurile de locuințe ...... este

retras.

Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei de selecție a anunțului public pentru evaluarea/selecția prealabilă In vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local al municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.


Avem nevoie de un număr de 2/3.......Rectificăm majoritatea

membrilor prezențî, îmi cer eu scuze.    ,

Cine este pent.ru? 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.    .

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu autorități ale administrației publice locale din regiunea București - Ilfov, pentru a crea un Forum European Educațional pentru Management Școlar al Regiunii București-llfov.

0    Amendamente?

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară împreună cu unitățile administrativ - teritoriale limitrofe, respectiv, Comunele Glina, Cernica, Popești-Leordeni și orașul Pantelimon, pentru furnizarea în comun a serviciilor de interes local.

Amendamente? Vă rog poftiți. .

Domnul consilier Marin Stefănel Dan

Domnule președinte, stimați colegi, nu avem o cerere în acest sens din partea Primarului sectorului 3 sau a Gonsiliului Local al sectorului 3 și în plus, nu știm la ce fel de servicii de interes local se referă dumnealui. Nu poate să se refere nici la salubritate, nici la canalizare, poate la prindere de câinii comunitari ...să ne spună și nouă ce fe! de serviciu o să facă această asociație. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Mulțumesc. Dacă mai sunt amendamente ...

Supunem lavot hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 12 voturi, abțineri? 0 voturi.


Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem ia următorul punct de pe ordinea de zi - Proiect de

hotărâre privind împuternicirea Consiliului local .....scuze...da a fost

scos, vă mulțumim domnule Giugula pentru sugestii.

Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2 și lărgirea la 4 benzi a Centurii București Sud între A1 șî A2 (km 23 + 600 - km 55 + 520).

Dacă sunt amendamente

•    Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.    .

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă” - Drumul Nisipoasa, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Gara Herăstrău nr 4, sector 2

a    Amendamente?

™    Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 2 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sebastian nr. 88, sector 5

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 0 voturii împotrivă? 0 voturi, abțineri? Majoritate de voturi.    ;

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.
Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șoseaua București - Ploiești nr. 8385-87, sector 1

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? Majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu - Str. Bumbești nr. 18Ă, sector 1

Cine este pentru? 16 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Șos. Chitiiei nr. 128A, sector 1

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 5 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Crișana nr. 42, sector 1

Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19

voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? Majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 35 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Bucureștii Noi nr. 166A-166B (fost nr. 166), sector 1

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,
Punctul nr. 36 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu - Str. Jean Louis Calderon nr. 50, sector 2

Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi.    .    ’

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 37 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Mihai Eminescu nr. 43, sector 1

Cine este pentru? 1 vot, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 38 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26, sector 5.

Cine este pentru? 19 voturi...... număr pentru a doua oară

29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 39 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Nordului nr. 56-60 - Intr. Solzilor nr. 14-16, sector 1.

Cine este pentru? 3 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 40 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 85B, sector 1

Cine este pentru? 10 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Mai avem ordine de zi suplimentară, dar înainte de a trece la ordinea de zi suplimentară vreau să discutăm un pic despre comisii

Procedură de vot secret. Vă rog frumos să poftiți aici la prezidiu să luați buletinele de vot, Mulțumesc.

Propuneri pentru comisia de validare....

Vă propunem ca și comisia de validare să fie aceeași cu comisia de numărare a voturilor. Nu neapărat!

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumim. Vă rugăm luați loc!..................

Pentru liderii de grup avem de soluționat o mică situație. Având în vedere că 2 dintre candidați) de la aceste comisii sunt și membrii în comisia de numărare și validare așteptăm din partea grupurilor 2 propuneri de înlocuire pentru această sesiune de numărare și validare.

Domnul consilier Deaconescu tonei Cristinel

Ați votat comisia de validare, nu puteți anula la microfon! Nu aveți cum. Ați votat-o. Ați propus comisa de validare, ați cerut vot, ați votat-o, vă rog să anulați această hotărâre!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Rog membrii comisiei de validare, membrii de drept, să se prezinte în sala de numărare a voturilor, cu excepția celor doi care sunt candidați...

Revenim la ordinea suplimentară de zi, vă rog să luați loc în

sală! ...................

Punctul nr. 1 de pe ordinea suplimentară: - proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr, 159/2012 integrarea tarifară pentru sistemul de transport public.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 2 de pe ordinea suplimentară: - proiect de hotărâre privind accesul consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București pe stadionul Lîa Manoliu

Dacă sunt amendamente?

Domnule Giugula, poftiți!

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

La articolul 1 adăugăm: lojele stadionului, da? La articolul 1 după, se pune virgulă și spunem ”în lojele stadionului”.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supun la vot amendamentul propus de domnul Giugula.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.......14 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot acest proiect de hotărâre în integralitate.

Cine este pentru? 14 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 ®    voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul consilier Stan Ion

Domnilor este o contradicție și dăm dovadă de ipocrizie. Mulți dintre dumneavoastră, dă-mi și mie proiectul de hotărâre ... ați semnat că sunteți de acord, a apărut noțiunea de lojă, în prima fază, nu era vorba de lojă, era vorba de acces în baza unui tichet și direcțiile de specialitate să discute despre posibilitatea accesului cu preț redus la anumite meciuri. Faptul că nu vrem să votăm ceva, venim cu anumite chestii și mi se pare că dăm dovadă de ipocrizie. Pe de o parte, eu am fost personal ia meciul cu România -Olanda și n-am avut acces datorită firmelor de pază de acolo în baza legitimației...și am lăsat mașina pe Ia Mihai Bravu. Mi se pare o gt    ipocrizie să ne mințim singuri, suntem consilieri, am votat acest

stadion, am făcut toate eforturile să se aplice, să existe acel stadion. Toată lumea se duce la stadion indiferent că este cântăreț, că e de la Ligă, că e de la Federație, că e ziarist, că e de oriunde, numai noii Este rușinos să știți! Aviz și presei că erați îngrijorați că trece proiectul lui Victor Stan. V-am spus : Stați domnișoară! Doamnelor și domnilor să vedem dacă trece proiectul. Deci nu a trecut și dăm încă

o dată dovadă de ipocrizie. Mulțumesc domnilor,

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    .

Punctul 3, ultimul proiect pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr, 2 la Hotărârea

HCGMB nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București,

Vă rog, domnule Voîcu!

Domnul consilier Voicu Mihai

Pentru consilierii care nu fac parte din comisii, din nicîo comisie, facem următoarea propunere: pentru Comisia Economică, Buget, Finanțe, se completează cu domnul Gabriel Pîrvu. Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului se completează cu domnul Gabriel Pîrvu. Comisia de învățământ, Cultură, Culte și Sport se completează cu domnul Voicu Mihai și Comisia Sănătate și Protecția Socială cu domnul Deaconescu Ionel Cristinel. Aceasta este

41    propunerea noastră.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    ,

Vă rugăm rămâneți în sală’ Mai avem de validat 3 hotărâri.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Să cheme consilierii în sală.

Vă rog să ne comunicați prezența.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Vă rog să luați Ioc, să vedem câți sunteți în sală.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara - absent a    Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - prezent

w    Boajă Minică - absent

Bologa Cătălin - Gheorghe - absent

Câmpeanu Remus - Cătălin - absent

Comănescu Mihai - absent

Comănici Ancuța - Sorina - absent    .

Comșa Cornel - George - absent

Cretu Simona - absent

î    t

Darabont Alexandru - Dan - absent.,... unde? Păi să răspundă ... nu văd, unde este?, păi nu văd pentru că stă toată lumea în

picioare..... doamna Crețu, mă scuzați, nu vă văd, deci sunteți

prezentă.


Drăghîci Aurelia ~ Grațiela - absent Florescu Dragoș - absent Georgescu Bogdan - Cristian - prezent Ghîță Richard - Vicențiu - prezent Giugula Mihaî - Doru - prezent lliescu Cătălin - Lucian - absent llina Ion - Cosmin - absent ,

Manolache Valeriu - Marian- absent

Marin Ștefănel - Dan - absent... unde? nu văd că stau în

picioare. Domnul Marin Ștefănel este prezent.

Mărgărit Nicolae - Sorin - prezent

Mustăciosu Vlad - absent

Naghi Gabriel - prezent

Neacșu Adrian - absent...

pe domnul Marin Ștefănel l-am pus .... mai departe.

Nicolae Andrei - prezent Nicolaescu Marcel - Octavian - prezent Nicolescu Cristina - Elena - prezent Olteanu Cristian - Marian - prezent Orzață Radu - Paul - absent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent,

Peptan Mihai - absent Pieptea Cornel - prezent Popa Maria - absent Popescu Dorin - absent Popescu Eugenia Ana - Maria - prezent Popescu Manuela Violeta - absent Poterașu Cornel - Constantin - absent Raicu Mircea - Cristian - absent Rădulescu Ștefan - Cristian - prezent Rizoiu Mircea - absent Sava loan - Răzvan - prezent Stan Ion - prezent

Ștețco loan - absent Tache Felix Mihai - prezent Tăiău Mihnea - Ștefan - prezent

Tănase Ion - Gabriel - prezent... scuze este prezent, Fam zis Tulău, i-am zis pentru că nu-I cunosc.

Țapardel Ana - Claudia - prezent...

Mă scuzați domnul Tălău, eu vă respect, nu ne tutuim pentru că nu ne cunoaștem așa de bine, îmi cer scuze. Nu ne tutuim.

Țugurei Marius - Cristian - prezent Văduva Silviu - prezent Voicu Mihai - prezent

Zorkoczy Julîa - absent... și domnul Darabont este prezent.

La ora 18.00 au venit în sală doamna consilier Drăghîci Grațiela și doamna consilier Comănicî Ahcuța.

Domnul Secretar general TudorToma

Sunt 33 de consilieri prezenți, vă rog frumos să faceți procesul

verbal și să îi dați citire.

Domnul consilier Ghită Richard Vicentiu

Domnule președinte, domnule viceprimar, stimați colegi, procesul - verbal privind desemnarea a doi consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru evaluarea ofertelor și Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor destinate construirii, aparținând domeniului pubiic/privat al municipiului București,

Comisia de numărare a constatat următoarele: s-au exprimat un număr de 38 de voturi, din care; 0 voturi anulate.

Pentru domnul Mărgărit Sorin: voturi pentru 28, împotrivă 10 voturi, Comisia de soluționare a contestațiilor.

Pentru domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard: Comisia pentru evaluarea ofertelor voturi pentru 32, împotrivă 6 voturi.

Al doilea proces - verbal privind numirea unui reprezentant în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

S-au exprimat un număr de 38 voturi, din care: 0 voturi anulate.

Pentru domnul Tache Felix Mihai: voturi pentru 29, împotrivă 9

voturi.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

EduardProiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru evaluarea ofertelor și Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor destinate construirii, aparținând domeniului public/privat al municipiului București.

Art.1 - Se desemnează domnul Ângelescu Ramiro Robert Eduard, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia pentru evaluarea ofertelor privind concesionarea terenurilor destinate construirii aparținând domeniului public/privat al municipiului București.

Ârt.2 - Se desemnează domnul Mărgărit Sorin, consilier în •    cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membru în

Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor destinate construirii, aparținând domeniului public/privat al

Municipiului București.

Art.3 - Direcția Generală Achiziții Concesionare Contracte va

1    3

organiza licitațiile și va asigura secretariatul comisiei.

Art.4 - Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2009 precum și orice alte prevederi contrare, se abrogă.

Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de

w    proprietate privată asupra terenurilor.

Se hotărăște:

Art,1 - Numirea ca reprezentant în cadrul Consiliului General al Municipiului București domnul Tache Felîx Mihai, în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2 - Hotărârea C.G.M.B. nr. 291/2007 se abrogă.

Art.3 - Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București, persoana desemnată conform ari. 1 și Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi,    '

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,

Vă mulțumesc!

Vă supun la vot proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului București în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor Ia SC Apa Nova București SA, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2009.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Vă mulțumesc!

Declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc!

Revenim, revenim, faceți prezența vă rog ... nu, nu, a fost o greșeală eomunicați-ne prezența.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara - ......

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Lăsați-I să facă prezența în sală, vă rog,

•    Domnul Secretar general Tudor Toma

V-a comunicat domnul președinte, că din eroare a declarat ședința închisă și i-a rugat pe toți să se întoarcă, ... nu înțeleg de ce țipați la mine. Nu fac eu, politia ședinței este condusă de președinte, a spus că s-a comis o greșeală și să se întoarcă oamenii înapoi. îi așteptăm atunci,

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Faceți prezența în sală, vă rog.


Angelescu Ramîro - Robert - Eduard - prezent

Boajă Minică - absent

Bologa Cătălin - Gheorghe - prezent

Câmpeanu Remus - Cătălin - absent

Comănici Ancuța - Sorina - absent

Comșa Cornel - George - absent,... unde este? scuze, dar nu

văd, stau în picioare, este prezent

Crețu Sîmona - prezent

Darabont Alexandru - Dan - absent

Deaconescu Ionel - Cristinel - prezent

Dinu Maria - Mirela - prezent

Drăghicî Aurelia - Grațiela - absent, ... s-a întors în sală, este prezent ... și doamna Comănici s-a întors în sală .... Mai punem o dată prezent.... să știți că v-am pus prezent.

Florescu Dragoș - absent

Georgescu Bogdan - Cristian - prezent

Ghițâ Richard - Vicențiu - prezent

Giugula Mihai - Doru - prezent

Iliescu Cătălin - Lucian - absent

Dina Ion - Cosmin - absent

Manolache Valeriu - Marian - absent

Mărgărit Nicolae - Sorin - prezent

Marin Ștefănel - Dan - absent

Mustăciosu Vlad - absent

Naghi Gabriel - absent

Neacșu Adrian - absent

Nicolae Andrei - prezent

Nîcolaescu Marcel - Octavian - prezent

Nicolescu Cristina - Elena - mai este doamna pe acolo sau nu? - absent

Olteanu Cristian - Marian - prezent

Orzată Radu - Paul - absent

J

Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent

Peptan Mihai - absent

Pieptea Cornel - prezent

Popa Maria - absent

Popescu Dorin - absent

Popescu Eugenia Ana - Maria - absent

Popescu Manuela Violeta - absent

Poterașu Cornel - Constantin - absent


$ w sx


Raicu Mircea - Cristian - absent

Răduleseu Ștefan - Cristian - absent

Rizoiu Mircea - absent

Sava loan - Răzvan - prezent

Stan Ion - prezent

Ștețco loan - absent

Tache Felix Mihai - prezent

Tăiau Mihnea - Ștefan - prezent

Tănase Ion - Gabriel - prezent ,

Țapardel Ana - Claudia - prezent

Țugurei Marius - Cristian - prezent

Văduva Silviu - prezent

Voicu Mihai - prezent

Zorkoczy Julia - absent

în sală sunt prezenți 28 de consilieri.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Haideți să revenim puțin la validarea comisiilor. Propunerile sunt făcute, da? DATJ-ul ați făcut buletinele de vot? .... sunt ... așteptăm redactarea buletinelor de vot... da, avem cvorum.

Buletine de vot sunt la prezidiu. Haideți la prezidiu, cine nu și-a luat buletinul de vot poate să îl ridice de aici din fața noastră.

Ca și procedură de vot pe cine nu doriți puteți să barați cu o linie.    .    ,

Invităm Comisia de numărare să numere buletinele de vot.

Aveți cuvântul domnule consilier.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Proces -verbal

în urma votului exprimat, pentru alegerea componenței nominale a Comisie economice buget, finanțe.

S-au exprimat un număr de 18 voturi, voturi anulate 0.

Pentru domnul Pîrvu Cosmin Gabriel: voturi pentru 9, voturi împotrivă 9.

Proces - verbal privind alegerea componenței nominale a Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului.

S-au exprimat un număr de 18 voturi, voturi anulate 0.

Pentru domnul Pîrvu Cosmin Gabriel: voturi pentru 9, voturi împotrivă 9.

Proces - verbal privind alegerea componenței nominale a Comisiei sănătate și protecție socială.

S-au exprimat un număr de 18 voturi, voturi anulate 0.

Pentru domnul Deaconescu Ionel Cristinel: voturi pentru 9, voturi împotrivă 9.

Proces - verbal privind alegerea componenței nominale a Comisiei de învățământ, cultură, culte și sport.

S-au exprimat un număr de 18 voturi, voturi anulate 0.

Pentru domnul Voicu Mihai: voturi pentru 9, voturi împotrivă 9.

Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție, în cazul nostru 28, dar neavând acest cvorum, în momentul de față vom repune pe altă ordine de zi propunerea pentru ... da, nu au ridicat buletinele de vot..........

Declarăm ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la ora 19.00.

PREȘEDINTE DE ȘED Ângelescu Ramiro Rob
Redactat:

Simlon Simona Nica Mioara / A .7^.. -Vasilescu Floarea Mirea Nicoleta '

Titirișcâ Gabriela Z7? Țicleanu Gladiola'

56